Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

Ob-1729/24, Stran 607
Občina Velike Lašče na podlagi Odloka o proračunu Občine Velike Lašče za leto 2024 (Uradni list RS, št. 133/23) in 7. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradni glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 – UPB, 6/13 in 2/19) ter Pravilnika za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Velike Lašče (Uradni glasilo Občine Velike Lašče št. 1/08, 2/09, 6/13 in Uradni list RS, št. 19/24) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje prireditev in programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Velike Lašče za leto 2024 
1. Predmet razpisa in udeleženci
1.1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje prireditev in programov na področju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju knjižne, glasbene, plesne, gledališke, lutkovne, folklorne, filmske, literarne, likovne, fotografske dejavnosti.
1.2. Udeleženci
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci kulturnih programov:
– kulturna društva;
– druga društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost;
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva;
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, in sicer za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda;
– samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani uspehi oziroma so na enem od opisanih področij ustvarili zaključen projekt;
– druge nevladne organizacije oziroma zasebni neprofitni zavodi, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost.
2. Pogoji, merila in kriteriji
2.1. Pogoji
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Velike Lašče ali izvajajo dejavnost na območju Občine Velike Lašče in je v to dejavnost vključenih najmanj 60 % članov – občanov Velikih Lašč;
– so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti najmanj eno leto;
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti;
– imajo urejeno evidenco o aktivnih članih društva (obvezna priloga – seznam aktivnih članov društva iz Občine Velike Lašče, ki so v letu 2023 plačali članarino);
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi;
– občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto;
– samostojni kulturni ustvarjalci morajo imeti stalno prebivališče v Občini Velike Lašče;
– se odzivajo na potrebe občine v okviru občinskega programa kulturnih aktivnosti;
– se odzivajo na pozive Občine Velike Lašče ali Javnega zavoda Trubarjevi kraji za pomoč pri izvedbi prireditev v organizaciji Občine Velike Lašče ali Javnega zavoda Trubarjevi kraji;
– izvajalci so tudi dolžni v svojih predstavitvah in v vseh spremnih publikacijah navajati, da programe in prireditve, ki so predmet te pogodbe, finančno podpira Občina Velike Lašče.
2.2. Merila in kriteriji
Pri izbiri programov, prireditev in projektov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, se upoštevajo naslednja osnovna merila in kriteriji:
– redno in kakovostno delo društva;
– kakovost predlaganega programa;
– realna možnost izvedbe programa;
– delež lastnih sredstev;
– delež sredstev iz drugih virov;
– odmevnost programov, izvedenih v preteklem letu (število obiskovalcev, strokovne kritike);
– za izvedene samostojne prireditve se štejejo vse prireditve, organizirane in izpeljane na območju Občine Velike Lašče in zunaj nje;
– priznana vaja predstavlja dve šolski uri;
– honorar mentorju predstavlja nagrado mentorju, izobraževanje mentorja in strokovna literatura;
– programski stroški so vezani na izvedbo programa (note, instrumenti, oblačila, rekviziti, tehnična oprema …).
Pri sofinanciranju prireditev bosta v okviru meril in kriterijev za sofinanciranje ocenjena kakovost in obsežnost prijavljene prireditve ob upoštevanju števila nastopajočih, medsebojno povezovanje in sodelovanje različnih društev in organizacij, ocenjenega števila udeležencev, informiranja javnosti o prireditvi. Vse navedeno mora biti razvidno iz prijavljenega programa prireditve. Pogoj za sofinanciranje prireditve je tudi terminska usklajenost z občinskim koledarjem prireditev.
Upravičeni stroški, ki jih bo občina financirala, so stroški, vezani na konkretno vsebino prijavljenega programa. Stroški alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov in prostovoljno delo niso upravičeni stroški.
2.3. Način dodeljevanja sredstev
Komisija bo obravnavala vloge v skladu z merili, določenimi v pravilniku. Način dodeljevanja sredstev: vrednost točke se izračuna tako, da se vrednost razpisanih sredstev za leto 2024 deli s skupnim številom doseženih točk vseh prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje. Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu prijavitelju se izračuna tako, da se skupno število točk, ki jih je prijavitelj prejel v skladu s pravilnikom, pomnoži z vrednostjo točke.
3. Višina razpoložljivih sredstev
Vrednost sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje kulturnih programov v letu 2024, znaša za:
– proračunsko postavko 18031 – Sofinanciranje kulturnih prireditev in programov društev 8.000,00 evrov.
4. Razpisna dokumentacija in informacije o razpisu: razpisna dokumentacija je na voljo na Občini Velike Lašče in na spletni strani (www.velike-lasce.si). Podrobnejše informacije dobite v času uradnih ur na Občini Velike Lašče, tel. 01/78-10-377, Klara Varga.
5. Način in rok prijave
Prijava mora vsebovati:
‒ podatke o prijavitelju;
‒ seznam članov z navedbo članov iz Občine Velike Lašče;
‒ opis (podrobna vsebina, namen in cilj programa oziroma projekta, finančni načrt za izvedbo navedenih programov v tekočem letu z opredelitvijo virov financiranja);
‒ vsebinsko poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2023.
Rok za prijavo na razpis je 8. april 2024.
Prijave je treba oddati po elektronski pošti na naslov obcina@velike-lasce.si ali s priporočeno pošiljko na naslov Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče.
Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo poslane po elektronski pošti ali s priporočeno pošiljko oddane na pošto do tega datuma. Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala.
6. Obravnava prijav in odločanje o sofinanciranju
Prispele prijave na razpis bo ocenila in ovrednotila komisija. Komisija pripravi predlog razdelitve razpoložljivih proračunskih sredstev, na podlagi katerega župan sprejme končno odločitev o dodelitvi sredstev.
Z izbranimi izvajalci programov bodo najkasneje v roku 45 dni po zaključenem zbiranju prijav sklenjene pogodbe o sofinanciranju v letu 2024.
Občina Velike Lašče 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti