Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

Št. 302-22/2022/43 Ob-1747/24, Stran 559
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis 
Spodbude za projekte, vključene v IPCEI ME/CT (kratica javnega razpisa: JR IPCEI ME NOO) (ukrep Investicija E Čezmejni in večdržavni projekti – Nizkoporabni procesorji in polprevodniški čipi, komponenta 6: Digitalna preobrazba gospodarstva (C2.K6), na stebru Digitalna preobrazba) 
Na podlagi določb:
– Uredbe Sveta (EU) št. 2020/2094 z dne 14. decembra 2020 o vzpostavitvi Instrumenta Evropske unije za okrevanje v podporo okrevanju po krizi zaradi COVID-19 (UL L št. 433I z dne 22. 12. 2020, str. 23),
– Uredbe (EU) št. 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L št. 57 z dne 18. 2. 2021, str. 17) zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2023/435 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. februarja 2023 o spremembi Uredbe (EU) 2021/241 glede poglavij REPowerEU v načrtih za okrevanje in odpornost ter spremembi uredb (EU) št. 1303/2013, (EU) 2021/1060 in (EU) 2021/1755 ter Direktive 2003/87/ES (UL L št. 63 z dne 28. 2. 2023, str. 1),
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2106 z dne 28. septembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost z določitvijo skupnih kazalnikov in podrobnih elementov preglednice kazalnikov okrevanja in odpornosti (UL L št. 429 z dne 1. 12. 2021, str. 83), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 96 z dne 24. 3. 2022, str. 47),
– Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198 z dne 22. 6. 2020, str. 13), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/2486 z dne 27. junija 2023 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo tehničnih meril za pregled za določitev pogojev, pod katerimi se šteje, da gospodarska dejavnost bistveno prispeva k trajnostni rabi ter varstvu vodnih in morskih virov, prehodu na krožno gospodarstvo, preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja ali varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosistemov, in za ugotavljanje, ali ta gospodarska dejavnost ne škoduje bistveno kateremu od drugih okoljskih ciljev, ter o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2178 glede posebnih javnih razkritij za te gospodarske dejavnosti (UL L št. 2023/2486 z dne 21. 11. 2023),
– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU, Euratom) 2022/2434 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. decembra 2022 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046, kar zadeva določitev diverzificirane strategije financiranja za splošno metodo najemanja posojil (UL L št. 319 z dne 13. 12. 2022, str. 1),
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri),
– Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), zadnjič popravljene s popravkom (UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2),
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23),
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (DP 2024) (Uradni list RS, št. 150/22 in 123/23),
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23),
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23),
– Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21),
– Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije, potrjenega na Vladi RS dne 28. 4. 2021, vključno z Dodatkom k Načrtu za okrevanje in odpornost z dne 28. 9. 2023 (v nadaljevanju: NOO),
– Izvedbenega sklepa Sveta EU o odobritvi ocene Načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo z dne 20. 7. 2021 ter izvedbenega sklepa Sveta EU o spremembi izvedbenega sklepa Sveta EU o odobritvi ocene Načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo, ki je bil potrjen na seji Sveta EU dne 17. 10. 2023,
– prilagoditve Operativnih ureditev za izvajanje Mehanizma za okrevanje in odpornost med Evropsko komisijo in Slovenijo z dne 27. 10. 2023,
– Smernic za določitev načina financiranja iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, št. 546-2/2021/14 ki jih je Ministrstvo za finance izdalo dne 17. 1. 2022,
– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22),
– Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2023/1315 z dne 23. junija 2023 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe ter Uredbe (EU) 2022/2473 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 167 z dne 30. 6. 2023, str. 1), (v nadaljevanju: Uredba GBER),
– v času dodelitve pomoči veljavne in javno objavljene sheme državne pomoči za raziskave, razvoj in inovacije,
– Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07, 57/12, 82/13, 17/15, 27/17, 13/18 – ZSInv in 40/23 – ZZrID-A) in
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11).
1. Ime oziroma naziv in sedež organa, ki dodeljuje sredstva
Neposredni proračunski uporabnik je Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). Ministrstvo nastopa pri izvedbi javnega razpisa Spodbude za projekte, vključene v IPCEI ME/CT (v nadaljevanju: javni razpis) v vlogi nosilnega organa in izvajalca javnega razpisa. Ministrstvo lahko po izdaji sklepov, s katerimi bo odločilo o prejetih vlogah za sofinanciranje, mandat glede sklenitve in/ali izvajanja pogodbe o dodelitvi sredstev in s tem povezanimi nalogami skrbništva teh pogodb, prenese na izvajalca ukrepa, to je Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije. V tem primeru bo ministrstvo obvestilo končne prejemnike o prenosu nalog nosilnega organa na izvajalca. Ne glede na navedeno se v nadaljevanju besedila zaradi večje jasnosti omenja (izpostavlja) le ministrstvo.
Finančna sredstva za izvedbo predmetnega javnega razpisa zagotavlja Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: Sklad NOO) oziroma se pravice porabe zagotavljajo iz podračuna, s katerim upravlja organ v sestavi Ministrstva za finance, to je Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: URSOO) in na kateremu se zbirajo sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost za financiranje ukrepov iz NOO.
2. Namen, cilj in predmet javnega razpisa, območje izvajanja
Javni razpis se izvaja v skladu z NOO, ki je podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost. Javni razpis se v NOO umešča na 2. razvojno področje: »C2 Digitalna preobrazba«, v komponento 6: »K6 Digitalna preobrazba gospodarstva«, v investicijo: »E Čezmejni in večdržavni projekti – Nizkoporabni procesorji in polprevodniški čipi«.
2.1 Namen in cilj javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij, vključenih v projekt skupnega evropskega interesa za mikroelektroniko in komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju: IPCEI ME/CT) pri izvedbi raziskovalno razvojnih dejavnosti vključno s prvo industrijsko uporabo pilotnih rešitev v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju mikroelektronike, polprevodnikov, mikročipov in komunikacijske tehnologije.
Cilj IPCEI ME/CT in s tem tudi cilj javnega razpisa je okrepiti zmožnosti Evrope pri vzpostavitvi in povečanju avtonomije in odpornosti EU na področju verig vrednosti polprevodnikov, s poudarkom na digitalnem procesiranju podatkov in komunikacij na energetsko učinkovit in trajnosten način. Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj dva projekta podjetij ali konzorcijev podjetij, vključena v IPCEI ME/CT.
2.2 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je skladno z NOO sofinanciranje izvajanja raziskovalno razvojnih projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, vključenih v pomemben projekt skupnega evropskega pomena IPCEI ME/CT, in sicer faze raziskav, razvoja in inovacij, vključno s prvo industrijsko uporabo pilotnih rešitev, ki se razvijejo skozi sodelovanje v skupnem evropskem konzorciju podjetij na IPCEI ME/CT.
2.3 Območje izvajanja
Projekti se morajo izvajati na območju Republike Slovenije.
Prijavitelj, v primeru konzorcija pa vsi konzorcijski partnerji, morajo imeti v vlogi na javni razpis nedvoumno opredeljen kraj izvajanja aktivnosti projekta.
V kolikor bi se ugotovilo, da projekt ni bil izveden na območju Republike Slovenije, ministrstvo odstopi od pogodbe o dodelitvi sredstev in zahteva vrnitev že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun končnega prejemnika do dneva vračila sredstev s strani končnega prejemnika v Sklad NOO oziroma v proračun Republike Slovenije. V primeru konzorcija so za vračilo sredstev vsi člani konzorcija odgovorni solidarno.
3. Ciljne skupine
Upravičeni končni prejemniki sredstev javnega razpisa so podjetja, v primeru konzorcija kot konzorcijski partnerji, kot so opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo1, ne glede na velikost podjetja (ki se ugotavlja v skladu z merili iz priloge I Uredbe GBER). Izključeni so javni zavodi, ki so ustanovljeni v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP).
1 »Podjetje« je vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno pravno-organizacijsko obliko.
Upravičeni končni prejemniki sredstev javnega razpisa morajo imeti na dan oddaje vloge v opredeljenem kraju izvajanja aktivnosti projekta registriran sedež oziroma poslovni naslov, podružnico ali poslovno enoto. Sedež/poslovna enota/podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije /sodni register.
Upravičeno je tudi podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije, ki ima najkasneje ob podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev poslovni naslov podružnice v Republiki Sloveniji, kar bo dokazovalo z vpisom v sodni register skladno z Zakonom o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 49/09, 82/13 – ZGD-1H, 17/15, 54/17, 16/19 – ZNP-1, 75/23 in 102/23 – ZViS-M). Tak prijavitelj oziroma konzorcijski partner se mora z izjavo ob oddaji vloge obvezati, da bo do podpisa pogodbe o dodelitvi sredstev izvedel zahtevan vpis v sodni register. V primeru, da prijavitelj oziroma konzorcijski partner do podpisa pogodbe o dodelitvi sredstev vpisa ne izvede, bo ministrstvo odstopilo od podpisa pogodbe, sklep o izboru pa se odpravi.
V primeru izbora vloge bodo v primeru konzorcija končni prejemniki sredstev državnih pomoči za izvajanje projekta vsi partnerji v konzorciju, ki so sklenili in vlogi priložili konzorcijsko pogodbo.
4. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. V primeru konzorcija vlogo pripravi vodilni partner konzorcija (prijavitelj) v sodelovanju z ostalimi konzorcijskimi partnerji in na podlagi pooblastila konzorcijskih partnerjev. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru, se pogodba o dodelitvi sredstev ne bo podpisala, sklep o izboru pa se bo odpravil.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe o dodelitvi sredstev, pri čemer je končni prejemnik dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v Sklad NOO oziroma v proračun Republike Slovenije, skladno s pozivom ministrstva.
Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za kandidiranje prijavitelj, v primeru konzorcija pa posamezni konzorcijski partner, podpiše izjavo, s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu.
Navodila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za kandidiranje so natančneje opredeljena v 2. točki Pojasnil javnega razpisa.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev lahko ministrstvo od prijavitelja zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
4.1 Splošni pogoji za kandidiranje
Za prijavitelja, v primeru konzorcija pa za vsakega konzorcijskega partnerja veljajo spodaj navedeni pogoji:
1. Prijavitelj/vsak od konzorcijskih partnerjev sme biti izključno podjetje, ki je kot pridruženi partner (»associated partner«) umeščeno v končno verzijo chapeau texta projekta IPCEI ME/CT z dne 17. 4. 2023, ki je bil potrjen z odločitvijo Evropske komisije z dne 8. 6. 2023, ali ki je bilo pred oddajo vloge na javni razpis s strani nadzornega odbora za IPCEI ME/CT potrjeno kot pridruženi partner v IPCEI ME/CT in to lahko izkaže s pisnim dokazilom2.
2 Prijavitelj dokazilo priloži vlogi na javni razpis.
2. Prijavitelj/vsak od konzorcijskih partnerjev sme biti izključno podjetje, kot je opredeljeno v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo3. Prijavitelj ne sme biti javni zavod, ustanovljen v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP).
3 »Podjetje« je vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno pravno-organizacijsko obliko.
3. Prijavitelj/konzorcijski partner mora imeti na dan oddaje vloge v opredeljenem kraju izvajanja aktivnosti projekta registriran sedež oziroma poslovni naslov, podružnico ali poslovno enoto. Sedež/poslovna enota/podružnica morajo biti vpisani v Poslovni register Slovenije/sodni register. Za podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije pa z odstopanjem od prejšnjih dveh stavkov velja, da se mora podjetje ob oddaji vloge z izjavo obvezati, da bo do podpisa pogodbe o dodelitvi sredstev izvedlo vpis podružnice, kjer se bodo izvajale aktivnosti projekta, v sodni register skladno z Zakonom o sodnem registru.
4. Prijavitelj/konzorcijski partner na dan oddaje vloge nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti v višini 50 eurov ali več do ministrstva oziroma njegovih izvajalskih institucij: Slovenskega podjetniškega sklada, Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije ter Slovenskega regionalno razvojnega sklada, pri čemer neporavnane obveznosti izhajajo iz naslova pogodb o dodelitvi sredstev iz javnih sredstev in so bile kot neporavnane in zapadle pred tem spoznane s pravnomočno odločbo pristojnega organa.
5. Prijavitelj/konzorcijski partner nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.
6. Prijavitelj/konzorcijski partner ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr., 196/21 – odl. US, 157/22 – odl. US, 35/23 – odl. US, 57/23 – odl. US in 102/23) in ni v postopku likvidacije po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21, 18/23 – ZDU-1O in 75/23).
7. Prijavitelj/konzorcijski partner ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe GBER.
8. Dejanski lastnik(i) prijavitelja/konzorcijskega partnerja v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22 in 145/22) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma. Prijavitelj/konzorcijski partner je skladno z navedenim zakonom zavezan k vpisu podatkov v Register dejanskih lastnikov (v nadaljevanju: Register), ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES).
9. Glede prijavitelja/konzorcijskega partnerja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. in 36. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.
10. Prijavitelj/konzorcijski partner ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti. Šteje se, da prijavitelj/konzorcijski partner navedeni pogoj izpolnjuje, če odločba EK še ni dokončna, prijavitelj/konzorcijski partner pa je domnevno nezakonito pridobljena sredstva v ustrezni višini položil na posebni skrbniški račun pri banki in z njimi ne razpolaga.
11. Prijavitelj/konzorcijski partner za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem javnem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).
12. Prijavitelj/konzorcijski partner ne sme imeti neporavnanega vračila preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis ali državne pomoči na podlagi predhodnega poziva ministrstva, pristojnega za finance.
4.2 Posebni pogoj za konzorcije
Če na javnem razpisu sodeluje konzorcij podjetij, mora vsako izmed teh podjetij izpolnjevati pogoje za kandidiranje, pri čemer morajo za ureditev medsebojnih obveznosti in razmerij ta podjetja skleniti konzorcijsko pogodbo za izvedbo projekta. Iz konzorcijske pogodbe, ki je obvezna priloga vloge, mora biti razvidno, da so kot partnerji dosegli dogovor o izvedbi skupnega projekta ter določili prijavitelja in ga pooblastili, da v imenu konzorcija predloži skupno vlogo na javni razpis, in da v primeru uspešne kandidature na javnem razpisu zastopa konzorcij v odnosu do ministrstva in z ministrstvom sklene pogodbo o dodelitvi sredstev ter prejema izplačila upravičenih stroškov na osnovi te pogodbe (ter jih kasneje prenakaže konzorcijskim partnerjem).4
4 Konzorcijska pogodba mora vsebovati najmanj naslednja določila:
1. dogovor o izvedbi skupnega projekta,
2. določitev prijavitelja in pooblastitev prijavitelja, da v imenu konzorcija predloži skupno vlogo na javni razpis, in da v primeru uspešne kandidature na javnem razpisu zastopa konzorcij v odnosu do ministrstva in z ministrstvom sklene pogodbo o dodelitvi sredstev ter prejema izplačila upravičenih stroškov na osnovi te pogodbe (ter jih kasneje prenakaže konzorcijskim partnerjem),
3. predstavitev izvedbe aktivnosti projekta s terminskim in finančnim načrtom po posameznih partnerjih,
4. opredelitev vseh pravic in obveznosti posameznih konzorcijskih partnerjev, med katerimi mora biti še posebej opredeljena (so)odgovornost prijavitelja in vseh konzorcijskih partnerjev ter obveznost za vračilo sofinanciranih sredstev v primeru, če se pri kateremkoli konzorcijskem partnerju začne postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek izbrisa brez likvidacije ali prisilne likvidacije ali likvidacije; opredeljena (so)odgovornost prijavitelja in vseh konzorcijskih partnerjev ter obveznost za vračilo sofinanciranih sredstev v primeru zahtevka za vračilo sofinanciranih sredstev zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri kateremkoli konzorcijskem partnerju,
5. upravljanje pravic intelektualne lastnine,
6. upravljanje sprememb, nastalih pri izvajanju projekta,
7. razreševanje sporov in veljavnost pogodbe.
Ne glede na to, da je v primeru konzorcijev le vodilni partner podpisnik pogodbe z ministrstvom, je odgovornost konzorcijskih partnerjev kot končnih prejemnikov državne pomoči v razmerju do ministrstva solidarna.
V konzorciju smejo nastopati samo podjetja, ki so bila kot člani konzorcija na tem projektu opredeljena že v predhodnem projektnem predlogu5, ki ga je prijavitelj pred oddajo vloge na ta javni razpis posredoval ministrstvu.
5 Pojasnilo pojma je v 1. točki Pojasnil javnega razpisa.
4.3 Pogoji za projekt
Prijavljeni projekt mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. Projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa, skladno z 2. točko tega javnega razpisa.
2. Projekt se ni pričel izvajati pred oddajo projektnega predloga6, ki ga je prijavitelj pred oddajo vloge na ta javni razpis posredoval ministrstvu.
6 Pojasnilo pojma je v 1. točki Pojasnil javnega razpisa.
3. Zaključek projekta ne sme biti načrtovan po 30. 6. 20267.
7 Čas trajanja izvedbe projekta za potrebe tega pogoja pomeni rok, do katerega morajo biti zaključene sofinancirane aktivnosti v okviru tega javnega razpisa.
4. Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta ne sme presegati višine sofinanciranja upravičenih stroškov projekta, kot ga je prijavitelj načrtoval v projektnem predlogu8.
8 V primeru, da je bil projektni predlog v času pred oddajo vloge na ta javni razpis predmet sprememb in dopolnjevanja, se upošteva višina sofinanciranja, načrtovana v zadnji verziji projektnega predloga, posredovanega na ministrstvo.
5. Iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljenega projekta mora biti razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem morajo biti v sklopu lastnih sredstev izkazana tudi morebitna premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega javnega razpisa.
6. Projekt mora izkazovati spodbujevalni učinek in nujnost pomoči v skladu s 6. členom Uredbe GBER9.
9 Glede na to, da vloga na ta javni razpis predstavlja dopolnitev in posodobitev projektnega predloga, ki so ga prijavitelji že predhodno posredovali na ministrstvo, se obstoj spodbujevalnega učinka preverja po stanju na dan vložitve prvega projektnega predloga.
7. Pri projektu mora biti upoštevano pravilo kumulacije državnih pomoči – skupna višina državne pomoči za projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški, vključno z de minimis pomočjo, ne bo presegla največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot to določa shema državne pomoči, veljavna za ta razpis.
8. Prijavitelj/konzorcijski partner mora voditi posebno, ločeno knjigovodsko evidenco za stroške storitev zunanjih izvajalcev, stroške investicij v neopredmetena sredstva, stroške amortizacije opredmetenih sredstev/opreme ter za prejeta sredstva, ki se nanašajo na projekt.
9. Prijavitelj je v vlogi opredelil projektni cilj in s tem povezane ključne kazalnike uspešnosti projekta.
10. Projekt mora biti skladen z okoljskim načelom, da ne škoduje bistveno (t. i. DNSH oziroma Do No Significant Harm) iz 6. točke Pojasnil javnega razpisa in je skladen s »Tehničnimi smernicami za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« v skladu z uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost.
5. Odpiranje in dopolnjevanje vlog za dodelitev sredstev ter postopek obravnave vlog
Za izvedbo postopka obravnave vlog (preverjanje pogojev, ocenjevanje, priprava sklepov itd.) je imenovana komisija za izvedbo javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija).
Odpiranje vlog bo javno in bo izvedeno v prostorih ministrstva najkasneje v 8 delovnih dneh po izteku roka za oddajo vlog. Datum odpiranja in druge informacije v zvezi z odpiranjem vlog bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave/.
Na odpiranju bo komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
Neustrezno označene ter nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom zavržene.
Komisija bo v roku osem dni od zaključenega odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne.
Dopolnitev vlog je namenjena zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov, obrazcev oziroma podatkov. Prijavitelje se v ta namen pozove k dopolnitvi s pisnim pozivom za dopolnitev vloge.
Vloge prijaviteljev, ki so bili pozvani k dopolnitvi in se na poziv niso pravočasno odzvali ali vloge niso dopolnili z vsemi obveznimi sestavinami skladno s pozivom in predmetnim razpisom ter v roku iz poziva, se zavržejo.
Prijavitelj v dopolnitvi ne sme:
– spreminjati višine zaprošenih sredstev10,
10 To določilo velja za formalno dopolnjevanje vloge. V kasnejšem postopku pregleda vloge pa se lahko višina zaprošenih sredstev zniža skladno s pozivom ministrstva v nekaterih drugih primerih, kot so navedeni v razpisni dokumentaciji.
– spreminjati tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge (namen, cilj, vsebina, partnerji, način in dinamika izvajanja),
– spreminjati tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge v postopku ocenjevanja.
Če bi prijavitelji v dopolnitvi svoje vloge spreminjali zgoraj navedene dele vloge, se upoštevajo navedbe iz prvotne vloge.
Vloge, ki so v delih, ki ne smejo biti predmet dopolnjevanja, neskladne z javnim razpisom, se brez poziva za dopolnitev zavrnejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje, se zavrnejo.
Ne glede na prej navedene omejitve glede dopolnitev sme izključno prijavitelj ob pisnem soglasju ministrstva popraviti očitne računske napake, ki se odkrijejo pri pregledu in kasneje tudi pri ocenjevanju vlog.
V kolikor komisija pri pregledu pogojev za kandidiranje in ocenjevanju vlog odkrije nejasnosti ali neskladnosti v vlogi, lahko pozove prijavitelja k predložitvi dodatnih pojasnil ali dokazil.
Če v času med oddajo vloge in izdajo sklepov o izboru pri prijavitelju ali pri katerem koli konzorcijskem partnerju pride do kakršnih koli sprememb, ki bi vplivale na vsebino vloge (npr. sprememba sedeža podjetja, sprememba zakonitega zastopnika …) ali samo velikost prijavitelja ali katerega koli konzorcijskega partnerja, mora prijavitelj to nemudoma sporočiti ministrstvu.
Za vse pravočasne, pravilno označene in formalno popolne vloge komisija najprej preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje razpisa. Če ugotovi, da vloga ne izpolnjuje enega ali več pogojev javnega razpisa, nadaljnjega ocenjevanja po merilih komisija ne izvede, vloga prijavitelja pa se zaradi neizpolnjevanja pogojev zavrne.
6. Merila za ocenjevanje vlog in postopek izbora
6.1 Merila za ocenjevanje vlog
Vloge, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo vse pogoje, bo komisija ocenila na podlagi naslednjih meril:
MERILO
OPIS
Št. možnih točk
MERILO 1
UMEŠČENOST PRIJAVITELJA/KONZORCIJSKIH PARTNERJEV V VSEBINSKA PODROČJA IPCEI ME/CT 
Obseg umestitve prijavitelja/konzorcijskih partnerjev v »chapeau text« skupnega evropskega projekta
10
MERILO 2
VPLIVI IN UČINKI PROJEKTA 
Kratkoročni in dolgoročni družbeni ter okoljski vplivi projekta
10
MERILO 3
USPOSOBLJENOST PRIJAVITELJA/KONZORCIJSKIH PARTNERJEV IN NAČRTOVANJE PROJEKTA 
Povezovanje znanja, kompetenc in tehnologije ter ustreznost terminskega in finančnega načrta projekta 
10
SKUPAJ
30
Najvišja možna skupna končna ocena je 30 točk.
V 3. točki Pojasnil javnega razpisa so natančno opredeljeni način ocenjevanja vlog, način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog.
6.2 Postopek izbora vlog za sofinanciranje
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 18 točk. Vloga, ki je pridobila manj kot 18 točk, se zavrne.
Komisija za sofinanciranje izbere vse vloge, ki so prejele vsaj 18 točk. V primeru, da za sofinanciranje vseh izbranih vlog ni zagotovljenih dovolj razpoložljivih sredstev, ministrstvo proporcionalno zniža sredstva sofinanciranja za vse izbrane vloge. V slednjem primeru ministrstvo prijavitelje pozove k izjavi oziroma opredelitvi do možnosti izvedbe projekta z zmanjšanim obsegom sofinanciranja.
V kolikor prijavitelj oziroma prijavitelj v imenu konzorcija potrdi, da sprejema zmanjšan obseg sofinanciranja za izvedbo projekta in da prijavitelj, v primeru konzorcija pa konzorcij, lahko zagotovi dodatna lastna sredstva ter ministrstvu posreduje izjavo o zaprtju finančne konstrukcije in o izvedbi projekta kljub zmanjšanemu obsegu sofinanciranja, ministrstvo izda sklep o izboru vloge z zmanjšanim obsegom sofinanciranja.
V kolikor prijavitelj oziroma prijavitelj v imenu konzorcija v s strani ministrstva postavljenem roku ne potrdi, da sprejema zmanjšan obseg sofinanciranja za izvedbo projekta in da prijavitelj, v primeru konzorcija pa konzorcij, lahko zagotovi dodatna lastna sredstva in/ali v primeru, da prijavitelj oziroma prijavitelj v imenu konzorcija ministrstvu v postavljenem roku ne posreduje izjave o zaprtju finančne konstrukcije in o izvedbi projekta kljub zmanjšanemu obsegu sofinanciranja, se vloga prijavitelja zavrne.
V tem primeru lahko ministrstvo za znesek preostalih sredstev proporcionalno zviša sredstva sofinanciranja za vse preostale izbrane vloge, do v vsaki od vlog zahtevanega zneska sredstev sofinanciranja za to vlogo. V nobenem primeru dodeljena sredstva sofinanciranja ne smejo presegati zneska sofinanciranja, ki ga je prijavitelj načrtoval v vlogi na razpis. V primeru preseganja presežna sredstva ostanejo nerazporejena.
Dokončno odločitev o sofinanciranju posameznega projekta iz Sklada za okrevanje in odpornost sprejme minister.
7. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 1.500.000,00 EUR.
Pravice porabe so na razpolago na evidenčnem projektu 1611-21-0015 – Izvajanje načrta za okrevanje in odpornost in na proračunski postavki 230227 – C2K6IE Čezmejni in večdržavni projekt – Nizkoporabni procesorji in polprevodniški čipi-NOO-MGTŠ.
Proračunska postavka
Leto 2024 
(EUR)
Leto 2025 
(EUR)
Leto 2026 
(EUR)
SKUPAJ 
(EUR)
PP230227 
C2K6IE Čezmejni in večdržavni projekt – Nizkoporabni procesorji in polprevodniški čipi-NOO-MGTŠ
375.000,00
562.500,00
562.500,00
1.500.000,00
Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunska leta 2024, 2025 in 2026, oziroma traja do porabe sredstev.
V primeru, da se spremeni skupna višina razpisanih sredstev tega javnega razpisa, se to objavi v Uradnem listu Republike Slovenije do izdaje sklepov o izboru.
Dinamika sofinanciranja projekta bo določena s pogodbo o dodelitvi sredstev med ministrstvom in izbranim prijaviteljem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja projekta in od razpoložljivosti sredstev, ki so na voljo za sofinanciranje projektov iz naslova javnega razpisa.
Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti pravic porabe in proračunskih sredstev za ta namen. Če bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe, lahko ministrstvo razveljavi javni razpis in izdane sklepe o izboru, ali spremeni pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom spremembe, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o dodelitvi sredstev.
Ministrstvo si pridružuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru razveljavi ali spremeni, kar bo objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. Obdobje izvajanja projekta
Obdobje upravičenosti stroškov na javnem razpisu se prične z oddajo projektnega predloga na ministrstvo in traja največ do 30. 6. 2026.
Obdobje upravičenosti izdatkov je od oddaje projektnega predloga na ministrstvo do izstavitve zadnje vloge za izplačilo, ko je tudi skrajni datum za zaključek projekta.
V primeru tujih podjetij velja, da se obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov prične z oddajo projektnega predloga na ministrstvo oziroma če je to kasneje, z vpisom podružnice v sodni register.
Obdobje za upravičenost javnih izdatkov je od datuma, ko je bil oddan projektni predlog na ministrstvo, do 31. 12. 2026.
Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški in izdatki na posameznem projektu, če so nastali in so plačani znotraj obdobja upravičenosti, določenega s pogodbo o dodelitvi sredstev.
Datumi izstavitve vlog za izplačilo in letna dinamika bodo določeni v pogodbi o dodelitvi sredstev.
Projekti, ki so že zaključeni pred izdajo sklepa o izboru, niso upravičeni do sofinanciranja.
Prijavitelj mora pri pripravi vloge na razpis in pri izvajanju projekta upoštevati, da morajo biti vsa plačila, da bi bila upravičena, izvršena do datuma izstavitve zadnje vloge za izplačilo, ki predstavlja tudi zaključek projekta.
Obdobje trajanja projekta vključuje čas za izvedbo glavnih projektnih aktivnosti ter tudi čas za administrativni zaključek projekta.
9. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči
Izvajanje javnega razpisa bo potekalo skladno z v času dodelitve pomoči veljavno in javno objavljeno shemo državne pomoči za raziskave, razvoj in inovacije (v nadaljevanju: shema državne pomoči RRI).
Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo, da končni prejemnik uporabi doma proizvedeno blago ali storitve ali kadar je odvisna od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih proizvodov.
Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih, ko bi se končnim prejemnikov omejevala možnost izkoriščanja rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.
Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo.
Pomoč za kritje stroškov študij ali svetovalnih storitev, potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na novem trgu v drugi državi članici ali tretji državi, se ne šteje za pomoč dejavnostim, povezanim z izvozom.
Pomoč ni dovoljena za sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenesena primarne proizvajalce.
Pomoč ni dovoljena za sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL L št. 336 z dne 21. 12. 2010, str. 24).
Pomoč se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo, če se ti ukrepi nanašajo na različne opredeljive upravičene stroške.
Pomoč se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo, samo če se s tako kumulacijo ne preseže največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki se po Uredbi GBER uporablja za to pomoč.
Pomoč se ne sme združevati s pomočjo, dodeljeno po pravilu »de minimis«, glede na iste upravičene stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti državnih pomoči.
10. Upravičeni stroški, način financiranja in intenzivnost pomoči
10.1 Upravičeni stroški
Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s shemo državne pomoči RRI.
Upravičeni stroški, ki bodo priznani v okviru posameznega projekta, so stroški za izvajanje industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja, ki se izvajajo v obliki posebnega projekta.
Končni prejemnik je seznanjen in se strinja, da potrditev projekta še ne pomeni tudi odobritve sofinanciranja posameznih upravičenih stroškov, ki jih je navedel v svoji vlogi. Upravičenost sofinanciranja bo ministrstvo preverjalo v okviru presoje zahtevkov za izplačilo, na način in z dinamiko, opredeljeno v razpisu in sklenjeni pogodbi o dodelitvi sredstev.
Upravičeni bodo le v nadaljevanju navedeni stroški, če bodo neposredno povezani z izvedbo projekta in bodo nastali od dneva oddaje vloge na javni razpis dalje. Ti stroški so:
Raziskovalno razvojne aktivnosti v okviru industrijskih raziskav in/ali eksperimentalnega razvoja 
Upravičeni stroški
– Stroški plač in povračil v zvezi z delom: stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci) v obsegu zaposlitve na raziskovalno razvojnih aktivnostih, ki se izvajajo neposredno v okviru projekta. 
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav, ki so bile kupljene od zunanjih izvajalcev po običajnih tržnih pogojih ter stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev, vključno s storitvami dajanja opreme in sredstev v najem, uporabljenih izključno za projekt. 
– Investicije v neopredmetena sredstva: stroški znanja in patentov, ki so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov po običajnih tržnih pogojih, uporabljenih izključno za projekt. 
– Amortizacija opredmetenih sredstev/opreme: v obsegu in za obdobje uporabe na projektu. 
– Posredni stroški v okviru dodatnih režijskih stroškov in drugih stroškov poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, ki so nastali kot posledica izvajanja projekta. Uveljavljajo se v obliki pavšalnega financiranja s pavšalno stopnjo v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil v zvezi z delom za osebje, ki dela na projektu.
Za sofinanciranje je izključena proizvodnja predhodno že razvitih izdelkov ter uvajanje že razvitih procesov in storitev.
Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.
Stroški in njihovo dokazovanje so podrobneje opredeljeni v točkah 4.4. in 4.6. Pojasnil javnega razpisa.
Končni prejemnik bo upravičen do prejema sredstev izključno v primeru, da bo zadostil tudi zahtevam, ki izhajajo in/ali bodo izhajale iz celovitega skupnega evropskega IPCEI ME/CT projekta. Natančneje bodo te zahteve določene v navodilih, ki jih bo prejemnikom posredovalo ministrstvo.
10.2 Način financiranja upravičenih stroškov
Za uveljavljanje upravičenih stroškov se uporabljajo poenostavljene in klasične oblike obračunavanja upravičenih stroškov.
Med poenostavljene oblike sodijo:
– standardna lestvica stroška na enoto in
– pavšalno financiranje.
Med klasične oblike obračunavanja sodi dejansko dokazovanje upravičenih stroškov.
10.3 Standardna lestvica stroška na enoto
Za stroške plač in povračil v zvezi z delom za osebje, ki dela na projektu, se za uveljavljanje upravičenih stroškov uporablja Standardna lestvica stroška na enoto.
Standardna lestvica stroška na enoto za stroške plač in povračil v zvezi z delom za osebje, ki dela na projektu, predstavlja strošek dela na ravni ure. Strošek dela je določen na podlagi Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/22, 144/22 in 79/23) in Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18, 62/19, 105/20 in 186/21 – ZZrID) ter veljavnih cen ekvivalenta polne zaposlitve za leta 2021, 2022 in 2023, izračunanih s strani Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS).
Vrednosti enote po standardni lestvici stroška na enoto so navedene v točki 4.7. Pojasnil javnega razpisa. Metodologija izračuna standardne lestvice stroška na enoto za stroške dela za osebje na projektu je predstavljena v prilogi 1 k Pojasnilom javnega razpisa.
10.4 Pavšalno financiranje za posredne stroške, vezane na projekt
Posredni stroški, ki so nastali kot posledica izvajanja projekta pri končnem prejemniku, se uveljavljajo v obliki pavšalnega financiranja s pavšalno stopnjo v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil v zvezi z delom za osebje, ki dela na projektu.
10.5 Dejansko dokazovanje upravičenih stroškov
Za stroške storitev zunanjih izvajalcev, stroške investicij v neopredmetena sredstva in stroške amortizacije opredmetenih sredstev/opreme se za uveljavljanje upravičenih stroškov uporablja dokazovanje dejansko nastalih in plačanih upravičenih stroškov, ki so nastali in bili plačani v obdobju upravičenosti.
Zunanji izvajalec ne sme biti 25 % ali več lastniško povezan s končnim prejemnikom. Ravno tako partner v konzorciju ne more nastopati kot zunanji izvajalec drugim partnerjem istega konzorcija. Prav tako niso dopustna neposredna sorodstvena razmerja med lastniki in zakonitimi zastopniki članov konzorcija ter lastniki in zakonitimi zastopniki zunanjih izvajalcev.
Neopredmetena sredstva ne smejo biti kupljena od oseb, ki so 25 % ali več lastniško povezane s končnim prejemnikom, ter od konzorcijskih partnerjev.
10.6 Intenzivnost pomoči
Intenzivnosti pomoči11 (ne glede na vrsto raziskav – industrijske raziskave ali eksperimentalni razvoj):
11 V skladu s petim odstavkom, (c) točko, in šestim odstavkom, (a) točko, 25. člena Uredbe GBER.
– velika podjetja: do 25 % vrednosti upravičenih stroškov,
– srednje velika podjetja: do 35 % vrednosti upravičenih stroškov,
– mikro in mala podjetja: do 45 % vrednosti upravičenih stroškov.
Intenzivnost pomoči se za prijavitelja/vse konzorcijske partnerje lahko poveča največ za 15 odstotnih točk v enem od spodnjih dveh primerov:
V primeru, da projekt izvaja konzorcij partnerjev, med katerimi je vsaj en partner srednje veliko podjetje ali malo podjetje ali mikro podjetje, pri tem pa noben posamezen partner ne nosi več kot 70 % upravičenih stroškov, se intenzivnost pomoči za vsakega posameznega partnerja poveča za 15 odstotnih točk.12 V tem primeru je intenzivnost pomoči naslednja:
12 V skladu s šestim odstavkom, (b)(i) točko 25. člena Uredbe GBER.
– velika podjetja: do 40 % vrednosti upravičenih stroškov,
– srednje velika podjetja: do 50 % vrednosti upravičenih stroškov,
– mikro in mala podjetja: do 60 % vrednosti upravičenih stroškov.
Intenzivnost pomoči se za prijavitelja/vse konzorcijske partnerje lahko poveča za 15 odstotnih točk tudi v primeru, da se prijavitelj/konzorcij zaveže, da bo vse rezultate raziskav in razvoja, izhajajoče iz projekta, zaščitil s pravicami intelektualne lastnine ter zanje pravočasno ter na neizključni in nediskriminatorni podlagi dal na voljo licence po tržni ceni, ki jih bodo lahko uporabljale zainteresirane strani v Evropskem gospodarskem prostoru.13 V tem primeru je intenzivnost pomoči naslednja:
13 V skladu s šestim odstavkom, (b)(iii) točko 25. člena Uredbe GBER.
– velika podjetja: do 40 % vrednosti upravičenih stroškov,
– srednje velika podjetja: do 50 % vrednosti upravičenih stroškov,
– mikro in mala podjetja: do 60 % vrednosti upravičenih stroškov.
V navedenem primeru mora prejemnik vse rezultate raziskav in razvoja, izhajajoče iz projekta, zaščititi s pravicami intelektualne lastnine najkasneje v 2 letih po zaključku projekta. Licence za vse rezultate raziskav mora prejemnik najkasneje v 3 letih po zaključku projekta dati na voljo vsem zainteresiranim stranem v Evropskem gospodarskem prostoru, in sicer na neizključni in nediskriminatorni podlagi, po tržni ceni.
V primeru neupoštevanja katerega koli od zgornjih določil glede povečanja deleža sofinanciranja po šestem odstavku, (a) ali (b) točki 25. člena Uredbe GBER, bo prejemnik dolžan na poziv ministrstva vrniti del prejetih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v Sklad NOO oziroma v proračun Republike Slovenije, skladno s pozivom ministrstva. Prejemnik bo dolžan vrniti razliko med višino prejetih sredstev in višino sredstev, do katerih bi bil upravičen brez povišanja deleža sofinanciranja skladno z Uredbo GBER.
Velikost podjetja (in posredno s tem intenzivnost pomoči) se določi v skladu s Prilogo I Uredbe GBER. Pojasnila glede določanja velikosti podjetja se nahajajo v točki 4.3. Pojasnil javnega razpisa.
11. Roki in način prijave na javni razpis
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v 7. točki Pojasnil javnega razpisa.
Rok za oddajo vlog je 15. 5. 2024.
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj, v primeru konzorcija pa so se konzorcijski partnerji, seznanil(i) z vsebino javnega razpisa in ostalih delov razpisne dokumentacije in da se z njo strinjajo.
Popolna vloga, pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti do roka dostavljena v glavno pisarno Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis »Spodbude za projekte, vključene v IPCEI ME/CT«« ter navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja14. Če se prijava pošlje po pošti, mora biti oddana priporočeno, za pravočasno pa se šteje, če je bila oddana na pošto do vključno 15. 5. 2024.
14 Zapis na ovojnici sicer lahko odstopa od navedenega, vendar le, če bo iz ovojnice jasno, da gre za vlogo na javni razpis, ki je ni dovoljeno odpirati, in na kateri javni razpis se nanaša. Če bo zapis kakorkoli odstopal od navedenega, se lahko zgodi, da vloga ne bo obravnavana in bo vrnjena pošiljatelju. Na primer: 1. če bo vloga zaradi odsotnosti navedbe »ne odpiraj« v glavni pisarni ministrstva odprta, ne bodo izpolnjeni pogoji za njeno obravnavo; 2. če iz vloge ne bo jasno, na kateri razpis se nanaša, na njej pa bo navedba »ne odpiraj«, le-te ne bo mogoče uvrstiti v pravilen postopek javnega razpisa in bo neodprta vrnjena pošiljatelju; in podobno. Pri zapisu se torej prijaviteljem svetuje natančnost, saj za morebitno zavrnitev vloge zaradi teh razlogov ministrstvo ne odgovarja. Prijavitelji lahko uporabijo Obrazec 9, ki ga izpolnjenega nalepijo na ovojnico.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru spremeni ali prekliče z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
12. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa predvidoma obveščeni v roku devetdesetih dni od datuma začetka odpiranja vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani k podpisu pogodbe.
Prijavitelj lahko umakne vlogo za pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru.
Prijavitelji, ki menijo, da jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi končnimi prejemniki.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva.
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti
Končni prejemniki morajo skladno s 34. členom Uredbe (EU) 2021/241/EU zagotavljati skladne, učinkovite in sorazmerne informacije različnim ciljnim skupinam, tudi medijem in javnosti, tako da navedejo izvor in zagotovijo prepoznavnost sredstev Unije, tudi tako, da po potrebi na vidnem mestu prikažejo emblem Unije in ustrezno izjavo o financiranju z napisom »Financira Evropska unija – NextGeneration EU«.
Končni prejemniki morajo začeti navajati vir sofinanciranja, takoj ko začnejo izvajati projekt (v primeru konzorcija velja za vse konzorcijske partnerje).
Končni prejemniki – prijavitelj in vsi konzorcijski partnerji morajo ob odobritvi in zaključku projekta zagotoviti najmanj objavo na spletni strani in družbenih omrežjih ter zagotoviti informacijo za medije.
Končni prejemnik zagotovi, da so udeleženci projekta obveščeni o njegovem financiranju. V vsak dokument, ki se nanaša na izvajanje projekta in je namenjen javnosti ali udeležencem, vključno s pogodbami o zaposlitvi, dodatki k pogodbam in sklepi, mora biti vključen emblem EU in navedba »Financira Evropska unija – NextGeneration EU«. Prav tako morajo biti označene z emblemom EU pogodbe z zunanjimi izvajalci (pogodbe o medsebojnem sodelovanju, avtorske, podjemne pogodbe ...).
Končni prejemnik je dolžan med izvajanjem projekta obveščati ministrstvo o zahtevanih komunikacijskih aktivnostih.
Natančnejše pravice in obveznosti iz naslova komuniciranja v zvezi s posameznim projektom se bodo podrobneje določile v pogodbi o dodelitvi sredstev.
Končni prejemnik bo moral zadostiti tudi zahtevam glede informiranja in obveščanja javnosti, ki izhajajo in/ali bodo izhajale iz skupnega evropskega IPCEI ME/CT projekta.
14. Zahteve glede hranjenja dokumentacije in spremljanja ter evidentiranja
Končni prejemnik bo dolžan zagotavljati dostopnost in hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na projekt, in zagotavljati ministrstvu ter drugim nadzornim organom vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in zakonodaje Republike Slovenije še deset let po njenem zaključku.
Končni prejemnik mora voditi in spremljati porabo sredstev za projekt računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi s projektom, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, ne glede na slovenske računovodske standarde. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev, za kar pa bo končni prejemnik dolžan na istem stroškovnem mestu voditi in spremljati prejeta sredstva za projekt.
15. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije nadzornim organom
Končni prejemnik mora omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem projekta. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, URSOO, nacionalnega koordinatorja za revizijo (Urad za nadzor nad proračunom – UNP), nacionalnega koordinatorja za stroške (Ministrstvo za finance) in/ali drugih domačih ali evropskih nadzornih institucij (v nadaljevanju: nadzorni organi).
Končni prejemnik bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinanciranega projekta. V primeru preverjanja na kraju samem bo končni prejemnik moral omogočil vpogled v računalniške in računovodske programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem projekta ter v rezultate projekta (iz dokumentarnih in informacijskih sistemov). Končni prejemnik bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo ali drug nadzorni organ pa lahko opravi pregled na terenu brez predhodne najave. Končni prejemnik bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
16. Zagotavljanje enakih možnosti: končni prejemnik bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru predmetnega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti.
17. Varovanje osebnih podatkov, poslovna skrivnost in podatki o dejanskih lastnikih
Varovanje osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji oziroma končni prejemniki, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo GDPR in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22; ZVOP-2).
Več o varstvu osebnih podatkov in zavezah ministrstva je navedeno v točki IV razpisne dokumentacije.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 7/18 in 141/22, v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Podatki o sofinanciranih projektih, za katere je tako določeno s predpisi ali ki so javnega značaja, se bodo objavili. Objavljen bo seznam končnih prejemnikov, ki bo obsegal navedbo končnega prejemnika, naziv projekta in znesek javnih virov financiranja projekta. Objave podatkov o projektu in končnih prejemnikih sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.
Skladno s tč. d) drugega odstavka 22. člena Uredbe 2021/241/EU je potrebno za namene revizije in nadzora in za zagotovitev primerljivih informacij o porabi sredstev v zvezi z ukrepi za izvajanje reform in naložbenih projektov v okviru NOO med drugim zbirati tudi podatke o imenih, priimkih in datumih rojstva dejanskih lastnikov prejemnika sredstev ali izvajalca, kot so opredeljeni v točki 6 člena 3 Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta.
Dejanski lastniki so opredeljeni v Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. V kolikor je končni prejemnik zavezan k vpisu podatkov v Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje in upravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) skladno z 48. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, se šteje, da so podatki o njegovih dejanskih lastnikih razvidni iz omenjenega registra. Za ostale primere pa bo končni prejemnik s podpisom pogodbe o financiranju zavezan, da na poziv ministrstva in v roku, postavljenem v pozivu, ministrstvu posreduje te podatke.
18. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov projekta
Končni prejemnik bo za namen spremljanja in vrednotenja projekta dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in ključnih kazalnikov uspešnosti projekta.
Končni prejemnik mora v vlogi realno prikazati načrtovani projektni cilj. Preveč optimistična pričakovanja lahko privedejo do nedoseganja zastavljenega projektnega cilja in so lahko podlaga za zahtevo za vračilo prejetih sredstev. Podatki iz vloge za prijavo (prejete dokumentacije) bodo osnova za spremljanje pričakovanega projektnega cilja in bodo kot takšni tudi vključeni v pogodbo o dodelitvi sredstev.
V primeru, da končni prejemnik ob zaključku projekta ne bo dokazal uresničitve načrtovanega projektnega cilja in ključnih kazalnikov uspešnosti projekta v celoti, bo ministrstvo lahko zahtevalo vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti in nedoseženi projektni cilj, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun končnega prejemnika do dneva vračila sredstev v Sklad NOO oziroma v proračun Republike Slovenije.
19. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja projektov ali izvrševanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: v kolikor se ugotovi, da je v postopku potrjevanja projektov ali izvrševanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti ali kršitve obveznosti, ali pa končni prejemnik ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani, oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o odobritvi sredstev, ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo končni prejemnik dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v Sklad NOO oziroma v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot sum goljufije.
20. Posledice, če se ugotovi, da aktivnosti na projektu niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije: v kolikor se ugotovi, da aktivnosti na projektu niso bile skladne s pravom Unije in pravom Republike Slovenije, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe o dodelitvi sredstev, končni prejemnik pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v Sklad NOO oziroma v proračun Republike Slovenije.
21. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posameznega projekta, ali da je višina financiranja projekta presegla maksimalno dovoljeno stopnjo oziroma znesek pomoči: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ali da je višina sofinanciranja projekta presegla maksimalne dovoljene stopnje oziroma najvišje dovoljene intenzivnosti ali znesek pomoči, lahko ministrstvo odstopi od pogodbe o dodelitvi sredstev in zahteva vračilo že izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na transakcijski račun končnega prejemnika do dneva vračila sredstev v Sklad NOO oziroma v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot sum goljufije.
22. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočili izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave/.
23. Dodatne informacije
Dodatne informacije o javnem razpisu so objavljene na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave/in so na voljo na ministrstvu, na elektronskem naslovu: ipcei-me2.mgts@gov.si.
Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vlog. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Nepravočasna vprašanja ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Zainteresirani prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave/.
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti