Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

Št. 3527-0001/2024 Ob-1766/24, Stran 619
Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, v skladu z določili 9. člena Pravilnika o subvencioniranju obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Pirana, Uradni list RS, št. 64/17 z dne 17. 11. 2017 in na podlagi Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2024 (Uradni list RS, št. 9/24) objavlja
javni razpis 
za dodelitev sredstev za subvencioniranje obnove fasad in streh v starem mestnem jedru Pirana za leto 2024 
1. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je spodbujanje obnove stavb v historičnem mestnem jedru Pirana z namenom urejenosti videza mesta, oživljanja mestnega jedra ter ohranjanja in vzdrževanja kulturne dediščine starega mestnega jedra Pirana.
2. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za subvencioniranje obnove fasad v historičnem mestnem jedru Piran v obdobju od vključno dne 1. 1. 2024 do vključno 15. 11. 2024.
3. Pogoji za kandidiranje na razpisu: ukrepi, opredeljeni s tem razpisom, se izvajajo na območju historičnega mestnega jedra Pirana, kot je opredeljeno v Odloku o Asanacijskem načrtu mesta Pirana (Uradne objave Primorskih novic 10/77 in 15/98). Upravičenci do subvencije tega pravilnika so fizične osebe, ki so lastniki ali solastniki ali najemniki s soglasjem lastnika stanovanj ali stanovanjskih stavb znotraj območja starega mestnega jedra Pirana, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Piran. Upravičenci ne smejo imeti neporavnanih finančnih obveznosti do Občine Piran. Prijavitelji morajo izpolnjevati pravno formalne pogoje iz razpisa. Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi ustreznih dovoljenj za obnovo, mnenja (oziroma soglasja, v kolikor je bilo le to pridobljeno pred uveljavitvijo Gradbenega zakona, Uradni list RS, št. 61/17, 72/17) Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Piran za obnovo, pridobljenega pred izvajanjem posamezne faze prenove in popisa del s ponudbenimi predračuni.
4. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški po tem razpisu so stroški, potrebni za obnovo ulične fasade in/ali obnove strehe na območju historičnega mestnega jedra Pirana, kot so našteti v točki 4.1 in 4.2 tega razpisa.
Upravičeni stroški so tisti, ki so nastali v času od 1. 1. 2024 do vključno 15. 11. 2024. Upoštevali se bodo računi izdani v obdobju od vključno 1. 1. 2024 do vključno 15. 11. 2024, pod pogojem, da bodo poravnani najkasneje do 15. 11. 2024. V kolikor se je obnova fasade pričela že v letu 2023, dela pa niso bila zaključena v letu 2023, temveč v letu 2024, med upravičene stroške sodijo tudi računi, izdani v letu 2023.
4.1 Upravičeni stroški obnove ulične fasade za sofinanciranje, ki vključujejo DDV, so:
– ureditev gradbišča in postavitev oziroma najem fasadnega odra;
– odstranitev obstoječega dotrajanega ometa;
– odstranitev ali zaščita elementov fasade (portali, žlebovi, okenske police, zaščite na okrasnih fasadnih elementih, balkoni in ograje ter vodi za odvajanje klimatskih naprav);
– popravilo poškodovanega fasadnega ometa oziroma izvedba novega ometa;
– čiščenje, peskanje in domodelacija kamnitih elementov fasade;
– restavriranje z možnostjo rekonstrukcije fasadne dekoracije;
– oplesk fasade s fasadno barvo;
– popravilo poškodovanih lesenih polken ali zamenjava dotrajanih lesenih polken z lesenimi polkni;
– popravilo poškodovanih lesenih oken ali lesenih vrat ali zamenjava dotrajanih lesenih oken ali lesenih vrat, z lesenimi okni ali lesenimi vrati, čiščenje in odvoz odpadkov na deponijo, vključno s plačilom takse;
– stroški gradbenega nadzora in koordinacije varstva ter zdravja pri delu.
4.2 Upravičeni stroški obnove strehe za sofinanciranje, ki vključujejo DDV, so:
– ureditev gradbišča in postavitev odra, zaščitnih nadstreškov;
– odstranitev dotrajane strešne kritine, slemenjakov, obrob, žlebov …;
– odstranitev dotrajanih strešnih letev;
– dobava materiala, dobava strešnih letev ter letvanje;
– izvedba strešne hidroizolacije;
– dobava in polaganje nove kritine, izvedba novih pločevinastih obrob;
– popravilo ali rekonstrukcija napuščev;
– ponovna montaža žlebov in odtokov oziroma dobava in montaža novih žlebov;
– ponovna montaža strelovodov z meritvami upornosti;
– stroški čiščenja in odvoza na deponijo, vključno s plačilom takse;
– stroški gradbenega nadzora in koordinacije varstva ter zdravje pri delu.
5. Višina subvencioniranja
V letu 2024 se na osnovi sprejetega proračuna Občine Piran za izvedbo celotnega postopka obnove fasad in streh v starem mestnem jedru Pirana, razpisuje 20.000,00 €.
Obnova streh in fasad se na osnovi tega razpisa v letu 2024 subvencionira v višini do 50 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 5.000,00 EUR vključno z DDV na posamezno stavbo. V primeru, da je v katastru stavb objekt vpisan kot ena stavba, dejansko pa ima stavba dva različna naslova, se šteje, da objekt sestavljata dve stavbi in zato skupni strošek subvencije znaša največ 50 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 10.000,00 EUR.
Procent subvencije se določi na osnovi točkovanja. 1 točka je enakovredna 1 % subvencije (procent subvencioniranja upravičenih stroškov). Merila za točkovanje so naslednja:
a) Lega stavbe
Obnova stavbe ob glavnih trgih in ulicah mesta ter obrežjih mest1:
1 Pri določanju točk, ki se nanašajo na obnovo stavbe ob glavnih trgih in ulicah mesta ter obrežjih mesta, se ne upošteva naslov stavbe, temveč dejanska lega fasade, ki je predmet obnove. V primeru, da gre za obnovo strehe, bo merodajna lega stavbe, in sicer tako, da bo točke prejela obnova, ki bo z vsaj enim delom mejila na zgoraj navedene ulice in obrežja. V primeru sanacije fasade bo dodatne točke prejela stavba, ki predvideva sanacijo fasade vsaj na tisti strani objekta, ki meji na eno izmed ulic ali obrežij, navedenih v razpisu.
Prvomajski trg, Tartinijev trg, Zelenjavni trg, Rokov trg, Ribiški trg, Gregorčičeva ulica, Verdijeva ulica, Ulica IX. Korpusa, Rozmanova ulica, Ulica Svobode, Župančičeva ulica, Tomšičeva ulica, Prešernovo nabrežje, Kidričevo nabrežje, Cankarjevo nabrežje
10 točk
Obnova stavbe na ostalih območjih starega mestnega jedra Pirana
5 točk
b) Posebne okoliščine stavbe
Posamezna stavba je razglašena za kulturni spomenik – spomenik meščanske arhitekture in vpisana v register kulturne dediščine s svojo EŠD
10 točk
Stavba ni razglašena za kulturni spomenik – spomenik meščanske arhitekture
5 točk
c) Stanje fasade in strehe
Močno poškodovana fasada2 ali prenova strehe skupaj s fasado ne glede na stanje poškodovanosti
30 točk
Srednje poškodovana fasada3 (brez sanacije strehe)
25 točk
Manj poškodovana fasada4 (brez sanacije strehe) ali sanacija samo strehe
10 točk
Sanacija nepoškodovane strehe
5 točk
SKUPAJ
50 točk
2 Za močno poškodovano fasado se šteje fasada, ki ima poškodovan venec ali v primeru odpadanja ometa na fasadi in vencu stavbe. Za močno poškodovano fasado se v vsakem primeru šteje fasada na objektu, ki je zaradi razpok na fasadi ali vencu opredeljen kot nevarni objekt na podlagi odločbe pristojnega inšpektorata za okolje in prostor.
3 Za srednje poškodovano fasado se šteje fasada, na katerih omet odpada iz manjših površin fasade.
4 Za manj poškodovano fasado se šteje fasada, kjer se lušči omet ali v primeru manjših razpok fasade.
V primeru, da se za isto stavbo prijavi na razpis več upravičencev, ki so solastniki stavbe, se znesek razdeli posameznim upravičencem v sorazmerju z deležem, ki so ga plačali za izvedbo investicije v prenovo fasade oziroma strehe, vendar ne več kot znaša njihov solastniški delež na skupnih prostorih.
Občina Piran si pridržuje pravico, da zagotovljenih sredstev ne podeli in ponudbo zavrne, če so predvidena sredstva že porabljena.
V primeru, da so računi pri uveljavljanju zahtevka za izplačilo sredstev predloženi v nižji vrednosti, kot so znašali predračuni ob podajanju vloge, se vrednost dodeljenih sredstev temu ustrezno zmanjša.
V primeru, da so računi pri uveljavljanju zahtevka za izplačilo sredstev predloženi v višji vrednosti, kot so znašali predračuni ob podajanju vloge, se sredstva dodelijo v višini, ki je določena v odločbi o višini odobrenih sredstev.
6. Merila in kriteriji ter način dodeljevanja sredstev
Postopek za dodelitev sredstev vodi tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo opravlja pristojni organ občinske uprave.
Prijave bo pregledala in ocenila strokovna komisija za obnovo fasad in streh na hišah znotraj območja starega mestnega jedra Pirana.
7. Vsebina prijave
Prijava mora vsebovati:
– Izpolnjeno vlogo za dodelitev subvencije na predpisanem obrazcu Občine Piran (Obrazec 1).
– Parafiran vzorec pogodbe (Obrazec 2).
– Dokazilo o lastništvu oziroma solastništvu stavbe: Komisija bo sama preverila javno dostopne podatke v zemljiški knjigi. V kolikor prijavitelj na razpis še ni vknjižen v zemljiško knjigo, mora dostaviti kopijo pravnega posla s kopijo zemljiškoknjižnega predloga za vknjižbo lastninske pravice oziroma mora dostaviti sodbo, iz katere nedvomno izhaja lastništvo nepremičnine.
– Podpisano izjavo najmanj 75 % solastnikov/etažnih lastnikov stavbe, glede na njihove solastniške deleže, da soglašajo z obnovitvenimi deli.
– Pooblastilo upravniku stavbe, v kolikor se na razpis prijavlja upravnik v imenu solastnikov stavbe oziroma pooblastilo ostalih lastnikov prijavitelju v primeru, da hiša nima upravnika in sé prijavlja na razpis eden od lastnikov (upravičenec do sredstev) ali druga fizična oseba.
– Kulturno varstveni pogoji in mnenje ZVKDS OE PIRAN (oziroma soglasje, v kolikor je bilo pridobljeno pred uveljavitvijo Gradbenega zakona, Uradni list RS, št. 61/17, 72/17).
– Predračun z opisom predvidenih del s strani izvajalca del.
– Fotografije stanja fasade pred obnovo in stavbnega pohištva in strehe, v kolikor sta predmet obnove tudi zamenjava stavbnega pohištva in strehe.
8. Kraj in rok za oddajo prijav
Pisne prijave je potrebno predložiti na naslov Občina Piran, Urad za gospodarstvo in turizem, Tartinijev trg 2, 6330 Piran s pripisom »Javni razpis za subvencioniranje obnove fasad in streh v starem mestnem jedru Pirana – Ne odpiraj«.
Na zadnji strani kuverte mora biti pripisano ime in priimek prijavitelja ter naslov. Rok za prijavo na javni razpis prične teči z dnem objave tega razpisa in je odprt do 2. 9. 2024.
Ne glede na datum in način pošiljanja prijave se upošteva datum in ura prispetja prijave v vložišče Občine Piran, Tartinijev trg 2, Piran.
Odpiranje in pregled prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi strokovna komisija. Prispele vloge se odpirajo sproti po vrstnem redu prispetja. Odpiranje vlog ni javno.
O odpiranju vlog se vodi zapisnik.
Strokovna komisija pregleda popolnost prispelih vlog in izpolnjevanje pogojev, določenih v javnem pozivu ter pripravi predlog prejemnikov sredstev.
O dodelitvi sredstev se odloči z odločbo, zoper katero je možna pritožba.
Po pravnomočnosti odločbe je upravičenec dolžan v roku 30 dni skleniti pogodbo o subvencioniranju, kjer se določijo medsebojna razmerja, pravice in obveznosti.
Če se upravičenec v danem roku ne odzove oziroma ne sklene pogodbe, odločba o dodelitvi subvencije preneha veljati.
Upravičenci, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Občina Piran bo iz nadaljnjega postopka izločila vse:
– vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba, glede na 3. točko tega razpisa;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki bodo tudi po pozivu k dopolnitvi nepopolne.
9. Dodeljevanje sredstev: sredstva se bodo dodeljevala na podlagi vrstnega reda prispetja popolnih vlog na Občino Piran in do porabe sredstev subvencioniranja. Prejete prijave po porabi sredstev subvencioniranja bo komisija neodprte vrnila pošiljatelju na naslov, naveden na kuverti. V primeru istočasnega prejema več popolnih vlog, katerih prijavljena vrednost bi presegla vrednost, določeno v tem javnem razpisu, vrstni red določi komisija z žrebom.
10. Koriščenje sredstev
Sredstva se izplačajo upravičencu na podlagi določil medsebojne pogodbe po izvedenih delih in po priloženih dokazilih, navedenih v javnem razpisu.
Sredstva se dodeljujejo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen.
Upravičenec do sredstev je dolžan najkasneje do 15. 11. 2024 Občini Piran predložiti Zahtevek za izplačilo sredstev za sofinanciranje obnove fasad in streh v starem mestnem jedru Pirana – obrazec 4, skupaj z obveznimi prilogami.
11. Uporaba pravilnika: glede postopka pridobitve subvencije in pogoje pridobitve, ki niso posebej določeni v tem razpisu, se uporablja Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Pirana (Uradni list RS, št. 64/17 z dne 17. 11. 2017). Na morebitna prejeta vprašanja bo podala odgovore Strokovna komisija za izvedbo in nadzor postopka obnov fasad in streh v starem mestnem jedru Pirana.
12. Dodatna pojasnila: dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu: Občina Piran, Urad za okolje in prostor, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, tel. 05/671-03-36. Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva objave, do izteka prijavnega roka, dosegljiva na spletni strani Občine Piran www.piran.si.
Občina Piran 
Il Comune di Pirano, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano, in conformità alle disposizioni dell'art. 9 del Regolamento in materia di sovvenzioni finalizzate agli interventi di ristrutturazione delle facciate e dei tetti nel centro storico di Pirano, Gazzetta Ufficiale della RS n. 64/17 del 17/11/2017 e ai sensi del Decreto sul Bilancio di previsione del Comune di Pirano per l'anno 2024 (Gazzetta Ufficiale della RS n. 9/24), pubblica il seguente
bando di concorso pubblico 
per l'assegnazione dei fondi per il finanziamento delle ristrutturazioni di facciate e tetti nel centro storico di Pirano per l'anno 2024 
1. Obiettivo del bando di gara: l'obiettivo del bando di gara è quello di incentivare la ristrutturazione degli edifici nel centro storico di Pirano al fine di sistemare l'aspetto della città, rivitalizzare il centro della città e preservare e mantenere il patrimonio culturale del centro storico di Pirano.
2. Oggetto del bando: oggetto del bando di gara è l’assegnazione di fondi di bilancio per la ristrutturazione delle facciate e dei tetti nel centro storico di Pirano nel periodo compreso dal 1 gennaio 2024 al 15 novembre 2024.
3. Condizioni per la candidatura al bando di gara: le misure, definite nel presente bando di gara, sono da realizzare nell'area del centro storico di Pirano, come definito nel Decreto sul Piano di risanamento della citta di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 10/77 e 15/98). I beneficiari del finanziamento di cui nel suddetto regolamento sono persone fisiche, che sono proprietari o comproprietari o locatari con il consenso del proprietario delle abitazioni o degli edifici residenziali nella zona del centro storico di Pirano, che hanno residenza nel Comune di Pirano. I beneficiari non devono avere passività finanziarie correnti nei confronti del Comune di Pirano. I candidati devono soddisfare i requisiti legali formali del bando di gara. I fondi saranno assegnati in base ai relativi permessi per la ristrutturazione, in base al parere (ovvero al nullaosta, nella misura in cui sia stato ottenuto prima dell'entrata in vigore della Legge sull'edilizia, Gazzetta Ufficiale della RS nn. 61/17, 72/17) dell'Istituto per la tutela dei beni culturali della Slovenia, Unità Territoriale di Pirano concernente la ristrutturazione, acquisito prima dell'attuazione di ogni singola fase della ristrutturazione, nonché in base all’elenco dei lavori con i preventivi proposti.
4. Costi ammissibili
I costi ammissibili nell' ambito della presente gara sono finalizzati al risanamento della facciata prospiciente la strada (via) e/o alla ristrutturazione del tetto nell'area del centro storico di Pirano come elencati nei punti 4.1 e 4.2 del presente Bando.
I costi ammissibili sono quelli sostenuti nel periodo compreso dal 1/1/2024 al 15/11/2024. Saranno prese in considerazione le fatture emesse nel periodo compreso dal 1/1/2024 al 15/11/2024, a condizione che siano saldate entro e non oltre il 15/11/2024. Se i lavori di ristrutturazione della facciata sono iniziati già nell’anno 2023 e i lavori non sono stati conclusi nel 2023 ma nel 2024, rientrano tra i costi ammissibili anche le fatture emesse nel 2023.
4.1 I costi ammissibili per la ristrutturazione della facciata prospiciente la strada (via), per quanto concerne il cofinanziamento, IVA inclusa, sono:
– la sistemazione del cantiere e la collocazione, ovvero il noleggio dell'impalcatura per la facciata,
– la rimozione dell'intonaco usurato esistente,
– la rimozione o protezione di elementi della facciata (portali, grondaie, davanzali, protezione di elementi decorativi delle facciate, balconi e recinzioni, nonché condutture di scarico per condizionatori d' aria),
– la riparazione di intonaci della facciata danneggiati, ovvero la realizzazione del nuovo intonaco,
– la pulitura, la sabbiatura e la reintegrazione di elementi in pietra della facciata,
– il restauro con la possibilità della ricostruzione della decorazione della facciata,
– la tinteggiatura della facciata con pitture per facciata,
– la riparazione di persiane in legno danneggiate o la sostituzione delle persiane in legno usurate con persiane in legno,
– la riparazione di finestre in legno o porta in legno danneggiate o la sostituzione delle finestre in legno o porta in legno usurate con finestre in legno o porta in legno, la pulizia e lo smaltimento dei rifiuti in discarica, compreso il pagamento delle relative tasse,
– i costi della supervisione dei lavori edili e del coordinamento della sicurezza nonché della salute sul lavoro.
4.2 I costi ammissibili per la ristrutturazione del tetto, per quanto concerne il cofinanziamento, IVA inclusa, sono:
– la sistemazione del cantiere e la collocazione dell' impalcatura, tettoie protettive,
– la rimozione delle coperture dei tetti usurate, dei coppi, delle tegole di colmo, dei bordi, delle grondaie ...,
– la rimozione dei listelli di ancoraggio delle tegole usurati,
– la fornitura del materiale, la fornitura dei listelli di ancoraggio delle tegole, nonché la listellatura del tetto,
– l’impermeabilizzazione del tetto,
– la fornitura e la posa della nuova copertura, la realizzazione di nuove lamiere di bordo,
– la riparazione o la ricostruzione dei cornicioni,
– la ricollocazione delle grondaie e dei tubi di scarico, ovvero la fornitura e l'installazione di nuove grondaie,
– la ricollocazione del sistema parafulmine con il limitatore di sovratensioni,
– i costi di pulizia e del trasporto in discarica, compreso il pagamento delle relative tasse,
– i costi della supervisione dei lavori edili e del coordinamento della sicurezza nonché della salute sul lavoro.
5. Ammontare del finanziamento
Nell’anno 2024, in base al bilancio di previsione del Comune di Pirano, per la realizzazione di tutto il procedimento relativo alla ristrutturazione delle facciate e dei tetti del centro storico di Pirano, l'importo dei fondi oggetto del presente bando ammonta a 20.000,00 EUR.
La ristrutturazione dei tetti e delle facciate sarà finanziata, sulla base del presente bando nell'anno 2024, fino al 50 % dei costi ammissibili, ovvero fino a 5.000,00 EUR IVA inclusa, per ogni singolo edificio. Nel caso in cui il fabbricato sia registrato nel catasto fabbricati come un unico edificio, però l’edificio ha effettivamente due indirizzi differenti, si considera che il fabbricato è costituito da due edifici e per questo motivo il costo complessivo del finanziamento può essere al massimo del 50 % dei costi ammissibili, tuttavia non superiore ai 10.000,00 EUR.
La percentuale del finanziamento si determina in base alla punteggiatura. 1 punto equivale a 1 % del finanziamento (percentuale del finanziamento dei costi ammissibili). I criteri di punteggio sono i seguenti:
a) Ubicazione dell'edificio
Ristrutturazione di un edificio in prossimità delle piazze e vie principali nonché delle rive della città1:
1 Nella definizione del punteggio riguardante la ristrutturazione dell’edificio in prossimità delle piazze e vie principali nonché le rive della città, non si considera l’indirizzo dell’edificio, bensì la posizione effettiva della facciata oggetto di ristrutturazione. Nel caso si tratti della ristrutturazione del tetto, sarà presa in considerazione, l’ubicazione dell’edificio, e precisamente riceverà il punteggio, la ristrutturazione confinante con almeno una parte con le vie e rive sopraelencate. Nel caso di risanamento della facciata riceverà un punteggio addizionale l’edificio che prevede il risanamento della facciata almeno su quella parte del fabbricato che confina con una delle vie o rive indicate nel bando.
Piazza Primo Maggio, Piazza Tartini, Piazza delle Erbe, Piazza S. Rocco, Piazza dei Pescatori, Via Gregorčič, Via Verdi, Via del IX Corpo d' armata, Via Rozman, Via Libertà, Via Zupančič, Via Tomšič, Riva Prešeren, Riva Kidrič, Riva Cankar
10 punti
Ristrutturazione di un edificio nelle altre zone del centro storico di Pirano 
5 punti
b) Circostanze particolari dell'edificio
Il singolo edificio è proclamato monumento culturale – monumento dell'architettura cittadina è iscritto nel Registro dei beni culturali con il proprio numero di registro EŠD
10 punti
L' edificio non è proclamato monumento culturale – monumento dell'architettura
5 punti
c) Situazione della facciata e del tetto
Facciata seriamente danneggiata2 oppure ristrutturazione del tetto facciata a prescindere dallo stato di danneggiamento
30 punti
Facciata mediamente danneggiata3 (senza il risanamento del tetto)
25 punti
Facciata lievemente danneggiata4 (senza il risanamento del tetto) o soltanto il risanamento del tetto
10 punti
Risanamento del tetto non danneggiato
5 punti
TOTALE 
50 punti
2 Per facciata seriamente danneggiata si considera la facciata con il cornicione danneggiato oppure in caso di caduta dell’intonaco dalla facciata e dal cornicione dell’edificio. Per facciata seriamente danneggiata si considera in ogni caso la facciata del fabbricato che a causa delle crepe nella facciata o nel cornicione è classificato quale fabbricato pericolante in base alla decisione dell’ispettorato competente per l’ambiente e il territorio.
3 Per facciata mediamente danneggiata si considera la facciata sulla quale la caduta dell’intonaco avviene da superfici minori della stessa.
4 Per facciata lievemente danneggiata si considera la facciata in cui l’intonaco si stacca o in caso di crepe minori nella stessa.
Nel caso in cui, per uno stesso edificio, facciano domanda più beneficiari che sono comproprietari dell'edificio, l'importo sarà distribuito ai singoli beneficiari in proporzione alla quota che hanno speso per l'attuazione dell'investimento nella ristrutturazione della facciata ovvero del tetto, tuttavia non superiore rispetto alla loro quota di comproprietà degli spazi comuni.
II Comune di Pirano si riserva il diritto di non concedere i fondi stanziati e respingere la domanda se i fondi previsti sono già stati spesi.
Nel caso in cui le fatture siano presentate con un valore inferiore all'importo presente nei preventivi al momento della presentazione della domanda, il valore dei fondi assegnati viene ridotto di conseguenza.
Nel caso in cui le fatture siano presentate con un valore superiore rispetto all'importo presente nei preventivi al momento della presentazione della domanda, i fondi sono assegnati nell'importo indicato nella decisione sull'importo degli stanziamenti.
6. Condizioni e criteri nonché modalità di assegnazione dei fondi
Il processo per l'assegnazione dei fondi è gestito da una commissione composta da tre esperti, nominata dal Sindaco.
I compiti tecnici, professionali e amministrativi, per conto della commissione, sono svolti dall'organismo competente dell'amministrazione comunale.
Le domande saranno esaminate e valutate dalla Commissione di esperti per la ristrutturazione delle facciate e dei tetti degli edifici all'interno del comprensorio del centro storico di Pirano.
7. Contenuto della domanda
La domanda di ammissione al concorso dovrà contenere quanto segue:
– La domanda per la concessione del finanziamento compilata sul modulo prescritto del Comune di Pirano (Modulo 1)
– Il modello siglato del contratto (Modulo 2)
– L'attestazione della proprietà ovvero della comproprietà dell'edificio: La commissione controllerà direttamente le informazioni disponibili presso il Libro tavolare stesso. Se un candidato non è ancora stato inserito nel Libro fondiario, deve presentare la copia del negozio giuridico con la copia della proposta di intavolazione del diritto di proprietà nel Libro fondiario, ovvero deve presentare una sentenza dalla quale si evince chiaramente la proprietà del bene.
– Dichiarazione firmata da almeno il 75 % dei comproprietari/proprietari delle unità immobiliari, tenuto conto delle loro quote di comproprietà dell'edificio, per consentire i lavori di ristrutturazione.
– La delega all'amministratore dell'edificio nel caso in cui l’amministratore presenta la domanda per conto dei comproprietari dell'edificio, ovvero la delega dei restanti proprietari al richiedente nel caso in cui la casa non abbia un amministratore condominiale e uno dei proprietari (il beneficiario dei fondi) o un'altra persona fisica presenti la domanda.
– Le condizioni e il parere (ovvero il consenso, nella misura in cui sia stato acquisito prima dell'entrata in vigore della Legge sull' edilizia, Gazzetta Ufficiale della RS nn. 61/17, 72/17) emessi dall' Istituto per la tutela dei beni culturali della Slovenia, Unità territoriale di Pirano (ZVKDS OE Piran).
– Il preventivo con la descrizione dei lavori da parte dell'esecutore dei lavori.
– I rilievi fotografici dello stato della facciata prima della ristrutturazione, come pure dei serramenti, infissi e del tetto, se la loro sostituzione è prevista nella ristrutturazione.
8. Luogo e termine per la presentazione delle domande
Le domande redatte in forma scritta devono essere indirizzate al Comune di Pirano, Ufficio economia e turismo, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano. Ogni busta deve riportare la dicitura: “Bando pubblico per il finanziamento della ristrutturazione delle facciate e dei tetti nel centro storico di Pirano – Non aprire”.
Sul lato posteriore della busta deve essere scritto il nome e il cognome, nonché l'indirizzo del richiedente. Il termine di adesione al bando pubblico ha inizio dalla data di pubblicazione del presente bando e rimane aperto fino al 2 settembre 2024.
Indipendentemente dalla data e dal modo di spedizione della domanda fa fede la data e l’ora di ricezione della domanda presso l'Ufficio protocollo del Comune di Pirano, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano.
L'apertura e il controllo delle domande ricevute per l'assegnazione dei fondi è condotta dalla commissione degli esperti. Le domande sono aperte in base all'ordine di classificazione in graduatoria delle stesse. L’apertura delle domande non è pubblica.
L'apertura delle domande viene messa a verbale.
La commissione degli esperti controlla la completezza delle domande ricevute e l’adempimento delle condizioni stabilite nel bando pubblico, nonché prepara la proposta dei destinatari dei fondi.
La sovvenzione è determinata da una Decisione contro la quale è possibile presentare ricorso.
Dopo la decisione finale, il beneficiario è tenuto a stipulare entro 30 giorni un contratto di finanziamento, in cui sono stabiliti i rapporti reciproci, i diritti e gli obblighi.
Se il beneficiario non risponde entro il termine stabilito, ovvero non conclude il contratto, la decisione di concessione del finanziamento decade.
I candidati che presenteranno domande incomplete saranno invitati a completare la domanda. Il Comune di Pirano eliminerà dal seguente procedimento tutte:
– le domande non presentate da persona ammissibile, secondo il 3o punto del presente bando;
– le domande depositate in ritardo e le domande completate in ritardo;
– le domande che risulteranno incomplete anche dopo la notifica per il loro completamento.
9. Assegnazione dei fondi: i fondi saranno assegnati in base classificazione in graduatoria delle domande complete e fino all’esaurimento dei fondi di sovvenzionamento. Nel caso in cui i fondi siano già stati assegnati, la commissione restituirà al mittente la domanda sigillata all'indirizzo indicato sulla busta. In caso di ricezione simultanea di più domande complete, il cui valore dichiarato eccede il valore specificato nel presente bando di gara, l'ordine sarà determinato dalla commissione estraendo a sorte.
10. Utilizzo dei fondi
I fondi sono versati al beneficiario sulla base delle disposizioni degli accordi reciproci per i lavori eseguiti e dei documenti giustificativi specificati nel bando di gara.
I fondi sono assegnati ai beneficiari secondo l'ordine di ricezione delle domande complete fino all'utilizzo dei fondi del bilancio stanziati a tale scopo per l'anno in corso.
Il beneficiario dei fondi deve presentare al Comune di Pirano entro il 15 novembre 2024 la Richiesta di pagamento dei fondi per il cofinanziamento della ristrutturazione delle facciate e dei tetti nel centro storico di Pirano – modulo 4 insieme agli allegati obbligatori.
11. Applicazione del regolamento: per quanto riguarda la procedura per l'ottenimento del finanziamento e le condizioni di acquisizione, che non sono esattamente specificate nel presente bando di gara, si applica il Regolamento in materia di sovvenzioni finalizzate agli interventi di ristrutturazione delle facciate e dei tetti nel centro storico di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 64/17 del 17/11/2017). Tutte le domande eventualmente presentate riceveranno una risposta da parte della Commissione degli esperti per l'attuazione e la supervisione della procedura per la ristrutturazione delle facciate e dei tetti nel centro storico di Pirano.
12. Ulteriori informazioni: Ulteriori chiarimenti sono disponibili al seguente indirizzo: Comune di Pirano, Ufficio ambiente e territorio, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano, tel. 05/671-03-36. La documentazione di gara gratuita è disponibile dalla data del presente annuncio fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande sul sito web del Comune di Pirano: www.piran.si.
Il Comune di Pirano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti