Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

Ob-1723/24, Stran 647
Javni poziv 
za financiranje projektov na področju kulturnih in turističnih dejavnosti ter produktov Italijanske narodne skupnosti za leto 2024 
1. Pravna podlaga javnega poziva: na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (Uradni list RS, št. 150/22 in 123/23), Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 150/22), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22, 65/23, 76/23 – ZJF-I, 97/23 in 123/23 – ZIPRS2425), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187/2014 z dne 26. 6. 2014), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14 in 77/16 in 14/18), Mnenja Ministrstva za finance o skladnosti sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za obdobje 2015–2020«, št. priglasitve M001-2399245-2015/I z dne 9. 5. 2016, Programa spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti 2021–2024 (Sklep Vlade številka 09500-2/2021/2 z dne 1. 3. 2021 in 09500-2/2021/5 z dne 17. 6. 2021 – v nadaljevanju Program) in njene spremembe (sklep št. 09500-2/2023/4 z dne 9. 2. 2023), Uredbe (EU) 2016/679 evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba GDPR) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04, 113/05 – ZInfP, 51/07 – ZUstS-A, 67/07 in 177/20 – v nadaljevanju ZVOP-1), pogodba o izvajanju in financiranju ukrepa 2 Program spodbujanja gospodarske podlage italijanske narodne skupnosti za obdobje 2021–2024, št. C2130-21G800005 z dne 1. 7. 2021.
2. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva: Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana – Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti, Župančičeva ulica 18, 6000 Koper (v nadaljevanju OSSIN).
3. Javni poziv: javni poziv za financiranje projektov na področju kulturnih in turističnih dejavnosti ter produktov Italijanske narodne skupnosti za leto 2024 (v nadaljevanju javni poziv) se nanaša na jasno in vnaprej določene kriterije in zahteve, ki jih mora izpolnjevati predlagatelj projekta za financiranje ali financiranje iz javnih sredstev. Preko javnega poziva bodo financirani le tisti projekti, ki te znane kriterije in zahteve v celoti izpolnjujejo. V postopkih izbire projektov, ki se financirajo na podlagi javnega poziva, se uporabljajo določila v uvodu navedenih pravnih podlag.
4. Predmet in področje javnega poziva
OSSIN objavlja javni poziv za financiranje projektov na področju kulturnih in turističnih dejavnosti ter produktov iz sredstev namenjenih Programa spodbujanja gospodarske osnove italijanske narodne skupnosti 2021–2024 za leto 2024. Višina razpisanih sredstev za leto 2024 znaša največ do 270.000,00 EUR.
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj št. 160045 – Razvoj območij narodnih skupnosti. Številka NRP v državnem proračunu: 2130-21-9005.
OSSIN si pridružuje pravico, da lahko javni poziv kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)dodelitvi sredstev spremeni ali prekliče, kar objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predmet javnega poziva je torej sofinanciranje projektov, ki bodo izkazovali zagotavljanje ciljev ukrepa 2 – Spodbujanje turističnih in kulturnih dejavnosti ter produktov italijanske narodne skupnosti.
5. Namen javnega poziva: namen javnega poziva je spodbujanje razvoja programskega območja z izboljšanjem prepoznavnosti italijanske narodne skupnosti in povečanjem turistične ter kulturne ponudbe v obalnih občinah.
6. Cilji javnega poziva in ukrepa
Osrednji cilj javnega poziva in ukrepa je ohranjanje jezikovne in kulturne identitete italijanske narodne skupnosti ter vzpostavitev možnosti njenega aktivnega vključevanja v razvoj programskega območja, tako gospodarskega kot kulturnega in turističnega.
Cilj ukrepa je spodbuditi in omogočiti podjetniški razvoj italijanske narodne skupnosti v širšem smislu (društva, organizacije, ustanove in podjetja italijanske narodne skupnosti), tako da si subjekti – upravičenci na podlagi konkretnih projektov in vsebin, vezanih z namenom in cilji ukrepa zagotovijo ekonomski učinek in dolgoročno tudi finančno neodvisnost.
Cilji javnega poziva so:
– spodbuditi gospodarske aktivnosti, ki bodo krepile kulturno identiteto narodne skupnosti ter ugodno vplivale na ohranjanje etnografske dediščine v okviru programskega območja;
– privabljanje turistov;
– vzpostavitev točke oziroma centra, ki bo spodbujal vzpostavitev in razvoj gospodarsko-turistično-kulturnih dejavnosti (lokalni produkti, živila, umetnine, založništva itd. pripadnikov italijanske narodne skupnosti, avtohtoni proizvodi/izdelki pripadnikov italijanske narodne skupnosti);
– nakup in ureditev ustreznih prostorov, nabava opreme, pripomočkov in zagotovitev drugih pogojev za razvoj muzejske ponudbe italijanske narodne skupnosti;
– vzpostavitev nove tržne branže, ki temelji na ohranjanju dediščine vezane na ribištvo slovenske Istre in italijanske narodne skupnosti s ciljem razvoja vsebin in dejavnosti, ki bi privabile turiste, šolske otroke in širšo publiko;
– upravljanje kreativnega inkubatorja v trgovsko-poslovnem centru TPC v Luciji in zagotovitev pogojev za delovanje le tega za razvoj človeških virov za potrebe podjetniškega delovanja, za promocijo podjetništva in spodbujanje povezav in partnerskega sodelovanje med deležniki na programskem območju.
7. Upravičeni prijavitelji
Javni poziv je namenjen naslednjim organom in društvom italijanske narodne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: INS):
– Vse samoupravne skupnosti italijanske narodnosti,
– Italijanska skupnost “Giuseppe Tartini” Piran,
– Italijanska skupnost “Santorio Santorio” Koper,
– Italijanska skupnost “Pasquale Besenghi degli Ughi” Izola,
– Italijanska skupnost Ankaran,
– Italijanska skupnost “Dante Alighieri” Izola,
– Italijanska skupnost Bertoki,
– Italijanska skupnost Hrvatini,
– Italijanska Unija,
– Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče “Carlo Combi”,
– Društvo mladih italijanske narodne skupnosti.
8. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški v okviru tega javnega poziva so stroški nakupa opreme, neopredmetenih in opredmeteni osnovnih sredstev, stroški gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del ter stroški storitev za katere velja, da:
– so neposredno povezani z izvajanjem projekta, v skladu s cilji projekta ter so določeni v pogodbi o financiranju projekta,
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene v okviru projekta in je prijavitelj dostavil dokazila o njihovem plačilu,
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja,
– so nastali v obdobju upravičenosti projekta,
– so izkazani z verodostojnimi računovodskimi listinami,
– so bili plačani z bančnimi transakcijami,
– so nastali (blago dobavljeno oziroma storitev opravljena in usposobljena za delovanje) in so bili plačani v obdobju upravičenosti,
– so računi izstavljeni prejemniku sredstev,
– upravičeni stroški so izključno samo stroški tistih osnovnih sredstev, ki so povezani z registriranimi dejavnostmi organa ali društva,
– so podprti z dokazili – listinami, ki glasijo na prejemnika sredstev,
– so nastali skladno z vlogo in pogodbo (stroški, ki niso predvideni v vlogi/pogodbi niso upravičeni),
– so nastali pred izstavitvijo zahtevka za izplačilo,
– so bila pri njihovem nastanku upoštevana temeljna načela zakona o javnem naročanju (kupljeni po tržni ceni).
Stroški prijavljenega projekta morajo biti v skladu z načeli gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti.
Prijavitelj mora vse stroške projekta vrednostno podrobno opredeliti v obrazcu javnega poziva št. 2.
Stroški projekta in ostali finančni izračuni morajo biti prikazani v evrih, izračuni na dve decimalni mesti.
V okviru ciljev in namena ukrepa so sredstva namenjena:
– spodbujanju razvoja gospodarske in/ali turistične aktivnosti, ki bodo krepile kulturno identiteto narodne skupnosti ter ugodno vplivale na ohranjanje etnografske dediščine v okviru programskega območja;
– izdelavi produktov in/ali razvoj storitev ki bodo privabljale turiste;
– izvedbi tečajev in/ali delavnic, ki bodo krepili kulturno identiteto narodne skupnosti;
– organizaciji kulturnih prireditev in priprava prostorov za njihovo izvedbo, ki bodo krepile kulturno identiteto italijanske narodne skupnosti;
– nakupu, najemu in prenovi nepremičnin za delovanje točke oziroma centra, ki bi spodbujal vzpostavitev in razvoj kulturno-turistično-gospodarske dejavnosti;
– nakupu in/ali prenovi nepremičnin za namen ureditve gostinskega objekta in obrata za nastanitev gostov;
– nakupu in/ali prenovi nepremičnin za namen zagotavljanja ustreznih delovnih prostorov;
– nakupu ali najemu skladišča in/ali ureditvi ustreznih prostorov, nabavi pripomočkov, opreme in zagotovitev drugih pogojev za delovanje centra za spodbujanje turističnih dejavnosti in produktov;
– prenovi nepremičnin, ki so v lasti upravičencev;
– nakupu plovil, nabava opreme in ureditev plovil;
– opremljanju prostorov, nabavi novih ali rabljenih in starinskih delov stavbnega pohištva in druge notranje opreme vključno z multimedijskimi pripomočki;
– pripravi vsebin, oblikovanju, vzpostavitvi in tisku (npr. sprotni ponatisi, brošure, vzdrževanje osnovnih promocijskih materialov …) materialov za promocijo italijanske narodne skupnosti, območja na katerem INS biva, delavnic, razstav, izobraževanj in drugih aktivnosti vezanih na vsebine ukrepa (vse kar je potrebno za razvoj kulturno-turistične gospodarske dejavnosti v okviru ciljev ukrepa);
– organizaciji in udeležbi na promocijskih sejmih;
– pripravi, tiskanje in distribucija promocijskih materialov za nove proizvode in storitve;
– pripravi razvojnih načrtov.
a) Nakup opreme: v vlogi na javni razpis je potrebno jasno opredeliti, ali gre za nakup rabljene ali nove opreme in priložiti:
– povpraševanje in vsaj 3 ponudbe različnih ponudnikov. Najugodnejša ponudba je za prijavitelja zavezujoča. V kolikor iskanje treh ponudb ni smiselno in ekonomsko upravičeno iz poslovnih ali tehničnih razlogov, se priloži obrazložitev izbire ponudnika ter se jo, v kolikor je to možno, podkrepi z ustreznimi dokazili,
– predračune z veljavnostjo vsaj še 3 mesece po dnevu oddaje vloge. Iz predračunov mora biti razviden predmet nakupa (natančna oznaka) in vsi ostali stroški, ki so zajeti v ceno nakupa, vrednost z DDV in brez DDV.
V kolikor gre za nakup rabljene opreme je potrebno zagotoviti račune o prodaji – nakupu stroja/opreme – do izvirnega dobavitelja (verigo računov).
Zahtevku za izplačilo je potrebno priložiti
– račune in pogodbe, ki morajo biti potrjeni s strani skrbnika pogodbe pri prejemniku,
– dobavnico (potrdilo o prevzemu strojev/opreme) ki ga podpišeta dobavitelj in prejemnik, na zapisniku mora biti naveden datum,
– kopije bančnih izpiskov, kot potrdilo o dejanskem plačilu priloženih računov.
V primeru nakupa nepremičnine ali plovila je potrebno priložiti:
– poročilo uradno zapriseženega cenilca, v kolikor je predmet upravičenih stroškov nakup objekta/plovila. Upravičeni stroški so lahko definirani samo do vrednosti, ki je navedena v poročilu zapriseženega cenilca, če je cena višja, se razlika opredeli kot neupravičen strošek.
b) Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela (v nadaljevanju GOI dela: novogradnja, preureditev, obnova) za zgradbo, v kateri bo potekala proizvodnja oziroma izvajanje storitev oziroma opravljanje dejavnosti projekta po tem razpisu. GOI so upravičen strošek samo na zgradbah ali delih zgradb in zemljiščih, ki so v večinski lasti prijavitelja in v katerih bo potekala proizvodnja ali izvajanje storitev. GOI morajo biti izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanjem prostora, varstvom kulturne dediščine in varstvom okolja. GOI dela morajo biti v skladu s predračunom, priloženem v vlogi. Stroški, ki nastanejo po morebitnih aneksih, niso upravičen strošek in jih prejemnik krije sam iz lastnih virov. OSSIN bo sofinanciralo upravičene stroške GOI del samo na osnovi končne gradbene situacije, ki bo vsebovala s ponudbo predvidena in dejansko izvedena dela. Vmesnih/začasnih gradbenih situacij OSSIN ne bo sofinanciral. OSSIN bo sofinanciralo investicijo, ki bo vsebovala gradbena dela samo, ko bodo GOI končana in ko bo objekt imel vsa soglasja in dovoljenja za uporabo.
Vlogi na javni razpis je za GOI dela potrebno priložiti:
– povpraševanje in vsaj 3 ponudbe različnih med seboj nepovezanih ponudnikov za GOI dela. Najugodnejša ponudba je za prijavitelja zavezujoča. V kolikor iskanje treh ponudb ni smiselno in ekonomsko upravičeno iz poslovnih ali tehničnih razlogov, se priloži obrazložitev izbire ponudnika ter se jo, v kolikor je to možno, podkrepi z ustreznimi dokazili;
– predračune z veljavnostjo vsaj še tri mesece po dnevu oddaje vloge. Iz predračunov mora biti razvidna specifikacija del (natančna oznaka posameznih postavk), količine in skupne vrednosti z DDV in brez DDV;
– veljavno pravnomočno gradbeno dovoljenje (opremljeno z žigom pravnomočnosti najkasneje na dan oddaje vloge), ki mora glasiti na prijavitelja – v primeru, da gradbeno dovoljenje ni potrebno, izjavo prijavitelja, da gradbeno dovoljenje za predviden poseg ni potrebno, da pa razpolaga z vsemi potrebnimi dovoljenji in soglasji za izvedbo projekta;
– V kolikor je prijavitelj lastnik poslovnih prostorov zemljiškoknjižni izpisek o lastništvu parcele in poslovnega objekta, drugače pa dolgoročna najemna pogodbo in soglasje lastnika o izvedbi naložbe za obdobje 5 let po zaključku investicije.
Zahtevku za izplačilo je potrebno priložiti
– račune in pogodbe, ki morajo biti potrjeni s strani skrbnika pogodbe pri prejemniku,
– zapisnik o prevzemu, ki ga podpišeta dobavitelj in prejemnik, na zapisniku mora biti naveden datum,
– kopije bančnih izpiskov, kot potrdilo o dejanskem plačilu priloženih računov.
c) Neopredmetena osnovna sredstva, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja.
Vlogi na javni razpis je potrebno priložiti:
– predračune ali ponudbe/predpogodbe, ki ne smejo biti starejši od enega leta, z veljavnostjo vsaj še tri mesece po dnevu oddaje vloge. Iz predračunov mora biti razviden predmet nakupa (natančna oznaka), vrednost z DDV in brez DDV.
Zahtevku za izplačilo je potrebno priložiti
– račune in pogodbe o priznanju pravic; račun mora biti potrjen s strani skrbnika pogodbe pri prejemniku,
– zapisnik o prevzemu, ki ga podpišeta dobavitelj in prejemnik, na zapisniku mora biti naveden datum,
– kopije bančnih izpiskov, kot potrdilo o dejanskem plačilu priloženih računov.
Franšizna pogodba oziroma plačilo obveznosti, ki izhajajo iz franšizne pogodbe ni upravičen strošek.
Neopredmetena sredstva, štejejo za upravičene stroške, morajo ostati povezana z zadevnim območjem, ki prejema pomoč in se vsaj še tri leta po prejemu nepovratnih sredstev ne smejo prenesti v druge regije. V ta namen morajo neopredmetena sredstva izpolnjevati naslednje pogoje:
– uporabljati se morajo izključno pri prejemniku in za prejemnika državne pomoči na kraju izvajanja projekta začetne investicije, za katerega je prejel nepovratna sredstva na osnovi vloge na ta javni razpis;
– biti morajo taka, da se lahko amortizirajo.
Neopredmetena sredstva je treba vključiti v osnovna sredstva podjetja, ki prejme pomoč, in morajo s projektom, za katerega je odobrena pomoč, ostati povezana (ni jih dovoljeno odsvojiti najmanj pet let).
Upravičeni stroški nematerialnih naložb lahko znašajo največ do 50 % vrednosti upravičenih stroškov celotne naložbe.
Upravičeni stroški v okviru tega javnega poziva so stroški, ki so nastali od dneva oddaje prijav.
d) Stroški storitev zunanjih izvajalcev in/ali najem prostorov za izvedbo aktivnosti vezane na projekt.
V okviru ciljev in namena ukrepa stroški storitev so namenjena npr. za:
– izvedbo tečajev in izobraževanj vezane na projekt/investicijo,
– pripravo vsebin, oblikovanju, tiskov vezane na projekt/investicijo,
– izdelavo spletne strani vezane na projekt/investicijo,
– izvedbo delavnic, razstav vezane na projekt/investicijo,
– najem prostorov vezane na projekt/investicijo,
– najem stojnice in prijavo na sejmih vezane na projekt/investicijo.
Vlogi je treba priložiti:
– povpraševanje in vsaj 3 ponudbe različnih ponudnikov. Najugodnejša ponudba je za prijavitelja zavezujoča. V kolikor iskanje treh ponudb ni smiselno in ekonomsko upravičeno iz poslovnih ali tehničnih razlogov, se priloži obrazložitev izbire ponudnika ter se jo, v kolikor je to možno, podkrepi z ustreznimi dokazili, Predračuni/ponudbe morajo izkazovati veljavnost vsaj še 3 mesece po dnevu oddaje vloge. Iz predračunov mora biti razviden predmet nakupa (natančna oznaka) in vsi ostali stroški, ki so zajeti v ceno nakupa, vrednost z DDV in brez DDV,
– vabilo k oddaji ponudbe (povpraševanje) iz katerega je točno razvidno in jasno opredeljeno za katero storitev gre,
– ponudbo z opisom in točno opredeljeno storitev.
Zahtevku za izplačilo je potrebno priložiti
– račune in pogodbe, ki morajo biti potrjeni s strani skrbnika pogodbe pri prejemniku,
– potrdilo o prevzemu strojev/opreme (dobavnica, potrjen tovorni list, potrdilo o opravljeni storitvi) ki ga podpišeta dobavitelj in prejemnik, na zapisniku mora biti naveden datum, kopije bančnih izpiskov, kot potrdilo o dejanskem plačilu priloženih računov, poročilo o izvedeni storitvi.
9. Neupravičeni stroški
Neupravičeni stroški v okviru tega javnega poziva so:
– stroški dela, (razen če gre za storitve zunanjih izvajalcev, opredeljene v poglavju 8, točka d),
– carina, carinske dajatve,
– davek na dodano vrednost (DDV), v kolikor je prijavitelj davčni zavezanec, ki lahko zahteva vračilo DDV,
– obratovalni in materialni stroški,
– nadomestne naložbe,
– lizing,
– stroški, ki so bili plačani z negotovinskimi plačili: z asignacijo, kompenzacijo, cesijo, prisilnim pobotom ipd.,
– stroški, ki so v preteklosti že bili sofinancirani iz javnih virov oziroma stroški, ki so v času trajanja projekta financirani iz drugih javnih virov,
– stroški, ki ne bodo predvideni v pogodbi o financiranju projekta ter
– drugi stroški, ki niso v neposredni povezavi z vsebino ter cilji projekta,
– nakup osebnih in tovornih vozil, v zvezi s katerimi se lahko domneva osebna uporaba, razen delovnih strojev,
– nakup sredstev za osebno rabo, mobilnih telefonov in drugo blago, za katerega se lahko domneva osebna uporaba.
10. Ostali pogoji za dodelitev in izplačilo sredstev
– Predmet investicijskega projekta mora ostati na upravičenem območju vsaj 5 let po končani investiciji.
Materialne in nematerialne investicije, ki so predmet sofinanciranja, se morajo uporabljati izključno v podjetju, ki je prejemnik državne pomoči, in se morajo vključiti v aktivo podjetjater se obravnavati kot osnovna sredstva, ki se amortizirajo; materialne in nematerialne investicije se lahko kupijo od od tretje osebe po tržnih pogojih.
– Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge ustrezno registracijo oziroma vpis dejavnosti in mora imeti vsa ustrezna dovoljenja in soglasja lastnikov za izvedbo investicije ter dejavnosti, ki je predmet investicije ter (odvisno od narave del) po zaključku investicije, pridobiti uporabno dovoljenje (če je to potrebno).
– Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja.
– Celotna investicija mora biti vodena tako, da upošteva veljavno zakonodajo oziroma predpise.
Prijavitelj mora zagotoviti, da se bo predmet investcije (prostori, kupljena oprema, promocijski material, spletne strani, platforme, programska in strojna oprema) uporabljal za razvoj podjetja in mu bo ostal na voljo vsaj pet let po končani investiciji.
11. Merila za izbor projektov in dodelitev sredstev
Merila za izbor projektov in dodelitev proračunskih sredstev za javni poziv na področju kulturnih in turističnih dejavnosti so navedena v dokumentacij tega javnega poziva.
Projekte bo ocenjevala strokovna komisija na podlagi podatkov iz posamezne prijave (obrazci in priloge) in v skladu z Merili za izbor programov in dodelitev proračunskih sredstev za javni poziv. Vsak projekt bo ocenjen s sistemom točkovanja na podlagi meril za ocenjevanje.
12. Višina razpisanih sredstev javnega poziva: okvirna višina razpisanih proračunskih sredstev za projekt na področju kulturnih in turističnih dejavnosti, znaša za leto 2024 do 270.000,00 EUR. Proračunska sredstva so razporejena skladno s sprejetim Programom spodbujanja gospodarske podlage italijanske narodne skupnosti 2021–2024.
13. Rok porabe dodeljenih sredstev: upravičeno obdobje izvedbe prične teči dan po objavi javnega poziva dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do vključno 20. 10. 2024. Prav tako projekt mora biti izveden in zaključen do 20. 10. 2024.
14. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Rok za predložitev vlog na javni poziv prične teči naslednji dan po objavi javnega poziva. Razpis je odprte narave in bo veljaven do porabe sredstev in sicer zadnji rok za oddajo vlog je 27. 8. 2024.
Strokovna komisija se bo sestala na naslednjih datumih:
– 12. 4. 2024 da bi odprla, pregledala in ocenila prijete vloge. Upoštevane bodo vloge, ki bodo prispele na OSSIN do vključno 10. 4. 2024 ali prijave, ki bodo oddane na pošto priporočeno (velja datum poštnegažiga) najkasneje do srede 10. 4. 2024. 10. 5. 2024 da bi odprla, pregledala in ocenila prijete vloge. Upoštevane bodo vloge, ki bodo prispele na OSSIN do vključno 8. 5. 2024 ali prijave, ki bodo oddane na pošto priporočeno (velja datum poštnega žiga) najkasneje do srede 8. 5. 2024.
– 31. 5. 2024 da bi odprla, pregledala in ocenila prijete vloge. Upoštevane bodo vloge, ki bodo prispele na OSSIN do vključno 29. 5. 2024 ali prijave, ki bodo oddane na pošto priporočeno (velja datum poštnega žiga) najkasneje do srede 29. 5. 2024.
– 28. 6. 2024 da bi odprla, pregledala in ocenila prijete vloge. Upoštevane bodo vloge, ki bodo prispele na OSSIN do vključno 26. 6. 2024 ali prijave, ki bodo oddane na pošto priporočeno (velja datum poštnega žiga) najkasneje do srede 26. 6. 2024.
– 26. 7. 2024 da bi odprla, pregledala in ocenila prijete vloge. Upoštevane bodo vloge, ki bodo prispele na OSSIN do vključno 24. 7. 2024 ali prijave, ki bodo oddane na pošto priporočeno (velja datum poštnega žiga) najkasneje do srede 24. 7. 2024.
– 30. 8. 2024 da bi odprla, pregledala in ocenila prijete vloge. Upoštevane bodo vloge, ki bodo prispele na OSSIN do vključno 27. 8. 2024 ali prijave, ki bodo oddane na pošto priporočeno (velja datum poštnega žiga) najkasneje do torka 27. 8. 2024.
Komisija bo obravnavala vloge, ki bodo prispele do prvega roka. Po tem datumu se bo sestala na zgoraj navedenih datumih le če bodo po prvem odpiranju še na voljo sredstva.
Skrajni rok za prispetje vlog (obrazci in priloge) na naslov OSSIN, Župančičeva ulica 18, 6000 Koper – Capodistria, je 27. 8. 2024. Vlogo je treba poslati s priporočeno pošto ali jo osebno predložiti na sedež OSSIN. Vloga mora biti oddana v fizični (pisni) obliki in v elektronski obliki na ustreznem digitalnem mediju (USB ključ).
Vloga na javni poziv mora biti oddana v skladu z dokumentacijo, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga – JP OSSIN – ANS ukrep 2-2024« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
Dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni poziv (Obrazec 7: Oprema ovojnice), ki se izpolnjen v skladu z navodili nalepi na sprednjo stran ovojnice. Vloge morajo biti napisane v italijanskem jeziku, obrazec 1 »Dispozicija projekta« mora biti v celoti dvojezična. Za dvojezično se šteje, da je napisana v italijanskem jeziku, obenem pa je prevedena v slovenski jezik, s pripisom: »S svojim podpisom jamčim, da je prevod enak originalu« in podpisom prijavitelja. V kolikor so priloge v vlogi (pogodbe, predračuni, katalogi …) v tujem jeziku, lahko strokovna komisija naknadno zahteva slovenski prevod s podpisom odgovorne osebe, da jamči za pravilnost prevoda. V primeru dvoma lahko OSSIN dodatno zahteva sodno overjen prevod, stroški prevoda bremenijo prijavitelja.
V kolikor bi v času izvajanja tega razpisa prišlo do rebalansa proračuna RS, ki bi privedel do zmanjšanja proračunskih sredstev, lahko Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj zmanjša razpoložljiva proračunska sredstva, ki so zagotovljena na posebni proračunski postavki Ministrstva za kohezijo in gospodarski razvoj št. 160045 – Razvoj območij narodnih skupnosti. Številka NRP v državnem proračunu: 2130-18-9005, posledično pa si OSSIN pridržuje pravico preklicati/razveljaviti ta javni poziv. Prijavitelji v tem primeru nimajo pravice zahtevati povračila stroškov.
15. Prepozne in nepopolne prijave
Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila oddana priporočeno na pošti do vključno datuma določenega za oddajo vlog, oziroma do tega dne ni bila v poslovnem času predložena na vložišču OSSIN-a.
Za nepopolno se šteje prijava, ki ne vsebuje vseh bistvenih sestavin, ki jih zahteva besedilo javnega poziva.
Takšne vloge, ki se štejejo za neskladna, bodo zavržene.
Oddaja popolne prijave pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega poziva.
16. Zavrženje vlog
Vloga bo zavržena, če:
1. je bila oddana prepozno (vloga se vrne pošiljatelju),
2. je nepravilno označena (vloga se vrne pošiljatelju),
3. jo je vložil neupravičen prijavitelj,
4. prijavitelj pošlje več vlog za isti projekt
5. ne vsebuje obrazca št. 2-dispozicija projekta oziroma ta ni v celoti izpolnjen, in preveden v italijanski jezik (pri točkah, kjer se to zahteva).
17. Zavrnitev vlog
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev in zahtev razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo v skladu s predmetom, namenom in cilji razpisa, bodo zavrnjene. Če bo navedeno ugotovljeno po izdaji sklepa o sofinanciranju, OSSIN pogodbe ne bo podpisal, sklep pa bo odpravil. V primeru, da bo OSSIN navedeno ugotovilo po podpisu pogodbe, predstavlja to razlog za odstop od pogodbe in zahtevo za vrnitev sredstev.
Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz celotne vloge, splošno znanih dejstev in podatkov iz uradnih evidenc.
Vloga se zavrne tudi, če:
1. prijavitelj v njej kot upravičene stroške navede stroške, ki so po tem javnem razpisu neupravičeni,
2. so bila prijavitelju predhodno že odobrena javna sredstva za isti namen,
3. prijavitelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog, iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in način izvedbe ter izpolnjevanje pogojev oziroma podatki niso verodostojni in/ali resnični,
4. prijavitelj predvideva nepovratna sredstva, s katerim bi bila presežena najvišja vrednost dovoljenih sredstev,
5. so podatki v vlogi neskladni in neskladja prijavitelj ne more pojasniti,
6. prijavljen projekt nima zaprte finančne konstrukcije,
7. prijavitelj ali katerakoli druga zainteresirana oseba poskuša kakorkoli vplivati na neodvisno in nepristransko obravnavo vloge, vsak poskus vplivanja bo evidentiran in naznanjen,
8. pri ocenjevanju ne bo dosegla najmanj 50 točk,
9. bo pri ocenjevanju dosegla 50 ali več točk, vendar bodo vsa razpoložljiva sredstva že dodeljena za sofinanciranje vlog, ki so dosegle večje število točk.
18. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna komisija bo vse pravilno označene vloge odprla in pregledala z vidika formalne popolnosti, popolne pa tudi ocenila.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice (obvezna uporaba obrazca oprema ovojnice – razpisni obrazec 7), ki bodo poslane priporočeno po pošti na naslov OSSIN.
O odpiranju vlog strokovna komisija vodi zapisnik.
Rok za predložitev vlog na javni poziv prične teči naslednji dan po objavi javnega poziva. Razpis je odprte narave in bo veljaven do porabe sredstev in sicer zadnji rok za oddajo vlog je 27. 8. 2024.
Strokovna komisija se bo sestala na naslednjih datumih:
– 12. 4. 2024 da bi odprla, pregledala in ocenila prijete vloge. Upoštevane bodo vloge, ki bodo prispele na OSSIN do vključno 10. 4. 2024 ali prijave, ki bodo oddane na pošto priporočeno (velja datum poštnegažiga) najkasneje do srede 10. 4. 2024. 10. 5. 2024 da bi odprla, pregledala in ocenila prijete vloge. Upoštevane bodo vloge, ki bodo prispele na OSSIN do vključno 8. 5. 2024 ali prijave, ki bodo oddane na pošto priporočeno (velja datum poštnega žiga) najkasneje do srede 8. 5. 2024.
– 31. 5. 2024 da bi odprla, pregledala in ocenila prijete vloge. Upoštevane bodo vloge, ki bodo prispele na OSSIN do vključno 29. 5. 2024 ali prijave, ki bodo oddane na pošto priporočeno (velja datum poštnega žiga) najkasneje do srede 29. 5. 2024.
– 28. 6. 2024 da bi odprla, pregledala in ocenila prijete vloge. Upoštevane bodo vloge, ki bodo prispele na OSSIN do vključno 26. 6. 2024 ali prijave, ki bodo oddane na pošto priporočeno (velja datum poštnega žiga) najkasneje do srede 26. 6. 2024.
– 26. 7. 2024 da bi odprla, pregledala in ocenila prijete vloge. Upoštevane bodo vloge, ki bodo prispele na OSSIN do vključno 24. 7. 2024 ali prijave, ki bodo oddane na pošto priporočeno (velja datum poštnega žiga) najkasneje do srede 24. 7. 2024.
– 30. 8. 2024 da bi odprla, pregledala in ocenila prijete vloge. Upoštevane bodo vloge, ki bodo prispele na OSSIN do vključno 27. 8. 2024 ali prijave, ki bodo oddane na pošto priporočeno (velja datum poštnega žiga) najkasneje do torka 27. 8. 2024.
Skrajni rok za oddajo vlog v letu 2024 je torek 27. 8. 2024.
Popolna vloga in dopolnitev vlog
Vloga bo popolna, če bo prijavitelj, v pravilno označeni/opremljeni in zaprti ovojnici predložil vse v tem poglavju navedene, izpolnjene, vsebinsko in vrednostno usklajene, podpisane ter žigosane dokumente. Vsi dokumenti se pošiljajo le v enem izvodu (v tiskani in elektronski obliki pdf.), prijavitelj pa mora imeti popolnoma identičen izvod (kopije vseh poslanih dokumentov, obrazcev, prevodov, prilog) v arhivu.
Kot popolna bo štela tudi vloga, ki bo na podlagi poziva k dopolnitvi, v določenem roku pravilno dopolnjena.
Da bo vloga popolna mora vsebovati:
1. Izpolnjen, podpisan, datiran in žigosan Obrazec 1 – Dispozicija projekta, ki mora biti v celoti dvojezična (ITA + SLO);
2. Izpolnjen, datiran, podpisan in žigosan Obrazec 2: Stroškovnik projekta;
3. Izpolnjen, podpisan, datiran in žigosan Obrazec 3: Podatki o prijavitelju in projektu;
4. Izpolnjen, datiran, podpisan in žigosan Obrazec 4: Izjava pridobljena sredstva;
5. Izpolnjen, datiran, podpisan in žigosan Obrazec 5: Izjava o pridobitvi podatkov;
6. Izpolnjen, datiran, podpisan in žigosan Obrazec 6: Izjava, za dvojno financiranje;
7. Izpolnjen, datiran, podpisan in žigosan Obrazec 7: Oprema ovojnice;
8. Vzorec pogodbe: parafiran na vsaki strani, na zadnji strani žigosan in podpisan s strani odgovorne osebe;
9. Priloga 1 – Izjava, da so vse kopije predračunov in dokumentacije enake originalu;
10. Izpis iz poslovnega registra Slovenije – AJPES, ki ni starejši od šest mesecev;
11. Fotokopijo statuta ali drugega ustanovitvenega akta, iz katerega je razvidna dejavnost na področju, za katero se prijavitelj prijavlja;
12. Izjavo o poravnanih vseh finančnih in drugih pogodbenih obveznosti (kot npr. najemnine, obveznosti iz naslova najema poslovnega prostora idr.);
13. Najmanj 3 ponudbe, predračuni najugodnejšega ponudnika, ponudbe in/ali predpogodbe z veljavnostjo 3 mesecev za vse predvidene stroške projekta s katerimi kandidirate za sofinanciranje, ki ne smejo biti starejši od 6 mesecev – v vsoti predloženih predračunov in predpogodb morajo biti vključeni vsi popusti in stroški;
14. V kolikor gre za investicijo v gradbena obrtniška dela zemljiško knjižni(e) izpisek(e), za kraj – objekt, kjer se bo izvajala investicija, ki ne smejo biti starejši od 1 meseca;
15. V kolikor gre za investicijo v gradbena obrtniška dela vsa dovoljenja vezana na investicijo;
16. V primeru nakupa strojev/opreme je potrebno priložiti prospekte opreme ali strojev oziroma dokumentacijo o prikazu investicije;
17. V primeru naročila storitve je potrebno priložiti opis storitve, ki je bil posredovan potencialnim izvajalcem z namenom priprave predračuna;
18. V primeru nakupa nepremičnine ali plovila poročilo uradno zapriseženega cenilca, v kolikor je predmet upravičenih stroškov nakup objekta/plovila.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obrazcev, obveznih prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega poziva ter dokumentaciji.
Če prijavitelj posluje z žigom, je uporaba le-tega obvezna na obrazcih in prilogah. V kolikor z njim ne posluje, na mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo z žigom.« ter k vlogi priloži posebno izjavo, da ne posluje z žigom. Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo vloga nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi.
Zaradi poenotene oblike prijave projekta, je potrebno projekt predstaviti na razpisnem obrazcu št. 1 – dispozicija projekta. Vloga brez prijavljenega projekta se šteje kot neustrezna ker gre za vlogo, ki ne ustreza predmetu javnega poziva, zato je ni mogoče obravnavati kot nepopolno.
Če vloga ne vsebuje v celoti izpolnjenega obrazca št. 1 – dispozicija projekta (v celoti dvojezično) se zavrže.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju OSSIN popraviti očitne računske napake.
Dopolnitev vlog
Na odpiranju bo strokovna komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
Strokovna komisija bo z merili za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je OSSIN prejel v postopku dodelitve sredstev. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od osmih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Z dopolnitvijo vloge je mogoče popraviti očitne računske in/ali tipkarske napake, vlogo je mogoče dopolniti tudi z manjkajočimi dokumenti, v kolikor je prijavitelj k temu pozvan s pozivom za dopolnitev vloge.
19. Ocenjevanje vlog
Vloge, ki ne bodo zavržene ali zavrnjene, bo ocenila strokovna komisija na podlagi meril iz poglavja 20.
Na podlagi ocenjevanja bo strokovna komisija pripravila seznam ter razvrstila vloge padajoče glede na število doseženih točk (od največ do najmanj točk). Razpisana sredstva se bodo razdelila po vrstnem redu vlog, od tistih ki bodo dosegle največ proti tistim, ki bodo dosegle manj točk, do porabe sredstev.
V primeru, da dosežeta dve vlogi (ali več vlog) enako število točk, ima prednost tista vloga, ki je dosegla večje število točk pri merilu Ocena strokovne komisije in sprejetje Sveta OSSIN. V primeru, da dosežeta dve vlogi (ali več vlog) enako število točk pri merilu Ocena strokovne komisije in sprejetje Sveta OSSIN, imajo prednost vloge – po naslednjem zaporedju dodatnih meril:
– Namen in cilji projekta
– Kakovost in izvirnost predlaganega projekta
– Ekonomski učinek, finančna vzdržnost in izvedljivost projekta
– Zmožnost pozitivnega vpliva na širšo javnost ter ustvarjanja kulturnega in turističnega učinka na programskem območju
– Sodelovanje z drugimi akterji na območju in sinergije z drugimi projekti.
OSSIN lahko pozove prijavitelja, katerega vloga bo predvidena za financiranje, vendar predvidena sredstva po tem javnem pozivu ne bodo zadostovala za financiranje upravičenih stroškov v obsegu, ki ga je predvidel prejemnik sredstev v svoji finančni konstrukciji, da prilagodi finančno konstrukcijo vloge preostalim razpoložljivim sredstvom. V kolikor prijavitelj tega, v postavljenem roku, ne bo storil oziroma na to ne bo pristal, lahko OSSIN, v okviru časovnih možnosti, ponudi sredstva prijavitelju ali prijaviteljem, katerih vloga/e so po številu točk, razvrščeni/e za zadevno vlogo.
Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o projektu, aktivnostih in načrtovanih stroških ter njihovo prilagoditev. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo strokovna komisija vlogo zavrnila.
20. Merila za ocenjevanje vlog
Vloge, ki ne bodo zavržene ali zavrnjene, bo ocenila strokovna komisija na podlagi meril. V ocenjevanje bodo vključene le popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje, določene v besedilu javnega poziva in dokumentacije javnega poziva.
Skupno možno število doseženih točk je 100. Do sofinanciranja bodo lahko upravičeni le projekti, ki bodo prejeli 50 ali več točk.
20.1 Ocenjevalni list
Projekt bo ocenjen na podlagi naslednjih meril (skupno možno število doseženih točk je 100):
A. Namen in cilji projekta (30 točk)
B. Kakovost in izvirnost predlaganega projekta (20 točk)
C. Ekonomski učinek, finančna vzdržnost in izvedljivost projekta (10 točk)
D. Zmožnost pozitivnega vpliva na širšo javnost ter ustvarjanja kulturnega in turističnega učinka na programskem območju (10 točk)
E. Sodelovanje z drugimi akterji na območju in sinergije z drugimi projekti (10 točk)
F. Ocena strokovne komisije in potrditev Sveta OSSIN (20 točk)
A. Namen in cilji projekta
Po merilu je mogoče doseči največ 30 točk. Ocenjuje se na osnovi navedb in označenih trditev v točki 7.2 Obr.2 Dispozicija projekta. Vsaki trditvi se lahko dodeli 10 točk. Točke se seštevajo.
Za splošni razvoj programskega območja se šteje npr.:
– gospodarski, kulturni, turistični ter socialni in okolijski vidik. Gospodarski vidik bi se lahko nanašal na spodbujanje podjetništva in inovativnosti, ter na razvoj infrastrukture, ki bi podpirala razvoj novih tehnologij in poslovnih modelov. Kulturni vidik bi lahko vključeval spodbujanje umetnosti, kulture in izobraževanja, ter razvoj kulturnih dogodkov in festivalov. Turistični vidik bi se lahko osredotočil na razvoj turistične ponudbe, ki bi bila privlačna za turiste iz različnih držav in bi pripomogla k razvoju turistične industrije. Socialni in okolijski vidik pa bi se lahko nanašal na izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev in na trajnostni razvoj, ki bi upošteval okolijske, družbene in gospodarske vidike.
Za ohranjanje jezikovne in kulturne identitete se šteje npr.:
– pomembnost jezikovne in kulturne dediščine: investicija bi se morala osredotočiti na ohranjanje jezikovne in kulturne dediščine, ki ima pomembno vlogo pri prepoznavnosti in identiteti določene skupnosti.
– dolgoročna trajnost: investicija bi morala biti načrtovana in izvedena tako, da bo zagotovila dolgoročno trajnost ohranjanja jezikovne in kulturne identitete.
– sodelovanje skupnosti: investicija bi morala vključevati aktivno sodelovanje skupnosti.
– kulturni in izobraževalni učinki: investicija bi morala prispevati k razvoju kulturne in izobraževalne ponudbe ter omogočiti širjenje znanja o jezikovni in kulturni dediščini.
– ohranjanje identitete in tradicije.
– dostopnost: Investicija bi morala zagotoviti dostopnost do jezikovne in kulturne dediščine za širšo javnost, tako domačine kot turiste.
Za spodbujanje podjetniškega razvoja INS se šteje npr.:
– aktivnost za mreženje podjetnikov in izobraževanje,
– aktivnosti za ustvarjanje delovnih mest in razvoj podjetništva,
– aktivnosti za razvoj inovativnosti in vpliv na okolje,
– aktivnosti za splošni razvoj in zvišanje prihodkov,
– aktivnosti za dolgoročno zagotavljanje ekonomskih učinkov in finančne neodvisnosti.
Ni razvidno, da je namen investicije ohranjanje jezikovne in kulturne identitete INS, vzpostavitev možnosti njenega aktivnega vključevanja v razvoj programskega območja, tako gospodarskega kot kulturnega in turističnega področja. Obenem iz vloge ni razvidno spodbujanja podjetniškega razvoja z novimi aktivnostmi in dejavnostmi ter dolgoročnega zagotavljanja ekonomskih učinkov in finančne neodvisnosti. 
0 točk
Razvidno je, da je namen investicije vzpostavitev možnosti aktivnega vključevanja INS v splošni razvoj programskega območja. 
10 točk
Razvidno je, da je namen investicije ohranjanje jezikovne in kulturne identitete INS. 
10 točk
Razvidno je, da je namen investicije spodbujanje podjetniškega razvoja INS z novimi aktivnostmi ter dolgoročno zagotavljanje ekonomskih učinkov in finančne neodvisnosti. 
10 točk
B. Kakovost in izvirnost predlaganega projekta (20 točk)
Po merilu je mogoče doseči največ 20 točk, točke se dodeli po kriteriju, na osnovi katerega doseže vloga največje število točk. Ocenjuje se na osnovi navedb in označenih trditev v točkah 7.1 in 7.3 Obr.2 Dispozicija projekta.
Ocenjevalni kriterij, po katerih bo ocenjena vloga, sta kakovost in izvirnost projekta. Točke se ne seštevajo.
Lastnosti kakovostnega projekta so:
– jasnost opredeljenih ciljev,
– jasno opredeljena finančna konstrukcij,
– učinkovito načrtovanje projekta, vključno s časovnimi roki,
– predvidena in obvladovana tveganja,
– nadzor nad izvajanjem projekta,
– zadovoljstvo končnih uporabnikov storitev,
– uspešna komunikacija in promocija,
– kakovostni vpliv na programsko območje.
Izvirnost projekta se nanaša na stopnjo inovativnosti in kreativnosti projekta. To pomeni, da projekt predstavlja novost ali nekaj, kar presega obstoječe rešitve in pristope.
Nekateri dejavniki, ki prispevajo k izvirnosti projekta, so:
– novi koncepti: projekt mora vključevati nov način izvajanja ali novo idejo, ki se razlikuje od obstoječih pristopov in rešitev,
– uporaba tehnologije: uporaba nove ali napredne tehnologije v projektu,
– drugačen pristop: projekt lahko postane izviren, če uporablja drugačen pristop za reševanje problema ali za doseganje ciljev,
– nova tržna niša: projekt, ki se osredotoča na novo ali nedotaknjeno tržno nišo,
– inovativni izdelki ali storitve: projekt, ki vključuje inovativne izdelke ali storitve, ki jih ni na trgu,
– prebojne ideje: projekt, ki predstavlja prebojne ideje ali rešitve, ki lahko spremenijo aktivnosti upravičenca ali izboljšajo način dela.
Iz opisa projekta ni razvidna kakovost in izvirnost projekta za doseganje ciljev programskega območja
0 točk
Iz opisa projekta izhajajo kakovost projekta za doseganje ciljev programskega območja
10 točk
Iz opisa projekta izhajajo kakovost in izvirnost projekta za doseganje ciljev programskega območja
20 točk
C. Ekonomski učinek finančna vzdržnost in možnost ustvarjanje finančne neodvisnosti (10 točk)
Po merilu je mogoče doseči največ 10 točk, točke se dodeli po kriteriju, na osnovi katerega doseže vloga največje število točk. Ocenjuje se na osnovi navedb in označenih trditev v točkah 7.4 Obr.2 Dispozicija projekta. Točke se ne seštevajo.
Iz dokumentacije javnega poziva ni razviden ekonomski učinek, finančna vzdržnost in možnost ustvarjanja finančne neodvisnosti
0 točk
Iz dokumentacije javnega poziva je razviden ekonomski učinek in finančna vzdržnost projekta 
5 točk
Iz dokumentacije javnega poziva je razviden ekonomski učinek, finančna vzdržnost projekta in možnost ustvarjanja finančne neodvisnosti
10 točk
 
D. Zmožnost pozitivnega vpliva na širšo javnost ter ustvarjanja kulturnega in turističnega učinka na programskem območju (10 točk)
Po merilu je mogoče doseči največ 10 točk, točke se dodeli po kriteriju, na osnovi katerega doseže vloga največje število točk. Ocenjuje se na osnovi navedb in označenih trditev v točkah 7.5 Obr.2 Dispozicija projekta. Točke se ne seštevajo.
Ni razvidno, da je projekt zmožen pozitivno vplivati na širšo javnost in nima kulturno/turistični učinek na programskem območju
0 točk
Razvidno je, da je projekt zmožen pozitivno vplivati na širšo javnost
5 točk
Razvidno je, da je projekt zmožen pozitivno vplivati na širšo javnost in ima kulturni/turistični učinek na programskem območju
10 točk
 
E. Sodelovanje z drugimi akterji na območju in sinergije z drugimi projekti (10 točk)
Po merilu je mogoče doseči največ 10 točk, točke se dodeli po kriteriju, na osnovi katerega doseže vloga največje število točk. Ocenjuje se na osnovi navedb in označenih trditev v točkah 7.6 Obr.2 Dispozicija projekta. Točke se ne seštevajo.
Ni razvidnega sodelovanja drugimi akterji in sinergije z drugimi projekti
0 točk
Razvidno je sodelovanje z drugimi akterji ali sinergije z drugimi projekti 
5 točk
Razvidno je sodelovanje z drugimi akterji in sinergije z drugimi 
10 točk
F. Ocena strokovne komisije in potrditev Sveta OSSIN (20 točk)
Strokovna komisija predlaga oceno svetu OSSIN v odločitev. Svet OSSIN lahko predlagano oceno potrdi ali spremeni.
Strokovna komisija bo upoštevala kratkoročni in dolgoročni vpliv projekta in aktivnost na italijansko narodno skupnost in na programsko območje. Točke se ne seštevajo.
Projekt nima neposrednega vpliva na pripadnike INS na narodnostno mešanem območju.
0 točk
Projekt ima neposreden vpliv na določen manjši krog prebivalcev pripadnikov INS na narodnostno mešanem območju.
10 točk
Projekt ima neposreden vpliv na širši krog pripadnikov INS na narodnostno mešanem območju
15 točk
Projekt ima neposreden vpliv na vse pripadnike INS na narodnostno mešanem območju.
20 točk
Kot npr. storitev/produkt prispeva k boljši integraciji in prepoznavanju ANS v primerjavi z večinskim prebivalstvom ali lahko skupnost oziroma pripadniki neposredno koristijo novo storitev/produkt.
20.2 Minimalno število točk
Za financiranje bodo predlagani projekti, ki bodo dosegli vsaj 50 točk od največ možnih 100. Projekt, ki ne doseže minimalnega praga vsaj 50 točk, bo zavrnjen.
21. Dokumentacija javnega poziva
Dokumentacija javnega poziva obsega:
– Besedilo javnega poziva;
– Obr. 1 – Dispozicija projekta;
– Obr. 2 – Stroškovnik projekta;
– Obr. 3 – Podatki o prijavitelju;
– Obr. 4 – Izjava pridobljena sredstva;
– Obr. 5 – Izjava pridobljena podatkov;
– Obr. 6 – Izjava, za dvojno financiranje;
– Obr. 7 – Oprema ovojnice;
– Vzorec pogodbe;
– ZZI-1 Zahtevek za izplačilo;
– ZZI-2 Končno poročilo;
– ZZI-3 Stroškovnik realizacije;
– Priloga 1 – Izjava, da so vse kopije predračunov in dokumentacije enake originalu;
– Priloga 2 – Izjava, da so vse kopije računov in potrdil o plačilu računov enake originalu.
Prijavi je potrebno priložiti naslednje priloge:
– Obrazec 1 – Dispozicija projekta, ki mora biti v celoti dvojezična (ITA + SLO);
– Obrazec 2: Stroškovnik projekta;
– Obrazec 3: Podatki o prijavitelju in projektu;
– Obrazec 4: Izjava pridobljena sredstva;
– Obrazec 5: Izjava o pridobitvi podatkov;
– Obrazec 6: Izjava, za dvojno financiranje;
– Obrazec 7: Oprema ovojnice;
– Vzorec pogodbe: parafiran na vsaki strani, na zadnji strani žigosan in podpisan s strani odgovorne osebe;
– Priloga 1 – Izjava, da so vse kopije predračunov in dokumentacije enake originalu;
– Izpis iz poslovnega registra Slovenije – AJPES, ki ni starejši od šest mesecev;
– Fotokopijo statuta ali drugega ustanovitvenega akta, iz katerega je razvidna dejavnost na področju, za katero se prijavitelj prijavlja;
– Izjavo o poravnanih vseh finančnih in drugih pogodbenih obveznosti (kot npr. najemnine, obveznosti iz naslova najema poslovnega prostora idr.);
– Najmanj 3 ponudbe, predračuni najugodnejšega ponudnika, ponudbe in/ali predpogodbe z veljavnostjo 3 mesecev za vse predvidene stroške projekta s katerimi kandidirate za sofinanciranje, ki ne smejo biti starejši od 6 mesecev – v vsoti predloženih predračunov in predpogodb morajo biti vključeni vsi popusti in stroški;
– V kolikor gre za investicijo v gradbena obrtniška dela zemljiško knjižni(e) izpisek(e), za kraj – objekt, kjer se bo izvajala investicija, ki ne smejo biti starejši od 1 meseca;
– V kolikor gre za investicijo v gradbena obrtniška dela vsa dovoljenja vezana na investicijo;
– V primeru nakupa strojev/opreme je potrebno priložiti prospekte opreme ali strojev oziroma dokumentacijo o prikazu investicije;
– V primeru naročila storitve je potrebno priložiti opis storitve, ki je bil posredovan potencialnim izvajalcem z namenom priprave predračuna;
– V primeru nakupa nepremičnine ali plovila poročilo uradno zapriseženega cenilca, v kolikor je predmet upravičenih stroškov nakup objekta/plovila.
22. Obveščanje o izbiri in podpis pogodbe
O odobritvi sredstev bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predsednik Sveta OSSIN oziroma od njega pooblaščena oseba.
V primeru vročitve pozitivnega sklepa o dodelitvi sredstev bodo prijavitelji pozvani k sklenitvi pogodbe z OSSIN. OSSIN si pridržuje pravico pred sklenitvijo pogodbe vzorec, ki je priložen dokumentaciji javnega poziva spremeniti. Prejemnik lahko podpis pogodbe zavrne. V tem primeru se šteje, da je odstopil od vloge na javni poziv in izgubi pravico do odobrenih sredstev. Enostransko spreminjanje že predložene pogodbe v podpis ni dopustno. Nasprotno pomeni, da med strankama ni potrebnega soglasja in se šteje, da pogodba ni sklenjena.
Prejemniki sredstev bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k sklenitvi pogodbe z OSSIN. Če se v roku osmih dni od vročitve poziva, na poziv ne bodo odzvali se šteje, da so odstopili od podpisa pogodbe.
Pogodba prične veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki ob pogoju, da prejemniki pred podpisom pogodbe predložijo zahtevano zavarovanje za izpolnitev obveznosti, v nasprotnem primeru se šteje, da je prejemnik odstopil od sklenitve pogodbe in izgubi pravico do odobrenih sredstev.
V primeru, da prejemnik sredstev odstopi od svoje zahteve za pridobitev sredstev, OSSIN, Župančičeva ulica 18, 6000, Koper – Capodistria.
V kolikor prejemnik sredstev odstopi od podpisa pogodbe in o tem pisno obvesti OSSIN, se preostala sredstva, lahko dodelijo naslednjemu prijavitelju, ki je uvrščen na seznamu ocenjenih vlog, vendar njegovi vlogi zaradi porabe sredstev za vloge z višjim številom točk ni bilo ugodeno. Sredstva se dodeljujejo po vrstnem redu glede na število doseženih točk. Naslednji prejemnik sredstev mora podati pisno izjavo, da je sposoben izvesti projekt v skrajšanem roku. Predlog pripravi strokovna komisija.
V primeru, da OSSIN ugotovi:
– da je dokumentacija, ki je bila podlaga za odobritev sredstev vsebovala neresnične podatke, izjave ali priloge ali da so bili neresnični podatki navedeni v zahtevku za izplačilo ali prilogah,
– da iz kasnejših dokumentov izhaja, da je bil projekt začet pred oddajo vloge,
– da je ob prijavi na javni poziv šlo za neupravičenega prijavitelja ali za neupravičen projekt,
– da so bile izjave, posredovane v vlogi ali kot priloge v zahtevku za izplačilo, neresnične,
– da sredstva niso bila uporabljena za namen, za katerega so bila odobrena,
– da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov,
– da je prejemnik osnovna sredstva, ki jih je kupil v okviru projekta začetne investicije,
– pred iztekom pogodbenega roka odsvojil ali v času pogodbeno določenega roka niso ves čas na kraju izvajanja začetne investicije ali jih je ali jih še posoja drugim pravnim in fizičnim osebam pred iztekom pogodbenega roka,
– da prejemnik ne posluje v skladu z veljavno zakonodajo in ne poravnava svojih obveznosti,
– da gradbena dela niso bila izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja,
– da prejemnik ne izpolnjuje ali ni izpolnil katerekoli obveznosti iz poglavja 7,
– da med izvajanjem projekta pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag določen za sofinanciranje vlog,
ima OSSIN pravico takoj zahtevati od prejemnika vračilo vseh sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik mora sredstva vrniti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
Prijavitelji bodo o izidu njihove vloge obveščeni najkasneje v roku 60 dni od zadnjega datuma odpiranja vlog. Rezultati predmetnega javnega poziva so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani OSSIN.
23. Pravno varstvo
Zoper sklep OSSIN pritožba ni dovoljena. Zoper odločitev OSSIN o vlogi za dodelitev financiranja je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v toliko izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne zadrži podpisa pogodbe o financiranju projekta z izbranimi prejemniki sredstev.
24. Datum dodelitve pomoči po »de minimis«
V skladu s četrto točko člena 3 Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013), velja pomoč »de minimis« za dodeljeno podjetju takrat, ko se zakonska pravica do prejema pomoči dodeli podjetju v skladu z veljavnim nacionalnim pravnim sistemom, in ne šele na dan plačila.
Datum podpisa pogodbe se šteje kot datum dodelitve pomoči po »de minimis«; na podlagi tega datuma se preverja kumulacija »de minimis« pomoči. Ko je pomoč dodeljena (podpisana pogodba), velja s stališča državnih pomoči za dodeljeno, ne glede na to, da še ni dejansko izplačana.
25. Izjave in podatki dani v prijavi ter ob sklenitvi pogodbe: za neresnične ali zavajajoče izjave in podatke v prijavi na ta javni poziv ali dane kasneje pri sklenitvi ali v teku izvajanja pogodbe, je prijavitelj kazensko in odškodninsko odgovoren. V takem primeru bo OSSIN postopalo v skladu z Zakonom o kazenskem postopku, od prijavitelja pa zahtevalo povrnitev morebitni že izplačanih sredstev in v zvezi s tem nastalih stroškov skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
26. Kdaj in kje lahko zainteresirani dvignejo dokumentacijo javnega poziva: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge na javni poziv so navedeni v dokumentaciji javnega poziva, ki bo od dne objave javnega poziva dalje objavljena na spletni strani: http://www.cancostiera.eu/
27. Izvajanje in zaključek investicije, poročanje
Poročila so namenjena spremljanju in vrednotenju investicije ter uresničevanju ciljev projekta začetne investicije. Upravičenec je dolžan OSSIN obveščati o poteku in rezultatih izvajanja projekta, kakor tudi o svojem poslovanju in stanju na področju zaposlovanja, predvsem v zvezi z zaposlitvami, ki so predmet pogodbe.
Prejemnik sredstev mora o poteku investicije OSSIN poročati, in sicer:
– ob izdaji zahtevka za izplačilo
– v času izvajanja projekta (do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti) ob zahtevi OSSIN
– v primeru okvare/servisa ali drugih razlogov zaradi katerih se osnovna sredstva, za nakup katerih so bila dodeljena nepovratna sredstva, začasno ne nahajajo na kraju izvajanja začetne investicije je potrebno najkasneje v roku 3 dni od nastanka dogodka posredovati:
– obvestilo z navedbo razlogov, zakaj se osnovno sredstvo začasno ne nahaja na kraju izvajanja začetne investicije z navedbo predvidenega časovnega obdobja, 
– tovorni list ali drugo dokazilo o prevozu osnovnega sredstva, 
– obvestilo – izjavo o vrnitvi osnovnega sredstva na kraj izvajanja začetne investicije 
– ob zaključku projekta, ko so izpolnjene vse pogodbene obveznosti mora posredovati zaključno poročilo o projektu, v poročilu mora poročati o rezultatih in doseženih ciljih projekta, o celotnih stroških investicije ter o strukturi realiziranih zaposlitev:
– ZZI-1 Zahtevek za izplačilo 
– ZZI-2 Končno poročilo 
– ZZI-3 Stroškovnik realizacije 
– Priloga 1 – Izjava, da so vse kopije predračunov in dokumentacije enake originalu. 
V primeru, da upravičenec ne bo dosegel ciljev in rezultatov projekta, določenih v vlogi in pogodbi, lahko OSSIN odstopi od pogodbe in zahteva vračilo izplačanih sredstev, z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva plačila do vračila. Prav tako se takšnega upravičenca, ki ne bo dosegel ciljev in rezultatov projekta, izključi kot upravičenega prijavitelja za naslednjo leto.
Ne dodeljena sredstva se lahko dodelijo naslednjemu prijavitelju, ki je uvrščen na seznamu ocenjenih vlog, vendar njegovi vlogi zaradi porabe sredstev ni bilo ugodeno. Sredstva se dodelijo po vrstnem redu glede na število doseženih točk. Naslednji prejemnik sredstev mora podati pisno izjavo, da je sposoben izvesti projekt v skrajšanem roku. Predlog pripravi OSSIN.
V primeru dvoma glede upravičenosti investicije in prijavitelja lahko OSSIN zahteva dodatna pojasnila ali dokazila, prejemnik sredstev pa jih je dolžan posredovati v roku in na način, ki ga v pozivu določi OSSIN.
Če prejemnik sredstev v roku ne predloži poročil iz tretjega odstavka tega poglavja, je na poziv OSSIN dolžan vrniti prejeta sredstva kot je to določeno s pogodbo oziroma v pozivu OSSIN.
28. Izplačila
Osnova za izplačilo sredstev je s strani OSSIN potrjen zahtevek za sofinanciranje (zahtevek za izplačilo).
28.1 Rok, način za izstavitev in število zahtevkov za izplačilo
Zadnji rok za izstavitev zahtevkov za izplačilo je najkasneje do 20. 10. 2024.
28.2 Priloge k zahtevku za izplačilu
Kot prilogo zahtevku za izplačilo je potrebno posredovati, bodisi po elektronski pošti ali z navadno pošto, vendar oddano na isti dan, kot je bil oddan zahtevek za izplačilo:
– ZZI-1 Zahtevek za izplačilo;
– ZZI-2 Končno poročilo;
– ZZI-3 Stroškovnik realizacije;
– Priloga 1 – Izjava, da so vse kopije predračunov in dokumentacije enake originalu;
– drugo dokumentacijo, navedeno v pogodbi v 6. členu;
– drugo dokumentacijo, ki jo zahteva OSSIN.
Priloge:
– kopije računov dobaviteljev (originale mora imeti prejemnik arhivirane in jih mora predložiti ob kontroli izvajanja projekta),
– ki morajo glasiti na upravičenca-prijavitelja, 
– iz katerih mora biti razviden predmet prodaje (natančna oznaka), 
– na katerih mora biti navedena vrednost z DDV in brez DDV (če DDV ni obračunan, mora biti pojasnjeno, zakaj), 
– ki morajo vsebovati datum izdaje računa, 
– na katerih mora biti naveden datum opravljene storitve oziroma dobave blaga in 
– na katerih mora biti naveden rok plačila, 
– ki morajo biti potrjeni s strani skrbnika pogodbe pri upravičencu in, če gre za gradbena dela, s strani nadzornika, 
– potrdila (bančne izpiske) o nakazilu/plačilu dobavitelju – iz izpiska mora biti vidno, da je upravičenec nakazal sredstva dobavitelju/izstavitelju računa, 
– kopije s strani dobavitelja in upravičenca potrjenih (podpis, žig) dobavnic z datumom prevzema blaga oziroma, če gre za gradbena dela, zapisnik o zaključenih delih na projektu. 
Odvisno od vrste uveljavljanih upravičenih stroškov je potrebno priložiti še:
– če gre za nakup nematerialnih naložb: pogodbe o priznanju pravic,
– če gre za nakup nepremičnine: pogodbe, vpis v kataster nepremičnin, zemljiško knjižni(e) izpisek,
– če gre za obnovo ali gradnjo objekta: uporabno dovoljenje za izvajanje dejavnosti, ki mora glasiti na prijavitelja oziroma upravičenca:
– ob zahtevku za izplačilo ali 
– najkasneje ob začetku obratovanja ali 
– najkasneje (zadnji rok) v roku 6 mesecev od izstavitve zadnjega zahtevka za izplačilo oziroma ob izstavitvi prvega zahtevka za izplačilo, če je prijavitelj objekt kupil ali se projekt izvaja v najetih prostorih. 
Iz prilog (dobavnic in iz računov) mora biti razvidno da, je bil nakup opreme predviden v vlogi na javni poziv (skladnost s predračuni, posredovanimi v vlogi na javni poziv).
OSSIN lahko od upravičenca zahteva še dodatne dokumente, če iz posredovanih prilog ni mogoče jasno in nedvoumno ugotoviti, da gre za upravičen strošek.
28.3 Nepravilnosti pri zahtevku za izplačilu
V primeru, da so v zaključnem finančnem obračunu projekta izkazani upravičeni stroški, ki so manjši od predvidene vrednosti upravičenih stroškov projekta, se znesek sofinanciranja s strani OSSIN sorazmerno zmanjša.
V primeru, da se ob pregledu zahtevka za izplačilo nepovratnih sredstev, ki ga predloži upravičenec, ugotovi, da niso priložene vse zahtevane priloge ali da upravičenec uveljavlja stroške, ki po vsebini ali po višini ne ustrezajo določilom vzorca pogodbe iz dokumentacije javnega poziva oziroma sklenjene pogodbe, OSSIN pozove upravičenca k dopolnitvi oziroma obrazložitvi zahtevka, če je to mogoče, ali pa zahtevek zavrne.
Upravičenec lahko v primeru, da je bil zahtevek zavrnjen, izstavi nov, pravilen zahtevek – do roka, ki je določen kot zadnji datum izstavitve zahtevkov za izplačilo za tekoče leto.
Izplačilo sredstev se izvede po predložitvi pravilnega in popolnega zahtevka za izplačilo sredstev, ki ga izstavi upravičenec in potrdi OSSIN.
V primeru, da upravičenec zahtevkov za izplačilo nepovratnih sredstev ne izstavi do roka, določenega ali jih ne izstavi v ustrezni obliki (elektronsko s prilogami), ali pa zahtevka po pozivu OSSIN v določenem roku ustrezno ne dopolni, izgubi pravico do izplačila sredstev ali dela sredstev po pogodbi.
Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana – Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti 
Invito pubblico 
a presentare domanda di partecipazione per il finanziamento di progetti in ambito culturale e turistico nonché di prodotti della Comunità nazionale Italiana per il 2024 
1. Base legale dell’invito a presentare domanda di partecipazione: sulla base della Legge sulla promozione dello sviluppo regionale (ZSRR-2, Gazzetta ufficiale della RS, nn. 20/11, 57/12 e 46/16), della Legge sulle finanze pubbliche (ZJF, Gazzetta ufficiale della RS, nn. 11/11 – testo ufficialmente consolidato, 14/13 – versione consolidata ufficiale, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 e 195/20 – dec. Della CC), del Bilancio della Repubblica di Slovenia per il 2024 (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 150/22 in 123/23), il Bilancio della Repubblica di Slovenia per il 2023 (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 187/21 e 150/22), della Legge sull'esecuzione dei bilanci della Repubblica di Slovenia per il 2023 e il 2024 (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 150/22, 65/23, 76/23 – ZJF-I, 97/23 e 123/23 – ZIPRS2425), della Legge sull'integrità e la prevenzione della corruzione (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 69/11 – testo ufficiale consolidato, 158/20 e 3/22 – ZDeb), del regolamento sulla procedura, i criteri e i metodi per l'assegnazione di fondi destinati a promuovere i programmi e le priorità di sviluppo (Gazzetta ufficiale della RS, n. 56/11), il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17. 12. 2014, del 17. 6. 2014. 187/2014 del 26. 6. 2014), del Regolamento sulla concessione di aiuti di Stato a finalità regionale e sulla procedura di attuazione degli incentivi regionali all'occupazione e degli incentivi fiscali per l'occupazione e gli investimenti (Gazzetta ufficiale della RS, nn. 93/14 e 77/16 e 14/18), del parere del Ministero delle Finanze sulla compatibilità del regime di aiuti de minimis “Programma per l'attuazione degli incentivi finanziari del Ministero dello Sviluppo Economico e della Tecnologia per il periodo 2015-2020”, della notifica n. M001-2399245-2015/I del 9. 5. 2015, n. 2016, del Programma per la promozione della base economica della Comunità nazionale italiana 2021-2024 (Decisione del Governo n. 09500-2/2021/2 del 1° marzo 2021 e 09500-2/2021/5 del 17 giugno 2021 – di seguito “Programma”) e le successive modifiche relative al giorno 09 febbraio 2023 (nn. 09500-2/2023/4), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (di seguito: GDPR) e della Legge sulla protezione dei dati personali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 86/04, 113/05 – ZInfP, 51/07 – ZUstS-A, 67/07 e 177/20 – di seguito ZVOP-1), del Contratto per l'attuazione e il finanziamento della Misura 2 del Programma per la Promozione della Base Economica della Comunità Nazionale Italiana per il periodo 2021-2024, n. C2130-21G800005 del 1° luglio 2021, il contratto per l'attuazione e il finanziamento della Misura 2 del Programma per la Promozione della Base Economica della Comunità Nazionale Italiana per il periodo 2021-2024, n. C2130 -21G800005 del 1° luglio 2021.
2. Denominazione e sede del fruitore di bilancio che assegna i fondi: Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana – Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti, Via Župančič 18, 6000 Capodistria (di seguito: CACNI).
3. Invito a presentare domanda di partecipazione: l’invito a presentare domanda di partecipazione per il finanziamento di progetti in ambito culturale e turistico nonché di prodotti della Comunità nazionale italiana per il 2024 (di seguito: invito a presentare domanda di partecipazione) fa riferimento a criteri e requisiti chiari e predefiniti che il richiedente è tenuto a soddisfare per poter essere ammesso al finanziamento. Solo i progetti che soddisfano pienamente tali criteri e requisiti saranno finanziati attraverso l’invito a presentare domanda di partecipazione. Alle procedure di selezione dei progetti da finanziare nell’ambito dell’invito a presentare domanda di partecipazione si applicano le disposizioni di legge citate nell’introduzione del presente invito a presentare domanda di partecipazione.
4. Oggetto e ambito dell’invito a presentare domanda di partecipazione
La CACNI pubblica l’invito a presentare domanda di partecipazione per il finanziamento di progetti in ambito culturale e turistico nonché di prodotti della Comunità nazionale italiana per il 2024 a valere sui fondi stanziati dal Programma per la promozione della basa economica della Comunità nazionale italiana 2021 – 2024 per il 2024. L’importo dei fondi stanziati per il 2024 ammonta a un massimo di 270.000,00 EUR.
I fondi sono previsti nell’ambito della voce di bilancio del Ministero della Coesione e dello Sviluppo Regionale n. 160045 – Sviluppo delle aree delle Comunità nazionali. Numero NRP nel bilancio dello Stato: 2130-21-9005.
La CACNI si riserva il diritto di modificare o annullare l’invito a presentare domanda di partecipazione in qualsiasi momento fino all’emissione delle delibere di (mancata) aggiudicazione, mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
L’oggetto dell’invito a presentare domanda di partecipazione è il cofinanziamento di progetti che dimostrino il conseguimento degli obiettivi della Misura 2 – Promozione di attività turistiche e culturali nonché dei prodotti della Comunità nazionale italiana.
5. Finalità dell’invito a presentare domanda di partecipazione: la finalità dell’invito a presentare domanda di partecipazione è quella di promuovere lo sviluppo dell’area del programma migliorando la visibilità della Comunità nazionale italiana e aumentando l’offerta nel settore turistico e culturale nei Comuni costieri.
6. Obiettivi dell’invito a presentare domanda di partecipazione e della misura
L’obiettivo primario dell’invito a presentare domanda di partecipazione e della misura è quello di preservare l’identità linguistica e culturale della Comunità nazionale italiana e di porre le basi per la sua inclusione nello sviluppo dell’area del programma, sia da una prospettiva economica e culturale sia turistica.
L’obiettivo della misura è quello di garantire e incentivare lo sviluppo imprenditoriale della Comunità nazionale italiana (delle sue associazioni, organizzazioni, istituzioni e imprese), in modo che i soggetti/candidati ammissibili, tramite progetti e contenuti legati alle finalità e agli obiettivi della misura, possano garantire l’impatto economico e, a lungo termine, l’indipendenza finanziaria.
Gli obiettivi dell’invito a presentare domanda di partecipazione sono i seguenti:
– incentivare attività economiche che rafforzino l’identità culturale della Comunità nazionale e abbiano un impatto positivo sulla tutela del patrimonio etnografico dell’area del programma;
– attrarre flussi turistici;
– creare un punto/centro che promuova l’avviamento e lo sviluppo di attività di natura economica, turistica e culturale (prodotti locali, prodotti alimentari, opere d’arte, attività editoriali della Comunità nazionale italiana, prodotti autoctoni/prodotti degli appartenenti della Comunità nazionale italiana);
– acquistare e sistemare locali adeguati, acquisire attrezzature e apparecchi e garantire le condizioni per lo sviluppo dell’offerta museale della Comunità nazionale italiana;
– creare un nuovo settore di mercato basato sulla tutela del patrimonio ittico dell’Istria slovena e della Comunità nazionale italiana, con l’obiettivo di sviluppare strutture e attività in grado di attrarre flussi turistici, scolaresche e altri;
– gestire l’incubatore creativo presso il centro commerciale e imprenditoriale TPC di Santa Lucia e garantire le condizioni per il suo funzionamento al fine di sviluppare le risorse umane per le esigenze imprenditoriali, per la promozione dell’imprenditorialità e per incentivare la creazione di legami e partneriati tra le parti interessate nell’area del programma.
7. Richiedenti ammissibili
– Tutte le Comunità autogestite della Comunità nazionale italiana,
– Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” Pirano,
– Comunità degli Italiani “Santorio Santorio” Capodistria,
– Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi degli Ughi” Isola,
– Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” Isola,
– Comunità degli Italiani Ancarano,
– Comunità degli Italiani Bertocchi,
– Comunità degli Italiani Crevatini,
– Unione Italiana,
– Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo “Carlo Combi”,
– Associazione dei giovani della Comunità nazionale italiana.
8. Costi ammissibili
I costi ammissibili nell'ambito del presente invito a presentare domanda di partecipazione sono i costi sostenuti per l'acquisto di attrezzature, di immobilizzazioni immateriali e materiali, i costi dei lavori di costruzione-carpenteria e i costi per servizi, a condizione che:
– sono direttamente collegati alla realizzazione del progetto, in linea con gli obiettivi del progetto, e che sono stabiliti nel contratto di cofinanziamento del progetto,
– sono stati di fatto sostenuti per lavori che sono stati svolti, per i beni forniti, ovvero per i servizi svolti nell'ambito del progetto e il cui pagamento è stato comprovato dal richiedente,
– sono riconosciuti come attinenti alla cura del buon operatore economico,
– sono stati sostenuti nel periodo di ammissibilità del progetto,
– sono dimostrati con documenti contabili autentici,
– sono stati sostenuti con transazioni bancarie,
– sono stati sostenuti (beni consegnati o servizi svolti in funzione dell'operare) e sono stati pagati durante il periodo di ammissibilità,
– le fatture sono state emesse al beneficiario,
– i costi ammissibili sono limitati alle immobilizzazioni connesse alle attività registrate dell'ente o dell'associazione,
– sono supportati da attestati – documenti che sono intestati al beneficiario dei fondi,
– sono stati sostenuti conformemente alla domanda e al contratto (i costi non previsti nella domanda/nel contratto non sono ammissibili),
– sono stati sostenuti prima dell’emissione della richiesta di pagamento,
– quando hanno avuto origine sono stati considerati i principi fondamentali della Legge sugli appalti pubblici (acquistati ad un prezzo di mercato).
I costi del progetto presentato devono essere conformi ai principi di economia, efficienza ed efficacia, garanzia di concorrenza tra i fornitori, trasparenza, parità di trattamento dei fornitori e proporzionalità.
Il richiedente deve specificare tutti i costi del progetto in termini di valore nel Modulo n.2 dell’invito a presentare domanda di partecipazione.
I costi del progetto e altri calcoli finanziari devono essere indicati in euro, calcolati con due cifre decimali.
Nell’ambito degli obiettivi e della finalità della misura, i fondi sono destinati:
– alla promozione dello sviluppo di attività economiche e/o turistiche che rafforzino l’identità della Comunità nazionale e abbiano un impatto positivo sulla preservazione del patrimonio etnografico nell’ambito dell’area del programma;
– alla creazione di prodotti e/o allo sviluppo di servizi che attraggano flussi turistici;
– alla realizzazione di corsi e/o workshop che rafforzino l’identità culturale della Comunità nazionale italiana;
– all’acquisto, locazione e ristrutturazione di beni immobili per la gestione di un punto/centro che possa incentivare l’avviamento e lo sviluppo di attività di natura economica, culturale e turistica;
– all’acquisto e/o alla ristrutturazione di beni immobili per lo sviluppo di una struttura recettiva e di ristorazione;
– all’acquisto e/o alla ristrutturazione di beni immobili adibiti allo svolgimento di un’attività lavorativa;
– all’acquisto o alla locazione di magazzini e/o alla messa a disposizione di locali idonei, all'acquisto di strutture, attrezzature e a garantire altre condizioni per il funzionamento di un centro per la promozione di attività e prodotti turistici;
– alla ristrutturazione di beni immobili di proprietà dei beneficiari;
– all’acquisto di natanti, all’acquisto delle attrezzature necessarie, alla rivalorizzazione di natanti;
– all’arredo di locali, all’acquisto di arredamento nuovo o usato e di antiquariato e di altre attrezzature interne, compresi i supporti multimediali;
– alla preparazione di contenuti, all’ideazione, alla realizzazione e alla stampa (ad es. ristampe, opuscoli, manutenzione dei materiali promozionali di base, …) di materiali per la promozione della Comunità nazionale italiana e il territorio in cui risiede, di workshop, mostre, corsi di formazione e altre attività correlate al contenuto della misura (tutto ciò che è necessario per lo sviluppo dell’attività economica, culturale e turistica nell’ambito degli obiettivi della misura);
– all’organizzazione e alla partecipazione a fiere promozionali;
– alla preparazione, alla stampa e alla distribuzione di materiale promozionale per prodotti e servizi nuovi;
– alla preparazione di piani di sviluppo.
a) Acquisto di attrezzature: nella domanda va chiaramente specificato se si tratta di attrezzature usate o nuove. La domanda, inoltre, deve essere accompagnata da:
– una domanda di invito a presentare offerta e almeno 3 preventivi da fornitori diversi. L’offerta più vantaggiosa è vincolante per il richiedente. Qualora la ricerca delle tre offerte non sia possibile e non sia economicamente giustificata per motivi tecnici o di lavoro, si allega una giustificazione per la scelta dell’offerente, supportata, se possibile, da documenti giustificativi adeguati;
– preventivi con una validità di almeno 3 mesi dalla data di presentazione della domanda. I preventivi devono riportare l’oggetto dell’acquisto (definizione esatta) e tutti gli altri costi inclusi nel prezzo di acquisto, l’importo IVA inclusa e IVA esclusa.
Qualora l’acquisto riguardi un’apparecchiatura usata, è necessario fornire tutte le fatture relative alla vendita – acquisto del macchinario/attrezzatura – al fornitore originale (catena di fatture).
La richiesta di pagamento deve essere accompagnata da
– fatture e contratti che devono essere certificati dal tutore del contratto presso il beneficiario,
– una bolla di consegna (ricevuta del ritiro del macchinario/attrezzatura) firmata dal fornitore e dal destinatario, sul verbale deve essere indicata la data,
– copie degli estratti conto bancari come prova dell'effettivo pagamento.
In caso di acquisto di un bene immobile o di natanti, è necessario allegare:
– una relazione di un perito, qualora l’acquisto del bene immobile/o del natante sia oggetto di costo ammissibile. Le spese ammissibili possono essere definite solo fino al valore indicato nella relazione del perito; qualora il prezzo sia superiore, la differenza sarà definita come spesa non ammissibile.
b) Lavori di costruzione e lavori di installazione (di seguito: lavori CI: nuova costruzione, conversione, ristrutturazione) per l’edificio in cui si svolgerà la produzione o la fornitura dei servizi, ovvero lo svolgimento delle attività del progetto di cui al presente bando. I CI sono un costo ammissibile solo sugli edifici o parti di edifici e terreni che sono in maggioranza di proprietà del richiedente e in cui si svolgerà la produzione o la fornitura di servizi. I CI devono essere effettuati conformemente alle norme che regolano la costruzione degli edifici, la pianificazione territoriale, la protezione del patrimonio culturale e la tutela dell’ambiente. I lavori CI devono essere conformi al preventivo allegato alla domanda. I costi derivanti da eventuali addendum non costituiscono un costo ammissibile e il beneficiario deve pagarli da solo con mezzi propri. La CACNI cofinanzierà i costi ammissibili dei lavori CI solo sulla base della situazione costruttiva definitiva che includerà i lavori previsti dall’offerta e realmente eseguiti. La CACNI non cofinanzierà situazioni costruttive intermedie/provvisorie. La CACNI cofinanzierà l’investimento che includerà i lavori di costruzione solo quando i lavori CI saranno terminati e la struttura avrà tutti i nulla osta e i permessi per l’utilizzo.
Alla domanda per il bando di gara è necessario allegare per i lavori CI:
– una domanda di invito a presentare offerta e almeno 3 preventivi da fornitori indipendenti tra loro per i lavori CI. L’offerta più conveniente è vincolante per il richiedente. Qualora la ricerca delle tre offerte non sia possibile e non sia economicamente giustificata per motivi tecnici o di lavoro, si allega una giustificazione per la scelta dell’offerente, supportata, se possibile, da documenti giustificativi adeguati;
– preventivi con una validità di almeno 3 mesi dalla data di presentazione della domanda. I preventivi devono presentare la specifica dei lavori (definizione esatta delle singole voci), la quantità e l’importo IVA inclusa e IVA esclusa;
– la concessione edilizia definitiva (corredata dal timbro di autorità di cosa giudicata entro e non oltre la data di presentazione della domanda) che deve essere intestata al richiedente – qualora la concessione edilizia non sia necessaria, la dichiarazione del richiedente che non è necessaria la concessione edilizia per l’intervento previsto, che però dispone di tutti i permessi e nulla osta necessari per la realizzazione del progetto;
– Qualora il richiedente sia proprietario dei locali commerciali, l’estratto di partita tavolare relativo alla proprietà della particella e dell’edificio commerciale, altrimenti un contratto di locazione a lungo termine e il nulla osta del proprietario relativo all’esecuzione dell’investimento per un periodo di 5 anni dalla conclusione dell’investimento.
La richiesta di pagamento deve essere accompagnata da
– fatture e contratti che devono essere certificati dal tutore del contratto presso il beneficiario,
– il verbale di ritiro, firmato dal fornitore e dal destinatario, sul verbale deve essere indicata la data,
– copie degli estratti conto bancari come prova dell'effettivo pagamento.
c) Immobilizzazioni immateriali che rappresentano il trasferimento di tecnologia attraverso l'acquisto di diritti brevettati, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate.
Alla domanda per il bando di gara deve essere allegato quanto segue:
– preventivi o offerte/contratti, che non devono avere più di un anno, con validità di almeno tre mesi dalla data di presentazione della domanda. Le fatture devono riportare l'oggetto dell'acquisto (determinazione esatta), il valore comprensivo di IVA e il valore al netto di IVA.
La richiesta di pagamento deve essere accompagnata da
– fatture e contratti sul riconoscimento dei diritti; la fattura deve essere certificata dal tutore del contratto presso il beneficiario,
– il verbale di ritiro, firmato dal fornitore e dal destinatario, sul verbale deve essere indicata la data,
– copie degli estratti conto bancari come prova dell'effettivo pagamento.
Il contratto di franchising o il pagamento degli obblighi derivanti dal contratto di franchising non sono spese ammissibili.
I beni immateriali ammissibili per il calcolo dei costi di investimento (considerati costi ammissibili) devono rimanere legati all’area programma che riceve l’assistenza e non possono essere trasferiti in altre regioni per almeno tre anni dal ricevimento della sovvenzione. A tal fine, i beni immateriali devono soddisfare le seguenti condizioni:
– devono essere utilizzati esclusivamente presso il beneficiario e per il beneficiario dell'aiuto di Stato nel luogo di attuazione del progetto di investimento iniziale per il quale è stata concessa la sovvenzione sulla base della domanda per il presente bando di gara;
– devono essere tali da poter essere ammortizzati.
I beni immateriali devono essere inclusi nelle immobilizzazioni dell'impresa beneficiaria e devono rimanere legati al progetto sovvenzionato (non possono essere ceduti per almeno cinque anni).
I costi ammissibili degli investimenti immateriali possono ammontare al massimo al 50 % del valore dei costi ammissibili dell'investimento totale. I costi ammissibili nell’ambito del presente invito a presentare domanda di partecipazione sono i costi sostenuti dalla data di presentazione delle domande.
d) Costi per servizi da fornitori/appaltatori esterni e/o affitto di locali per l'implementazione di attività legate al progetto.
Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità della misura, i costi di servizio sono destinati, ad esempio,
– alla realizzazione di corsi di formazione legati al progetto/investimento,
– alla preparazione dei contenuti, design, stampa relativi al progetto/investimento,
– alla realizzazione di un sito web legato al progetto/investimento,
– all'organizzazione di workshop, mostre legate al progetto/investimento,
– all’affitto di locali legati al progetto/investimento,
– all’affitto di bancarelle e all’iscrizione a fiere legate al progetto/investimento.
La domanda deve essere accompagnata da:
– una domanda di invito a presentare offerta e almeno 3 preventivi da fornitori diversi. L’offerta più vantaggiosa è vincolante per il richiedente. Qualora la ricerca delle tre offerte non sia possibile e non sia economicamente giustificata, si allega una giustificazione per la scelta dell’offerente, supportata, se possibile, da documenti giustificativi adeguati. Le fatture devono indicare l'oggetto dell'acquisto (codice esatto) e tutti gli altri costi compresi nel prezzo di acquisto, il valore di IVA inclusa e il valore di IVA esclusa,
– il l’invito a presentare domanda di partecipazione (richiesta di offerta), specificando in modo chiaro e preciso il servizio in questione,
– un preventivo che descriva e specifichi il servizio.
La richiesta di pagamento deve essere accompagnata da:
– fatture e contratti, che devono essere certificati dall'amministratore del contratto del beneficiario,
– una ricevuta del macchinario/attrezzatura (bolla di consegna, bolla di consegna certificata, bolla di servizio) firmata dal fornitore e dal destinatario, datata, copie degli estratti conto bancari come prova dell'effettivo pagamento delle fatture allegate, una relazione sul servizio svolto.
9. Costi non ammissibili
I costi non ammissibili nell’ambito del presente invito a presentare domanda di partecipazione sono:
– i costi del lavoro, (salvo i casi di costi per il lavoro svolto da fornitori esterni, definiti nel capitolo 8 punto d);
– le dogane, le imposte doganali;
– i costi dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), se il richiedente è un soggetto passivo che può richiedere il rimborso dell’IVA;
– i costi operativi e materiali;
– gli investimenti sostitutivi;
– il leasing;
– i costi che sono stati sostenuti tramite pagamenti non in contanti: cessione, compensazione, assegnazione, ecc;
– i costi che in passato sono già stati cofinanziati da fonti pubbliche o costi finanziati da altre fonti pubbliche durante la durata del progetto;
– i costi che non saranno previsti nel contratto di finanziamento del progetto e
– altri costi non direttamente correlati al contenuto e agli obiettivi del progetto;
– i costi derivanti dall’acquisto di autovetture e veicoli per il trasporto di merci, per i quali si può presumerò l’utilizzo del mezzo a uso personale, ad eccezion fatta per le macchine da lavoro;
– l'acquisto di effetti personali, telefoni cellulari e altri beni che si presume siano destinati all'uso personale.
10. Altre condizioni per l’assegnazione e l’erogazione dei fondi
– L’oggetto del progetto di investimento deve rimanere nell’area ammissibile per almeno 5 anni in seguito al completamento dell’investimento.
– Gli investimenti materiali e immateriali oggetto di cofinanziamento devono essere utilizzati esclusivamente nell’impresa che beneficia degli aiuti di Stato e devono essere inclusi nell’attivo di bilancio dell’impresa, considerati come immobilizzazioni ammortizzabili, acquistati da terzi a condizioni di mercato.
– Alla data di presentazione della domanda il richiedente deve disporre di un’adeguata registrazione o iscrizione dell’attività e deve avere tutti i permessi e i nulla osta dei proprietari per l’attuazione dell’investimento e delle attività che sono oggetto dell’investimento e (a seconda della natura dei lavori) al termine dell’investimento, deve acquisire il certificato di agibilità (se ciò è necessario).
– I lavori di costruzione devono essere eseguiti nel rispetto delle norme che regolano la costruzione di edifici, la pianificazione del territorio, la protezione del patrimonio culturale e la tutela dell’ambiente.
– L’intero investimento deve essere gestito in modo tale da rispettare la legislazione o le normative applicabili.
– Il beneficiario deve garantire che l’oggetto dell’investimento (locali, attrezzature acquistate, materiale promozionale, siti internet, piattaforme, software, hardware) venga utilizzato per un periodo di almeno 5 anni dopo il completamento dell’investimento per gli scopi di sviluppo dell’ente e restino a disposizione di esso.
11. Criteri per la determinazione dell’importo del finanziamento
I criteri per la selezione dei programmi e l’assegnazione dei fondi di bilancio per l’invito a presentare domanda di partecipazione nel settore delle attività culturali e turistiche sono stabiliti nella documentazione dell’invito a presentare domanda di partecipazione.
I progetti saranno valutati dalla Commissione valutatrice in base alle informazioni fornite in ogni domanda (moduli e allegati) e in conformità ai Criteri di selezione e di aggiudicazione dell’invito a presentare domanda. Il valore di ciascun progetto sarà determinato in punti sulla base di criteri.
12. Importo dei fondi dell’invito a presentare domande di partecipazione: l’importo indicativo del bilancio disponibile per i progetti nel settore delle attività culturali e turistiche per l’anno 2024 è di 270.000,00 EUR. I fondi di bilancio sono assegnati in conformità con il Programma per la promozione della base economica della Comunità nazionale italiana 2021-2024.
13. Termine per l’utilizzo dei fondi stanziati: i fondi di bilancio stanziati dovranno essere spesi entro il 20 ottobre 2024 incluso. Inoltre, il progetto dovrà essere realizzato e completato entro il 20 ottobre 2024.
14. Termine per la presentazione delle domande e modalità di presentazione
Il termine per la presentazione delle domande all’invito a presentare domanda di partecipazione decorre dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso. La procedura dell’invito a presentare domanda di partecipazione è di tipo aperto. L’invito a presentare domanda di partecipazione sarà valido fino all’esaurimento dei fondi. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 27 agosto 2024.
La commissione valutatrice si riunirà nelle seguenti date:
– Il 12 aprile 2024 per aprire, esaminare e valutare le domande pervenute. Saranno prese in esame le domande pervenute entro il 10 aprile 2024 compreso, o quelle che saranno inviate tramite posta raccomandata entro e non oltre mercoledì 10 aprile 2024 (farà fede il timbro postale).
– Il 10 maggio 2024, o quelle che saranno inviate tramite posta raccomandata entro e non oltre mercoledì 8 maggio 2024 (farà fede il timbro postale).
– Il 31 maggio 2024. Saranno prese in esame le domande pervenute entro il 29 maggio 2024 compreso, o quelle che saranno inviate tramite posta raccomandata entro e non oltre mercoledì 29 maggio 2024 (farà fede il timbro postale).
– Il 28 giugno 2024. Saranno prese in esame le domande pervenute entro il 26 giugno 2024 compreso, o quelle che saranno inviate tramite posta raccomandata entro e non oltre martedì 26 giugno 2024 (farà fede il timbro postale).
– Il 26 luglio 2024. Saranno prese in considerazione le domande pervenute entro il 24 luglio 2024 compreso, o quelle che saranno inviate tramite posta raccomandata entro e non oltre mercoledì 24 luglio 2024 (farà fede il timbro postale).
– 30 agosto 2024. Saranno prese in considerazione le domande pervenute entro il 27 agosto 2024 compreso, o quelle che saranno inviate tramite posta raccomandata entro e non oltre martedì 27 agosto 2024 (farà fede il timbro postale).
La commissione prendere in considerazione le domande pervenute dopo la prima scadenza e si riunirà nelle date successive alla prima (nelle date come sopra elencato) solo nel caso in cui vi siano fondi residui.
Il termine ultimo per la presentazione della domanda (con i relativi moduli e allegati) all’indirizzo della CACNI, Via Župančič 18, 6000 Capodistria, è il 24 agosto 2024. La domanda va inviata per posta raccomandata o presentata personalmente presso la sede della CACNI. La domanda va presentata sia in forma cartacea (scritta) sia in forma elettronica su supporto digitale (chiavetta USB).
La domanda deve essere presentata in conformità alla documentazione dell’invito a presentare domanda di partecipazione e, precisamente, in busta sigillata che rechi sulla facciata anteriore la seguente dicitura, testualmente e senza abbreviazioni: Ne odpiraj – vloga – JP ANS ukrep 2 2-2021 (Non aprire – domanda – invito a presentare domanda di partecipazione – ins misura 2-2024). La busta, inoltre, deve presentare la denominazione e l’indirizzo completi del richiedente.
Alla documentazione va allegato il modulo relativo alla dicitura della busta contente la domanda di partecipazione (Modulo 7 – Dicitura della busta), che va posto sulla facciata anteriore della busta una volta compilato in base alle istruzioni. Le domande devono pervenire in lingua italiana, il Modulo 1 (Disposizione del progetto), invece, deve essere interamente bilingue. La disposizione del progetto sarà considerata bilingue qualora sarà redatta in lingua italiana e tradotta in lingua slovena, recante la dicitura “Con la mia firma dichiaro che la traduzione è identica all’originale” e la firma del richiedente. Qualora gli allegati alla domanda (contratti, preventivi, cataloghi, …) siano in lingua straniera, la Commissione valutatrice può richiedere successivamente la traduzione in lingua slovena recante la dichiarazione firmata dal richiedente che attesti la correttezza della traduzione. In caso di dubbio, la CACNI può richiedere una traduzione asseverata, il cui costo sarà a carico del richiedente.
Qualora, durante l’attuazione del presente invito a presentare domanda di partecipazione, avvenga la revisione di bilancio della Repubblica di Slovenia che comporterebbe una riduzione dei fondi di bilancio, il Ministero della Coesione e dello Sviluppo Regionale può diminuire i fondi di bilancio disponibili e stanziati nell’ambito della voce di bilancio del Ministero della Coesione e dello Sviluppo Regionale n. 160045 – Sviluppo delle aree delle Comunità nazionali. Numero NRP nel bilancio dello Stato: 2130-18-9005, e di conseguenza la CACNI si riserva il diritto di annullare/revocare il presente invito a presentare domanda di partecipazione. In questo caso, i richiedenti non hanno il diritto di chiedere il rimborso dei costi.
15. Domande tardive e incomplete
La domanda sarà considerata tardiva qualora non sarà inviata per posta raccomandata entro il termine ultimo per la presentazione delle domande o qualora non venga presentata personalmente alla sede della CACNI durante l’orario di ufficio entro tale termine.
La domanda sarà considerata completa qualora non conterrà tutti gli allegati richiesti dal testo dell’invito a presentare domanda di partecipazione. Le domande ritenute non conformi saranno rigettate.
La presentazione di una domanda completa implica l’accettazione di tutte le condizioni e dei criteri dell’invito a presentare domanda di partecipazione.
16. Rifiuto delle domande
La domanda sarà rifiutata qualora:
1. venga presentata in ritardo (la domanda sarà restituita al mittente),
2. non venga correttamente contrassegnata (la domanda sarà restituita al mittente),
3. venga presentata da un richiedente non idoneo,
4. il richiedente presenti più domande per il medesimo progetto,
5. la domanda non contenga il Modulo 2 (Disposizione del progetto) o qualora questo non sia debitamente compilato o tradotto in italiano (ove richiesto).
17. Rigetto delle domande
Le domande che non soddisfano tutte le condizioni e i requisiti del bando e della documentazione dell’invito a presentare domanda di partecipazione e non sono in linea con l'oggetto, lo scopo e gli obiettivi dell'offerta saranno rigettate. Qualora quanto sopra sia rilevato dopo l'emissione della decisione di cofinanziamento, la CACNI non sottoscriverà il contratto e la decisione sarà annullata. Qualora la CACNI rilevi quanto sopra dopo la sottoscrizione del contratto, ciò costituirà motivo di recesso dal contratto e di richiesta di rimborso dei fondi.
L'adempimento delle condizioni deve basarsi sulla domanda completa, sui fatti e sui dati generalmente noti dei registri ufficiali.
Inoltre, la domanda sarà esclusa qualora:
1. il richiedente indichi costi che non sono ammissibili nell'ambito del presente bando pubblico,
2. al richiedente siano già stati precedentemente approvati fondi pubblici per lo stesso scopo,
3. il richiedente non abbia fornito i dati e gli allegati richiesti che dimostrano chiaramente lo scopo, gli obiettivi e le modalità di attuazione e l'ammissibilità, oppure le informazioni non sono autentiche e/o veritiere,
4. il richiedente preveda una sovvenzione che supererebbe l’importo massimo consentito,
5. le informazioni contenute nella domanda sono incoerenti e il richiedente non è in grado di motivare l'incoerenza,
6. il progetto richiesto non ha una struttura finanziaria chiusa,
7. il richiedente o qualsiasi altra persona interessata tenti di influenzare in qualsiasi modo l'esame indipendente e imparziale della domanda; qualsiasi tentativo di influenza sarà registrato e segnalato,
8. non raggiunga un punteggio minimo di 50 punti nella valutazione,
9. ottenga un punteggio pari o superiore a 50 punti nella valutazione, ma tutti i fondi disponibili sono già stati assegnati per cofinanziare le domande che hanno ottenuto più punti.
18. Apertura delle domande
L’apertura delle domande non è pubblica. Tutte le domande debitamente contrassegnate saranno aperte ed esaminate dalla Commissione valutatrice per verificarne la completezza formale. Le domande complete saranno successivamente valutate.
Saranno aperte solamente le buste sigillate, debitamente compilate e contrassegnate (il Modulo 7 – Dicitura della busta è obbligatorio) e inviate per posta raccomandata o consegnate personalmente alla sede della CACNI entro il termine ultimo.
La Commissione valutatrice redigerà un verbale sull’apertura delle domande.
Il termine per la presentazione delle domande all’invito a presentare domanda di partecipazione decorre dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso. La procedura dell’invito a presentare domanda di partecipazione è di tipo aperto. L’invito a presentare domanda di partecipazione sarà valido fino all’esaurimento dei fondi. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 27 agosto 2024.
La commissione valutatrice si riunirà nelle seguenti date:
– Il 12 aprile 2024 per aprire, esaminare e valutare le domande pervenute. Saranno prese in esame le domande pervenute entro il 10 aprile 2024 compreso, o quelle che saranno inviate tramite posta raccomandata entro e non oltre mercoledì 10 aprile 2024 (farà fede il timbro postale).
– Il 10 maggio 2024, o quelle che saranno inviate tramite posta raccomandata entro e non oltre mercoledì 8 maggio 2024 (farà fede il timbro postale).
– Il 31 maggio 2024. Saranno prese in esame le domande pervenute entro il 29 maggio 2024 compreso, o quelle che saranno inviate tramite posta raccomandata entro e non oltre mercoledì 29 maggio 2024 (farà fede il timbro postale).
– Il 28 giugno 2024. Saranno prese in esame le domande pervenute entro il 26 giugno 2024 compreso, o quelle che saranno inviate tramite posta raccomandata entro e non oltre martedì 26 giugno 2024 (farà fede il timbro postale).
– Il 26 luglio 2024. Saranno prese in considerazione le domande pervenute entro il 24 luglio 2024 compreso, o quelle che saranno inviate tramite posta raccomandata entro e non oltre mercoledì 24 luglio 2024 (farà fede il timbro postale).
– 30 agosto 2024. Saranno prese in considerazione le domande pervenute entro il 27 agosto 2024 compreso, o quelle che saranno inviate tramite posta raccomandata entro e non oltre martedì 27 agosto 2024 (farà fede il timbro postale).
La commissione prenderà in considerazione le domande pervenute dopo la prima scadenza e si riunirà nelle date successive alla prima (nelle date come sopra elencato) solo nel caso in cui vi siano fondi residui.
Domande complete e integrazione delle domande
La domanda sarà considerata completa qualora il richiedente presenti, in una busta debitamente contrassegnata e sigillata, tutta la documentazione indicata in questa sezione e debitamente compilata, corrispondente per contenuto e valore, firmata e timbrata. Tutta la documentazione deve essere presentata in un'unica copia (sia in formato cartaceo sia in formato elettronico pdf) e il richiedente è tenuto a conservarne in archivio una copia completamente identica (copie di tutti i documenti, moduli, traduzioni, allegati).
Inoltre, la domanda sarà considerata completa qualora, a seguito di richiesta di integrazione, questa sarà debitamente integrata entro il termine stabilito.
Per essere considerata completa, la domanda deve contenere:
1. il Modulo 1 – Disposizione del progetto, che deve essere compilato, firmato, datato e timbrato e interamente bilingue (ITA + SLO);
2. Modulo 2: Elenco spese previste del progetto, compilato, datato, firmato e timbrato;
3. Modulo 3 compilato, firmato, datato e timbrato: Dati del richiedente;
4. Modulo 4 compilato, datato, firmato e timbrato: Dichiarazione dei fondi ottenuti;
5. Modulo 5 compilato, datato, firmato e timbrato: Dichiarazione di acquisizione dei dati;
6. Modulo 6 compilato, datato, firmato e timbrato: Dichiarazione assenza doppio finanziamento;
7. Modulo 7 compilato, datato, firmato e timbrato: Dicitura della busta;
8. Bozza di contratto: siglato in ogni pagina, timbrato nell'ultima pagina e firmato dal responsabile;
9. Allegato 1 – Dichiarazione che tutte le copie e dei preventivi e della documentazione consegnata sono identiche all'originale;
10. un estratto del Registro delle imprese della Slovenia – AJPES, risalente a non più di sei (6) mesi;
11. una fotocopia dello statuto o di un altro atto costitutivo, da cui risulti l'attività nel settore per il quale il richiedente presenta domanda;
12. una dichiarazione che attesti l'adempimento di tutti gli obblighi finanziari e contrattuali (ad es. affitto, obblighi di locazione, ecc.);
13. almeno 3 preventivi, stime dell'offerente più vantaggioso, offerte e/o contratti preliminari con validità di 3 mesi per tutti i costi previsti del progetto per il quale si richiede il cofinanziamento, risalenti a non più di 6 mesi – la somma dei preventivi e dei contratti preliminari presentati deve includere tutti gli sconti e i costi;
14. nel caso di un investimento in opere edilizie, l'estratto o gli estratti catastali del luogo – edificio – in cui sarà realizzato l'investimento, che non devono risalire a più di un mese prima;
15. nel caso di un investimento in opere edili, tutti i permessi relativi all'investimento;
16. in caso di acquisto di macchinari/attrezzature, devono essere allegati i prospetti informativi delle attrezzature o dei macchinari o la documentazione comprovante l'investimento;
17. nel caso di un appalto di servizi, una descrizione del servizio comunicata ai potenziali appaltatori ai fini della preparazione di un preventivo di spesa;
18. in caso di acquisto di un bene immobile o di natanti, una relazione di un perito immobiliare, qualora l’acquisto del bene immobile/dell’imbarcazione sia oggetto di costo ammissibile.
La domanda sarà considerata formalmente incompleta qualora conterrà tutti i moduli, gli allegati obbligatori e le informazioni richieste nel testo dell’invito a presentare domanda di partecipazione.
Qualora il richiedente operi con il timbro, questo deve essere apporto sui moduli e gli allegati. Qualora il richiedente non operi con il timbro, negli appositi spazi è necessario indicare: “Non operiamo con il timbro.” e allegare una dichiarazione attestante il non utilizzo del timbro. Ove previsto, è richiesta anche la firma delle persone responsabili. In caso contrario, la domanda risulterà incompleta e il richiedente sarà invitato a completarla.
Al fine di garantire un formato unico per domanda di partecipazione, il progetto deve essere presentato nel Modulo 1 – Disposizione del progetto. La domanda che non presenterà il progetto sarà considerata non conforme in quanto non in linea con l’oggetto dell’invito a presentare domanda di partecipazione e non potrà quindi essere considerata completa.
Qualora la domanda non contenga il Modulo 1 – Disposizione del progetto (interamente bilingue) compilato in ogni sua parte, questa sarà respinta.
Il richiedente può correggere errori di calcoli evidenti solo previo accordo scritto della CACNI.
Integrazione delle domande
All’apertura delle domande, la Commissione valutatrice verificherà che le domande pervenute siano state presentate entro il termine stabilito e che siano debitamente contrassegnate e complete.
La Commissione valuterà, secondo i criteri di valutazione, tutte le domande pervenute entro il termine stabilito, complete dal punto di vista formale e conformi ai requisiti. Tutte le domande non conformi ai requisiti stabiliti nell’invito a presentare domanda di partecipazione saranno rigettate, in quanto saranno considerate non conforme.
La Commissione valutatrice comunicherà ai richiedenti un’eventuale richiesta di integrazioni entro 8 giorni dall’apertura delle domande. Nelle integrazioni il richiedente non può modificare il valore del finanziamento richiesto, la parte della domanda relativa alle specifiche tecniche dell’oggetto della domanda o gli elementi della domanda che influiscono o possono influire sulla posizione in graduatoria della sua domanda rispetto alle altre domande ricevute dalla CACNI durante la procedura di assegnazione dei fondi. Il termine per l’integrazione delle domande non può superare gli otto (8) giorni. Le domande incomplete, per le quali il richiedente non provvederà a fornire integrazioni, saranno rigettate tramite delibera.
Il completamento di una domanda può essere effettuato per correggere evidenti errori di calcolo e/o di battitura, nonché per includere documenti mancanti, a condizione che il richiedente sia invitato a farlo tramite invito a presentare integrazioni.
19. Valutazione delle domande
Le domande che non saranno rigettate o rifiutate verranno valutate dalla Commissione valutatrice in base ai criteri indicati nel cap. 20.
Sulla base della valutazione, la Commissione stilerà una graduatoria e classificherà le domande in ordine decrescente di punteggio. I fondi del bando saranno distribuiti in ordine di punteggio dalle domande con il punteggio più alto a quelle con il punteggio più basso, fino a esaurimento dei fondi.
Nel caso in cui due domande (o più) raggiungano lo stesso numero di punti, sarà data priorità alla domanda che avrà ottenuto il maggior numero di punti per il criterio Valutazione del Consiglio della CACNI. Nel caso in cui due (o più) domande ottengano lo stesso numero di punti per il criterio Valutazione della Commissione e Accettazione da parte del Consiglio OSSIN, sarà data priorità alle domande in base all’ordine dei punti conseguiti per i seguenti criteri aggiuntivi:
– finalità e obiettivi del progetto;
– qualità e originalità del progetto;
– impatto economico, sostenibilità finanziaria e possibilità di raggiungere l’indipendenza finanziaria;
– capacità di generare un impatto positivo sul pubblico e capacità di generare un impatto culturale e turistico nell'area del programma;
– collaborazione con altri soggetti dell'area e sinergie con altri progetti.
Qualora i fondi previsti per il presente invito a presentare domande non siano sufficienti a finanziare i costi ammissibili indicati dal beneficiario nella struttura finanziaria, la CACNI può invitare il beneficiario a adeguare la struttura finanziaria della domanda in base ai fondi rimanenti disponibili.
Inoltre, la Commissione valutatrice può richiedere ulteriori spiegazioni sul progetto, sulle attività, sui costi pianificati e sul loro adeguamento. Qualora le spiegazioni non siano fornite entro il termine stabilito e secondo le modalità indicate nell'invito a presentare domanda di partecipare, la Commissione rigetterà la domanda.
20. Criteri di valutazione delle domande
Le domande che non saranno rigettate o respinte saranno valutate dalla Commissione valutatrice in base ai criteri. Soltanto le domande complete che soddisfano i requisiti stabiliti nel testo dell’invito a presentare domanda di partecipazione saranno incluse nella valutazione. Il numero totale di punti possibili è 100. Saranno ammessi al cofinanziamento soltanto i progetti con un punteggio pari o superiore a 50.
20.1 Scheda di valutazione
Il progetto sarà valutato sulla base dei seguenti criteri (il numero totale di punti possibili è 100):
A. Finalità e obiettivi del progetto (30 punti);
B. Qualità e originalità del progetto (20 punti);
C. Impatto economico, sostenibilità finanziaria e possibilità di raggiungere l’indipendenza finanziaria (10 punti);
D. Capacità di generare un impatto positivo sul pubblico e capacità di generare un impatto culturale e turistico nell'area del programma (10 punti);
E. Collaborazione con altri soggetti dell'area e sinergie con altri progetti (10 punti);
F. Valutazione della Commissione valutatrice e Adozione da parte del Consiglio della CACNI (20 punti).
A. Finalità e obiettivi del progetto
A questo criterio può essere assegnato un massimo di 30 punti. La valutazione si baserà sulle affermazioni indicate al punto 7.2 Modulo 2 – Disposizione del progetto. A ciascuna affermazione saranno assegnati 10 punti. I punti sono cumulativi.
Come sviluppo globale dell’area del programma si considera, ad esempio:
– l’aspetto economico, culturale, turistico, nonché quello sociale e ambientale. L’aspetto economico potrebbe basarsi sulla promozione dell’imprenditorialità e dell’innovatività, nonché sullo sviluppo delle infrastrutture, che potrebbero promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie e di modelli aziendali. L’aspetto culturale potrebbe includere la promozione dell’arte, della cultura e dell’istruzione, nonché lo sviluppo di eventi di natura culturale e di festival. L’aspetto turistico potrebbe essere incentrato sullo sviluppo dell’offerta culturale, che potrebbe attirare turisti provenienti da diversi Paesi e contribuire allo sviluppo dell’industria turistica. L’aspetto sociale e ambientale, invece, potrebbe essere riferito al miglioramento della qualità di vita della popolazione e allo sviluppo sostenibile, che terrebbe conto degli aspetti ambientali, sociali ed economici.
Per tutela dell’identità linguistica e culturale si intende, ad esempio:
– l’importanza del patrimonio linguistico e culturale: l’investimento dovrebbe essere incentrato sulla tutela del patrimonio linguistico e culturale, che svolge un ruolo importante nella visibilità e nell’identità della singola comunità;
– sostenibilità a lungo termine: l’investimento dovrebbe essere pianificato e realizzato in modo da garantire la sostenibilità a lungo termine della tutela dell’identità linguistica e culturale;
– collaborazione della comunità: l’investimento dovrebbe includere la partecipazione attiva della comunità;
– impatto culturale e didattico: l’investimento dovrebbe contribuire allo sviluppo dell’offerta culturale e didattica, nonché consentire la diffusione del sapere sul patrimonio linguistico e culturale;
– tutela dell’identità e delle tradizioni;
– accessibilità: l’investimento dovrebbe garantire l’accessibilità al patrimonio linguistico e culturale a un pubblico vasto, composto sia dalla popolazione locale sia da turisti.
Per promozione dello sviluppo imprenditoriale si intende, ad esempio:
– attività di incontro di imprenditori e attività di formazione;
– attività per la creazione di nuovi posti di lavoro e per lo sviluppo imprenditoriale;
– attività per lo sviluppo dell’innovatività e impatto ambientale;
– attività per lo sviluppo in senso globale e per l’aumento delle entrate;
– attività per garantire l’impatto economico e l’indipendenza finanziaria a lungo termine.
L'investimento non sembra inteso a tutelare l'identità linguistica e culturale della CNI, a creare opportunità per il suo coinvolgimento attivo nello sviluppo dell'area del programma, sia nel settore economico che culturale e turistico. Allo stesso tempo, l'investimento non sembra inteso alla promozione dello sviluppo imprenditoriale mediante nuove attività e al conseguimento di effetti economi e dell'indipendenza finanziaria a lungo termine.
0 punti
È evidente che l'obiettivo dell'investimento è quello di creare opportunità per il coinvolgimento attivo della CNI nello sviluppo globale dell'area del programma.
10 punti
È evidente che l'obiettivo dell'investimento è quello di preservare l'identità linguistica e culturale della CNI.
10 punti
È evidente che l'obiettivo dell'investimento è quello di incentivare lo sviluppo imprenditoriale della CNI con nuove attività e garantire il conseguimento di effetti economici e dell’indipendenza finanziaria a lungo termine.
10 punti
B. Qualità e originalità del progetto (20 punti)
A questo criterio può essere assegnato un massimo di 20 punti; i punti saranno assegnati in base al criterio secondo il quale la domanda ottiene in maggior numero di voti. La valutazione si baserà sulle affermazioni indicate al punto 7.3 Modulo 2 – Disposizione del progetto. I punti non sono cumulativi.
I criteri di valutazione in base ai quali sarà valutata la domanda sono la qualità e l’originalità del progetto.
Le caratteristiche di un progetto di qualità sono:
– chiarezza degli obiettivi,
– una struttura finanziaria chiaramente definita,
– pianificazione efficace del progetto, compresi i tempi,
– previsione e gestione dei rischi,
– controllo dell’attuazione del progetto,
– soddisfazione degli utenti finali dei servizi,
– comunicazione e promozione efficaci,
– impatto qualitativo sull’area del programma.
L’originalità del progetto si riferisce al grado di innovazione e creatività del progetto. Ciò significa che il progetto rappresenta qualcosa di nuovo o che va oltre le soluzioni e gli approcci esistenti.
Alcuni dei fattori che contribuiscono all’originalità di un progetto sono:
– la novità dei concetti: il progetto prevede un’implementazione innovativa o include un’idea nuova che si differenzia dagli approcci e dalle soluzioni esistenti,
– l’uso delle tecnologie: l’uso di tecnologie nuove o avanzate,
– la diversità dell’approccio: la risoluzione di un problema o il conseguimento degli obiettivi del progetto prevede un approccio diverso,
– l’individuazione di una nuova nicchia: tramite il progetto si individua una nuova nicchia,
– l’innovatività dei prodotti o dei servizi: il progetto prevede prodotti o servizi innovativi che non esistono sul mercato,
– l’innovatività delle idee: il progetto presenta idee o soluzioni innovative che possono cambiare le attività del beneficiario o migliorare i suoi metodi di lavoro.
Dalla descrizione del progetto non si evincono la qualità e l'originalità del progetto ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'area del programma
0 punti
Dalla descrizione del progetto si evince la qualità del progetto ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'area del programma
10 punti
Dalla descrizione del progetto si evincono la qualità e l'originalità del progetto ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'area del programma
20 punti
C. Impatto economico, sostenibilità finanziaria e possibilità di raggiungere l’indipendenza finanziaria (10 punti)
A questo criterio può essere assegnato un massimo di 10 punti; i punti saranno assegnati in base al criterio secondo il quale la domanda ottiene in maggior numero di voti. La valutazione si baserà sulle affermazioni indicate al punto 7.4 Modulo 2 – Disposizione del progetto. I punti non sono cumulativi.
Dalla disposizione del progetto non si evincono l'impatto economico, la sostenibilità finanziaria e la possibilità di raggiungere l’indipendenza finanziaria
0 punti
Dalla disposizione del progetto si evincono l'impatto economico e la sostenibilità finanziaria
5 punti
Dalla disposizione finanziaria si evincono l'impatto economico, la sostenibilità finanziaria e la possibilità di raggiungere l'indipendenza finanziaria
10 punti
D. Capacità di generare un impatto positivo sul pubblico e capacità di generare un impatto culturale e turistico nell’area del programma (10 punti)
A questo criterio può essere assegnato un massimo di 10 punti; i punti saranno assegnati in base al criterio secondo il quale la domanda ottiene in maggior numero di voti. La valutazione si baserà sulle affermazioni indicate al punto 7.5 Modulo 2 – Disposizione del progetto. I punti non sono cumulativi.
Non si evince che il progetto sia in grado di generare un impatto positivo sul pubblico e di generare un impatto culturale/turistico nell'area del programma
0 punti
Si evince che il progetto sia in grado di avere un impatto positivo sul pubblico
5 punti
Si evince che il progetto sia in grado di avere un impatto positivo sul pubblico e di generare un impatto culturale/turistico sull'area del programma
10 punti
E. Collaborazione con altri soggetti dell’area e sinergie con altri progetti (10 punti)
A questo criterio può essere assegnato un massimo di 10 punti; i punti saranno assegnati in base al criterio secondo il quale la domanda ottiene in maggior numero di voti. La valutazione si baserà sulle affermazioni indicate al punto 7.6 Modulo 2 – Disposizione del progetto. I punti non sono cumulativi.
Non si evincono collaborazioni con altri soggetti e sinergie con altri progetti
0 punti
Si evince la collaborazione con altri soggetti o sinergie con altri progetti
5 punti
Si evince la collaborazione con altri soggetti e sinergie con altri progetti
10 punti
F. Valutazione della Commissione valutatrice e Adozione da parte del Consiglio della CACNI (20 punti)
La Commissione valutatrice propone la valutazione al Consiglio della CACNI, che può confermare o modificare la valutazione proposta.
La Commissione valutatrice terrà conto dell’impatto a breve e a lungo termine del progetto e dell’attività sulla Comunità nazionale italiana e sull’area del programma. I punti non sono cumulativi.
Il progetto non ha un impatto diretto sugli appartenenti alla CNI nel territorio nazionalmente misto.
0 punti
Il progetto ha un impatto diretto su un gruppo ristretto di appartenenti alla CNI nel territorio nazionalmente misto.
10 punti
Il progetto ha un impatto diretto su un ampio gruppo di appartenenti alla CNI nel territorio nazionalmente misto.
15 punti
Il progetto ha un impatto diretto su tutti gli appartenenti alla CNI nel territorio nazionalmente misto.
20 punti
A titolo esemplificativo, il prodotto/servizio contribuisce a migliorare l’integrazione e la visibilità della CNI nei confronti della popolazione maggioritaria, oppure la CNI o i suoi appartenenti possono beneficiare direttamente del nuovo prodotto/servizio.
20.2 Punteggio minimo
Per il finanziamento saranno proposti i progetti che conseguiranno un punteggio minimo di 50 punti su 100. I progetti che non conseguiranno un punteggio minimo di 50 punti saranno rifiutati.
21. Documentazione dell'invito a presentare domanda di partecipazione
La documentazione dell’invito a presentare domanda di partecipazione:
– Testo dell’invito a presentare domanda di partecipazione;
– Modulo 1 – Disposizione del progetto;
– Modulo 2 – Elenco spese previste del progetto;
– Modulo 3 – Dati del richiedente;
– Modulo 4 – Dichiarazione dei fondi ottenuti;
– Modulo 5 – Dichiarazione di acquisizione dei dati;
– Modulo 6 – Dichiarazione assenza doppio finanziamento;
– Modulo 7 – Dicitura della busta;
– Bozza di contratto;
– ZZI-1 Richiesta di pagamento;
– ZZI-2 Relazione finale;
– ZZI-3 Elenco delle spese sostenute;
– Allegato 1 – Dichiarazione che tutte le copie dei preventivi e della documentazione consegnata sono identiche agli originali;
– Allegato 2 – Dichiarazione che tutte le copie delle fatture e delle quietanze di pagamento delle fatture sono identiche agli originali;
Alla domanda va allegato quanto segue:
– Modulo 1 – Disposizione del progetto, che deve essere interamente bilingue (ITA + SLO);
– Modulo 2 – Elenco spese previste del progetto;
– Modulo 3 – Dati del richiedente;
– Modulo 4 – Dichiarazione dei fondi ottenuti;
– Modulo 5 – Dichiarazione dei dati acquisiti;
– Modulo 6 – Dichiarazione assenza doppio finanziamento;
– Modulo 7 – Dicitura della busta;
– Bozza del contratto: sottoscritto su ogni pagina, timbrato sull’ultima pagina e firmato dal responsabile;
– Allegato 1 – Dichiarazione che tutte le copie dei preventivi e della documentazione consegnata sono identiche agli originali;
– Estratto del Registro delle Imprese della Slovenia – AJPES, risalente a non più di sei (6) mesi;
– Fotocopia dello statuto o di altro atto costitutivo da cui risulti l’attività nel settore per il quale il richiedente presenta domanda;
– Dichiarazione che attesti l’avvenuto pagamento di tutti gli obblighi finanziari e contrattuali (ad es., affitto, obblighi di locazione, ecc.);
– Almeno 3 offerte, preventivi dell’offerente più vantaggioso, contratti preliminari dalla validità di 3 mesi per tutti i costi previsti dal progetto per il quale si richiede il cofinanziamento, risalenti a non più di 6 mesi;
– la somma dei preventivi e dei contratti preliminari deve includere tutti i costi e gli sconti;
– In caso di investimento in opere edilizie, l’estratto o gli estratti catastali del luogo/edificio in cui verrà effettuato l’investimento, che non devono risalire a più di 1 mese;
– In caso di investimento in opere edili, tutti i permessi relativi all’investimento;
– In caso di acquisto di macchinari/attrezzature, è necessario allegare i prospetti delle attrezzature o dei macchinari o la documentazione che dimostri l’investimento;
– In caso di contratto di servizi, una descrizione del servizio comunicata ai potenziali contraenti ai fini della preparazione di un preventivo di spesa;
– In caso di acquisto di un bene immobile o di un natante, una relazione di un perito immobiliare, qualora l’acquisto del bene immobile/dell’imbarcazione sia oggetto di costo ammissibile.
22. Notifica di scelta e sottoscrizione del contratto
L'approvazione dei fondi sarà decisa su proposta della Commissione dal Presidente del Consiglio della CACNI o da una persona autorizzata.
In caso di notifica di delibera di aggiudicazione dei fondi, i richiedenti saranno invitati a stipulare il contratto con la CACNI. La CACNI si riserva il diritto di modificare, previa sottoscrizione del contratto, il modello in allegato alla documentazione dell’invito a presentare domanda di partecipazione. Il beneficiario ha il diritto di rifiutare la sottoscrizione del contratto. In questo caso si riterrà che il beneficiario abbia ritirato la domanda e perderà il diritto ai fondi concessi. Non è consentito modificare unilateralmente il contratto già trasmesso per la sua sottoscrizione. Al contrario, ciò implica che tra le parti non sussiste l’accordo necessario e il contratto si considera non concluso.
I beneficiari riceveranno invito scritto a stipulare il contratto con la CACNI. Qualora non rispondano all’invito entro otto (8) giorni dalla data di notifica dell’invito, si riterrà che abbiano rinunciato alla sottoscrizione del contratto.
Il contratto entrerà in vigore in seguito alla sottoscrizione di entrambe le parti contraenti, a condizione che i beneficiari presentino, prima della sottoscrizione del contratto, la garanzia richiesta di esecuzione degli obblighi; in caso contrario si riterrà che il beneficiario abbia rinunciato alla sottoscrizione del contratto e perderà il diritto ai fondi concessi.
Qualora il beneficiario rinunci alla sottoscrizione del contratto e lo comunichi per iscritto alla CACNI, i fondi rimanenti possono essere assegnati al richiedente successivo nella graduatoria delle domande valutate la cui domanda non è stata accolta in quanto i fondi sono stati assegnati a domande con punteggio più elevato. I fondi saranno assegnati in base all’ordine del numero di punti ottenuti. Il richiedente successivo è tenuto a fornire una dichiarazione scritta che attesti la sua capacità di attuare il progetto entro i termini ridotti. La proposta sarà redatta dalla Commissione.
Qualora la CACNI accerti che:
– la documentazione che costituisce la base per l’assegnazione dei fondi contenga informazioni, dichiarazioni o allegati mendaci, o che la domanda di pagamento o gli allegati contengano informazioni mendaci,
– i documenti successivi dimostrano che il progetto è stato avviato prima della presentazione della domanda di cofinanziamento,
– il richiedente è un richiedente non ammissibile o che il progetto non è ammissibile al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'invito a presentare proposte,
– la domanda o gli allegati alla richiesta di pagamento contengano dichiarazioni mendaci,
– i fondi non sono stati utilizzati per lo scopo per cui erano stati assegnati,
– i fondi sono stati concessi sulla base di informazioni mendaci,
– che il beneficiario ha acquistato immobilizzazioni nell'ambito di un progetto di investimento iniziale,
– che le immobilizzazioni acquistate dal beneficiario nell'ambito dell’investimento iniziale del progetto sono state cedute prima della scadenza del periodo contrattuale, oppure non sono presenti in modo continuativo nel sito del progetto di investimento iniziale durante il periodo contrattuale, oppure sono state o vengono prestate ad altre persone fisiche e giuridiche prima della scadenza del periodo contrattuale,
– il beneficiario non rispetta la legislazione applicabile e non adempie ai propri obblighi,
– i lavori di costruzione non sono stati eseguiti in conformità alle norme che regolano la costruzione di edifici, l'urbanistica, la tutela del patrimonio culturale e la tutela dell'ambiente,
– il beneficiario non adempie o non ha adempiuto a uno qualsiasi degli obblighi previsti dal Capitolo 7,
– durante l'attuazione del progetto si verificano cambiamenti tali da influire sulla valutazione della domanda in modo tale che questa scenda al di sotto della soglia stabilita per il cofinanziamento delle domande,
la CACNI ha il diritto di richiedere immediatamente al beneficiario il rimborso di tutti i fondi in un'unica soluzione. Il beneficiario è tenuto a restituire i fondi, con gli interessi di mora a partire dalla data dell’accredito ricevuto fino alla data del rimborso.
I richiedenti saranno informati dell’esito dalla loro domanda entro sessanta (60) giorni dalla data di chiusura dell’apertura delle domande. I risultati di questo invito a presentare domanda di partecipazione sono informazioni di natura pubblica e saranno pubblicati sul sito web della CACNI.
23. Informativa legale
Avverso la decisione della CACNI non è ammesso ricorso. La decisione della CACNI relativa alla domanda per l’assegnazione dei fondi può essere impugnata per via amministrativa. Il ricorso deve essere presentato al Tribunale amministrativo della Repubblica di Slovenia entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione, e va consegnato, per iscritto, al Tribunale o inviato per posta. Il ricorso si considera depositato in Tribunale alla data in cui viene spedito per mezzo di posta raccomandata. Il ricorso va depositato in tante copie quante sono le parti in causa. Al ricorso va allegata la delibera impugnata, in originale, in copia o in contropartita.
L’azione legale non ostacola la sottoscrizione del contratto di finanziamento del progetto con i beneficiari scelti.
24. Data di assegnazione degli aiuti “de minimis”
In conformità con l’Art. 3, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti »de minimis« (Gazzetta ufficiale dell'UE L 352, 24/12/2013), gli aiuti »de minimis« sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti “de minimis” all’impresa.
La data della sottoscrizione del contratto è considerata come data dell’assegnazione degli aiuti “de minimis”; sulla base di tale data viene verificato il cumulo degli aiuti »de minimis«. Una volta concesso l'aiuto (contratto firmato), si considera, dal punto di vista degli aiuti di Stato, come assegnato, indipendentemente dal fatto che non sia stato ancora effettivamente erogato.
25. Dichiarazioni e informazioni fornite nella domanda e alla stipula del contratto: il richiedente è soggetto a responsabilità penale e al risarcimento dei danni per dichiarazioni e informazioni mendaci o fuorvianti rilasciate in relazione alla domanda di partecipazione al presente invito a presentare domanda di partecipazione o successivamente al momento della stipula del contratto o nel corso della sua attuazione. In tali casi, la CACNI procederà ai sensi della Legge sulla procedura penale e richiederà al richiedente il rimborso dei fondi già erogati e delle spese sostenute, oltre agli interessi di mora.
26. Quando e dove gli interessati possono ritirare la documentazione dell'invito a presentare domanda di partecipazione: tutte le informazioni e i dati necessari alla presentazione di una domanda completa e corretta sono riportati nella documentazione dell'invito a presentare domanda di partecipazione, che sarà pubblicata sul sito web http://cancostiera.eu/ a partire dalla data di pubblicazione dell’invito a presentare domanda di partecipazione.
27. Attuazione e completamento dell’investimento, rendicontazione
La finalità delle relazioni è quella di monitorare e valutare l’investimento e il conseguimento degli obiettivi del progetto di investimento iniziale. Il beneficiario è tenuto a informare la CACNI dell’andamento e dei risultati dell’attuazione del progetto, nonché della propria situazione aziendale e occupazionale, soprattutto per quanto riguarda l’aumento dell’occupazione, che è oggetto del contratto.
Il beneficiario è tenuto a informare la CACNI dell’andamento dell’investimento, e nella fattispecie:
– al momento dell’emissione della richiesta di pagamento,
– durante la realizzazione del progetto (fino all’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali), su richiesta della CACNI,
– in caso di guasto/assistenza o di altri motivi per i quali le immobilizzazioni, per l’acquisto delle quali sono stati concessi contributi a fondo perduto, non si trovino temporaneamente nel luogo di realizzazione dell’investimento iniziale, dovrà essere data comunicazione entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento mediante:
– una nota che indichi i motivi per cui l’immobilizzazione non si trova temporaneamente nel luogo dell’investimento iniziale, con un’indicazione del tempo stimato, 
– una lettera di vettura o altra documentazione relativa al trasporto dell’immobilizzazione, 
– nota-dichiarazione del ritorno dell’immobilizzazione al luogo dell’investimento iniziale, 
– al termine del progetto, quando tutti gli obblighi contrattuali saranno soddisfatti, il beneficiario sarà tenuto a presentare una relazione finale del progetto che illustri i risultati e gli obiettivi del progetto, i costi totali dell’investimento e la struttura dell’occupazione creata:
– ZZI-1 Richiesta di pagamento 
– ZZI-2 Relazione finale 
– ZZI-3 Elenco spese sostenute 
– Allegato 2 – Dichiarazione che tutte le copie dei preventivi e della documentazione consegnata sono identiche agli originali 
Qualora il beneficiario non raggiunga gli obiettivi e i risultati del progetto come indicato nella domanda e nel contratto, la CACNI può recedere dal contratto e chiedere il rimborso dei fondi erogati, con gli interessi di mora dalla data dell’accredito fino alla data del rimborso. Il beneficiario che non consegue gli obiettivi e i risultati del progetto sarà inoltre escluso come candidato ammissibile per l'anno successivo.
I fondi non assegnati possono essere assegnati al richiedente successivo nella graduatoria delle domande valutate, ma la cui domanda non è stata accolta a causa dell'esaurimento dei fondi. I fondi saranno assegnati in base al numero di punti ottenuti. Il beneficiario successivo è tenuto a fornire una dichiarazione scritta da cui risulta che è in grado di realizzare il progetto entro la scadenza ridotta. La proposta sarà preparata dalla CACNI.
In caso di dubbi sull'ammissibilità dell'investimento e del richiedente, la CACNI può richiedere ulteriori chiarimenti o documenti di supporto, che il beneficiario è tenuto a fornire entro i termini e secondo le modalità indicate dalla CACNI nell’invito a presentare domanda di partecipazione.
Qualora il beneficiario non presenti le relazioni di cui al terzo paragrafo della presente sezione entro il termine stabilito, è tenuto a rimborsare i fondi ricevuti su richiesta della CACNI, come previsto dal contratto o dall’ invito a presentare domanda di partecipazione della CACNI.
28. Erogazione
La base per l’erogazione dei fondi è la richiesta di cofinanziamento (richiesta di pagamento), approvata dalla CACNI.
28.1 Termine, modalità di emissione e numero delle richieste di pagamento
Il termine ultimo per l’emissione delle richieste di pagamento è il 20 ottobre 2024.
28.2 Allegati alla richiesta di pagamento
In allegato alla richiesta di pagamento va presentato, tramite posta elettronica o per posta ordinaria, lo stesso giorno in cui viene presentata la richiesta di pagamento:
– ZZI-1 Richiesta di pagamento;
– ZZI-2 Relazione finale;
– ZZI-3 Elenco spese sostenute;
– Allegato 2 – Dichiarazione che tutte le copie dei preventivi e della documentazione consegnata sono identiche agli originali;
– altra documentazione indicata nel contratto all’Art. 6;
– altra documentazione richiesta dalla CACNI.
Allegati:
– copie delle fatture dei fornitori (gli originali devono essere conservati dal beneficiario e presentati al momento della verifica dell'attuazione del progetto),
– che devono essere intestate al beneficiario-richiedente,
– devono indicare l'oggetto della vendita (identificazione precisa)
– su cui deve essere riportato il valore comprensivo di IVA e quello IVA esclusa (se l'IVA non viene addebitata, occorre spiegarne il motivo),
– devono riportare la data di emissione della fattura,
– devono indicare la data in cui il servizio è stato realizzato o la merce è stata fornita, e
– devono indicare il termine di pagamento,
– devono essere certificate dal tutore del contratto del beneficiario e, nel caso di lavori edili, da un supervisore,
– ricevute (estratti conto bancari) di accredito/pagamento al fornitore – l'estratto conto deve dimostrare che il beneficiario ha trasferito i fondi al fornitore/emittente della fattura,
– copie delle bolle di consegna certificate (firma, timbro) dal fornitore e dal beneficiario con la data di ricevimento della merce o, nel caso di lavori di costruzione, il verbale di completamento dei lavori del progetto.
A seconda del tipo di costi ammissibili richiesti, è possibile che sia necessario allegare anche i seguenti documenti:
– in caso di acquisto di investimenti immateriali: contratti per il riconoscimento dei diritti,
– in caso di acquisto di un bene immobili: contratti, iscrizione al catasto, estratto/i catastale/i,
– nel caso di ristrutturazione o costruzione di un edificio: la licenza di esercizio che deve essere intestata al richiedente o al beneficiario:
– al momento della richiesta di pagamento, oppure 
– al più tardi alla data di entrata in esercizio, oppure 
– entro e non oltre (ultima data) 6 mesi dalla data dell'ultima richiesta di pagamento o alla data della prima richiesta di pagamento se il richiedente ha acquistato l'impianto o se il progetto viene realizzato in locali in affitto. 
Gli allegati (bolle di consegna e fatture) devono dimostrare che l'acquisto delle attrezzature è previsto nella domanda dell’invito a presentare domanda di partecipazione (coerenza con i preventivi presentati nella domanda dell’invito a presentare domanda di partecipazione).
La CACNI può richiedere al beneficiario ulteriori documenti qualora dagli allegati trasmessi non sia possibile stabilire in modo chiaro e inequivocabile che si tratta di una spesa ammissibile.
28.3 Irregolarità nella richiesta di pagamento
Qualora il rendiconto finanziario finale del progetto mostri costi ammissibili inferiori al valore stimato dei costi ammissibili del progetto, l'importo del cofinanziamento da parte di CACNI sarà ridotto proporzionalmente.
Qualora dall'esame della richiesta di pagamento dei contributi a fondo perduto presentata dal beneficiario risulti che non sono stati allegati tutti gli i documenti richiesti o che il beneficiario dichiari costi che, in termini di contenuto o di importo, non corrispondono alle disposizioni del fac-simile di contratto riportato nella documentazione dell’invito a presentare domanda di partecipazione, ossia del contratto stipulato, la CACNI inviterà il beneficiario a completare o, se possibile, giustificare la domanda, oppure la respingerà.
Qualora la domanda sia respinta, il beneficiario può presentare una nuova richiesta corretta – entro il termine ultimo per la presentazione delle richieste di pagamento per l'anno in corso.
L'erogazione dei fondi avverrà dietro presentazione di una richiesta di erogazione corretta e completa da parte del beneficiario e approvata dalla CACNI.
Qualora il beneficiario non presenti richiesta di pagamento entro il termine stabilito o non la presenti nella forma appropriata (in formato elettronico, con gli allegati), o non integri la richiesta di pagamento entro il termine stabilito dalla CACNI, perderà il diritto all’erogazione dei fondi o di parte dei fondi ai sensi del contratto.
Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana – Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti