Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

Št. 1100-1/2024-1/(2) Ob-1680/24, Stran 627
Svet zavoda Ekonomske šole Novo mesto, Ulica talcev 3a, 8000 Novo mesto na podlagi sklepa, sprejetega na 20. redni seji dne 5. 3. 2024 razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja 
Višje strokovne šole 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Izbrani kandidat bo imenovan za obdobje 5 let z začetkom mandata 1. 10. 2024. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi za polni delovni čas.
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje.
Pisne prijave s priložitvijo dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, in sicer:
– dokazila o izobrazbi,
– dokazila o pridobljenem nazivu predavatelj,
– dokazila o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (najmanj 5 let),
– potrdili Ministrstva za pravosodje iz kazenske evidence in evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ne smeta biti starejši od 30 dni,
– potrdila sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni in
– progama vodenja za mandatno obdobje,
ter kratkega življenjepisa in navedb o dosedanjih delovnih izkušnjah, pošljite v zaprti ovojnici v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Ekonomska šola Novo mesto, Razpisna komisija Sveta zavoda, Ulica talcev 3a, 8000 Novo mesto, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja VSŠ«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
V razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
Svet zavoda Ekonomske šole Novo mesto 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti