Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

640. Uredba o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov, stran 1631.

  
Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15, 69/17 in 44/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa pristojna organa, tehtanje, načine prve prodaje, ločeno za majhne in velike količine, obvezne dokumente in oznake, ki spremljajo izvajanje ribolova, prvo prodajo in prodajo ribiških proizvodov, obveznosti ribiških plovil v zvezi z izgubljenimi ribolovnimi orodji ter sledljivost ribiških plovil in ribiških proizvodov ter proizvodov iz akvakulture, nadzor ter kazenske sankcije za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje in o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) št. 601/2005 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999 (UL L št. 286 z dne 29. 10. 2008, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2022/1479 z dne 7. septembra 2022 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1005/2008 glede opredelitve ribiških proizvodov (UL L št. 233 z dne 8. 9. 2022, str. 36), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1005/2008/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1010/2009 z dne 22. oktobra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter njegovo odpravljanje (UL L št. 280 z dne 27. 10. 2009, str. 5), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/423 z dne 19. marca 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 1010/2009 glede upravnih ureditev s tretjimi državami v zvezi s potrdili o ulovu za morske ribiške proizvode (UL L št. 84 z dne 20. 3. 2020, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije 1010/2009/ES);
– Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L št. 343 z dne 22. 12. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2023/2842 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. novembra 2023 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009, uredb Sveta (ES) št. 1967/2006 in (ES) št. 1005/2008 ter uredb (EU) 2016/1139, (EU) 2017/2403 in (EU) 2019/473 Evropskega parlamenta in Sveta glede nadzora ribištva (UL L št. 2023/2842 z dne 20. 12. 2023), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1224/2009/ES);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L št. 112 z dne 30. 4. 2011, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/863 z dne 22. junija 2020 o popravku nemške jezikovne različice Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L št. 200 z dne 24. 6. 2020, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 404/2011/EU) in
– Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/560 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 508/2014 in (EU) št. 1379/2013 glede posebnih ukrepov za ublažitev vpliva izbruha COVID-19 na sektor ribištva in akvakulture (UL L št. 130 z dne 24. 4. 2020, str. 11), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1379/2013/EU).
2. člen 
(izrazi) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. akvakultura je reja ali gojenje vodnih organizmov z uporabo metod, ki so namenjene povečanju proizvodnje zadevnih organizmov prek naravnih zmogljivosti okolja, pri čemer organizmi ves čas vzreje ali gojenja vse do pobiranja in vključno z njim ostanejo v lasti fizične ali pravne osebe, ki se ukvarja z akvakulturo;
2. dajanje v promet pomeni imeti ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture za prodajo, vključno s ponujanjem za prodajo ali drugimi oblikami prenosa, brezplačno ali proti plačilu, kot tudi prodajo, distribucijo in druge oblike njihovih prenosov;
3. dokument o iztovoru je:
– deklaracija o iztovoru ali v primeru faznega iztovora tudi obvestilo o prvi prodaji (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o prodaji),
– prevozni dokument ribiških proizvodov (v nadaljnjem besedilu: prevozni dokument) ali
– deklaracija o prevzemu ribiških proizvodov (v nadaljnjem besedilu: deklaracija o prevzemu);
4. gospodarski subjekt je gospodarski subjekt iz 19. točke 4. člena Uredbe 1224/2009/ES, vključno s prevozniki in prevzemniki ribiških proizvodov;
5. majhne količine so količine ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture do skupne mase 30 kg na ribolovno potovanje;
6. končni potrošnik je fizična oseba, ki kupi ribiške proizvode ali proizvode iz akvakulture in jih uporabi izključno za lastno porabo;
7. pošiljka je pošiljka iz 20. točke 4. člena Uredbe 1224/2009/ES;
8. poveljnik ribiškega plovila je kapitan ali drug uporabnik ribiškega plovila, ki je odgovoren za ribiško plovilo in ulovljene ribiške proizvode;
9. predpakirano živilo je posamezno živilo v skladu s predpisom, ki ureja splošno označevanje predpakiranih živil;
10. prenosnica je interni dokument znotraj iste pravne osebe z namenom prenosa ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture;
11. proizvodi iz akvakulture so vodni organizmi v kateri koli fazi življenjskega cikla, pridobljeni s kakršno koli dejavnostjo akvakulture, ali proizvodi iz njih;
12. prva prodaja je prvo dajanje v promet;
13. registrirani kupci ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture (v nadaljnjem besedilu: registrirani kupci) so pravne ali fizične osebe, ki imajo obrate, ki jih registrira ali odobri organ, pristojen za varno hrano;
14. ribolovna dejavnost je ribolovna dejavnost iz 1. točke 4. člena Uredbe 1224/2009/ES;
15. ribiški proizvodi so vodni organizmi, pridobljeni s kakršno koli ribolovno dejavnostjo, ali proizvodi iz njih;
16. sledljivost je možnost sledenja in spremljanja ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture skozi vse faze od ulova, predelave, prve prodaje, distribucije do prodaje na drobno;
17. slovensko trgovsko ime in znanstveno ime je ime v skladu s pravilnikom, ki ureja trgovska imena rib;
18. trgovski dokumenti so ladijski dnevnik in deklaracija o iztovoru, obvestilo o prodaji, prevozni dokument in deklaracija o prevzemu, prenosnica ter dobavnica ali račun;
19. zavajajoči podatki so zavajajoča dejanja in zavajajoče opustitve v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami;
20. ribolovno potovanje je potovanje ribiškega plovila, med katerim se opravljajo ribolovne dejavnosti in ki se začne v trenutku, ko ribiško plovilo zapusti pristanišče, in se konča ob prihodu v pristanišče.
3. člen 
(pristojna organa) 
(1) Pristojni organ za izvajanje te uredbe, razen za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti oziroma overitve tehtnic iz prvega odstavka 6. člena te uredbe, je ministrstvo, pristojno za ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Pristojni organ za postopke ugotavljanja skladnosti oziroma overitve tehtnic iz prvega odstavka 6. člena te uredbe je organ, pristojen za meroslovje.
4. člen 
(izvlek izgubljenega ribolovnega orodja) 
(1) V skladu s prvim odstavkom 48. člena Uredbe 1224/2009/ES mora imeti ribiško plovilo na krovu opremo za izvlek izgubljenega ribolovnega orodja.
(2) V skladu s petim odstavkom 48. člena Uredbe 1224/2009/ES ribiškim plovilom, katerih skupna dolžina je manj kot 12 metrov in ki delujejo izključno v teritorialnih vodah Republike Slovenije ali na morju od odhoda do vrnitve v pristanišče nikoli niso več kot 24 ur, ni treba imeti opreme za izvlek izgubljenega ribolovnega orodja.
5. člen 
(satelitski sistem za spremljanje plovil) 
(1) Na ribiškem plovilu, katerega skupna dolžina je 12 metrov ali več, je v skladu z 9. členom Uredbe 1224/2009/ES treba imeti na krovu nameščen satelitski sistem za spremljanje plovil. Poveljnik ribiškega plovila ali lastnik ribiškega plovila v skladu z devetim odstavkom 9. člena Uredbe 1224/2009/ES dovoli namestitev satelitskega sistema za spremljanje plovil ter zagotavlja njegovo nemoteno uporabo v skladu z 20. členom Izvedbene uredbe 404/2011/EU.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek zahteva glede namestitve satelitskega sistema za spremljanje plovil iz prejšnjega odstavka v skladu s petim odstavkom 9. člena Uredbe 1224/2009/ES ne velja za ribiška plovila, katerih skupna dolžina je manj kot 15 metrov in ki:
– delujejo izključno v slovenskih teritorialnih vodah ali
– od odhoda do vrnitve v pristanišče na morju nikoli ne preživijo več kot 24 ur.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek mora poveljnik ribiškega plovila ali lastnik ribiškega plovila, če plovilo uporablja ribolovna orodja vlečne mreže ali zaporne plavarice, v skladu z devetim odstavkom 9. člena Uredbe 1224/2009/ES dovoliti namestitev satelitskega sistema za spremljanje plovil ter zagotavljati njegovo nemoteno uporabo v skladu z 20. členom Izvedbene uredbe 404/2011/EU.
(4) Ribiško plovilo iz prvega odstavka tega člena in iz prejšnjega odstavka ne sme zapustiti pristanišča, če na krovu nima nameščene delujoče naprave za satelitsko spremljanje plovil, razen v primerih, navedenih v tretjem odstavku 25. člena Izvedbene uredbe 404/2011/EU.
6. člen 
(tehtanje ribiških proizvodov) 
(1) Ribiški proizvodi se v skladu s 60. členom Uredbe 1224/2009/ES stehtajo najpozneje ob iztovarjanju oziroma ob inšpekcijskem pregledu ribiške inšpekcije na tehtnicah, za katere je bil izveden postopek ugotavljanja skladnosti oziroma overitve v skladu s predpisi, izdanimi na podlagi zakona, ki ureja področje meroslovja, in sicer preden se ribiški proizvodi skladiščijo, prevažajo ali prodajajo.
(2) Za točnost tehtanja in vpise rezultatov tehtanja v dokumente o iztovoru so odgovorni registrirani kupci oziroma prevozniki ali prevzemniki ribiških proizvodov.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je za točnost tehtanja in vpise rezultatov tehtanja v dokumente o iztovoru odgovoren poveljnik ribiškega plovila, če se ribiški proizvodi tehtajo na krovu ribiškega plovila.
(4) Vpis rezultatov tehtanja v dokumente o iztovoru je čitljiv in nedvoumen. V primeru napake vpisa oseba, odgovorna za tehtanje, prečrta vpis, se podpiše in zraven napiše pravilno vrednost. Brisanje že vpisanih podatkov ni dovoljeno.
(5) Osebe, odgovorne za tehtanje, hranijo podatke o tehtanju tri leta od tehtanja.
II. PRVA PRODAJA RIBIŠKIH PROIZVODOV 
7. člen 
(načini prve prodaje) 
(1) Oseba, ki izvaja gospodarski ribolov, lahko pri prvi prodaji proda ribiške proizvode v skladu s prvim odstavkom 59. člena Uredbe 1224/2009/ES le:
– registriranemu kupcu,
– v dražbenem centru ali
– organizaciji proizvajalcev.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko ribič v skladu s tretjim odstavkom 59. člena Uredbe 1224/2009/ES proda majhne količine ribiških proizvodov lastnega ulova neposredno končnemu potrošniku.
(3) Kupec ribiških proizvodov z ribiškega plovila, ki ni registriran kupec iz 8. člena te uredbe, lahko pri prvi prodaji odkupi le majhne količine, ki se ne dajo na trg in so namenjene le za lastno uporabo.
(4) Prvo prodajo lahko izvaja le oseba, ki ima veljavno dovoljenje za gospodarski ribolov za plovilo, katerega ulov se prodaja, in je v njem vpisana kot lastnik oziroma uporabnik plovila.
8. člen 
(evidenca registriranih kupcev) 
(1) Pravna ali fizična oseba, ki je gospodarski subjekt in katere obrat je registriral ali odobril organ, pristojen za varno hrano, je registrirani kupec v skladu s prvim odstavkom 59. člena Uredbe 1224/2009/ES.
(2) Na podlagi vloge pravne ali fizične osebe, ki je gospodarski subjekt in katere obrat je registriral ali odobril organ iz prejšnjega odstavka, lahko ministrstvo izda potrdilo o tem, da zadevni gospodarski subjekt velja za registriranega kupca.
(3) Za izdajo potrdila o registriranem kupcu ministrstvo pridobi podatke o registriranih oziroma odobrenih obratih od organa, pristojnega za varno hrano. Ministrstvo na svoji spletni strani objavi evidenco registriranih kupcev iz prejšnjega odstavka.
9. člen 
(izpolnjevanje in predložitev ladijskih dnevnikov in deklaracij o iztovoru) 
(1) Poveljniki ribiških plovil vodijo ladijske dnevnike in deklaracije o iztovoru za vse vrste in količine ujetih in zavrženih ribiških proizvodov.
(2) Poveljniki ribiških plovil, katerih skupna dolžina je 12 metrov ali več, v skladu s prvim odstavkom 15. člena in prvim odstavkom 24. člena Uredbe 1224/2009/ES vodijo ladijski dnevnik in deklaracijo o iztovoru iz prejšnjega odstavka v elektronski obliki. V primeru tehnične okvare ali nedelovanja sistema za elektronsko beleženje in poročanje poveljnik pošlje podatke iz ribolovnega ladijskega dnevnika, deklaracije o pretovarjanju in deklaracije o iztovarjanju pristojnim organom države članice zastave po ustreznih telekomunikacijskih sredstvih v skladu z 39. členom Izvedbene uredbe 404/2011/EU.
(3) Poveljniki ribiških plovil, katerih skupna dolžina je manj kot 15 metrov in ki delujejo izključno v teritorialnih vodah Republike Slovenije in na morju od odhoda do vrnitve v pristanišče nikoli niso več kot 24 ur, v skladu z določbami 14. člena in 23. člena Uredbe 1224/2009/ES vodijo ladijske dnevnike in deklaracije o iztovoru iz prvega odstavka tega člena v papirni obliki.
(4) Poveljnik ribiškega plovila podatke iz ladijskega dnevnika, razen podatkov, ki se nanašajo na ulov, izpolni pred izplutjem iz pristanišča.
(5) Poveljnik ribiškega plovila zagotovi, da so ladijski dnevnik, dovoljenje za gospodarski ribolov in posebno dovoljenje za gospodarski ribolov, kadar je to predpisano, med izvajanjem ribolova, tehtanjem ulova na krovu ribiškega plovila in iztovarjanjem ulova na ribiškem plovilu.
(6) Pred iztovarjanjem ribiških proizvodov oziroma ob inšpekcijskem pregledu ribiške inšpekcije poveljnik ribiškega plovila izpolni ladijski dnevnik za vse vrste in količine ujetih in zavrženih ribiških proizvodov. Takoj po prihodu v pristanišče oziroma pred iztovarjanjem, skladiščenjem, prevozom ali prodajo posameznih ribiških proizvodov oziroma ob inšpekcijskem pregledu v pristanišču poveljnik ribiškega plovila izpolni tudi dokument o iztovoru, v katerem navede dejanske količine za vse vrste in količine ujetih in zavrženih ribiških proizvodov. Če iztovarjanje poteka v več fazah, se vse vrste in količine ribiških proizvodov iz posamezne faze vpišejo v dokument o iztovoru pred prevozom oziroma prodajo.
(7) Poveljnik ribiškega plovila je odgovoren za točnost elektronskega ali točnost, neizbrisljivost in čitljivost papirnega ladijskega dnevnika, deklaracije o iztovoru ter v primeru faznega iztovora dokumentov o iztovoru. Poveljnik ribiškega plovila ali njegov zastopnik s parafiranjem ali podpisom potrdi, da so vpisi pravilni.
(8) V ladijski dnevnik in deklaracijo o iztovoru se vnašajo vsi obvezni podatki in informacije ter se predložijo v skladu z navodili iz Priloge X Izvedbene uredbe 404/2011/EU, tudi če ni ulova.
(9) Poveljnik ribiškega plovila dokazuje oddajo papirnega ladijskega dnevnika in deklaracije o iztovoru:
– s potrdilom o oddani poštni pošiljki;
– z lastnoročnim vpisom in podpisom v evidenco oddanih ladijskih dnevnikov in deklaracij o iztovoru na enem od mest oddaje ladijskih dnevnikov in deklaracij o iztovoru, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, ali
– z elektronskim potrdilom o oddaji skeniranega ladijskega dnevnika in deklaracije o iztovoru.
(10) Poveljnik ribiškega plovila dokazuje oddajo elektronskega ladijskega dnevnika in deklaracije o iztovoru z elektronskim potrdilom o oddaji elektronskega ladijskega dnevnika in deklaracije o iztovoru.
10. člen 
(izpolnjevanje in predložitev obvestila o prodaji) 
(1) Obvestilo o prodaji je dokument, ki poleg podatkov iz 64. člena Uredbe 1224/2009/ES vsebuje tudi:
1. slovensko trgovsko ime vrste;
2. znanstveno ime vrste;
3. način proizvodnje (ujeto v morju ali nabrano);
4. številko ladijskega dnevnika;
5. identifikacijsko številko pošiljke;
6. identifikacijo prevoznega sredstva v primeru prevoza;
7. kategorijo ribolovnega orodja v skladu s točko (c) prvega odstavka 35. člena Uredbe 1379/2013/EU in
8. podpisa upravljavca ali poveljnika ribiškega plovila oziroma prodajalca ribiških proizvodov, če ta ni upravljavec ali poveljnik plovila, in kupca ribiških proizvodov.
(2) Obvestilo o prodaji se izpolni na obrazcu, ki je kot Priloga sestavni del te uredbe, ali na obrazcu, ki vsebuje vse informacije iz prejšnjega odstavka.
(3) Če obvestilo o prodaji ne vsebuje podpisa obeh oseb iz 8. točke prvega odstavka tega člena, upravljavec ali poveljnik ribiškega plovila oziroma prodajalec ribiških proizvodov naknadno, na poziv ribiškega inšpektorja, z računom dokaže, da so bili zadevni ribiški proizvodi dejansko prodani.
(4) Za sestavo, točnost, čitljivost in pravočasno oddajo obvestila o prodaji je v skladu s prvim odstavkom 62. člena in prvim odstavkom 63. člena Uredbe 1224/2009/ES odgovorna oseba iz prvega odstavka 59. člena Uredbe 1224/2009/ES. Zaradi zagotavljanja sledljivosti pa je za sestavo, točnost, čitljivost in pravočasno oddajo svojega izvoda obvestila o prodaji odgovoren tudi poveljnik ribiškega plovila.
(5) Kadar je isti gospodarski subjekt tako prodajalec kot kupec, lahko odda eno samo obvestilo o prodaji, na katerem označi, da je hkrati prodajalec in kupec ribiških proizvodov.
(6) Osebe iz tretjega odstavka tega člena dokazujejo oddajo svojega izvoda obvestila o prodaji:
– s potrdilom o oddani poštni pošiljki;
– z lastnoročnim vpisom in podpisom v evidenco oddanih obvestil o prodaji na enem od mest oddaje ladijskih dnevnikov in deklaracij o iztovoru, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, ali
– z elektronskim potrdilom o oddaji elektronske pošiljke s skeniranim papirnim obvestilom o prodaji.
(7) Ne glede na določbe tega člena končnemu potrošniku, ki kupi majhno količino ribiških proizvodov, ni treba izpolniti in predložiti obvestila o prodaji.
11. člen 
(izpolnjevanje in predložitev prevoznega dokumenta) 
(1) Pošiljko ribiških proizvodov, ki se prevaža pred prvo prodajo, spremlja prevozni dokument.
(2) Prevozni dokument poleg podatkov iz petega odstavka 68. člena Uredbe 1224/2009/ES vsebuje tudi:
1. številko ladijskega dnevnika;
2. identifikacijsko številko pošiljke;
3. slovensko trgovsko ime vrste;
4. znanstveno ime vrste;
5. način proizvodnje (ujeto v morju ali nabrano);
6. kategorijo ribolovnega orodja v skladu s točko (c) prvega odstavka 35. člena Uredbe 1379/2013/EU;
7. podpisa prevoznika in prejemnika ribiških proizvodov.
(3) Prevozni dokument se izpolni na obrazcu iz Priloge te uredbe ali na obrazcu, ki vsebuje vse informacije iz prejšnjega odstavka.
(4) Če prevozni dokument ne vsebuje podpisa obeh oseb iz 7. točke drugega odstavka tega člena, prevoznik ribiških proizvodov naknadno, na poziv ribiškega inšpektorja, z računom dokaže, da so bili zadevni ribiški proizvodi dejansko oddani navedenemu prejemniku ribiških proizvodov.
(5) Za sestavo, točnost, čitljivost in pravočasno oddajo prevoznega dokumenta s podatki iz drugega odstavka tega člena je v skladu s prvim in drugim odstavkom 68. člena Uredbe 1224/2009/ES odgovoren prevoznik ribiških proizvodov.
(6) V skladu z osmim odstavkom 68. člena Uredbe 1224/2009/ES je prevozni dokument obvezni dokument, če se prepeljana količina razlikuje od iztovorjene.
(7) Prevoznik ribiških proizvodov dokazuje oddajo prevoznega dokumenta:
– s potrdilom o oddani poštni pošiljki ali
– z elektronskim potrdilom o oddaji skeniranega prevoznega dokumenta.
(8) Če je poveljnik ribiškega plovila tudi prevoznik ribiških proizvodov, dokazuje oddajo izvoda prevoznega dokumenta:
– s potrdilom o oddani poštni pošiljki;
– z lastnoročnim vpisom in podpisom v evidenco oddanih prevoznih dokumentov na enem od mest oddaje ladijskih dnevnikov in deklaracij o iztovoru, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, ali
– z elektronskim potrdilom o oddaji skeniranega prevoznega dokumenta.
12. člen 
(izpolnjevanje in predložitev deklaracije o prevzemu) 
(1) Ribiške proizvode, namenjene za prodajo v poznejši fazi, spremlja deklaracija o prevzemu.
(2) Deklaracija o prevzemu poleg podatkov iz tretjega odstavka 66. člena Uredbe 1224/2009/ES vsebuje tudi:
1. ime in priimek prevzemnika ribiških proizvodov in njegovo davčno številko;
2. slovensko trgovsko ime vrste;
3. znanstveno ime vrste;
4. način proizvodnje (ujeto v morju ali nabrano);
5. številko ladijskega dnevnika;
6. identifikacijsko številko pošiljke;
7. kategorijo ribolovnega orodja v skladu s točko (c) prvega odstavka 35. člena Uredbe 1379/2013/EU in
8. podpisa upravljavca ali poveljnika ribiškega plovila, ki je oddal ribiške proizvode, in prevzemnika ribiških proizvodov.
(3) Deklaracija o prevzemu se izpolni na obrazcu iz Priloge te uredbe ali na obrazcu, ki vsebuje vse informacije iz prejšnjega odstavka.
(4) Če deklaracija o prevzemu ne vsebuje podpisa obeh oseb iz 8. točke drugega odstavka tega člena, upravljavec ali poveljnik ribiškega plovila naknadno, na poziv ribiškega inšpektorja, z računom dokaže, da so bili zadevni ribiški proizvodi dejansko oddani navedenemu prevzemniku ribiških proizvodov.
(5) Za sestavo, točnost, čitljivost in pravočasno oddajo deklaracije o prevzemu s podatki iz drugega odstavka tega člena je v skladu s prvim odstavkom 66. člena in prvim odstavkom 67. člena Uredbe 1224/2009/ES odgovoren prevzemnik ribiških proizvodov.
(6) Prevzemnik ribiških proizvodov dokazuje oddajo deklaracije o prevzemu:
– s potrdilom o oddani poštni pošiljki ali
– z elektronskim potrdilom o oddaji skenirane deklaracije o prevzemu.
13. člen 
(pošiljanje dokumentov) 
(1) Telekomunikacijska sredstva, ki jih je treba uporabiti za pošiljanje ladijskih dnevnikov in deklaracij o iztovoru v primeru tehnične okvare ali nedelovanja sistema za elektronsko beleženje in poročanje, so objavljena na spletni strani ministrstva.
(2) V primeru poštnega ali elektronskega pošiljanja se trgovski dokumenti pošiljajo na naslov, objavljen na spletni strani ministrstva.
III. SLEDLJIVOST RIBIŠKIH PROIZVODOV IN PROIZVODOV IZ AKVAKULTURE 
14. člen 
(sledljivost) 
(1) Zaradi zagotavljanja sledljivosti v skladu z 58. členom Uredbe 1224/2009/ES gospodarski subjekti zagotavljajo nedvoumno identifikacijo:
– dobaviteljev in kupcev pošiljk ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture ter
– sledljivosti pošiljk ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka so na voljo ribiškemu inšpektorju na njegovo zahtevo.
(3) Osebe iz prvega odstavka tega člena zagotovijo isto identifikacijsko številko pošiljke ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture na pošiljki in v trgovskem dokumentu, ki je priložen pošiljki.
15. člen 
(podatki za končnega potrošnika) 
(1) Pri ribiških proizvodih in proizvodih iz akvakulture, namenjenih za prodajo na drobno, so podatki iz šestega odstavka 58. člena Uredbe 1224/2009/ES navedeni v skladu s 35. členom Uredbe 1379/2013/EU.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka ne smejo biti zavajajoči, morajo biti nedvoumni, lahko prepoznavni, čitljivi, neizbrisani in ne smejo biti prekriti z drugimi besedami ali slikami ter za končnega potrošnika na dobro vidnem mestu. Podatki so nedvoumni, če jih ni mogoče zamenjati s podatki o drugem ribiškem proizvodu ali proizvodu iz akvakulture, ki je v neposredni bližini.
16. člen 
(podatki o pošiljkah) 
(1) Ulovljeni ali nabrani ribiški proizvodi in proizvodi iz akvakulture se pred prvo prodajo shranijo v pošiljke.
(2) Pošiljke se označijo in na oznakah se navedejo podatki iz petega odstavka 58. člena Uredbe 1224/2009/ES.
(3) Pošiljk ribiških proizvodov v skladu s četrtim odstavkom 35. člena Uredbe 1379/2013/EU ni treba označiti s podatki iz petega odstavka 58. člena Uredbe 1224/2009/ES, če gre za majhne količine lastnega ulova iz osmega odstavka 58. člena Uredbe 1224/2009/ES.
IV. NADZOR 
17. člen 
(inšpekcijski nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo ribiški inšpektorji. Nadzor nad tehtnicami iz 6. člena te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za meroslovje.
V. KAZENSKE DOLOČBE 
18. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo od 1.200 eurov do 41.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
1. ribiško plovilo na krovu nima opreme za izvlek izgubljenega ribolovnega orodja v skladu z 48. členom Uredbe 1224/2009/ES (prvi odstavek 4. člena te uredbe);
2. ne dovoli namestitve satelitskega sistema za spremljanje plovil oziroma ne zagotavlja njegove nemotene uporabe (prvi in tretji odstavek 5. člena te uredbe);
3. ribiško plovilo zapusti pristanišče brez nameščene delujoče satelitske sledilne naprave (četrti odstavek 5. člena te uredbe);
4. ne opravi tehtanja ribiških proizvodov v skladu s prvim odstavkom 6. člena te uredbe;
5. ne opravi tehtanja oziroma ne vpiše rezultatov tehtanja v dokument o iztovoru v skladu z drugim oziroma tretjim odstavkom 6. člena te uredbe;
6. je vpis rezultatov tehtanja nečitljiv ali dvoumen ali pa je vpisani podatek izbrisan (četrti odstavek 6. člena te uredbe);
7. ne hrani podatkov o rezultatih tehtanja tri leta (peti odstavek 6. člena te uredbe);
8. opravlja prvo prodajo ribiških proizvodov v nasprotju s prvim oziroma četrtim odstavkom 7. člena te uredbe;
9. prodaja ribiške proizvode končnemu potrošniku oziroma neregistriranemu kupcu v nasprotju z drugim odstavkom 7. člena te uredbe;
10. kot končni potrošnik oziroma neregistrirani kupec pridobi ribiške proizvode z ribiškega plovila pri prvi prodaji v količini, ki je večja od 30 kg (tretji odstavek 7. člena te uredbe);
11. kupuje ribiške proizvode ali proizvode iz ribogojstva v nasprotju s prvim odstavkom 8. člena te uredbe;
12. ne vodi ladijskega dnevnika in deklaracije o iztovoru za vse vrste in količine ujetih in zavrženih ribiških proizvodov v skladu s prvim odstavkom 9. člena te uredbe;
13. ne izpolni podatkov iz ladijskega dnevnika, razen podatkov, ki se nanašajo na ulov pred izplutjem iz pristanišča (četrti odstavek 9. člena te uredbe);
14. ne zagotovi, da so ladijski dnevnik, dovoljenje za gospodarski ribolov in posebno dovoljenje za gospodarski ribolov, kadar je to predpisano, med izvajanjem ribolova, tehtanjem ulova na krovu ribiškega plovila in iztovarjanjem ulova na ribiškem plovilu (peti odstavek 9. člena te uredbe);
15. ne izpolni ladijskega dnevnika in dokumentov o iztovoru v skladu s šestim odstavkom 9. člena te uredbe;
16. ne izpolni ladijskega dnevnika in deklaracije o iztovoru ter v primeru faznega iztovora dokumentov o iztovoru v skladu s sedmim odstavkom 9. člena te uredbe;
17. vodi oziroma predloži ladijski dnevnik v nasprotju z osmim odstavkom 9. člena te uredbe;
18. ne dokaže, da je oddala ladijski dnevnik in deklaracijo o iztovoru v skladu z devetim ali desetim odstavkom 9. člena te uredbe;
19. izda obvestilo o prodaji ribiških proizvodov, ki ne vsebuje podatkov iz prvega odstavka 10. člena oziroma ne uporabi obrazca iz Priloge te uredbe (drugi odstavek 10. člena te uredbe);
20. na poziv ribiškega inšpektorja z računom ne dokaže, da so bili zadevni ribiški proizvodi dejansko prodani, če obvestilo o prodaji ne vsebuje podpisa obeh oseb iz 8. točke prvega odstavka 10. člena te uredbe (tretji odstavek 10. člena te uredbe);
21. ne zagotovi sestave, točnosti, čitljivosti in pravočasne oddaje izvoda obvestila o prvi prodaji ribiških proizvodov (četrti odstavek 10. člena te uredbe);
22. ne dokaže, da je oddala izvod obvestila o prodaji ribiških proizvodov v skladu s šestim odstavkom 10. člena te uredbe;
23. prevaža ribiške proizvode pred prvo prodajo brez prevoznega dokumenta (prvi odstavek 11. člena te uredbe);
24. izda prevozni dokument, ki ne vsebuje podatkov iz drugega odstavka 11. člena, oziroma ne uporabi obrazca iz Priloge te uredbe (tretji odstavek 11. člena te uredbe);
25. na poziv ribiškega inšpektorja ne dokaže z računom, da so bili zadevni ribiški proizvodi dejansko oddani navedenemu prejemniku ribiških proizvodov, če prevozni dokument ne vsebuje podpisa obeh oseb iz 7. točke drugega odstavka 11. člena te uredbe (četrti odstavek 11. člena te uredbe);
26. ne zagotovi sestave, točnosti, čitljivosti in pravočasne oddaje prevoznega dokumenta (peti odstavek 11. člena te uredbe);
27. ne dokaže, da je oddala prevozni dokument v skladu s sedmim odstavkom 11. člena te uredbe;
28. ne dokaže, da je oddala prevozni dokument v skladu z osmim odstavkom 11. člena te uredbe;
29. prevzame ribiške proizvode, pri tem pa ne izda deklaracije o prevzemu (prvi odstavek 12. člena te uredbe);
30. izda deklaracijo o prevzemu, ki ne vsebuje podatkov iz drugega odstavka 12. člena te uredbe, oziroma ne uporabi obrazca iz Priloge te uredbe (tretji odstavek 12. člena te uredbe);
31. na poziv ribiškega inšpektorja ne dokaže, da so bili zadevni ribiški proizvodi dejansko oddani navedenemu prevzemniku ribiških proizvodov, če deklaracija o prevzemu ne vsebuje podpisa obeh oseb iz 8. točke drugega odstavka 12. člena te uredbe (četrti odstavek 12. člena te uredbe);
32. ne zagotovi sestave, točnosti, čitljivosti in pravočasne oddaje prevzemnega dokumenta (peti odstavek 12. člena te uredbe);
33. ne dokaže, da je oddala prevzemni dokument v skladu s šestim odstavkom 12. člena te uredbe;
34. v primeru tehnične okvare ali nedelovanja sistema za elektronsko beleženje in poročanje ladijskih dnevnikov in deklaracij o iztovoru ne pošlje po telekomunikacijskih sredstvih, objavljenih na spletni strani ministrstva;
35. ne zagotovi sledljivosti in identifikacije dobaviteljev in kupcev ter sledljivosti pošiljk ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva (prvi odstavek 14. člena te uredbe);
36. ne zagotovi iste identifikacijske številke na pošiljki in v trgovskem dokumentu, ki je priložen pošiljki ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva (tretji odstavek 14. člena te uredbe);
37. ne zagotovi podatkov iz šestega odstavka 58. člena Uredbe 1224/2009/ES;
38. so podatki iz prvega odstavka 15. člena te uredbe zavajajoči, dvoumni, niso lahko prepoznavni, so nečitljivi, izbrisani in prekriti z drugimi besedami ali slikami ter na ne dobro vidnem mestu (drugi odstavek 15. člena te uredbe);
39. ulovljenih ali nabranih ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva pred prvo prodajo ne shrani v pošiljke (prvi odstavek 16. člena te uredbe);
40. pošiljk ne označi oziroma ne označi vseh oziroma na oznakah ne navede podatkov iz petega odstavka 58. člena Uredbe 1224/2009/ES.
(2) Z globo od 420 eurov do 33.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 420 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 420 eurov do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
VI. KONČNI DOLOČBI 
19. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov (Uradni list RS, št. 38/16 in 197/20).
20. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-41/2024
Ljubljana, dne 14. marca 2024
EVA 2023-2330-0106
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti