Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

682. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Piran, stran 1678.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17, 43/18, 86/23 in 4/24)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Piran, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 13. redni seji dne 28. februarja 2024.
Št. 01501-3/1999
Piran, dne 11. marca 2024
Župan 
Občine Piran 
Andrej Korenika 
Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17, 43/18, 86/23 in 4/24) je Občinski svet Občine Piran na 13. redni seji dne 28. februarja 2024 sprejel naslednji
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Piran
1. člen
V tretjem odstavku 4. člena, drugem odstavku 13. člena, drugem odstavku 14. člena, tretjem odstavku 14. člena, četrtem odstavku 14. člena, prvem odstavku 15. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Piran (Uradni list RS, št. 107/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/15, 110/22 – v nadaljevanju: odlok) se besede »Vodja urada« v različnih sklonih nadomestijo z besedami »vodja notranje organizacijske enote« v ustreznih sklonih.
2. člen 
Tretji odstavek 5. člena odloka se črta.
3. člen 
Prvi odstavek 7. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Občinska uprava opravlja svoje naloge v notranjih organizacijskih enotah, ki so: urad, sekretariat in kabinet.«
4. člen 
9. člen odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Za izvajanje nalog občinske uprave se ustanovijo:
1. Kabinet župana,
2. Sekretariat občinske uprave,
3. Urad za finance,
4. Urad za družbene dejavnosti,
5. Urad za nepremičnine in stanovanjsko politiko,
6. Urad za prostorski razvoj in načrtovanje,
7. Urad za gospodarske javne službe, promet in okolje,
8. Urad za investicije,
9. Urad za gospodarstvo in razvojne programe.
Naloge občinske uprave na področju občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, civilne zaščite, požarnega varstva, notranje revizije in varstva okolja izvaja skupna občinska uprava ''Medobčinska uprava Istre–Amministrazione Intercomunalne dell'Istria''.«
5. člen 
V 11. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V organizacijskih enotah se lahko z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest občinske uprave za učinkovitejše izvajanje posameznih upravnih nalog, za izvajanje posameznih funkcij ali za opravljanje posameznih vrst strokovno – tehničnih, organizacijskih in drugih spremljajočih nalog, oblikujejo notranje organizacijske enote: referat, oddelek, sektor, glavna pisarna, center, režijski obrat oziroma notranja organizacijska enota z drugačnim nazivom, če to bolj ustreza naravi njene naloge.«
6. člen 
Prvi odstavek 14. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Notranje organizacijske enote občinske uprave vodijo vodje, ki jih imenuje in razrešuje župan/ja.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
7. člen 
Najpozneje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka župan uskladi akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest občinske uprave Občine Piran.
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01501-3/1999
Piran, dne 28. februarja 2024
Župan 
Občine Piran 
Andrej Korenika 
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della C. cost.) e l’articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17, 43/18, 86/23 e 4/24)
E M A N A   I L   S E G U E N T E   D E C R E T O 
di modifica e integrazione al Decreto sull'organizzazione e sui settori di attività dell'Amministrazione comunale del Comune di Pirano, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 13a seduta ordinaria del 28 febbraio 2024.
N. 01501-3/1999
Pirano, 11 marzo 2024
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Andrej Korenika 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’articolo 49 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A e 80/20 – ZIUOOPE) e l’articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17, 43/18, 86/23 e 4/24), nella 13a seduta ordinaria tenutasi il 28 febbraio 2024, ha adottato il seguente
D E C R E T O 
di modifica e integrazione al Decreto sull'organizzazione e sui settori di attività dell'Amministrazione comunale del Comune di Pirano
Articolo 1 
All’articolo 4, terzo comma, all’articolo 13, secondo comma, all’articolo 14, secondo, terzo e quarto comma nonché all’articolo 15, primo comma del Decreto sull'organizzazione e sui settori di attività dell'Amministrazione comunale del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 107/13 – Testo Consolidato, 69/15, 110/22 – nel prosieguo: Decreto) l’espressione “Responsabile dell’Ufficio” è sostituita dall’espressione “Responsabile dell’unità organizzativa”.
Articolo 2 
Il terzo comma dell’articolo 5 del Decreto è soppresso.
Articolo 3 
All’articolo 7, il primo comma del Decreto modificato come segue:
“L’Amministrazione comunale svolge i suoi compiti nell’ambito delle unità organizzative interne quali: l’ufficio, il segretariato e il gabinetto.”
Articolo 4 
Il testo dell’articolo 9 del Decreto è modificato e ora recita come segue:
“Per l'espletamento dei compiti dell'Amministrazione comunale si istituiscono:
1. il Gabinetto del Sindaco,
2. il Segretariato dell’Amministrazione comunale,
3. l’Ufficio finanze,
4. l’Ufficio attività sociali,
5. l’Ufficio beni immobili e politiche abitative,
6. l’Ufficio sviluppo territoriale e pianificazione,
7. l’Ufficio servizi pubblici di rilevanza economica, traffico e ambiente,
8. l’Ufficio investimenti,
9. l’Ufficio economia e programmi di sviluppo.
Le mansioni dell’Amministrazione comunale relative ai controlli ispettivi, alla vigilanza comunale, alla protezione civile, alla protezione antincendio, alla revisione interna e alla tutela ambientale sono svolte dall’Amministrazione comunale congiunta “Medobčinska uprava Istre – Amministrazione Intercomunale dell’Istria”.”
Articolo 5 
All’articolo 11 del Decreti è aggiunto un nuovo secondo comma che recita:
“Allo scopo dello svolgimento più efficiente dei singoli compiti amministrativi, per lo svolgimento delle singole funzioni o per l’espletamento di altri compiti di carattere professionale e tecnico, organizzativo e altre mansioni ausiliari, all’interno delle unità organizzative possono essere istituite mediante atto sull'organizzazione interna e sull'inquadramento dei posti di lavoro dell'Amministrazione comunale, le seguenti unità organizzative interne: servizio, ufficio, settore, ufficio protocollo, centro, unità di regia ovvero unità organizzativa interna con un titolo diverso, se più appropriato al carattere della sua missione.”
Articolo 6 
Il testo dell’articolo 14, primo comma, del Decreto è modificato come segue:
“Le unità organizzative interne dell’Amministrazione comunale sono dirette dai responsabili nominati e revocati dal sindaco.”
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Articolo 7 
Il Sindaco armonizza l'atto sull'organizzazione interna e sull'inquadramento dei posti di lavoro dell'Amministrazione comunale del Comune di Pirano entro e non oltre il termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto.
Articolo 8 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 01501-3/1999
Pirano, 28 febbraio 2024
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Andrej Korenika 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti