Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

Št. 671-28/2024-2 Ob-1707/24, Stran 604
Na podlagi 17. in 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), 8. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 63/21) in Letnega programa športa v Občini Medvode za leto 2024, ki ga je na 8. seji, dne 20. 12. 2023, sprejel Občinski svet Občine Medvode, Občina Medvode ponovno objavlja
javni razpis 
za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Medvode v letu 2024 
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Medvode v letu 2024 iz sredstev proračuna Občine Medvode.
Za sofinanciranje izvajanja športnih programov in področij športa v letu 2024 so zagotovljena proračunska sredstva v okvirni višini 156.500 EUR. V letu 2024 se proračunska sredstva, skladno s sprejetim Letnim programom športa v Občini Medvode za leto 2024, št. 671-32/2023-1 z dne 20. 12. 2023, ki je objavljen na spletni strani Občine Medvode www.medvode.si, namenijo za sofinanciranje naslednjih programov in področij športa:
A
PROGRAMI IN PODROČJA ŠPORTA
120.000 EUR
A1
ŠPORTNI PROGRAMI
103.800 EUR
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
19.500 EUR
ŠV-PRO: športna vzgoja otrok in mladine – prostočasni programi
2.000 EUR
ŠV-PRO PRI: športna vzgoja otrok in mladine – pripravljalni programi 
17.500 EUR
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
58.300 EUR
ŠV-USM: športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
56.300 EUR
ŠV-USM KT: programi kategoriziranih športnikov
2.000 EUR
Kakovostni šport
15.000 EUR
KŠ: kakovostni šport – celoletni tekmovalni programi odraslih
15.000 EUR
Športna rekreacija
10.000 EUR
RE: celoletni športno-rekreativni programi odraslih
10.000 EUR
Šport starejših
1.000 EUR
ŠSTA: celoletni športno-rekreativni programi starejših
1.000 EUR
A2
RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
2.200 EUR
Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnega kadra
2.200 EUR
A3
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
5.500 EUR
Delovanje športnih društev in športnih zvez
5.500 EUR
A4
ŠPORTNE PRIREDITVE
8.500 EUR
Druge lokalno pomembne športne prireditve
8.500 EUR
B
PROGRAMI ŠPORTA ZA DOSEŽEK 
36.500 EUR
B1
PROGRAMI ŠPORTA ZA DOSEŽEK 
18.500 EUR
Programi športa za dosežek (prednostni programi športa v Občini Medvode)
18.500 EUR
B2
SOFINANCIRANJE PLAČ TRENERJEV 
18.000 EUR
Sofinanciranje plač trenerjev 
18.000 EUR
Proračunska sredstva v višini 120.000 EUR, ki so namenjena sofinanciranju dogovorjenih programov in področij športa pod točko A, so zagotovljena v proračunski postavki »8.1.1.2 Šport – dogovorjeni programi«; proračunska sredstva v višini 36.500 EUR, ki so namenjena sofinanciranju programov športa za dosežek (prednostnih programov športa v Občini Medvode) in sofinanciranju plač trenerjev pod točko B, so zagotovljena v proračunski postavki »8.1.1.21 Programi športa za dosežek«.
Razpisnik si pridržuje pravico, da javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev.
V primeru, da bo za posamezno razpisano področje število prijav manjše od pričakovanih, se lahko sredstva znotraj proračunske postavke »8.1.1.2 Šport – dogovorjeni programi«, ki so namenjena sofinanciranju dogovorjenih programov in področij športa pod točko A, prerazporedijo na tista razpisana področja, kjer je število prijav večje od pričakovanih.
Posamezni izvajalci športnih programov in področij lahko za iste programe le enkrat letno pridobijo sredstva občinskega proračuna, ne glede na javne razpise in proračunske postavke.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Na javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa lahko kandidirajo naslednji izvajalci:
– športna društva in športne zveze,
– zavodi, samostojni podjetniki posamezniki in druge pravne osebe, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
– zasebni športni delavci.
Izvajalci, ki kandidirajo na javnem razpisu, imajo pravico do sofinanciranja, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Medvode in izvajajo športne programe pretežno za občane občine,
– so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa najmanj eno leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, glavna registrirana dejavnost po standardni klasifikaciji dejavnosti pa je izvajanje športnih programov:
– 93.120: dejavnost športnih klubov, 
– 93.190: druge športne dejavnosti, 
– izvajajo programe/področja športa skladno z Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 63/21; v nadaljevanju: odlok) in letnim programom športa, se pravočasno prijavijo ter izpolnjujejo vse pogoje javnega razpisa,
– imajo za prijavljene športne programe in področja zagotovljene materialne in prostorske pogoje (lahko tudi pogodbeno) ter ustrezno izobražen ali usposobljen kader za opravljanje strokovnega dela v športu,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov in področij,
– imajo urejeno evidenco članstva, kar velja za športna društva in zveze športnih društev, ter evidenco o udeležencih programov (vsi izvajalci),
– na dan oddaje prijave na javni razpis nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Občine Medvode in njenih zavodov.
Registracija dejavnosti športnih klubov/dejavnosti iz druge alineje se ne zahteva za društva, v katera se združujejo občani zaradi zagotavljanja socialne vključenosti (npr. društva upokojencev) in pri katerih športna aktivnost v smislu vključevanja v celoletne športno-rekreativne programe za odrasle (RE) in celoletne športno-rekreativne programe za starejše (ŠSTA) predstavlja dodano vrednost pri zagotavljanju boljšega zdravja in ohranjanja mobilnosti.
4. Posebna določila javnega razpisa v letu 2024
V letu 2024 se izvajalcu prizna največ dve prijavljeni športni prireditvi.
Skladno z določili 6. člena Letnega programa športa v Občini Medvode za leto 2024, se določijo naslednje izjeme, ki se vrednotijo ne glede na določbe Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Medvode, in sicer se:
– v okviru Športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠV-USM): celoletni tekmovalni programi za otroke in mladino, so izvajalci kolektivnih športnih panog, ki so skladno z Odlokom opredeljene za prednostne na lokalni ravni, v posamezni starostni kategoriji znotraj programa upravičeni do sofinanciranja največ dveh skupin iste starostne kategorije;
– pri vrednotenju delovanja športnih društev se kolektivnim športnim panogam dodeli korekcijski faktor 2,000;
– pri vrednotenju delovanja se športni zvezi dodeli korekcijski faktor 3,000.
5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2024.
6. Razpisni rok: rok za oddajo prijave na javni razpis je 18 dni od objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za prijavo začne teči naslednji dan po objavi.
7. Informacije o razpisni dokumentaciji in način oddaje prijave
Občina Medvode javni razpis objavi na spletni strani www.medvode.si in v razglasnem delu Uradnega lista Republike Slovenije.
Prijava mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem na spletnem naslovu medvode.tendee.net. Vsa dokazila in priloge morajo biti priloženi v elektronski sistem v skenirani obliki.
Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajate zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika.
Prijava mora biti oddana oziroma predložena na enega od načinov, opredeljenih v točkah 7.1 in 7.2.
7.1 Oddaja elektronsko podpisane prijave
Prijavitelj odda prijavo na javni razpis na prijavnem obrazcu v spletni aplikaciji medvode.tendee.net in jo elektronsko podpiše odgovorna oseba prijavitelja.
Elektronsko podpisana prijava se šteje za pravočasno, če je izpolnjena, elektronsko podpisana in oddana na prijavnem obrazcu v spletni aplikaciji do zaključka razpisa.
7.2 Oddaja lastnoročno podpisane in žigosane prijave
Prijavitelj prijavo na javni razpis odda na prijavnem obrazcu v spletni aplikaciji medvode.tendee.net.
Nato prijavitelj natisne kontrolni obrazec vloge, ga lastnoročno podpiše in žigosa, ter nato skenira in priloži v zato namenjen prostor v spletni aplikaciji medvode.tendee.net.
Tak način oddaje prijave se šteje za pravočasno, če je prijava izpolnjena, kontrolni obrazec podpisan in žigosan ter ustrezno priložen v spletno aplikacijo do zaključka razpisa.
Kontrolnega obrazca v fizični obliki ni potrebno oddajati.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka prijava izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot popolna:
– pravilno izpolnjeni obvezni obrazci;
– pravilno izpolnjeni obrazci programov in področij;
– izjave, oddane prek elektronskega sistema;
– obvezna dokazila in druge priloge, skenirane ter oddane preko elektronskega sistema;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po obrazcu in v slovenskem jeziku;
– prijava oddana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila razpisa.
8. Osebe, pooblaščene za dajanje informacij o razpisu: dodatne informacije o javnem razpisu lahko izvajalci dobijo pri pristojnem oddelku občinske uprave Občine Medvode, na tel. 01/361-95-41 (Teja Zajec) oziroma na teja.zajec@medvode.si.
9. Postopek izbire izvajalcev za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa
Pogoji in merila za izbiro in vrednotenje letnega programa športa v Občini Medvode, po katerih se izberejo izvajalci letnega programa športa v letu 2024, so določeni z Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Medvode in Letnim programom športa v Občini Medvode za leto 2024.
Odpiranje prispelih prijav in postopek javnega razpisa bo vodila komisija, ki jo imenuje župan Občine Medvode. Odpiraje prispelih prijav in delo komisije nista javna. Odpiranje prijav bo komisija opravila v petih delovnih dneh po izteku roka za oddajo prijav.
Komisija bo pri odpiranju prijav, skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 36/20 – ZZUSUDJZ, 61/20 – ZZUSUDJZ-A, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE in 3/22 – ZDeb), iz nadaljnjega postopka izločila vse prepozno prispele prijave, prijave, ki ne bodo vložene s strani upravičene osebe in prijave, ki ne bodo v danem roku ustrezno dopolnjene. Zavrnjene bodo vse prijave, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa, razpisne dokumentacije in določb odloka, ki urejajo posamezno razpisano področje športa.
Izvajalci bodo z odločbo obveščeni o izidu javnega razpisa, in sicer najkasneje v šestdesetih dneh po izteku roka za oddajo prijav. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju programov športa v letu 2024.
Občina Medvode 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti