Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

655. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov drugih občinskih organov ter njihovih delovnih teles v Občini Ajdovščina, stran 1656.

  
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 79/22) in sedmega odstavka 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 12. redni seji dne 7. 3. 2024 sprejel
P R A V I L N I K 
o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov drugih občinskih organov ter njihovih delovnih teles v Občini Ajdovščina 
I. SPLOŠNO 
1. člen 
Ta pravilnik določa merila za oblikovanje in višino prejemkov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, predsednikov svetov krajevnih skupnosti, članov nadzornega odbora, članov volilnih organov, članov občasnih delovnih teles in strokovnih organov občinskega sveta in župana v Občini Ajdovščina.
Ta pravilnik določa tudi pravico do povračila stroškov, plačila nadomestil in drugih prejemkov prejemnikov sredstev.
Višine prejemkov so v tem pravilniku določene v bruto vrednostih.
V tem pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
II. PREJEMKI OBČINSKIH FUNKCIONARJEV 
2. člen 
Funkcionarji Občine Ajdovščina so: župan, podžupan, član občinskega sveta.
Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno, razen če se v soglasju z županom odloči, da jo bo opravljal poklicno.
Član občinskega sveta opravlja svojo funkcijo nepoklicno.
3. člen 
Županu, ki opravlja funkcijo poklicno, pripada plača, ki je določena s plačnim razredom, v katerega je uvrščeno njegovo delovno mesto po zakonu, ki ureja sistem plač v javnem sektorju. Županu za poklicno opravljanje funkcije pripada dodatek za delovno dobo.
Županu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50 % osnovne plače, ki bi jo dobil, če bi opravljal funkcijo poklicno.
Podžupanu, ki opravlja funkcijo poklicno, pripada plača, ki je določena s plačnim razredom, v katerega je uvrščeno njegovo delovno mesto po zakonu, ki ureja sistem plač v javnem sektorju. Podžupanu za poklicno opravljanje funkcije pripada dodatek za delovno dobo.
Podžupanu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50 % osnovne plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Podžupanu, ki je določen, da v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana opravlja funkcijo župana, pripada plača župana, ki bi jo dobil poklicni župan, pod pogojem, da bo tudi podžupan opravljal funkcijo župana poklicno. V tem primeru pripada podžupanu dodatek za delovno dobo. Če bo funkcijo župana opravljal nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50 % osnovne plače poklicnega župana.
4. člen 
Župan določi plačni razred podžupana znotraj predpisanega razpona, ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil, ki so:
– nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali zadržanosti,
– vodenje občinskega sveta,
– koordinacija dela delovnih teles,
– pomoč županu pri izvrševanju nalog,
– opravljanje nalog iz pristojnosti župana po pooblastilu.
5. člen 
Plača ali plačilo za opravljanje funkcije župana in podžupana zajema tudi plačilo za udeležbo in delovanje na vseh sejah občinskega sveta in na sejah drugih delovnih teles.
6. člen 
Članu občinskega sveta, razen podžupanu, se za opravljanje funkcije člana občinskega sveta določi plačilo v obliki sejnine za udeležbo na seji občinskega sveta in na seji delovnega telesa občinskega sveta, katerega član je.
Letni znesek sejnin za udeležbo na sejah občinskega sveta in na sejah delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % letne osnovne plače župana.
7. člen 
Sejnina članu občinskega sveta se oblikuje v skladu z naslednjimi merili:
– udeležba na seji občinskega sveta: 7,6 % osnovne plače župana,
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta: 4,9 % osnovne plače župana,
– udeležba na seji delovnega telesa občinskega sveta, katerega član je: 3,4 % osnovne plače župana.
III. PREJEMKI ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA, KI NISO ČLANI OBČINSKEGA SVETA 
8. člen 
Članu delovnega telesa občinskega sveta, ki ni član občinskega sveta, se za opravljanje dela v delovnem telesu občinskega sveta določi plačilo v obliki sejnine, v višini, ki je določena v tretji alineji prejšnjega člena, z upoštevanjem omejitve iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika.
IV. PREJEMKI PREDSEDNIKOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
9. člen 
Predsedniku sveta krajevne skupnosti, ustanovljene s statutom Občine Ajdovščina, se za opravljanje funkcije predsednika določi plačilo v obliki mesečne nagrade v višini 250 eur.
Predsednik sveta krajevne skupnosti je dolžan letno sklicati najmanj 4 seje sveta krajevne skupnosti. Sklic seje in zapisnik seje morata biti javno objavljena, kar služi kot dokazilo za izplačilo nagrade iz prejšnjega odstavka.
Nagrada se izplača v skladu s finančnim načrtom krajevne skupnosti.
V. PREJEMKI ČLANOV NADZORNEGA ODBORA 
10. člen 
Predsedniku in članu Nadzornega odbora Občine Ajdovščina se za opravljanje dela določi plačilo za predsedovanje oziroma za udeležbo na seji ter plačilo za izvedbo nadzora in izdelavo poročila.
Predsedniku se za predsedovanje na seji določi plačilo v višini, ki je določena v prvi alineji 7. člena tega pravilnika, članu pa se za udeležbo na seji določi plačilo v višini, ki je določena v tretji alineji 7. člena tega pravilnika.
Višina plačila za izvedbo nadzora in izdelavo poročila je odvisna od zahtevnosti izvedenega nadzora, in znaša:
– za najzahtevnejši nadzor 12,6 % osnovne plače župana,
– za zahtevnejši nadzor 9,1 % osnovne plače župana,
– za manj zahteven nadzor 6,3 % osnovne plače župana.
Znesek nadzora se nanaša na posamezen nadzor ter izdelavo poročila in ne na člana nadzornega odbora.
Zahtevnost izvedenega nadzora določi predsednik nadzornega odbora.
VI. PREJEMKI ČLANOV VOLILNIH ORGANOV 
11. člen 
Predsednik, član ter namestnik predsednika in člana Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina ima zaradi dela v občinski volilni komisiji ob vsakih splošnih volitvah pravico do enkratnega nadomestila, v skladu z določili zakona, ki ureja lokalne volitve.
Ob vsakih drugih volitvah, to so predvsem nadomestne volitve v občinski svet in predčasne ter nadomestne volitve članov sveta krajevne skupnosti, pripada predsedniku, članu in namestniku predsednika in člana za delo v občinski volilni komisiji nadomestilo, ki ga, glede na obseg volilnih opravil, določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta, na podlagi naslednjih meril:
– število različnih vrst volitev, ki se istočasno izvajajo,
– število volilnih enot, v katerih potekajo volitve,
– število volišč.
Višina nadomestila, določena na podlagi meril iz prejšnjega odstavka tega člena, ne sme biti nižja od 20 % in ne višja od 100 % nadomestila za izvedbo splošnih volitev iz prvega odstavka tega člena, ob upoštevanju z zakonom predpisanih razponov višine nadomestila med posameznimi člani občinske volilne komisije.
Nadomestila, ki jih določa ta člen, se izplačajo na podlagi akta o imenovanju občinske volilne komisije.
Za izvedbo referenduma na območju celotne občine pripada predsedniku, članu ter namestniku predsednika in člana občinske volilne komisije nadomestilo, določeno v skladu s prvim odstavkom tega člena. Če se referendum izvaja le v delu občine, pa članom občinske volilne komisije pripada nadomestilo, določeno v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena.
Določila tega člena veljajo tudi za tajnika in namestnika tajnika občinske volilne komisije.
Predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki, ki vodijo glasovanje na volišču na dan glasovanja, določenega z aktom o razpisu volitev, imajo pravico do nadomestila v skladu z zakonom.
VII. PREJEMKI ČLANOV OBČASNIH DELOVNIH TELES IN STROKOVNIH ORGANOV OBČINSKEGA SVETA IN ŽUPANA 
12. člen 
Članom občasnih delovnih teles, ki jih imenuje občinski svet in članom delovnih teles ter drugih strokovnih organov občine, ki jih imenuje župan, se lahko za opravljanje dela v delovnem telesu ali strokovnem organu občine s sklepom o imenovanju določi plačilo v višini polovične sejnine, ki je določena v drugi, oziroma tretji alinei 7. člena tega pravilnika, ter povračilo potnih stroškov.
Za predsednika, člana, poročevalca in skrbnika ocenjevalne komisije za izvedbo projektnega natečaja, ali drugega podobnega delovnega telesa ali strokovnega organa, ki ga imenuje župan, lahko župan določi plačilo za opravljanje dela v komisiji, na podlagi usmeritev pristojne stanovske organizacije, ter povračilo potnih stroškov.
VIII. POVRAČILO STROŠKOV, PLAČILO NADOMESTIL IN DRUGIH PREJEMKOV 
13. člen 
Prejemnik sredstev po tem pravilniku ima pri opravljanju nalog, za katere je pristojen oziroma zadolžen, pravico do povračila stroškov, plačila nadomestil in drugih prejemkov v skladu z zakonom.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka, prejemnikom sredstev za udeležbo na seji organov Občine Ajdovščina in njihovih delovnih teles ter strokovnih organov, ne pripada povračilo potnih stroškov, razen v primeru, če ta ali drug predpis določa drugače.
Če je prejemnik sredstev napoten na službeno potovanje, lahko pravice iz tega člena uveljavlja na podlagi potnega naloga, izdanega s strani občine.
IX. IZPLAČILO PREJEMKOV 
14. člen 
Finančna sredstva za izplačevanje prejemkov po tem pravilniku se zagotovijo s proračunom Občine Ajdovščina.
Prejemki se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu, na podlagi evidence o opravljenem delu, ki jo vodi občinska uprava.
X. KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 36/03, 47/05, 43/07, 84/07, 12/13, 3/16, 22/17).
16. člen 
9. člen tega pravilnika se prične uporabljati s prvim dnem naslednjega meseca po uveljavitvi tega pravilnika in po uveljavitvi odloka, ki določa način izvajanja pristojnosti in financiranje krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina, s katerim se določi podlago za plačilo nagrade predsednikom svetov krajevnih skupnosti.
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 010-1/2024
Ajdovščina, dne 7. marca 2024
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti