Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

Št. 430-0008/2024-2 Ob-1687/24, Stran 597
Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), 7. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 57/23), Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2024 (Uradni list RS, št. 125/23), Letnega programa kulture v Občini Sežana za leto 2024 (št. 032-1/2024-7, sprejet dne 24. 1. 2024 na seji Občinskega sveta Občine Sežana) ter 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23) Občina Sežana objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Sežana za leto 2024 
1. Sofinancer: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sredstva za sofinanciranje kulturnih dejavnosti za leto 2024 v Občini Sežana, proračunska postavka 242501 »Dejavnost društev s področja kulture in individualnih kultur«.
3. Cilj razpisa
Namen razpisa je sofinanciranje:
– rednih kulturnih programov nevladnih organizacij in
– največ šestih kulturnih projektov v Občini Sežana za leto 2024, skladno s pravilnikom, ki ureja sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Sežana. Občina Sežana sofinancira programe z različnih področij kulture.
Opredelitev pojmov
Uporabljeni pojmi v tem razpisu pomenijo:
Javni kulturni program je kulturna dejavnost, ki je po vsebini in obsegu zaključena celota in jo izvaja kulturni izvajalec, katerega ustanovitelj ni država ali lokalna skupnost, je pa njegovo delovanje v javnem interesu do te mere, da ga lokalna skupnost financira na primerljiv način kot javni zavod. Javni kulturni program je določen s cilji kulturnega izvajalca, ki morajo upoštevati cilje in prioritete kulturne politike in biti relevantni, merljivi, uresničljivi in časovno opredeljeni.
Kulturni projekt je posamična kulturna dejavnost ali sklop dejavnosti na posameznem področju, ki je po zasnovi, vsebini, izvedbi in obsegu zaključena celota s ciljem izvedbe v točeno določenem časovnem obdobju, brez ponovitev v obliki periodičnega ali permanentnega izvajanja, in je namenjen javnosti ter izkaže širši javni interes.
Predmet razpisa pri sofinanciranju kulturnih projektov niso:
– dejavnosti in dogodki s področja izobraževanja, četudi na področju kulture (delavnice, seminarji ipd.);
– oblikovanje ali prenove spletnih strani;
– projekti, ki so primarno namenjeni pridobivanju tržnih prihodkov;
– osrednji in spremljevalni programi ob podelitvah nagrad;
– dobrodelne prireditve (koncerti, razstave, predstave ...).
Občina Sežana pri tem zasleduje naslednje cilje:
– podpora delovanju in razvoju nevladnih organizacij na področju kulture, ki pomembno prispevajo k razvoju kulture v Občini Sežana;
– zagotavljanje kakovosti ponudbe kulturnih dobrin na območju Občine Sežana;
– povečevanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin na območju Občine Sežana;
– spodbujanje kakovostne produkcije in postprodukcije;
– predstavljanje in sodelovanje v širšem, čezmejnem in mednarodnem prostoru;
– spodbujanje trajnostnega delovanja v kulturi in umetnosti.
4. Splošni pogoji za vse prijavitelje
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež na območju Občine Sežana in aktivno delujejo na območju Občine Sežana;
– da so v skladu z zakonodajo registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti najmanj eno leto pred objavo razpisa;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu iz katere izhaja, da so aktivno vadeči iz Občine Sežana (v kolikor gre za organizacijo obliko, ki predvideva članstvo);
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti;
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi;
– da imajo na dan prijave na javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti za tekoče koledarsko leto poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Sežana;
– da z istim programom oziroma projektom ne kandidirajo na ostale javne razpise iz proračuna Občine Sežana;
– da prijavitelji lahko prijavijo največ en program in največ en projekt. V kolikor prijavitelji oddajo obe prijavi, morata biti le-te oddani na ločenih predpisanih obrazcih, in sicer:
– prijavni obrazec za kulturne programe in 
– prijavni obrazec za kulturne projekte. 
Dodatni pogoji za prijavo izvajalcev kulturnih projektov:
– izvajalci posameznega kulturnega projekta zagotavljajo javno dostopnost projekta: javno obveščanje, dogodki odprti javnosti ipd.;
– prijavljeni projekt mora, če temelji na ustvarjanju izvirnega umetniškega dela ali kulturnega predmeta oziroma dogodka, vključevati tudi njegovo javno objavo, predstavitev oziroma izvajanje;
– projekt mora biti v celoti izveden v tekočem proračunskem letu;
– projekt z enako vsebino lahko prijavi Ie en prijavitelj (v kolikor isti projekt prijavi več prijaviteljev, se vse prijave zavržejo) oziroma prijavljeni projekt ni del drugega sofinanciranega projekta ali programa;
– prijavljeni projekt mora biti izveden na območju Občine Sežana; v primeru projektov, ki so sestavljeni iz več dogodkov, velja, da mora biti na območju Občine Sežana izveden osrednji dogodek projekta;
– projekt oziroma vsebine projekta niso bile in tudi ne bodo sofinancirane iz javnih razpisov za sofinanciranje kulturnih oziroma mladinskih projektov ter Javnega razpisa za sofinanciranje programov oziroma projektov, ki niso predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Sežana.
5. Kriteriji in merila za vrednotenje kulturnih dejavnosti nevladnih organizacij na področju kulture so sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Upravičeni stroški sofinanciranja so navedeni v besedilu razpisne dokumentacije.
7. Višina razpisanih sredstev za leto 2024 znaša 35.000,00 EUR, pri čemer so sredstva v višini 29.000,00EUR namenjena za sofinanciranje redne kulturne dejavnosti, sredstva v višini 6.000,00 EUR pa za sofinanciranje kulturnih projektov. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2024.
8. Rok za predložitev prijav je do vključno ponedeljka, 15. 4. 2024.
9. Kraj, kjer lahko izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave dosegljiva na spletni strani Občine Sežana www.sezana.si in na sedežu Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
10. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil: Petra Arko Kovačič (pisarna št. 69) 05/73-10-148 petra.arko@sezana.si.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloge morajo biti izpolnjene na razpisnih obrazcih »Prijava na javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti oziroma kulturnih projektov v Občini Sežana za leto 2024« in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloge je potrebno oddati v ločenih pisemskih ovojnicah. Popolna vloga mora biti predložena na naslov Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana v razpisanem roku, v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – sofinanciranje kulturnih dejavnostI v Občini Sežana 2024«. Na hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena na vložišču Občine Sežana v razpisnem roku.
Po poteku razpisnega roka bo strokovna komisija hkrati odprla vse vloge, ki bodo prispele do razpisanega roka. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru formalno nepopolnih vlog bodo prijavitelji pozvani, da v roku 8 dni od dne prejetega obvestila dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Oddaja vloge pomeni, da se izvajalec strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
O izboru in višini sredstev, dobljenih na tem razpisu, bodo izvajalci obveščeni v roku 60 dni po zaključku razpisa.
Sredstva se dodelijo z odločbo, upoštevaje število zbranih točk izvajalca in vrednosti točke, vendar največ do višine zaprošenih sredstev izvajalca. Zoper odločbo direktorja občinske uprave oziroma vodje notranje organizacijske enote je možno vložiti pritožbo na župana v roku 8 dni od prejema odločbe. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi organizacijami.
Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe za izvajanje javnih kulturnih programov v Občini Sežana. Če se izvajalec oziroma prejemnik sredstev v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Občina Sežana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti