Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

Ob-1713/24, Stran 633
Na podlagi sklepa 3. redne seje sveta šole z dne 5. 3. 2024 razpisuje Svet šole Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje, Šafarsko 24C, 9246 Razkrižje, prosto delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23) in 84. členom Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP in 16/23).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2024.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi, dokazilo o nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata),
– dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti v skladu z določbami 170.a člena ZOFVI in 84. člena KZ-1 (da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev in potrdilo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost), ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da ni oseba v kazenskem postopku, ki ni starejše od 30 dni,
kandidati pošljejo v zaprti ovojnici v roku 15 dni po objavi razpisa na naslov: Svet šole Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje, Šafarsko 24C, 9246 Razkrižje, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje.
Zaželeno je, da kandidat predloži tudi kratek življenjepis in opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet šole Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti