Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

686. Sklep o postopku izvedbe participativnega proračuna v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici za leti 2024 in 2025, stran 1708.

  
Na podlagi 33. in 48.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 72. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 1/24) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 12. redni seji dne 21. 2. 2024 sprejel
S K L E P 
o postopku izvedbe participativnega proračuna v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici za leti 2024 in 2025 
1. Ta sklep določa postopek izvedbe participativnega proračuna v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici za leti 2024 in 2025. Namen participativnega proračuna v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici je spodbujanje aktivne participacije in vključenosti občanov, dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju in krepitev skupnosti.
2. Sredstva, ki so namenjena izvedbi participativnega proračuna v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici v letu 2024 znašajo 20.000,00 EUR ter v letu 2025 20.000 EUR in so v veljavnem proračunu za leto 2024 in 2025 rezervirana na proračunski postavki Participativni proračun.
3. Za potrebe izvedbe participativnega proračuna se določi eno območje – celotno območje občine.
4. Postopek za dodelitev sredstev po tem sklepu vodi strokovna komisija, ki jo s pisnim sklepom imenuje župan.
5. Javni poziv občanom za oddajo projektnih predlogov za proračunski leti 2024 in 2025 pripravi občinska uprava, potrdi strokovna komisija, objavi pa župan na spletni strani Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
6. Občani projektne predloge oddajo v roku in na način, določen v javnem pozivu. Oddajo se lahko predlogi za posamezno proračunsko leto ali za obe leti hkrati.
7. Po poteku roka za oddajo projektnih predlogov vse oddane projektne predloge zbere občinska uprava.
8. Občinska uprava presodi, ali projektni predlog zadostuje naslednjim pogojem:
– prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici,
– je takšne narave, da bo nosilec projekta lahko Občina Sveti Jurij ob Ščavnici,
– je skladen z razvojnimi usmeritvami občine, opredeljenimi z veljavnimi razvojnimi programi, s strategijami in programi razvoja,
– bo izveden na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici,
– ni uvrščen v proračun občine in ne ustreza pogojem za nepovratna finančna sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo na razpisih Občine Sveti Jurij ob Ščavnici,
– ne predlaga izvedbe in financiranja že obstoječe in financirane redne dejavnosti,
– je finančno ovrednoten v višini največ 5.000,00 EUR z DDV.
9. Če projektni predlog izpolnjuje pogoje, določene v prejšnji točki, se uvrsti v postopek preverjanja izvedljivosti projektnega predloga. Vse projektne predloge, ki izpolnjujejo pogoje, občinska uprava vsebinsko pregleda z vidika izvedljivosti. Pri tem občinska uprava še posebej preveri časovni, ekonomski oziroma finančni, zakonodajni in zemljiško-knjižni vidik, kakor tudi vidik vzdržnosti izvedenega projekta.
10. Za končno presojo in potrditev projektnih predlogov, primernih za glasovanje, je pristojna strokovna komisija. Strokovna komisija, skladno z javnim pozivom, pripravi končni seznam projektnih predlogov za glasovanje.
11. Po potrditvi seznama projektnih predlogov, ki se uvrstijo na glasovanje, občinska uprava pripravi vabilo občanom na glasovanje, ki ga objavi župan.
12. Glasovanje bo potekalo z glasovnicami.
13. Uradne rezultate glasovanja objavi občinska uprava na spletni strani Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
14. Po izvedbi glasovanja in pridobitvi uradnih rezultatov glasovanja strokovna komisija razvrsti izglasovane projektne predloge glede na število prejetih glasov ter jih potrdi kot izbrane glede na razpoložljiva sredstva.
15. Strokovna komisija pripravi predlog projektov za uvrstitev v naslednji predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2024 oziroma predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2025 najkasneje v 30 dneh po preteku glasovanja.
16. Župan na spletni strani Občine Sveti Jurij ob Ščavnici objavi končni izbor projektov, ki se bodo izvedli.
17. Potrjeni projekti se uvrstijo v naslednji predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2024 oziroma 2025 in se izvedejo v skladu s predpisi, ki določajo način izvrševanja proračuna, in drugimi predpisi, ki zavezujejo občino.
18. V kolikor izvedba potrjenih projektov ne bo realizirana v letu, v katerem bi morali biti izvedeni, se prednostno prestavijo v proračun Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za naslednje proračunsko leto.
19. Strokovna komisija po zaključku proračunskega leta pripravi končno poročilo o izvedenih projektih, ki ga posreduje županu, ki ga objavi na spletni strani.
20. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Slovenskih občin, uporablja pa se za leti 2024 in 2025.
Št. 410-0001/2024-2
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 21. februarja 2024
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Andrej Vrzel

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti