Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

669. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik, stran 1669.

  
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 in 78/23) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17, 61/19 in 92/22) je Občinski svet Občine Kamnik na 9. seji dne 6. 3. 2024 sprejel
P R A V I L N I K 
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
(1) Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, vrste pomoči s posameznimi ukrepi in druge ukrepe Občine Kamnik za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.
(2) Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za:
– državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2022/2472 z dne 14. decembra 2022 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 327 z dne 21. 12. 2022, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2023/2607 z dne 22. novembra 2023 o popravku Uredbe (EU) 2022/2472 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 2023/2607 z dne 23. 11. 2023), (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 2022/2472);
– ter za druge ukrepe.
2. člen 
(način in višina zagotavljanja sredstev) 
Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik (v nadaljevanju: občina) se zagotavljajo v proračunu občine. Višina sredstev se določi z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen 
(oblika pomoči) 
Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v določeni višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva v obliki dotacij in/ali v obliki subvencioniranih storitev.
4. člen
(opredelitev pojmov) 
Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. »pomoč« pomeni ukrep iz 10. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
2. »mikro, malo in srednje podjetje« pomeni fizično in pravno osebo, ki opravlja gospodarsko dejavnost in izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
3. »kmetijski sektor« pomeni sektor iz 8. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
4. »kmetijski proizvod« pomeni proizvode iz 7. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
5. »primarna kmetijska proizvodnja« pomeni dejavnost iz 44. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
6. »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni dejavnost iz 45. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
7. »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni dejavnost iz 35. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
8. »kmetijsko gospodarstvo« pomeni kmetijsko gospodarstvo iz 2. točke 3. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 in 78/23; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu);
9. »nosilec kmetijskega gospodarstva« pomeni nosilca iz 3. točke 3. člena Zakona o kmetijstvu;
10. »podjetje v težavah« pomeni fizično ali pravno osebo, ki opravlja gospodarsko dejavnost in izpolnjuje merila iz 18. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/1315 z dne 23. junija 2023 o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe ter Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2473 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 167 z dne 30. 6. 2023, str. 1);
11. »začetek izvajanja projekta ali dejavnosti« pomeni začetek izvajanja projekta ali dejavnosti iz 53. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
12. »slabe vremenske razmere, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami«, pomenijo vremenske razmere iz 2. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
13. »škodljivi organizem rastline« pomeni organizem iz 43. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
14. »zaščitena žival« pomeni žival iz 47. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
15. »biogorivo na osnovi hrane« pomeni biogorivo iz 28. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
16. »intenzivnost pomoči« pomeni odstotek iz 12. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
17. »standard Unije« pomeni standard iz 60. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
18. »naložbe za skladnost s standardom Unije« pomenijo naložbe iz 33. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
19. »nezahtevna agromelioracija« pomeni agromelioracijo iz četrtega odstavka 78. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – Zkme-1D, 79/17, 44/22 in 78/23 – ZUNPEOVE);
20. »mladi kmet« pomeni kmeta iz poglavja 4.1.5 Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo, ki je dostopen na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na spletnem mestu skupne kmetijske politike.
5. člen 
(vrste pomoči in ukrepi) 
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbi Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Unija), navedeni v drugem odstavku 1. člena tega pravilnika, in omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oziroma ukrepov:
Vrste pomoči
Ukrepi:
Državna pomoč po skupinski izjemi v kmetijstvu v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472
UKREP 1: Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472) 
UKREP 2: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (17. člen Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472) 
UKREP 3: Pomoč za dejavnosti izmenjave znanja in informiranja 
(21. in 47. člen Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472) 
UKREP 4: Pomoč za naložbe v gozdarske tehnologije ter v predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov (50. člen Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472)
Ostali ukrepi občine
UKREP 5: Šolanje v srednjih poklicnih in srednjih strokovnih izobraževalnih programih s področja kmetijstva in gozdarstva 
UKREP 6: Sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva
6. člen 
(upravičenci do pomoči) 
Upravičenci do pomoči so:
– fizične osebe in pravne osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, mala in srednja podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji (UKREP 1 in 3), na področju predelave in/ali trženja kmetijskih proizvodov (UKREP 2) ter v gozdarstvu (UKREP 3 in 4) in so registrirana kot kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine;
– registrirana društva ali združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine (UKREP 6);
– dijaki s stalnim bivališčem v občini, ki se šolajo v srednjih poklicnih in srednjih strokovnih izobraževalnih programih s področja kmetijstva, prehrane in gozdarstva (UKREP 5).
7. člen 
(izvzeta področja uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472) 
(1) Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472, niso upravičeni subjekti, ki so:
– naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, s katerim je pomoč, ki jo je dodelil organ iz Republike Slovenije, razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
– podjetja v težavah.
(2) Pomoč po tem pravilniku v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472 se ne dodeli:
– za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– če je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
(3) Pomoč po tem pravilniku v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472 se ne dodeli za davek na dodano vrednost, razen kadar po predpisih, ki urejajo davek na dodano vrednost, le-ta ni izterljiv.
8. člen 
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči) 
(1) Državne pomoči (UKREPI 1, 2 in 4) se upravičencem dodelijo na podlagi izvedenega javnega razpisa, objavljenega na občinski internetni strani, skladno z veljavnimi predpisi s področja javnih financ ter s tem pravilnikom.
(2) V javnem razpisu se opredelijo posamezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep, kot to določa odlok o proračunu občine za tekoče leto.
(3) Pri UKREPU 3 se ponudnika izobraževanj izbere na podlagi javnega naročila.
(4) Podrobnejša merila za dodeljevanje državnih pomoči (UKREPI 1, 2, 3, 4) ter podrobnejši pogoji in merila za dodeljevanje sredstev (UKREP 5 in 6), kot tudi zahtevana dokumentacija za posamezne ukrepe po tem pravilniku, se določijo v javnem razpisu oziroma javnem naročilu.
9. člen 
(spodbujevalni učinek) 
(1) Za ukrepe v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472 se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. V skladu z drugim odstavkom 6. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472 ima pomoč spodbujevalni učinek, če upravičenec predloži pisno vlogo za pomoč pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
(2) Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
– ime in velikost podjetja;
– opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka in konca;
– lokacijo projekta ali dejavnosti;
– seznam upravičenih stroškov;
– vrsto (nepovratna sredstva, posojilo, jamstvo, vračljivi predujem ali drugo) in znesek javnega financiranja, potrebnega za projekt ali dejavnost.
10. člen 
(dodelitev sredstev) 
(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku, na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani župana, odloča pooblaščena oseba.
(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
(3) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
(4) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti sklepa.
11. člen 
(izplačila sredstev) 
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
– dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu),
– druga dokazila, določena z javnim razpisom (poročilo ali dokazilo o opravljenem delu oziroma storitvi, dokazilo o izvedbi nadzornih ukrepov).
12. člen 
(združevanje pomoči) 
(1) Največja intenzivnost pomoči in najvišji znesek pomoči po posameznih ukrepih iz 13. do 18. člena tega pravilnika ne smejo preseči najvišje intenzivnosti pomoči in najvišjih zneskov pomoči, določenih v 14., 17., 21., 47. in 50. členu Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472, ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Unije.
(2) Pomoč po tem pravilniku v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472 se lahko združuje z vsako drugo državno pomočjo zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se v celoti ali deloma pokrivajo samo, če se s takim združevanjem ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472.
(3) Pomoč po tem pravilniku se v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472 ne združuje s plačili iz drugega odstavka 145. člena in 146. člena Uredbe (EU) št. 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrt SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2023/1620 z dne 8. avgusta 2023 o začasnih nujnih ukrepih, ki za leto 2023 odstopajo od nekaterih določb Uredbe (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta, za reševanje specifičnih problemov v sektorju sadja in zelenjave, ki so jih povzročili neugodni vremenski dogodki, ter o ukrepih v zvezi z njimi (UL L št. 199 z dne 9. 8. 2023, str. 101), v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s takim združevanjem presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 2022/2472.
(4) Pomoč po tem pravilniku v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472 se ne združuje s pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s takim združevanjem presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 2022/2472.
(5) Pomoč po tem pravilniku za obnovo kmetijskega proizvodnega potenciala, prizadetega zaradi slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, se ne združuje s pomočjo za nadomestilo materialne škode iz 25., 26., 28. in 37. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472.
II. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 2022/2472 
13. člen 
UKREP 1: Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472)
(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
– izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
– izboljšanje naravnega okolja, higienskih pogojev ali standardov za dobro počutje živali;
– vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem s trajnostno energijo, energijsko učinkovitostjo, oskrbo in varčevanjem z vodo;
– obnova proizvodnega potenciala, prizadetega zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, bolezni živali in škodljivih organizmov rastlin, zaščitenih živali ter preprečevanje škode zaradi navedenih dogodkov in dejavnikov; če je škodo mogoče povezati s podnebnimi spremembami, upravičenci, če je primerno, v obnovo vključijo ukrepe za prilagajanje na podnebne razmere;
– prispevanje k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje.
(2) Pomoč se ne dodeli za:
– nakup plačilnih pravic;
– nakup in zasaditev letnih rastlin;
– dela in opremo v zvezi z namakanjem;
– dela v zvezi z odvodnjavanjem;
– nakup živali;
– nakup zemljišč;
– že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
– investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– ožičenje ali polaganje kablov za podatkovna omrežja zunaj zasebne lastnine;
– obratna sredstva.
(3) Pomoč se ne dodeli v primeru kršenja prepovedi in omejitev iz Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/2835 z dne 10. oktobra 2023 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pravili o uvozu v sektorjih riža, žit, sladkorja in hmelja ter razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 3330/94, (ES) št. 2810/95, (ES) št. 951/2006, (ES) št. 972/2006, (ES) št. 504/2007, (ES) št. 1375/2007, (ES) št. 402/2008, (ES) št. 1295/2008, (ES) št. 1312/2008, (EU) št. 642/2010, (EGS) št. 1361/76, (EGS) št. 1842/81, (EGS) št. 3556/87, (EGS) št. 3846/87, (EGS) št. 815/89, (ES) št. 765/2002, (ES) št. 1993/2005, (ES) št. 1670/2006, (ES) št. 1731/2006, (ES) št. 1741/2006, (ES) št. 433/2007, (ES) št. 1359/2007, (ES) št. 1454/2007, (ES) št. 508/2008, (ES) št. 903/2008, (ES) št. 147/2009, (ES) št. 612/2009, (EU) št. 817/2010, (EU) št. 1178/2010 in (EU) št. 90/2011 ter Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1373/2013 (UL L št. 2023/2835 z dne 21. 12. 2023), tudi če se te prepovedi in omejitve nanašajo samo na podporo EU iz navedene uredbe.
(4) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva v zvezi s primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
– Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
– Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
14. člen 
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
(1) Pomoč se lahko dodeli za naložbe v kmetijska gospodarstva v povezavi s primarno kmetijsko proizvodnjo.
(2) Upravičeni stroški so:
– stroški gradnje, nakupa ali izboljšanja nepremičnin na kmetijskem gospodarstvu;
– stroški nakupa strojev in opreme do tržne vrednosti sredstva;
– splošni stroški v zvezi z izdatki iz prejšnjih alinej, kot so honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, povezani s svetovanjem o okoljski in ekonomski trajnosti, vključno s študijami izvedljivosti;
– pristojbine za pridobitev, razvoj ali uporabo računalniške programske opreme, računalniškega oblaka in podobnih rešitev ter pridobitev patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk;
– stroški za obnovo kmetijskega proizvodnega potenciala, prizadetega zaradi slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, do ravni, kakršna je bila pred pojavom navedenih dogodkov;
– stroški posebnih preventivnih ukrepov v primeru naložb, katerih cilj je preprečevanje škode zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami.
(3) Pogoji za pridobitev:
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje se opravlja na najmanj 1 ha kmetijskih površin v uporabi;
– projektna dokumentacija za izvedbo naložbe;
– za naložbe, v zvezi s katerimi mora biti opravljena presoja vplivov na okolje v skladu s predpisi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, mora biti navedena presoja opravljena še pred datumom dodelitve individualne pomoči in pridobljeno soglasje za zadevni naložbeni projekt;
– ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(4) Intenzivnost pomoči znaša do 65 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih. Intenzivnost pomoči se lahko poveča na največ 80 % za naložbe:
– povezane z enim ali več posebnimi okoljskimi in podnebnimi cilji iz točke (e) tretjega odstavka 14. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472;
– naložbe mladih kmetov.
(5) Intenzivnost pomoči se lahko poveča na največ 100 % za naložbe za obnovo proizvodnega potenciala iz točke (d) tretjega odstavka 14. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472 ter naložbe v zvezi s preprečevanjem in zmanjševanjem tveganja za škodo, ki jo povzročijo naravne nesreče, izjemni dogodki, slabe vremenske razmere, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, ali zaščitene živali.
(6) Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči znaša 5.000 eurov na kmetijsko gospodarstvo na leto.
(7) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
15. člen 
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
(1) Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.
(2) Upravičeni stroški so:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
(3) Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe;
– urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov se mora izvajati najmanj na 0,5 ha kmetijskih zemljišč v uporabi;
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
– kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča;
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
(4) Intenzivnost pomoči:
je v skladu s četrtim in petim odstavkom prejšnjega člena.
(5) Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči znaša 5.000 eurov na kmetijsko gospodarstvo na leto.
(6) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.
16. člen 
UKREP 2: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (17. člen Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472)
(1) Cilj ukrepa je povečati dodano vrednost kmetijskim proizvodom in spodbujati trženje kmetijskih proizvodov.
(2) Upravičeni stroški so:
– stroški gradnje, nakupa, vključno z zakupom, ali izboljšanja nepremičnin, namenjenih predelavi in trženju kmetijskih proizvodov;
– nakup novih strojev in opreme;
– splošni stroški v zvezi z izdatki iz prejšnjih alinej, kot so honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, povezani s svetovanjem o okoljski in ekonomski trajnosti, vključno s študijami izvedljivosti;
– nakup in razvoj računalniške opreme ter patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
(3) Pomoč se ne dodeli za:
– obratna sredstva;
– že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
– stroške nakupa zemljišč;
– stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
– naložbe v zvezi s proizvodnjo biogoriv na osnovi hrane;
– ožičenje ali polaganje kablov za podatkovna omrežja zunaj zasebne lastnine.
(4) Pomoč se ne dodeli ob kršenju kakršnih koli prepovedi ali omejitev, določenih v Uredbi Komisije (EU) št. 1308/2013, tudi če se take prepovedi ali omejitve nanašajo le na podporo Unije, določeno v navedeni uredbi.
(5) Pogoji za pridobitev:
– dokazila o registraciji dopolnilne dejavnosti in izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti (če upravičenec še nima registrirane dejavnosti, jo mora registrirati v dveh letih od prejema pomoči);
– predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
– projektna dokumentacija za izvedbo naložbe;
– naložba mora biti skladna z zakonodajo Unije in nacionalnimi predpisi s področja varstva okolja;
– za naložbe, v zvezi s katerimi mora biti opravljena presoja vplivov na okolje v skladu s predpisi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, mora biti navedena presoja opravljena še pred datumom dodelitve individualne pomoči in pridobljeno soglasje za zadevni naložbeni projekt;
– ponudba oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj pet let po zaključeni naložbi;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(6) Intenzivnost pomoči ne sme presegati 65 % upravičenih stroškov.
(7) Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči znaša 5.000 eurov na kmetijsko gospodarstvo na leto.
(8) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
17. člen 
UKREP 3: Pomoč za ukrepe izmenjave znanja in informiranja(21. in 47. člen Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472)
(1) Namen pomoči je krepitev specialističnega znanja na področjih uvajanja sodobnih tehnologij in digitalizacije, upravljanja kmetij, finančnih spretnosti in podjetništva, prilagajanja in blaženja vplivov podnebnih sprememb, zdravja rastlin in živali ter ohranjanje naravnih virov ter biotske raznovrstnosti, kot tudi krepitev specialističnega znanja na področjih uvajanja sodobnih tehnologij v okviru gozdarskega sektorja.
(2) Pomoč krije dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja strokovnih znanj, vključno z usposabljanji, delavnicami in mentoriranjem, v povezavi s primarno kmetijsko proizvodnjo, predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov ter v povezavi z gozdarskim sektorjem.
(3) Pomoč je dostopna vsem upravičenim subjektom na zadevnem območju, kot določa sedmi odstavek 21. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472.
(4) Upravičeni stroški so:
– stroški organizacije poklicnega usposabljanja, dejavnosti pridobivanja strokovnih znanj, vključno z usposabljanji, delavnicami, konferencami in mentoriranjem (kovčingom) ter stroški predstavitvenih dejavnosti ali dejavnosti informiranja.
(5) Subjekti, ki izvajajo ukrepe izmenjave znanja in informiranja, zagotovijo ustrezno zmogljivost v obliki usposobljenosti in rednega izobraževanja osebja za opravljanje takih nalog.
(6) Pomoč ne vključuje neposrednih plačil upravičencem.
(7) Izvajalca programov izobraževanja se izbere na podlagi javnega naročila.
(8) Pomoč se ne dodeli:
– za stroške storitev, povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve, oglaševanje ali obveščanje kmetov;
– za strokovne ekskurzije.
(9) Pomoč se dodeli do 100 % upravičenih stroškov iz tretjega odstavka tega člena.
(10) Znesek pomoči je bruto ekvivalent nepovratnih sredstev pomoči.
18. člen 
UKREP 4: Pomoč za naložbe v gozdarske tehnologije ter v predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov (50. člen Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472)
(1) Cilj podpore je izboljšanje gospodarske vrednosti gozdov ter izboljšanje gozda na kmetijskih gospodarstvih, izvedba naložb za tlom in virom prijaznih strojev in praks za sečnjo, prispevanje k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, vključno z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov in povečanjem sekvestracije ogljika, spodbujanje trajnostne energije in energijske učinkovitosti, prispevanje k trajnostnemu krožnemu biogospodarstvu ter spodbujanje trajnostnega razvoja in učinkovitega upravljanja naravnih virov, kot so voda, tla in zrak, vključno z zmanjšanjem odvisnosti od kemikalij, kot tudi prispevanje k zaustavitvi in obrnitvi trenda izgube biotske raznovrstnosti, krepitev ekosistemskih storitev ter ohranjanje habitatov in krajine.
(2) Upravičeni stroški so:
– stroški nakupa strojev in opreme do tržne vrednosti sredstva.
(3) Pogoji za pridobitev:
– vlagatelj kot nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti v lasti najmanj 5 ha gozda;
– ponudba oziroma predračun za načrtovano naložbo;
– predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;
– za naložbe, v zvezi s katerimi mora biti opravljena presoja vplivov na okolje v skladu s predpisi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, mora biti navedena presoja opravljena še pred datumom dodelitve individualne pomoči in pridobljeno soglasje za zadevni naložbeni projekt;
– drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
(4) Intenzivnost pomoči znaša do 65 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
(5) Intenzivnost pomoči znaša do 80 % upravičenih stroškov naložb, povezanih z enim ali več specifičnimi okoljskimi in podnebnimi cilji iz točk (e), (f) in (g) tretjega odstavka 14. člena Uredbe Komisije (EU) št. 2022/2472.
(6) Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči znaša 3.000 eurov na kmetijsko gospodarstvo na leto.
(7) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
19. člen 
(obveznosti upravičenca in občine) 
(1) Upravičenec mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(2) Upravičenec k vlogi na razpis priloži:
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške.
(3) Občina bo s sklepom/odločbo pisno obvestila prejemnika:
– o znesku dodeljenih sredstev;
– da je pomoč dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2022/2472.
III. OSTALI UKREPI OBČINE 
20. člen 
UKREP 5: Šolanje v srednjih strokovnih in srednjih poklicnih programih s področja kmetijstva in gozdarstva
(1) Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju dijakov v programih, povezanih s kmetijstvom.
(2) Pogoji za pridobitev pomoči:
– dijak ima stalno prebivališče v Občini Kamnik.
(3) Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– potrdilo o vpisu.
(4) Upravičenci do pomoči:
– dijaki, ki se šolajo v srednjih strokovnih in srednjih poklicnih programih, povezanih s kmetijstvom.
(5) Finančna določba:
– do 400 eurov/dijaka (neto) v šolskem letu.
21. člen 
UKREP 6: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja
(1) Namen podpore je sofinanciranje stroškov programov društev s področja kmetijstva z namenom večanja prepoznavnosti društva v lokalnem pomenu ali širše.
(2) Upravičeni stroški so:
– stroški usposabljanj, delavnic in izobraževalnih dogodkov, namenjenih splošni javnosti;
– stroški promocije in informiranja o dejavnostih društva prek publikacij ali objav v medijih ali na spletnih mestih, pri čemer ni dovoljeno navajati informacije o blagovnih znamkah, posameznih proizvajalcih kmetijskih proizvodov, poreklu kmetijskih proizvodov ali shemah kakovosti kmetijskih proizvodov;
– stroški organizacije netržnih dogodkov, kot so na primer razstave o zgodovini delovanja društva ali običajih na območju delovanja društva (dogodki ne smejo biti namenjeni promociji posameznih proizvajalcev kmetijskih proizvodov niti promociji ali trženju kmetijskih proizvodov).
(3) Višina pomoči – bruto intenzivnost pomoči:
– do 100 % upravičenih stroškov, znesek pomoči se določi z javnim razpisom.
(4) Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa in razpisne dokumentacije, v kateri so podrobneje opredeljeni pogoji, kriteriji in merila za sofinanciranje.
IV. NADZOR IN SANKCIJE 
22. člen 
(nadzor in sankcije) 
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem pravilniku oziroma javnem razpisu,spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe lahko preverja tudi Nadzorni odbor Občine Kamnik.
(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
– da je upravičenec za kateri koli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke.
(3) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
(4) V primeru, da upravičenec odobrenih sredstev v pogodbeno določenem roku ne izkoristi, bodisi, da je le-tega iz neupravičenih razlogov zamudil bodisi, da se ugotovi kršenje pravil razpisa, izgubi pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
V. HRAMBA DOKUMENTACIJE 
23. člen 
Občina bo hranila evidence in vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev državnih pomoči deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku.
VI. KONČNE DOLOČBE 
24. člen 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kamnik za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 49/15 in 108/21) in Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 88/05, 26/10 in 97/15).
25. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 302-0095/2023
Kamnik, dne 6. marca 2024
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti