Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

Ob-1676/24, Stran 626
Svet zavoda Glasbene šole Brežice, Cesta prvih borcev 5, 8250 Brežice na podlagi sklepa, sprejetega dne 21. 2. 2024, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/-ice 
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, popr. 65/09, popr. 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – Odl. US: U-l-269/12-24, 47/15 – ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI-K, 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 in 71/23).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja. Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2024.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (overjene kopije dokazila o izobrazbi, pridobljenem nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, program vodenja zavoda, potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da ni v kazenskem postopku-potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni, potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, da kandidat ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na pogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ne sme biti starejše od 30 dni (podlaga 107.a člen ZOFVI), potrdilo iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, ki ne sme biti starejše od 30 dni (podlaga 84. člen KZ-1), ter izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja pošljitenajkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Glasbena šola Brežice, Cesta prvih borcev 5, 8250 Brežice, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku.
Svet Glasbene šole Brežice 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti