Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

Ob-1681/24, Stran 628
Svet zavoda Osnovne šole Simona Kosa Podbrdo, Podbrdo 32, 5243 Podbrdo, na podlagi 2. redne seje Sveta šola z dne 6. 3. 2024, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23) in 84. členom Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP in 16/23).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 12. 2024.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja za polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave s programom vodenja zavoda za mandatno obdobje, dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) in pisno izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njihovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja ravnatelja, pošljite priporočeno v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Sima Kosa Podbrdo, Podbrdo 32, 5243 Podbrdo, s pripisom »Ne odpiraj – Prijava na razpis za ravnatelja«.
Življenjepis kandidata je zaželen.
Rok za oddajo prijave prične teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana priporočeno na pošto najkasneje zadnji dan roka.
Prepozne vloge in vloge, poslane v neustrezno označenih ovojnicah, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Prav tako se v izbirni postopek ne bodo uvrstile nepopolne vloge, iz katerih ne bo mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje razpisne pogoje ali ne bodo vsebovale vseh zahtevanih dokazil.
Prijavljeni kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni, kot nevtralni za ženske in moške.
Svet zavoda Osnovne šole Simona Kosa Podbrdo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti