Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

Št. 322-0001/2024-1 Ob-1733/24, Stran 612
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2024 (Uradni list RS, št. 124/23) in Pravilnika o sofinanciranju turističnih društev v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 66/17 – v nadaljevanju pravilnik) Občina Šempeter - Vrtojba objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje turističnih društev v Občini Šempeter - Vrtojba v letu 2024 
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov turističnih društev na območju Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2024, ki promovirajo območje Občine Šempeter - Vrtojba z naslednjimi aktivnostmi:
– organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
– sodelovanje na sejmih in drugih turističnih prireditvah,
– izvajanje promocijske in informativne turistične dejavnosti,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja razvoja turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepšanja okolja, ohranjanja starih šeg in navad (običajev), urejanje in vzdrževanje poti, razglednih točk, čistilne akcije, spodbujanje k ohranjanju domačih obrti in dopolnilnih dejavnosti pomembnih za razvoj turizma,
– aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino,
– oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja,
– organiziranje tekmovanj s področja turizma.
2. Opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo turistična društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirana po Zakonu o društvih,
– da imajo sedež na območju Občine Šempeter - Vrtojba ,
– da delujejo na območju Občine Šempeter - Vrtojba na področju turizma vsaj eno leto,
– da imajo v temeljnem aktu opredeljeno turistično dejavnost,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
– da imajo poravnane vse obvezne zakonske in poslovne obveznosti do Občine Šempeter - Vrtojba ter do drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Občina Šempeter - Vrtojba,
– da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti,
– da izpolnjujejo druge pogoje iz pravilnika,
– da razpisu predložijo veljavno letno poročilo za preteklo leto in finančni ter vsebinski program za tekoče leto.
3. Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev, namenjenih sofinanciranju dejavnosti turističnih društev, znaša 10.300 € in so predvidena na proračunski postavki 041 407 – Sredstva za turistične programe.
Razpoložljiva sredstva se delijo v naslednjem razmerju:
– do 80 % na osnovi predloženega letnega programa po področjih iz 10. člena pravilnika oziroma 1. točke tega razpisa,
– do 20 % na osnovi projektov.
4. Obdobje upravičenih stroškov: obdobje nastanka upravičenosti stroškov je od 11. 11. 2023 do 18. 12. 2024.
5. Izplačevanje dodeljenih sredstev
Upravičenci bodo najprej dobili odločbo o dodelitvi sredstev, po preteku pritožbenih rokov pa pogodbo, s katero se bo uredilo medsebojna razmerja. S pogodbo je možno odobriti do 30 % predplačila z odločbo odobrenih sredstev. Vendar morajo biti za vsa tako odobrena sredstva najkasneje do 20. 12. 2024 dostavljena dokazila, ki izkazujejo izvedbo programov in projektov. Kot dokazila je potrebno priložiti fotokopije računov, pogodb, potrdil o plačilu računov oziroma pogodb ter dokazil, ki izkazujejo izvedbo prijavljenih programov in projektov. V kolikor za predplačila z odločbo odobrenih sredstev ne bo dokazil, oziroma bodo sredstva iz predplačila nenamensko uporabljena, bo moral prejemnik sredstva vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. Ostala dodeljena sredstva se bodo izplačevala na podlagi pisnih zahtevkov, ki jih lahko prejemniki sredstev oddajo takoj po zaključku odobrenih programov oziroma projektov ali skupaj s poročilom za tekoče leto.
Aneks k pogodbi je mogoče skleniti v primeru, da je bilo zaradi nepredvidenih okoliščin nemogoče izvesti katerega od programov ali projektov navedenih v pogodbi. V takem primeru je možno sredstva za neizvedene programe in projekte, na podlagi podpisanega aneksa, porabiti na ostalih programih in projektih, ki so bili odobreni.
K zahtevkom je potrebno priložiti fotokopije računov, pogodb, potrdil o plačilu računov oziroma pogodb ter dokazil, ki izkazujejo izvedbo prijavljenih programov in projektov.
Upoštevana bodo dokazila, ki bodo izkazovala porabo sredstev od 11. 11. 2023 do 18. 12. 2024.
6. Oddaja poročila za tekoče leto o izvedenih aktivnostih: prejemniki sredstev morajo najkasneje do 20. 12. 2024 oddati poročilo za tekoče leto o izvedenih aktivnostih. Poročilo mora vsebovati opis izvedenega programa oziroma projekta, navedbo sodelujočih, časovno obdobje, dosežene cilje in celotno finančno konstrukcijo za vsak odobren program oziroma projekt posebej.
7. Merila za vrednotenje programov in projektov turističnih društev v Občini Šempeter - Vrtojba
Na javnem razpisu lahko turistično društvo pridobi največ 100 točk. Turistično društvo naj v »obrazec 3 – vsebinski in finančni program turističnega društva za leto 2024« zelo natančno napiše vsebino, cilje, terminski načrt in finančno konstrukcijo programov in projektov. V kolikor turistično društvo izpolni le posamezne rubrike obrazca 3, preostale rubrike prečrta.
Pod programi društev se štejejo redne programske aktivnosti, ki so se izvajale že preteklo leto. Posamezno društvo lahko prijavi poleg predloženega letnega programa največ tri projekte s področja turizma na območju občine.
Komisija za izbor in oceno prijavljenih programov in projektov na javni razpis za sofinanciranje turističnih društev v Občini Šempeter - Vrtojba bo pri vrednotenju programov in projektov upoštevala naslednja merila:
1. Število članov turističnega društva (do 9 točk)
– do 10 (3 točke)
– od 11 do 50 (5 točk)
– od 51 do 100 (7 točk)
– nad 101 (9 točk)
2. Organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena (do 12 točk)
Komisija za izbor in oceno prijavljenih programov in projektov bo glede na obrazložitev v prijavi presojala, ali gre za prireditev lokalnega ali širšega pomena
– prireditev lokalnega pomena (2 točki)
– prireditev širšega pomena (3 točke)
3. Sodelovanje na sejmih in drugih turističnih prireditvah (do 8 točk)
– sodelovanje na vsakem posameznem sejmu in drugih turističnih prireditvah v državi, kjer turistično društvo predstavlja Občino Šempeter - Vrtojba (1 točka)
4. Izvajanje promocijske in informativne turistične dejavnosti (do 20 točk) – Komisija za izbor in oceno prijavljenih programov in projektov bo glede na vrsto posameznega izdelka določila število točk:
– posamezna vrsta izdelka – letaki (3 točke)
– posamezna vrsta izdelka – brošura (5 točk).
5. Spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja razvoja turizma (do 5 točk)
– vsako posamezno organiziranje predavanja ali delavnice v zvezi z vzpostavitvijo novih turističnih ponudb na območju Občine Šempeter - Vrtojba (1 točka)
6. Akcije na področju: (do 20 točk)
– posamezna akcija na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine (2 točki)
– posamezna akcija na področju urejanja in olepšanja okolja (2 točki)
– posamezna akcija na področju ohranjanja starih šeg in navad (običajev) (2 točki)
– posamezna akcija na področju urejanja in vzdrževanja poti (2 točki)
– posamezna akcija na področju urejanja in vzdrževanja razglednih točk (2 točki)
– posamezna akcija na področju organiziranja in izvajanja čistilnih akcij (2 točki)
– posamezna akcija na področju spodbujanja k ohranjanju domačih obrti in dopolnilnih dejavnosti pomembnih za razvoj turizma (2 točki)
7. Aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino (do 3 točke)
– vsako posamezno organiziranje delavnice za otroke in mladino (1 točka)
8. Oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja (do 20 točk)
– vsako posamezno oblikovanje nove ponudbe turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja (5 točk)
9. Organiziranje tekmovanj s področja turizma (do 3 točke)
– vsako posamezno organiziranje tekmovanja (1 točka)
Točke, pridobljene glede na število članov turističnega društva, se bodo dodale tistim programom in projektom, za katere se bodo odločila posamezna turistična društva.
8. Dokumentacija, ki jo morajo vlagatelji priložiti k prijavi
Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena na predpisanem razpisnem obrazcu z vsemi obveznimi prilogami. Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame v glavni pisarni Občine ali posname s spletne strani Občine Šempeter - Vrtojba www.sempeter-vrtojba.si.
Vloga na javni razpis se izpolni na obrazcu razpisne dokumentacije. Vlogi je potrebno priložiti še naslednje:
– obrazec 1 – osnovni podatki prijavitelja in odgovorne osebe prijavitelja,
– obrazec 2 – izjava,
– obrazec 3 – vsebinski in finančni program turističnega društva za leto 2024,
– obrazec 4 – podpisan in žigosan osnutek pogodbe o sofinanciranju turističnih društev v Občini Šempeter - Vrtojba v letu 2024,
– fotokopija odločbe o registraciji turističnega društva, ki odraža zadnje stanje,
– fotokopija temeljnega akta organizacije, ki odraža zadnje stanje,
– fotokopija letnega poročila o delu za preteklo leto.
9. Rok za prijavo
Prijava na javni razpis mora prispeti priporočeno po pošti ali oddana osebno v glavni pisarni najkasneje do vključno 12. 4. 2024 na naslov: Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3/a, 5290 Šempeter pri Gorici.
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno:
– v zgornjem levem kotu naziv in naslov prijavitelja,
– v spodnjem levem kotu besedilo »Prijava na javni razpis za sofinanciranje turističnih društev v Občini Šempeter - Vrtojba v letu 2024 – Ne odpiraj«,
– na desni strani naslov občine.
Prejete vloge na javni razpis obravnava komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Odpiranje prispelih vlog bo v torek, 16. 4. 2024 in ni javno. Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Vloga se šteje za popolno, če vsebuje vse elemente, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. Neustrezne vloge (ki ne bodo vsebovale bistvenih elementov razpisnih zahtev) in nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.
10. Obvestilo o izidu rezultatov javnega razpisa
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih ovrednoti na podlagi meril iz tega pravilnika in razpisa. Predlog prejemnikov sredstev in višina le-teh se predloži občinski upravi, ki izda odločbo o sofinanciranju programov oziroma projektov. V primeru, da vlagatelj ni upravičen do dodelitve sredstev iz javnega razpisa, se njegova vloga z odločbo, ki jo izda občinska uprava, zavrne.
Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni z odločbo najkasneje v 60 dneh od datuma odpiranja prijav. Zoper odločbo se lahko v roku 8 dni po prejemu odločbe vloži pritožbo, o kateri odloča župan. Pritožba se vloži pri organu, ki je odločbo izdal osebno, ustno na zapisnik ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3/a, 5290 Šempeter pri Gorici.
11. Podpis pogodbe: s prijavitelji, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz javnega razpisa, bo sklenjena pogodba o sofinanciranju programov in projektov turističnih društev v letu 2024.
Občina Šempeter - Vrtojba 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti