Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

Ob-1706/24, Stran 638
Na podlagi četrtega odstavka 211. člena in prvega odstavka 217. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in nasl., v nadaljnjem besedilu ZVO-2), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09 in nasl., v nadaljnjem besedilu Akt o ustanovitvi), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-8/2023-11, objavljenimi dne 13. 9. 2023 (objavljeni na spletni strani: https://www.ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja-eko-sklada), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2024, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-2/2024/3 z dne 13. 2. 2024, ter v skladu s Shemo »de minimis pomoči« Spodbude za okoljske naložbe gospodarskih družb in drugih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma zasebnikov (št. priglasitve M001-5854067-2014/I) ter Pravili o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis« št. 0141-9/2023-2 z dne 15. 9. 2023 (objavljeni na spletni strani: https://www.ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/pravila-o-dodeljevanju-pomoci-po-pravilu-de-minimis), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 112SUB-OBPO24 
Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe 
1. Predmet, namen javnega poziva in upravičeni stroški naložbe
Predmet spodbude po tem javnem pozivu je nova skupna naložba, ki se bo izvedla v starejši stavbi s tremi ali več posameznimi deli, na celotnem območju Republike Slovenije in, ki še ni bila zaključena ob vložitvi vloge za pridobitev spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) na ta javni poziv, in sicer:
A – toplotna izolacija zunanjih sten, tal nad zunanjim zrakom ali zunanjih sten proti terenu,
B – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju,
C – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo,
D – optimizacija sistema ogrevanja.
Kot posamezen del stavbe se ne šteje npr. klet, pralnica, hodnik, stopnišče, kurilnica itd.
Starejša stavba po tem javnem pozivu je stavba:
– za katero je bilo veljavno gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske ali poslovne stavbe ali spremembo namembnosti v stanovanjsko ali poslovno stavbo izdano pred 1. 7. 2010 ali
– za katero je bilo pred vložitvijo vloge na ta javni poziv izdano gradbeno dovoljenje za legalizacijo stavbe, zgrajene pred 1. 7. 2010 ali
– za katero je bilo pred vložitvijo vloge na ta javni poziv izdano dovoljenje za objekt daljšega obstoja ali
– za katero je bilo pred vložitvijo vloge na ta javni poziv izdana odločba, s katero se je ugotovilo, da ima objekt pridobljeno gradbeno in uporabno dovoljenje na podlagi zakona.
Namen javnega poziva je večja energijska učinkovitost v stavbah, zmanjšanje onesnaženosti zraka in s tem boljša kakovost zunanjega zraka.
Za pridobitev nepovratne finančne spodbude za ukrepe A – toplotna izolacija zunanjih sten, tal nad zunanjim zrakom ali zunanjih sten proti terenu, B – toplotna izolacija ravne strehe in/ali poševne strehe in D – optimizacija sistema ogrevanja je, ne glede na to, da gre za vzdrževalna ali druga dela, obvezna izdelava Projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (v nadaljnjem besedilu: PZI), skladno z veljavnim pravilnikom, ki ureja projektno in drugo dokumentacijo ter obrazce pri graditvi objektov. Prav tako mora pri izvedbi navedenih ukrepov biti zagotovljen nadzor, kot ga določa veljavni gradbeni zakon.
Vlagatelj na Eko sklad predloži le del PZI dokumentacije, in sicer: Prilogo 1A Naslovna stran projektne dokumentacije, Prilogo 1B Udeleženi strokovnjaki pri projektiranju, Prilogo 1C Naslovna stran načrta in Prilogo 2B Izjava projektanta in vodje projektiranja v PZI.
V primeru nezahtevne izvedbe toplotne izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju (ukrep B) in toplotne izolacije tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo (ukrep C) PZI ni potrebno izdelati.
Prav tako izdelava PZI za ukrepa A – toplotna izolacija zunanjih sten, tal nad zunanjim zrakom ali zunanjih sten proti terenu in B – toplotna izolacija ravne strehe in/ali poševne strehe ni obvezna, če ima večstanovanjska stavba osem ali manj posameznih delov. V takem primeru se ukrepa lahko izvajata samo na stavbi kot celoti in ne zgolj na delu stavbe (npr. ni mogoče sofinanciranje izvedbe zgolj dela fasade).
Celotno PZI dokumentacijo vlagatelj predloži le v primeru poziva Eko sklada v odrejenem roku, ki ne sme biti daljši od 15 dni. PZI dokumentacija mora biti izdelana skladno z veljavnim pravilnikom, ki ureja projektno in drugo dokumentacijo ter obrazce pri graditvi objektov, in predložena v tiskani obliki, v projektantskih mapah, s podpisi in žigi projektantov.
Vsebina PZI:
Splošni del za ukrepe A, B, D:
– Priloga 1A Naslovna stran projektne dokumentacije
– Priloga 1B Udeleženi strokovnjaki pri projektiranju
– Priloga 1C Naslovna stran načrta
– Priloga 2B Izjava projektanta in vodje projektiranja v PZI.
Tehnični del ukrep A:
– tehnično poročilo z opisom projektnih rešitev, navedbo materialov, navodila za vgradnjo ter analize in izračune za dokazovanje bistvenih in drugih zahtev;
– popis del in/ali projektantski predračun;
– tehnični prikazi načrtov:
Obstoječe stanje: 
– lokacijski prikaz, izdelan najmanj na zemljiškokatastrskem prikazu s prikazom varovalnih pasov in omejitev prostorskega akta ter požarno varnostnih zahtev. V kolikor omejitev ni, je potrebno le-to v prikazu ustrezno navesti; 
– posnetek obstoječega stanja – vse fasade, ki se spreminjajo, navesti obstoječe sestave konstrukcij, vsaj M 1:100. 
Predvideno stanje: 
– tehnični prikaz tlorisa tipične etaže objekta s prikazom predvidene toplotne izolacije z dimenzijami ter z označitvijo in opisom novih konstrukcijskih sestavov in označitvijo vseh potrebnih detajlov, vsaj M 1:100; 
– prečni prerez stavbe z višinskimi kotami, s prikazom predvidene toplotne izolacije, označbo detajlov in sestav posameznih konstrukcij, vsaj M 1:100; 
– vertikalni prerez skozi obnovljeni fasadni pas (fasadne pasove), M 1:50, detajlno M 1:20; 
– fasade objekta (S, J, V, Z) s prikazom požarnih barier v toplotni izolaciji, vsaj M 1:100; 
– tehnični prikazi detajlov gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del v ustreznem merilu. Obvezni detajli vsaj v M 1:10 so: priključek fasadne obloge na stavbno pohištvo, okenske police, fasadna obloga na podzidku oziroma pod terenom, prikaz požarne bariere v toplotni izolaciji, zaključek fasade na vrhu- z napuščem, z atiko itd. Morebitni dodatni detajli so odvisni od lastnosti objekta: balkoni, lože, odtoki v ložah, nadstrešnice, zaključki iz pločevinastih obrob. 
Tehnični del ukrep B:
– tehnično poročilo z opisom projektnih rešitev, navedbo materialov navodila za vgradnjo ter analize in izračune za dokazovanje bistvenih in drugih zahtev;
– popis del in/ali projektantski predračun;
– tehnični prikazi načrtov:
Obstoječe stanje: 
– lokacijski prikaz, izdelan najmanj na zemljiškokatastrskem prikazu s prikazom varovalnih pasov in omejitev prostorskega akta ter požarno varnostnih zahtev. V kolikor omejitev ni, je potrebno le-to v prikazu ustrezno navesti; 
– posnetek obstoječega stanja strehe (tloris ostrešja (kadar gre za posege v ostrešje), tloris strehe, najmanj en prerez), navesti obstoječe sestave konstrukcij, vsaj M 1:100 (merilo prilagoditi dimenzijam objekta). 
Predvideno stanje: 
– tehnični prikaz tlorisa strehe objekta s prikazom označitve detajlov, vsaj M 1:100 (merilo prilagoditi dimenzijam objekta); 
– vertikalni prerez skozi obnovljeno streho z označitvijo in opisom novih konstrukcijskih sestavov in označitvijo vseh potrebnih detajlov, vsaj M 1:100; 
– prikaz odvodnjavanja strehe s prikazom nagibov strešin, pozicijami vtočnikov in načrtom odvodnih cevi do peskolovov ob stavbi. V načrtu morajo biti prikazani detajli vtočnikov, morebitni varnostni prelivi in drugi tehnični detajli (ogrevanje odtočnih sistemov), v kolikor so potrebni; 
– tehnični prikazi detajlov gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del v ustreznem merilu (npr. M 1:10, detajli izvedbe obnove strehe, odvodnjavanje, detajl atike, napušča, stik s fasado ipd.). 
Tehnični del ukrep D:
– Tehnično poročilo:
– pregled obstoječega stanja sistema ogrevanja s popisom dejansko vgrajenih grelnih teles, obstoječih ventilov, termostatskih in zapornih ventilov na povratku, obtočnih črpalk in drugih elementov z vplivnimi parametri delovanja; 
– izračun in določitev potrebnih elementov za hidravlično uravnoteženje sistema ogrevanja; 
– izračun pretoka na radiatorskih termostatskih ventilih in določitev prednastavitev ventilov na že vgrajenih ustreznih radiatorskih termostatskih ventilih in na novih radiatorskih termostatskih ventilih izbranega tipa. 
– Tehnične prikaze:
– shemo dvižnih vodov hidravlično uravnoteženega sistema ogrevanja, ki mora vključevati: moč radiatorjev, želeno temperaturo prostorov, oznake dvižnih vodov, pretoke in prednastavitev radiatorskih termostatskih ventilov, ventile za hidravlično uravnoteženje sistema in regulatorje diferenčnega tlaka s pripadajočimi dimenzijami in nastavitvami; 
– tlorise nadstropij ogrevanja – hidravlično uravnoteženje (po potrebi). 
Ustreznost izvedene naložbe se med drugim izkazuje tudi z Dokazilom o zanesljivosti objekta, ki vsebuje:
– vodilno mapo s tabelaričnimi seznami in prilogami;
– dokazilo izvajalca s tabelaričnimi seznami in prilogami.
Če je med gradnjo prišlo do spremenjenih tehničnih rešitev, je potrebno izdelati načrt s prikazi izvedenega stanja.
A – toplotna izolacija zunanjih sten, tal nad zunanjim zrakom ali zunanjih sten proti terenu
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije zunanjih sten, tal nad zunanjim zrakom ali zunanjih sten proti terenu, če bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,200 W/(m2K). Če je predmet naložbe izvedba kontaktno izolacijske fasade, mora biti ta izvedena s preizkušenim fasadnim sistemom.
V delu, kjer je na stavbi že vgrajena toplotna izolacija in ta ne bo odstranjena, je lahko naložba izvedena z dodatno toplotno izolacijo ob izpolnjevanju enačbe, s katero se zagotovi zahtevano razmerje λ/d ≤ 0,200 W/(m2K):Slika 1
Pri izračunu potrebne dodatne toplotne izolacije se upošteva toplotna prevodnost obstoječe toplotne izolacije λ = 0,045 W/(mK) in debelina obstoječe toplotne izolacije (dobst), ki je razvidna z merilnega traku na fotografiji obstoječega stanja, ki mora biti priložena k vlogi za pridobitev nepovratne finančne spodbude. Med obstoječo toplotno izolacijo ne štejejo zidaki, ometi, toplotno izolacijski ometi, toplotno izolacijske opeke, silikatne opeke, porobeton in podobni gradbeni materiali.
Priznani stroški vključujejo:
– izdelavo PZI in opravljanje nadzora;
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije;
– nakup in vgradnjo fasadnega sistema;
– postavitev gradbenega odra;
– odstranitev in izravnavo obstoječega ometa ali ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne hidroizolacije na predelu podzidka (»cokla«);
– odstranitev obstoječih oken/vhodnih vrat in nakup ter vgradnjo novih oken/vhodnih vrat v skupnih prostorih, skupaj s pripadajočimi elementi;
– demontažo starih okenskih polic, nakup in vgradnjo okenskih polic, obdelavo špalet;
– odstranitev, vgradnjo oziroma nakup elementov stavbe (balkonskih ograj, nadstreškov, žlebov ipd.);
– ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
B – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju, če bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,140 W/(m2K). Pri navedenem izračunu razmerij se morebitne obstoječe izolacije ne upošteva.
Priznani stroški vključujejo:
– izdelavo PZI in opravljanje nadzora (samo v primeru toplotne izolacije ravne ali poševne strehe);
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije;
– nakup in vgradnjo parne zapore/ovire, paroprepustne folije oziroma drugih materialov v funkciji sekundarne kritine, letvanje;
– zaključne obloge pri izolaciji strehe, npr. mavčno-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelavo betonskega estriha, lesene pohodne obloge;
– pri obnovi ravne strehe tudi strošek odstranitve starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije in izvedbo estriha oziroma druge zaključne obloge;
– odstranitev, vgradnjo oziroma nakup elementov stavbe;
– ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
C – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za izvedbo toplotne izolacije tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo, če bo izkazano razmerje med toplotno prevodnostjo (λ) in debelino (d) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,280 W/(m2K). Pri navedenem izračunu razmerij se morebitne obstoječe izolacije ne upošteva.
Priznani stroški vključujejo:
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije;
– odstranitev oblog, tlakov, izkop, izvedbo odvodnjavanja v delu, ki je povezan z obnovo, izvedbo hidroizolacije, izvedbo novih tlakov in oblog;
– odstranitev ostalih gradbenih materialov;
– odstranitev in ponovno vgradnjo elementov stavbe, povezanih z izvedbo naložbe;
– izvedbo prezračevanja kleti;
– ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
D – optimizacija sistema ogrevanja
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za optimizacijo sistema ogrevanja, ki zajema nakup in vgradnjo radiatorskih termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje celotnega sistema ogrevanja.
Priznani stroški vključujejo:
– izdelavo PZI in opravljanje nadzora;
– nakup in vgradnjo radiatorskih termostatskih ventilov s prednastavitvijo pretoka ali radiatorskih termostatskih ventilov in priključnih ventilov s tehnologijo avtomatske omejitve pretoka, ki hkrati tudi avtomatsko regulirajo spremembo tlačne razlike ali nakup in vgradnjo termostatskih ventilov pri enocevnih ogrevalnih sistemih;
– nakup in vgradnjo ventilov za hidravlično uravnoteženje;
– nakup in vgradnjo regulatorjev diferenčnega tlaka v dvižne vode, kadar gre za spremenljiv pretok v sistemu in če razlika tlaka črpalke (dobavna višina) pri kateremkoli pretoku preseže 25 kPa; pri uporabi tehnologije avtomatske omejitve pretoka regulatorji diferenčnega tlaka niso potrebni;
– izvedbo nastavitev pretokov na termostatskih ventilih po predhodnih izračunih prednastavitev, s pripravo poročila o teh nastavitvah; pri enocevnih sistemih prednastavitev pretokov termostatskih ventilov ni potrebna;
– izvedbo hidravličnega uravnoteženja sistema ogrevanja s pripravo poročila o pregledu delovanja hidravlično uravnoteženega sistema ogrevanja z analizo rezultatov doseženih pretokov in s poročilom o meritvah hidravličnega uravnoteženja;
– nakup in vgradnjo naprav za odzračevanje ter vzdrževanje tlaka v sistemu ogrevanja;
– nakup in vgradnjo toplotne izolacije cevovodnega razvoda in ostalih elementov sistema ogrevanja;
– nakup in vgradnjo obtočne črpalke s frekvenčno regulacijo pri spremenljivem pretoku vode v sistemu ogrevanja, in sicer le v primeru, če je črpalka ustrezno dimenzionirana v projektu za optimizacijo sistema ogrevanja;
– izvedbo centralne regulacije sistema ogrevanja glede na zunanjo temperaturo zraka in vgradnjo regulacijskih ter ostalih ventilov;
– ostale stroške, ki so smiselno povezani z izvedbo naložbe.
2. Vir in višina sredstev ter višina nepovratne finančne spodbude
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20, ZURE) zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 7.000.000,00 EUR.
b) višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude se za posamezno upravičeno osebo določi na podlagi njenega solastniškega deleža, ki je razviden iz predpisanega obrazca, ki je del razpisne dokumentacije, razen pri ukrepu D, kjer se višina nepovratne finančne spodbude določi na podlagi števila grelnih teles. Z navedbo solastniškega dela in podpisom obrazca vlagatelji izjavljajo, da je navedeni solastniški delež skladen z njihovim solastniškim deležem na celotni stavbi. Če so vlagatelji s pogodbo o medsebojnih razmerjih dogovorili drugačen način delitve stroškov upravljanja, v obrazec vpišejo dogovorjen delež delitve stroškov upravljanja. Pri stavbi, ki ima več vhodov in več različnih upravnikov, z ločenimi rezervnimi skladi, se lahko solastniki stavbe v primeru, da se bo izvedel ukrep samo na delu stavbe, za izvedbo posamezne naložbe dogovorijo za drugačen način delitve stroškov. V takem primeru se višina nepovratne spodbude za posamezno upravičeno osebo določi na podlagi deleža delitve stroškov, določenega v sporazumu.
V primeru skupnega PZI, ki vključuje več posameznih ukrepov, in ko pripadajoči strošek PZI ni specifično porazdeljen na posamičen ukrep, se pri izračunu višine nepovratne finančne spodbude vrednost PZI in opravljanja nadzora za posamezen ukrep upošteva v sorazmernem deležu glede na višino investicije v posamezen ukrep, ki ga PZI vsebuje.
Med upravičene stroške ne sodi davek na dodano vrednost.
A – toplotna izolacija zunanjih sten, tal nad zunanjim zrakom ali zunanjih sten proti terenu
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 30 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 35 EUR na m2 toplotne izolacije zunanjih sten, tal nad zunanjim zrakom ali zunanjih sten proti terenu.
B – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 30 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 35 EUR na m2 toplotne izolacije ravne strehe oziroma ne več kot 20 EUR na m2 toplotne izolacije poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju.
C – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 30 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 20 EUR na m2 toplotne izolacije tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo.
D – optimizacija sistema ogrevanja
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 70 EUR na grelno telo.
c) višina nepovratne finančne spodbude za prejemnike socialne pomoči
Nepovratna finančna spodbuda za izvajanje kateregakoli ukrepa v starejši stavbi, ki je predmet tega javnega poziva, je za prejemnike socialne pomoči določena v obsegu 100 % upravičenih stroškov naložbe glede na njihov pripadajoči delež financiranja naložbe. Prejemnik socialne pomoči je vsaka fizična oseba, ki je lahko upravičena po tem javnem pozivu, ki je v času oddaje vloge na ta javni poziv upravičena do denarne socialne pomoči, ki ni izredna denarna socialna pomoč, ali do varstvenega dodatka po predpisih Republike Slovenije, ki urejajo socialne transfere. Prejemnik socialne pomoči izkazuje svojo upravičenost do ustrezno višje nepovratne finančne spodbude s kopijo odločbe Centra za socialno delo o pravici do denarne socialne pomoči, ki ni izredna socialna pomoč, oziroma odločbe o pravici do varstvenega dodatka.
d) višina nepovratne finančne spodbude v primeru izvedbe naložbe v Triglavskem narodnem parku
Če ima vlagatelj, ki je fizična oseba, stalno prebivališče na območju, določenem v 9. členu Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 in nasl., v nadaljnjem besedilu: ZTNP-1), in se bo tudi naložba izvedela na tem območju, oziroma če ima vlagatelj, ki je pravna oseba, na tem območju sedež, se v skladu s prvim odstavkom 11. člena ZTNP-1 končna višina nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu poviša za 25 %.
3. Upravičene osebe
Upravičena oseba po tem javnem pozivu je vsaka fizična oseba, ki je investitor in:
– lastnik ali solastnik/etažni lastnik/solastnik stavbe/dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva ali
– lizingojemalec posameznega dela stavbe, kjer bo izveden ukrep, ki je predmet javnega poziva, s pisnim soglasjem lastnika/etažnega lastnika.
Upravičene osebe so tudi:
– pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini,
– pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.
Navedeni pogoji morajo biti izpolnjeni ves čas postopka, to je od vložitve vloge, do izdaje odločbe.
Do nepovratne finančne spodbude niso upravičene osebe:
– ki imajo na dan vložitve vloge zapadle in neplačane finančne obveznosti do Eko sklada ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po pogodbah, sklenjenih z Eko skladom,
– katerih zapadle neplačane obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti, ki jih pobira Finančna uprava Republike Slovenije, na dan vložitve vloge za pridobitev sredstev znašajo 50 EUR ali več,
– ki na dan vložitve vloge za pridobitev sredstev niso imele predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih pet let do dne vložitve vloge za pridobitev sredstev,
– ki na dan vložitve vloge nimajo poravnanih obveznosti iz plač ali socialnih prispevkov,
– ki so gospodarske družbe in zadruge v težavah v skladu z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah,
– ki so v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja,
– ki imajo blokiran transakcijski račun.
Če v prejšnjem odstavku te določbe ni drugače določeno, se razlogi iz prejšnjega odstavka ugotavljajo ob izdaji odločbe o pravici do spodbude.
Na javnem pozivu lahko sodelujejo pravne osebe v vseh sektorjih, razen tistih, ki so določena v 1. členu Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije, L 352 z dne 24. decembra 2013, str. 1–8; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).
Pravna oseba ni upravičena oseba po tem javnem pozivu, če je izključna (edina) lastnica starejše stavbe.
4. Dodatne zahteve in pogoji
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno in pravilno oddana ter popolna vloga.
Vlogo na tem javnem pozivu v imenu in za račun upravičenih oseb lahko vloži le upravnik, kadar ima stavba upravnika, ali skupni pooblaščenec vseh upravičenih oseb, kadar stavba nima upravnika (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec).
Pooblaščenec mora pred vložitvijo vloge seznaniti vse upravičene osebe, da imajo, če izpolnjujejo pogoje za prejemnike socialne pomoči, kot jih določa ta javni poziv, možnost pridobiti nepovratno spodbudo za izvajanje kateregakoli ukrepa, ki je predmet tega javnega poziva, v obsegu 100 % upravičenih stroškov naložbe. Nepovratna finančna spodbuda za izvajanje kateregakoli ukrepa v starejši stavbi, ki je predmet tega javnega poziva, je za prejemnike socialne pomoči določena v obsegu 100 % upravičenih stroškov naložbe glede na njihov pripadajoči delež financiranja naložbe. Če upravičena oseba take pogoje izpolnjuje, mora pooblaščenec v vlogi to posebej označiti, ter vlogi priložiti odločbo Centra za socialno delo o pravici do denarne socialne pomoči, ki ni izredna socialna pomoč, oziroma odločbo o pravici do varstvenega dodatka, ki se nanaša na obdobje vložitve vloge. Če upravičena oseba take odločbe ne želi izročiti pooblaščencu, jo mora pooblaščenec pozvati, naj odločbo po tem, ko bo vloga vložena, sama posreduje Eko skladu, z opozorilom, da v nasprotnem primeru do višje spodbude ne bo upravičena.
Vloga je pravočasna, če jo Eko sklad prejme pred oziroma na dan objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan in uro, ko je Eko sklad prejel vlogo, šteje dan in ura oddaje vloge na pošto. Za vloge, poslane po navadni pošti, se šteje, da so prejete ob 8. uri tistega dne, ko jo Eko sklad dejansko prejme.
Če se vloga odda osebno ali elektronsko, se za dan in uro prejema šteje dan in ura, ko jo Eko sklad dejansko prejme.
Če pride do spora, ali je bila vloga oddana in kdaj je bila oddana, je dokazno breme dokazovanja zatrjevanega dejstva na vlagatelju.
Vloga je formalno popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga 112SUB-OBPO24, ki je del razpisne dokumentacije tega javnega poziva, in vse obvezne priloge, in sicer:
– kopijo gradbenega dovoljenja oziroma uporabnega dovoljenja za gradnjo ali spremembo namembnosti stavbe, na kateri bo izvedena naložba, morebitne odločbe o legalizaciji stavbe, morebitne odločbe o izdaji dovoljenja za objekt daljšega obstoja oziroma morebitne odločbe o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja. Če obstaja razhajanje med parcelo/-ami na gradbenem/uporabnem dovoljenju in današnjim dejansko evidentiranim stanjem na prostorskem portalu Geodetske uprave Republike Slovenije, je vlogi potrebno priložiti tudi dokazilo o parcelaciji, iz katerega bo razvidna povezava med parcelo/-ami na gradbenem/uporabnem dovoljenju in današnjim stanjem ali
– izpolnjeno in podpisano Izjavo o legalnosti in namembnosti, s katero vlagatelji pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljajo, da je predmetna nepremičnina ali stavba zgrajena skladno s predpisi o graditvi objektov,
– seznam lastnikov/solastnikov stavbe oziroma seznam etažnih lastnikov/solastnikov posameznih delov stavbe, ki so v lasti fizičnih in pravnih oseb ali s.p., z razvidnimi solastniškimi deleži na celotni stavbi, in sicer v elektronski obliki na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije,
– sporazum o kritju stroškov za posamezni ukrep, če je bil sklenjen (primeri iz četrtega in petega stavka točke 2b) tega javnega poziva),
– v primeru, da posamezni upravičenci, ki so prejemniki socialne pomoči, uveljavljajo spodbudo v obsegu 100 % upravičenih stroškov, kopijo odločbe Centra za socialno delo o pravici do denarne socialne pomoči, ki ni izredna socialna pomoč, oziroma odločbe o pravici do varstvenega dodatka, če so jim jo upravičenci na njihov poziv predložili, v primeru, da upravičenci do višje spodbude take odločbe pooblaščencu niso izročili, dokazilo o pozivu upravičencu, naj odločbo Eko skladu izroči sam,
– soglasje lastnikov/solastnikov ali etažnih lastnikov/solastnikov stavbe, in sicer zbirno na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, oziroma na ustreznih drugih dokumentih, iz katerih bo razvidno:
– soglasje za izvedbo posameznega ukrepa; 
– soglasje, da se sredstva nepovratne finančne spodbude nakažejo v rezervni sklad ali na bančni račun pooblaščenca, če bo račun izvajalca naložbe v celoti poravnan pred nakazilom nepovratne finančne spodbude; 
– pooblastilo upravičenih oseb za zastopanje v upravnem postopku predmetnega javnega poziva in pooblastilo za podpis pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, 
– izjavo o prejetih »de minimis« pomočeh s strani gospodarskih družb in drugih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma zasebnikov, ki nastopajo kot upravičene osebe, na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije,
– del PZI dokumentacije: priložiti samo prilogo 1A Naslovna stran projektne dokumentacije in prilogo 1C Naslovna stran načrta ter prilogo 2B Izjava projektanta in vodje projektiranja v PZI; razen pri izvedbi toplotne izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju in toplotne izolacije tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo,
– predračun za pripravo PZI in nadzora oziroma račun in dokazilo o plačilu računa za pripravo PZI (razen pri izvedbi izolacije/stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju in/ali toplotne izolacije tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo), če je bil ta izdelan in plačan pred oddajo vloge na javni poziv,
– dodatne obvezne priloge glede na izbrani ukrep:
A – toplotna izolacija zunanjih sten, tal nad zunanjim zrakom ali zunanjih sten proti terenu 
– predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora vključevati popis del, oznako, vrsto, debelino, toplotno prevodnost (λ) in površino toplotne izolacije, v primeru izvedbe kontaktno izolacijske fasade pa mora predračun vsebovati tudi tip fasadnega sistema; 
– izjavo o lastnostih toplotne izolacije, skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (Uradni list Evropske unije, L 88 z dne 4. aprila 2011, str. 5–43, popravljeno s Popravkom Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (Uradni list Evropske unije L 88 z dne 4. aprila 2011; v nadaljnjem besedilu: Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov)), ali po Zakonu o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13; v nadaljnjem besedilu: ZGPro-1), če podatek o toplotni prevodnosti (λ) toplotne izolacije ni naveden na predračunu;
– izjavo o lastnostih skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov in evropsko tehnično oceno (ETA), izdelano na podlagi ustreznega evropskega ocenjevalnega dokumenta (EAD/ETAG), v primeru, da toplotno-izolacijski fasadni sistem ni naveden na informativnem seznamu, objavljenem na spletni strani www.ekosklad.si;
– fotografije dela stavbe, kjer se bo naložba izvajala; v primeru izvedbe toplotne izolacije fasade morajo biti fasade vidne v celoti; 
– fotografijo vgrajene obstoječe toplotne izolacije, iz katere bo razvidna vrsta in debelina toplotne izolacije, izmerjena z merilnim trakom ob toplotni izolaciji; fotografijo je potrebno predložiti v primeru, če se vgradi dodatna toplotna izolacija na obstoječo. 
B – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju 
– predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora vključevati popis del, oznako, vrsto, debelino, toplotno prevodnost (λ) in površino toplotne izolacije; 
– izjavo o lastnostih toplotne izolacije skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, če podatek o toplotni prevodnosti (λ) toplotne izolacije ni naveden na predračunu; 
– fotografije dela stavbe, kjer se bo naložba izvajala. 
C – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo 
– predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora vključevati popis del, oznako, vrsto, debelino, toplotno prevodnost (λ) in površino toplotne izolacije; 
– izjavo o lastnostih toplotne izolacije skladno z Uredbo (EU) št. 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov ali po ZGPro-1, če podatek o toplotni prevodnosti (λ) toplotne izolacije ni naveden na predračunu; 
– fotografije dela stavbe, kjer se bo naložba izvajala. 
D – optimizacija sistema ogrevanja 
– predračun izvajalca za izvedbo naložbe, ki mora vključevati nakup in vgradnjo ter izvedbo prednastavitev radiatorskih termostatskih ventilov, nakup in vgradnjo ventilov za hidravlično uravnoteženje sistema ogrevanja, nakup in vgradnjo regulatorjev diferenčnega tlaka ter hidravlično uravnoteženje celotnega sistema ogrevanja stavbe, skladno s PZI; 
– seznam lastnikov vseh delov stavbe, ki so v lasti fizičnih in pravnih oseb ali s.p. oziroma ostalih posameznih delov stavbe, ki naj vključuje število vseh grelnih teles, število grelnih teles z že vgrajenimi termostatskimi ventili in število grelnih teles, kjer termostatski ventili še niso vgrajeni, in sicer za vse posamezne dele stavbe v lasti fizičnih in pravnih oseb ali s.p.; 
– fotografije ključnih delov sistema ogrevanja pred izvedbo ukrepa (predvidena mesta vgradnje ventilov, obstoječi radiatorski ventili). 
b) stavba in izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov, energijske učinkovitosti stavb, predpisi, ki urejajo področje proizvodov, povezanih z energijo, ter drugimi veljavnimi predpisi.
Stavba in njeni deli, v (na) katerih bodo izvedeni ukrepi tega javnega poziva, morajo biti zgrajeni skladno s predpisi o graditvi objektov. Izpolnjevanje tega pogoja bo v primeru dvoma preverjeno z vpogledom v upravno odločbo, s katero se je dovolila gradnja stavbe (gradbeno ali uporabno dovoljenje za predmetno stavbo in njene dele) ali legalizacija izvedenih gradenj oziroma v odločbo za izdajo dovoljenja za objekt daljšega obstoja ali odločbo o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja, ki jo morajo vlagatelji na poziv Eko sklada priložiti, če ni bila priložena vlogi.
Če je stavba, kjer se bo naložba izvajala, kulturnovarstveno zaščitena, ali pa se stavba nahaja na kulturnovarstveno zaščitenem območju, je pri izvedbi naložbe treba upoštevati pogoje zaščite, ki veljajo za ta kulturnovarstveni režim.
Zaradi posebne obravnave kulturne dediščine v zakonodaji, lahko izvedba posameznega ukrepa, ki bo izveden pri obnovi kulturno-varstveno zaščitenih stavb, odstopa od pogojev za energetsko učinkovitost, ki so navedeni v javnem pozivu. Nepovratna finančna spodbuda je v tem primeru lahko dodeljena le, če bodo pri načrtovanju in izvedbi ukrepa upoštevane Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine (https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/NEPREMICNA/smernice_kd-final.pdf) in uporabljeno zadnje stanje gradbene tehnike ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov. Pooblaščenec mora v tem primeru k vlogi priložiti tudi kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
V primeru, da zahteve iz odločbe niso izpolnjene (npr. naložba ni izvedena skladno s pogoji javnega poziva ali Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada), in da so bila sredstva upravičencem že izplačana, Eko sklad skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo okolja, pravico do pridobljenih sredstev odvzame, če so sredstva že izplačana (trenutno to ureja 227. člen ZVO-2). Če sredstva še niso izplačana, pravica do spodbude na podlagi določb istega zakona ugasne (trenutno to ureja peti odstavek 224. člena ZVO-2). Že izplačana sredstva se vrnejo Eko skladu v 15 dneh po pravnomočnosti odločbe o odvzemu prvenstveno iz rezervnega sklada, če ta obstaja.
c) kandidiranje za enega ali več ukrepov
Upravičenci lahko z eno vlogo kandidirajo in pridobijo pravico do nepovratne finančne spodbude tudi za več posameznih ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva in se bodo izvajali na isti stavbi.
d) prepoved dodelitve spodbude za vgradnjo prototipne in rabljene opreme/naprav ali gradbenih proizvodov
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene opreme, naprav in gradbenih proizvodov.
e) izvedba naložbe s strani usposobljenega izvajalca z registrirano dejavnostjo
Vgradnjo in zagon posameznih naprav oziroma opreme ter vgradnjo gradbenih proizvodov, ki so predmet naložbe, lahko opravi le za to usposobljen izvajalec z registrirano dejavnostjo.
f) datum zaključka naložbe
Upravičenec je upravičen do spodbude po tem javnem pozivu za naložbo, ki izpolnjuje pogoje tega javnega poziva in še ni bila zaključena ob vložitvi vloge za pridobitev spodbude.
Kot datum zaključka naložbe, ki je predmet te vloge, se po tem javnem pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu izvajalca, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, oziroma v kolikor datum opravljene storitve na računu ni naveden, se kot datum zaključka naložbe šteje datum izdaje računa.
g) prepoved odstranitve naložbe, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude
Vgrajenih gradbenih proizvodov, strojnih naprav in opreme, za katere je bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda, ni dovoljeno odstraniti najmanj 3 leta po izplačilu nepovratne finančne spodbude.
h) omejitev glede dodeljevanja pomoči »de minimis«
Za pridobitev spodbude po tem javnem pozivu veljajo pravila o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis« za:
– pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti ali s predpisom ali aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register Republike Slovenije, razen njihovih podružnic v tujini;
– pravne osebe javnega prava v delu, ko opravljajo pridobitne dejavnosti na trgu.
Pravica do spodbude se ne dodeli za naložbe v naslednje dejavnosti:
– dejavnosti v sektorjih ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000;
– dejavnosti v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, kolikor te vrste pomoči niso zajete v Uredbi Komisije (ES) št. 1857/2006 oziroma dovoljene na podlagi drugega predpisa EU;
– dejavnosti v predelavi in trženju kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. 
Pravica do spodbude se ne dodeli:
– za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo;
– če pomoč daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega;
– za upravičene osebe, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU;
– za upravičene osebe v težavah, v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah (2014/C 249/01) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17, ZPRPGDZT). Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za insolvenčni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij.
Skupna višina pomoči »de minimis«, dodeljena upravičeni osebi, ne sme preseči najvišjega dovoljenega zneska v zadnjih treh proračunskih letih, kot ga določa Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013.
Podatke o že prejetih pomočeh »de minimis« bo Eko sklad preveril pri pristojnem ministrstvu, od upravičene osebe pa pridobil pisno izjavo:
– o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidirala za »de minimis« pomoč;
– o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške;
– ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja;
– s seznamom vseh podjetij, ki z upravičeno osebo tvorijo enotno podjetje.
Če obstaja za iste upravičene stroške drug vir državne ali »de minimis« pomoči (javno financiranje), kumulacija teh pomoči ne sme presegati največje dovoljene intenzivnosti ali zneska pomoči.
Pravica do spodbude dodeljene v obliki pomoči »de minimis« po tem javnem pozivu se pripiše pravni osebi, ki opravlja (tudi) pridobitno dejavnost na trgu in ki je etažni lastnik nepremičnine, na kateri se bo naložba izvedla.
i) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za ukrepe, za katere je že bila dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14 in nasl.). Če je za posamezen ukrep ali več ukrepov, ki so predmet spodbude po tem javnem pozivu, že bila dodeljena nepovratna finančna spodbuda Eko sklada za iste upravičene stroške po tem ali katerem koli drugem javnem pozivu Eko sklada ali iz drugih javnih virov in je bila nepovratna finančna spodbuda že izplačana, za izvedbo tega ukrepa ni več mogoče pridobiti pravice do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu.
5. Pridobitev obrazcev in informacije
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani: www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo pooblaščenec natisne sam, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko pooblaščenec tudi naroči pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejme po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko pooblaščenci pridobijo po tel. 01/241-48-36 v času telefonskih uradnih ur za stranke (ponedeljek, sreda in petek med 12. in 14. uro), po e-pošti na e-naslovu: ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu od ponedeljka do petka med 9. in 14. uro.
6. Brezplačno energetsko svetovanje
V pisarnah mreže ENSVET, lociranih po celi Sloveniji, delujejo neodvisni energetski svetovalci. Upravičena oseba se lahko po telefonu ali na spletni povezavi: https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/ensvet naroči na brezplačno energetsko svetovanje. Svetovanje lahko poteka osebno v izbrani lokalni pisarni, po telefonu, preko elektronske pošte ali video klica. Neodvisni svetovalci upravičenim osebam svetujejo pri izboru, načrtovanju in uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov v stavbi.
Informacije o brezplačnem energetskem svetovanju so na voljo na spletni strani Eko sklada: www.ekosklad.si ali na brezplačni tel. 080/1669.
7. Način prijave
Pooblaščenec vlogo z vsemi prilogami vloži v elektronski obliki, brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vlagatelja mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način.
Če vloge s prilogami v elektronski obliki ne more vložiti, jo lahko vloži tudi v fizični obliki, in sicer jo lahko pošlje na elektronski naslov: vloge@ekosklad.si, osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
8. Postopek obravnave vlog
a) Postopek
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude pooblaščencu se smiselno uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek, če ZVO-2 ne določa drugače.
Upravičenec lahko pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude za novo skupno naložbo, s katero je izveden eden ali več z javnim pozivom opredeljenih ukrepov. Upravičenec pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ter vrstnega reda prispetja vlog na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00 in naslednji, ZUT), ne plača.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni del tega javnega poziva.
Odločbe, sklepi, pozivi in drugi dokumenti, od katerih vročitve začne teči rok, razen v primeru odvzema pravice do nepovratnih sredstev, ki jih Eko sklad izda v fizični obliki, se vročajo z navadno vročitvijo. Ne glede na določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, vročitev velja za opravljeno 15. dan od dneva odpreme s strani Eko sklada. Dan odpreme se označi na kuverti odpremljenega dokumenta. Elektronsko vročanje navedenih dokumentov Eko sklad opravi na način, da jih pošlje v elektronski predal, ki ga je vlagatelj navedel v vlogi, če pred vročitvijo ne bo sporočil, da želi, da se vroča v drug elektronski predal ali v fizični obliki. Takšna vročitev velja kot opravljeno 15. dan od dneva odpreme dokumenta v elektronski predal.
b) Obrnjeno dokazno breme
Vlagatelj nosi dokazno breme, da je upravičen do spodbud Eko sklada.
Eko sklad lahko od vlagatelja zahteva dodatna dokazila, če meni, da je to potrebno za razjasnitev upravičenosti do nepovratne finančne spodbude, ki jih mora predložiti v roku, ki ga določi Eko sklad s pozivom na dopolnitev. Če vlagatelj ne predloži zahtevanih dodatnih dokazil v določenem roku, Eko sklad odloči na podlagi dokazil, ki jih je vlagatelj že predložil.
9. Izdaja odločbe: Eko sklad odloči o dodelitvi nepovratne finančne spodbude na podlagi pravočasno vložene in popolne vloge z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.
10. Pogoji za izplačilo nepovratnih sredstev
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna sredstva bodo izplačana na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je bila upravičencu dodeljena pravica do spodbude.
b) rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe po tem javnem pozivu je 15 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo pooblaščencu.
V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek naložbe, se rok za zaključek naložbe lahko podaljša. Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine oziroma ovire, ki jih upravičene osebe niso mogle predvideti niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njihovi krivdi.
V primeru zamude roka za zaključek naložbe pogoji za izplačilo niso izpolnjeni.
Kot datum zaključka naložbe se po tem javnem pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu izvajalca, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, oziroma v kolikor datum opravljene storitve na računu ni naveden, se kot datum zaključka naložbe šteje datum izdaje računa.
c) predložitev dokumentacije o zaključku naložbe
Dokumentacijo o zaključku naložbe mora pooblaščenec predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za zaključek naložbe.
Dokumentacija o zaključku naložbe mora obvezno vsebovati:
– pogodbo o izplačilu nepovratnih sredstev, podpisano s strani pooblaščenca;
– Dokazilo o zanesljivosti objekta, ki vsebuje vodilno mapo s tabelaričnimi seznami in prilogami (Priloga 5A) ter dokazilo izvajalca s tabelaričnimi seznami in prilogami (Priloga 5B) (razen pri izvedbi toplotne izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju in toplotne izolacije tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo);
– načrt izvedenega stanja v primeru, da so med izvedbo nastale spremembe (razen pri izvedbi toplotne izolacije stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju in toplotne izolacije tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo);
– račun/-e izvajalca/-ev naložbe s popisom izvedenih del, gradbenih proizvodov ali naprav in opreme za celoten obseg naložbe;
– račun za pripravo projektne dokumentacije in račun za opravljanje nadzora. Računa za pripravo projektne dokumentacije ni potrebno prilagati, če je bil že priložen k vlogi;
– dokazilo o plačilu celotnega/-ih računa/-ov iz predhodnih alinej, če je/so predmetni račun/i že v celoti poravnan/i;
– dodatne obvezne vsebine dokumentacije o zaključku naložbe glede na posamezni ukrep:
A – toplotna izolacija zunanjih sten, tal nad zunanjim zrakom ali zunanjih sten proti terenu 
– fotografijo, posneto v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina nove toplotne izolacije, izmerjena z merilnim trakom ob vgrajeni toplotni izolaciji; 
– fotografije izvedene naložbe (v primeru izvedbe toplotne izolacije fasade je potrebno priložiti fotografije vseh strani stavbe po izvedbi naložbe (z izvedenim zaključnim slojem fasade), tako da so vse fasade v celoti vidne). 
B – toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju 
– fotografijo, posneto v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina nove toplotne izolacije, izmerjena z merilnim trakom ob vgrajeni toplotni izolaciji; 
– fotografije izvedene naložbe. 
C – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo 
– fotografijo, posneto v času izvajanja naložbe, tako da je vidna vrsta in debelina nove toplotne izolacije, izmerjena z merilnim trakom ob vgrajeni toplotni izolaciji; 
– fotografije izvedene naložbe. 
D – optimizacija sistema ogrevanja 
– poročilo o pregledu delovanja hidravlično uravnoteženega sistema ogrevanja z analizo rezultatov doseženih pretokov in s poročilom o meritvah hidravličnega uravnoteženja; 
– poročilo o izvedbi prednastavitev radiatorskih termostatskih ventilov pri sistemih ogrevanja s spremenljivim pretokom; 
– fotografije ključnih delov optimiziranega sistema ogrevanja. 
d) izplačilo nepovratnih sredstev
Nepovratna sredstva se izplačajo ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe praviloma na bančni račun izvajalca naložbe. Če je račun za izvedeno naložbo že v celoti poravnan, se nepovratna finančna spodbuda izplača v rezervni sklad ali na bančni račun pooblaščenca. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.
V primeru, da imajo upravičene osebe neplačane zapadle obveznosti do Eko sklada, se z nepovratnimi sredstvi poplačajo zapadle obveznosti, preostanek pa se nakaže v rezervni sklad ali na bančni račun pooblaščenca.
11. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude do 4 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo prejetih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva, odločbe, Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta nepovratne finančne spodbude.
Če se ugotovi nenamenska poraba sredstev, kršitev predpisov ali določb tega javnega poziva, odločbe, pogodbe ali drugih Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada glede na namen dodeljenih sredstev ali pa pooblaščenec onemogoči ali ovira nadzor Eko sklada, kakor tudi v primeru, da so bile s strani pooblaščenca dane neresnične oziroma zavajajoče izjave ali so bili dostavljeni neresnični ali zavajajoči dokumenti, Eko sklad v primeru, da so bila sredstva že izplačana, pravico do nepovratne finančne spodbude z odločbo odvzame, upravičenec pa jih je dolžan vrniti Eko skladu skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude, v primeru, da mu sredstva še niso bila izplačana, pa pravica iz izdane odločbe ugasne na podlagi zakona. Eko sklad o tem izda pooblaščencu obvestilo, na njegovo zahtevo pa tudi ugotovitveno odločbo.
V primeru ugotovljenega dajanja neresničnih oziroma zavajajočih izjav ali dostave neresničnih ali zavajajočih dokumentov pooblaščenec v obdobju 1 leta od dokončnosti odločbe, s katero je bila vloga zavrnjena oziroma je bila odvzeta pravica oziroma je bila odpravljena odločba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, oziroma od vročitve obvestila, da je pravica upravičenih oseb ugasnila na podlagi zakona, če ni bila izdana ugotovitvena odločba, oziroma od vročitve ugotovitvene odločbe o ugasnitvi pravice, če je bila odločba izdana, ne more sodelovati na javnih pozivih in razpisih, ki jih objavlja Eko sklad. Eko sklad ugotovljeno kršitev skladno z veljavno zakonodajo naznani pristojnim organom.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti