Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

Št. 38141-1/2024/1 Ob-1708/24, Stran 670
Na podlagi 87. člena, 42. člena in 50. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22 in 18/23 – ZDU-1O, v nadaljevanju: ZEKom-2) Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije objavlja
sklep 
o uvedbi javnega razpisa za podelitev radijskih frekvenc za omrežji prizemne digitalne radiodifuzije T-DAB+ na celotnem območju Republike Slovenije (multipleksa R4 in R5) 
1 Predmet javnega razpisa
Predmet tega razpisa sta radijski frekvenci za dve omrežji prizemne digitalne radiodifuzije T-DAB+ za pokrivanje celotnega ozemlja Republike Slovenije (multipleksa R4 in R5). Za vsako omrežje bo Agencija podelila eno radijsko frekvenco (en kanal oziroma T-DAB blok) za enofrekvenčno omrežje. Posamezna frekvenca predstavlja ločen predmet javnega razpisa:
– omrežje R4: 174.928 MHz (kanal oziroma blok 5A)1
– omrežje R5: 176.640 MHz (kanal oziroma blok 5B)1
1 Do sklenitve dokončnega dogovora z vsemi drugimi državami v regiji glede razdelitve radijskih frekvenc za omrežja prizemne digitalne radiodifuzije T-DAB bo Agencija za posamezne oddajne točke lahko izdala ustrezne odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc na drugih kanalih oziroma frekvencah kot sta navedeni frekvenci za omrežji R4 in R5.
2 Pogoji in zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
Za izpolnjevanje pogojev javnega razpisa mora ponudnik:
– predložiti popolno in pravilno ponudbo, ki vključuje:
– splošne informacije o ponudniku in izjave, 
– pooblastilo za podpis ponudbe, 
– ponujeni znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine, 
– garancijo za resnost ponudbe in pravočasno izvedbo projekta, 
– reference, 
– poslovni načrt, 
– bilanco stanja za zadnje preteklo poslovno leto, 
– izjavo o izgradnji omrežja, 
– izjavo o izvenbilančnih postavkah; 
– imeti poravnane vse zapadle obveznosti do agencije, ki niso predmet spora pred sodišči;
– biti plačilno sposoben, zoper njega ne sme biti začet postopek stečaja, prisilne poravnave ali prisilnega prenehanja.
Zahteve javnega razpisa, ki jih mora izpolnjevati ponudnik:
Vsak ponudnik lahko za posamezno omrežje (predmet razpisa) predloži samo eno ponudbo in mora izpolnjevati vse pogoje tega javnega razpisa. Skupna ponudba več ponudnikov (konzorcij) ni dovoljena.
Ponudnik z udeležbo na javnem razpisu prevzema dodatne obveznosti glede hitrosti izgradnje omrežja in cene storitve, in sicer mora ponudnik:
– v roku, ki ga določi v ponudbi in začne teči z vročitvijo odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za multipleks, izgraditi omrežje vsaj na oddajnih točkah POHORJE, PLEŠIVEC, KUM, TRDINOV VRH, BOČ, KRIM, KRVAVEC, LJUBLJANA 3, NANOS, KUK, TINJAN, SKALNICA, BELI KRIŽ, IDRIJA 1, KRANJSKA GORA, MALIČ LAŠKO, VOGEL, SLAVNIK in TOLMIN, skladno s predloženim poslovnim načrtom, in začeti z nudenjem storitve oddajanja programov;
– v času veljavnosti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za multipleks storitev oddajanja zaračunavati skladno z mesečno ceno za storitev oddajanja za 1 enoto kapacitete, kot jo določi v ponudbi.
Vse podrobnosti v zvezi z navedenimi pogoji in zahtevami opredeljuje razpisna dokumentacija.
3 Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe
Pravočasne, popolne in vsebinsko pravilne ponudbe bo agencija ocenila glede na ponujeno ceno storitev, višino ponujenega plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine, čas izgradnje omrežja, reference ponudnika na področju upravljanja digitalnih radiodifuznih omrežij, stopnjo lastniškosti financiranja in zunajbilančne postavke, ki jih ponudniki ponudijo oziroma navedejo v svoji ponudbi.
Ponudbe se točkujejo upoštevaje postavljena merila in razvrstijo po vrstnem redu glede na prejeto število točk. V primeru, da prejmeta dve ali več ponudb enako število točk, bo višje uvrščena ponudba z nižjo ceno storitev. V primeru, da sta dve ali več ponudb še vedno enakovredni, bo bolje uvrščena ponudba s krajšim časom izgradnje omrežja.
Agencija bo ponudniku, čigar ponudba bo najbolje ocenjena, izdala odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc za multipleks za omrežje prizemne digitalne radiodifuzije T-DAB+.
3.1 Cena ponujenih storitev za omrežje (0–40 točk)
Pri tem merilu se ocenjuje višina mesečne cene storitve oddajanja za 1 enoto kapacitete (CU) multipleksa. Število točk pri tem merilu se izračuna kot razmerje med najnižjo ponujeno ceno in ceno iz ocenjevane ponudbe. Dobljeno število se pomnoži s 40 in zaokroži na eno decimalno mesto. Ponudba, v kateri ponudnik ponuja najnižjo ceno storitev, prejme 40 točk.
3.2 Višina ponujenega plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine (0–10 točk)
Pri tem merilu se ocenjuje višina ponujenega plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine. Število točk pri tem merilu se izračuna kot razmerje med višino ponujenega plačila ocenjevane ponudbe in najvišjega ponujenega plačila. Dobljeno število se pomnoži z 10 in zaokroži na eno decimalno mesto. Ponudba, v kateri ponudnik ponuja najvišji znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine, dobi 10 točk.
3.3 Čas izgradnje omrežja (0–20 točk)
Pri tem merilu se ocenjuje število dni, šteto od vročitve odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za multipleks, ki jih bo ponudnik potreboval za izgradnjo in začetek obratovanja omrežja s pokrivanjem, skladnim z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
Čas izgradnje omrežja
št. točk
350 dni ali več
0
250 do 349 dni
4
200 do 249 dni
12
199 dni ali manj
20
3.4 Reference ponudnika na področju upravljanja digitalnih radiodifuznih omrežij (0–10 točk)
Pri tem merilu se ocenjuje število digitalnih radiodifuznih omrežij, s katerimi ponudnik upravlja in na dan oddaje ponudbe redno obratujejo.
Število digitalnih radiodifuznih omrežij
št. točk
0
0
1 do 2
2
3 do 4
5
5 do 6
7
7 ali več
10
3.5 Stopnja lastniškosti financiranja (0–10 točk)
Pri tem merilu se upošteva stopnja lastniškosti financiranja. Pri merilu stopnja lastniškosti financiranja se upošteva delež kapitala v obveznostih do virov sredstev na zadnji dan preteklega poslovnega leta v bilanci stanja (v  %, zaokroženo na 2 decimalni mesti). Pri pravnih osebah javnega prava se preverja kapital v okviru lastnih virov in dolgoročnih obveznosti.
Delež kapitala v obveznostih do virov sredstev
št. točk
0 % do vključno 50 %
0
nad 50 % do vključno 70 %
5
nad 70 %
10
3.6 Zunajbilančne postavke (0–10 točk)
Pri tem merilu se upoštevajo zunajbilančne postavke. Pri merilu zunajbilančne postavke se upošteva delež zunajbilančnih postavk v sredstvih oziroma obveznostih do virov sredstev na zadnji dan preteklega poslovnega leta v bilanci stanja (v  %, zaokroženo na 2 decimalni mesti).
Zunajbilančne postavke
št. točk
0 % do vključno 10 %
10
nad 10 %
0
4 Najmanjši znesek plačila za učinkovito rabo naravne dobrine in način plačila
Višina najnižjega zneska plačila za posamezno omrežje v skladu s soglasjem Vlade Republike Slovenije, ki ga je ta podala v sklepu številka 38100-1/2024/4 z dne 7. 3. 2024, znaša 75.000 EUR.
Ponudnik, ki mu bo agencija z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc za multipleks dodelila v uporabo frekvenco, ki je posamezni predmet tega javnega razpisa, mora znesek, ki ga je na javnem razpisu ponudil za plačilo učinkovite rabe omejene naravne dobrine, plačati v roku 30 dni od datuma vročitve odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za multipleks.
5 Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 19. 4. 2024 do 10. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov agencije: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije po izteku roka, bo agencija poslala nazaj pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov agencije ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne dostave, izdala potrdilo o prejemu ponudbe.
Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
6 Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo v sejni sobi na sedežu agencije: Stegne 7, Ljubljana, dne 19. 4. 2024 ob 12. uri.
7 Razpisna dokumentacija
Ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis, mora oddati ponudbo, pripravljeno v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija podaja podrobnejše informacije tega javnega razpisa in posameznih točk predmetnega sklepa in je objavljena na spletem mestu agencije akos-rs.si.
8 Kontaktna oseba
Ime in priimek: Igor Funa
Elektronski naslov: info.box@akos-rs.si.
9 Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti