Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

Ob-1697/24, Stran 630
Svet zavoda Glasbene šole Tržič, Šolska ulica 2, 4290 Tržič na podlagi sklepa, sprejetega dne 8. 3. 2024, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53., 58., 92., 95., 100. in 107.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in nadaljnji), in sicer da:
1. ima izobrazbo druge stopnje, pridobljene z univerzitetnim študijskim programom ali z magistrskim študijskim programom druge stopnje,
2. izpolnjuje druge pogoje za učitelja v glasbeni šoli,
3. ima opravljen strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja,
4. ima pridobljeno pedagoško-andragoško izobrazbo,
5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor,
6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil/-a najpozneje v enem letu po začetku mandata,
7. ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
8. ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
9. ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
10. ni bil/a zoper njega/njo uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdilo sodišča),
11. predloži svoj program vodenja Glasbene šole Tržič za mandatno obdobje 2024–2029.
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda ter biti usposobljen/-a za delo z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije.
Izbrani/-a kandidat/-a bo imenovan/-a za dobo pet let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2024.
Kandidati/-ke lahko v 15 dneh od objave tega razpisa na naslov Svet zavoda, Glasbena šola Tržič, Šolska ulica 2, 4290 Tržič, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico – Ne odpiraj«, pošljejo pisne prijave s kratkim življenjepisom, programom vodenja šole in s priloženimi overjenimi kopijami vseh dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter originalnima potrdiloma Ministrstva za pravosodje, in sicer potrdilom o nekaznovanosti in potrdilom iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost ter originalnim potrdilom pristojnega okrajnega sodišča, da zoper kandidata/-ko ni uveden kazenski postopek v skladu s 107.a členom ZOFVI. Vsa potrdila v skladu s 107.a členom ZOFVI ne smejo biti starejša od 8 dni.
Prijavljeni kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Glasbene šole Tržič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti