Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

Ob-1715/24, Stran 634
Svet Centra za socialno delo Gorenjska, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 36/20 – ZIUPPP, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 98/20 – ZIUPDV, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE, 195/20, 15/21 – ZDUOP, 28/21 – skl. US, 43/21, 112/21 – ZNUPZ, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 206/21 – ZDUPŠOP, 15/22, 54/22 – ZUPŠ-1, 141/22 – ZNUNBZ, 88/23 – ZOPNN-F, 95/23 – ZIUOPZP, 114/23, 117/23 – ZIUOPZP-A, 136/23 – ZIUZDS), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07, 41/07, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 – DZ, 29/17, 52/16 – ZPPreb-1, 21/18 – ZNOrg, 54/17, 31/18 – ZOA-A, 46/19, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 17/22, 163/22 – ZDOsk-A, 18/23 – ZDU-1O, 25/23, 82/23, 84/23 – ZDOsk-1, 95/23 – ZIUOPZP, 117/23), 27. člena Statuta Centra za socialno delo Gorenjska ter sklepa seje Sveta z dne 28. 2. 2024, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja (m/ž) 
Centra za socialno delo Gorenjska 
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje, določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu, 25. členu Statuta Centra za socialno delo Gorenjska ter veljavni sistemizaciji:
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo, določeno v 69. členu Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj
ali
– da ima višjo strokovno izobrazbo, določeno v 69. členu Zakona o socialnem varstvu in dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
– da ima opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– da ima opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha,
– priložiti mora program razvoja zavoda za mandatno obdobje.
Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata.
Rok za prijavo na razpis je 8 dni od objave razpisa.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in kratek življenjepis ter opis poklicne kariere z morebitnimi referencami naj kandidati pošljejo na naslov: Center za socialno delo Gorenjska, Koroška cesta 21, 4000 Kranj (Svet zavoda CSD Gorenjska), v zaprti ovojnici z oznako »Prijava na razpis za direktorja/direktorico – ne odpiraj«.
Nepopolnih in nepravočasnih vlog Svet Centra za socialno delo Gorenjska ne bo obravnaval.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.
Dodatne informacije o javnem razpisu lahko dobite pri predsedniku sveta zavoda Borisu Bavdku, na elektronskem naslovu: gp-csd.goren@gov.si, ali na tel. 041/366-812.
Svet zavoda Centra za socialno delo Gorenjska 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti