Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

685. Pravilnik o dodeljevanju pomoči de minimis za razvoj podjetništva in gospodarstva v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, stran 1704.

  
Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 72. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 1/24), 66. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 1/24) ter Uredbe Komisije (EU) št. 2023/2831 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU, L z dne 15. 12. 2023) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 12. redni seji dne 21. 2. 2024 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju pomoči de minimis za razvoj podjetništva in gospodarstva v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta pravilnik podrobneje določa namene, upravičence, ukrepe in pogoje za dodeljevanje sredstev, upravičene stroške in njihovo višino, postopek dodeljevanja in nadzor nad porabo sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici (v nadaljevanju: občina).
2. člen 
(1) Sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo s ciljem in namenom vzpostavitve učinkovitega podpornega okolja za potencialne nove podjetnike ter že delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihovega razvoja in promocije ter ustvarjanje novih delovnih mest.
(2) Sredstva na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo kot državne pomoči po pravilu »de minimis« skladno z Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU, št. L z dne 15. 12. 2023).
3. člen 
(1) Sredstva za pomoči po tem pravilniku se zagotavljajo v proračunu občine za namene in v višini, ki je določena z odlokom o proračunu občine za posamezno leto.
(2) Prednostne naloge in višino sredstev v okviru ukrepov na podlagi razpoložljivih sredstev v proračunu občine vsako leto predlaga Odbor za gospodarstvo in varstvo okolja (v nadaljevanju: Odbor) županu, ki predlog potrdi.
(3) Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, tj. pred odbitkom davka ali drugih dajatev.
4. člen 
(1) Pomoči de minimis se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij ali subvencioniranja obrestne mere.
(2) Pomoč, odobrena po pravilu de minimis, lahko pokriva do 100 % upravičenih stroškov.
II. UPRAVIČENCI 
5. člen 
(1) Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so:
– podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine oziroma imajo sedež zunaj območja občine, a investirajo v dejavnost na območju občine in ima ukrep neposredne učinke v občini;
– zadruge, ki so registrirane po zakonu, ki ureja zadruge;
– zasebni zavodi, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in so registrirani po zakonu, ki ureja zavode;
– nepridobitne pravne osebe, ki so registrirane po zakonu, ki ureja socialno podjetništvo;
– fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve.
(2) Podjetje je vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njeno pravno obliko. Za podjetje se po tem pravilniku šteje samostojni podjetnik posameznik, mikro, mala in srednja podjetja, ki so registrirana po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. Za mikro, malo in srednje podjetje (MSP) se po tem pravilniku štejejo tista podjetja, ki so opredeljena enako, kot s splošno opredelitvijo MSP, ki jo uporablja Komisija v skladu s svojim posebnim Priporočilom z dne 6. maja 2003 o opredelitvi 2003/361/EC (UL L 124/2023 z dne 20. 5. 2003).
(3) Z javnim razpisom se lahko za posamezne razpisane ukrepe natančneje določijo ali omejijo upravičenci do pomoči »de minimis«.
6. člen 
(1) Do pomoči po tem pravilniku niso upravičena podjetja, ki:
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
– so v stanju kapitalske neustreznosti po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij,
– so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
– nimajo poravnanih finančnih obveznosti do občine,
– nimajo plačanih prispevkov in poravnanih obveznosti do delavcev,
– nimajo poravnanih vseh obveznosti zaradi sklepa Komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom.
(2) Do pomoči po tem pravilniku prav tako niso upravičena podjetja, ki:
– so dejavna v primarni proizvodnji ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture;
– so dejavna v predelavi in trženju ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine proizvodov, nabavljenih ali danih na trg;
– so dejavna v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov;
– so dejavna v predelavi in trženju kmetijskih proizvodov, v enem od naslednjih primerov:
(i) kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so nabavljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje;
(ii) kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(3) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prejšnjega odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 2023/2831, se le-ta uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali ločevanje računovodskih izkazov, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 2023/2831.
(4) Pomoči de minimis ne smejo biti neposredno povezane z dejavnostjo izvoza v tretje države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki.
(5) Pomoči de minimis se ne smejo dodeljevati pod pogojem, da se domačim proizvodom in storitvam daje prednost pred uvoženimi.
7. člen 
(1) Pomoči de minimis po tem pravilniku se lahko dodelijo pod pogojem, da upravičenec v izogib morebitni preseženi zgornji meji de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih, pred dodelitvijo sredstev poda pisno izjavo o:
– že prejetih de minimis pomočeh v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku,
– kandidaturi za de minimis pomoč in o že odobreni in še ne izplačani de minimis pomoči,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
– o podjetjih, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja,
– o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na določbo tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika.
(2) Občina bo pisno obvestila prejemnika, da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije EU št. 2023/2831 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis ter o znesku de minimis pomoči.
(3) Občina bo kot dajalec pomoči hranila evidence o individualni pomoči »de minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči.
8. člen 
(1) Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, ne bo presegel 300.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
(2) Enotno podjetje pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
(3) Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
(4) Kot povezana podjetja se obravnavajo tudi podjetja, ki so med seboj povezana preko fizične osebe ali skupine fizičnih oseb, ki skupno delujejo, če opravljajo svojo dejavnost ali del svoje dejavnosti na istih upoštevnih trgih ali na sosednjih trgih.
9. člen 
(kumulacija de minimis pomoči)
(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči. Če pomoč de minimis ni dodeljena za določene upravičene stroške ali je tem stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi uredbe o skupinskih izjemah ali sklepa Komisije.
(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2832 do zgornje meje, določene v uredbi št. 2023/2832.
(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2023/2831, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 in št. 717/2014 do zgornje meje, določene v uredbi št. 2023/2831.
III. UKREPI POMOČI
10. člen 
(1) Ukrepi pomoči po tem pravilniku so:
– sofinanciranje materialnih in nematerialni investicij;
– sofinanciranje izobraževanja, usposabljanja in promocije;
– sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest;
– sofinanciranje razvoja socialnega podjetništva;
– sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov;
– spodbujanje naložb v gospodarstvo s subvencioniranjem obrestne mere za obstoječe kredite.
(2) Višina razpisanih sredstev, omejitev najvišjega zneska pomoči in ostali pogoji posameznega ukrepa se opredelijo v javnem razpisu.
11. člen 
(sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij) 
(1) Namen ukrepa je pospešitev ustanavljanja podjetij in zagotavljanje pogojev za njihovo hitrejšo rast in razvoj ter povečanje konkurenčnosti s sofinanciranjem materialnih in nematerialnih investicij. Predmet pomoči je sofinanciranje začetnih investicij ter sofinanciranje investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj.
(2) Upravičenci so podjetja iz 5. člena tega pravilnika, ki na območju občine izvedejo materialne ali nematerialne investicije.
(3) Upravičeni stroški po tem ukrepu so:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč na območju občine;
– stroški pridobivanja projekte in investicijske dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov;
– stroški gradnje, nakupa ali preureditve poslovnih prostorov;
– stroški nakupa nove opreme;
– stroški obrestne mere za najete kredite za izvedbo materialne investicije ali nematerialne investicije;
– stroški nakupa patentov, licenc, know-how ali nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme.
(4) Neupravičeni stroški po tem ukrepu so:
– stroški davka na dodano vrednost in drugih davčnih dajatev;
– stroški zamudnih obresti;
– stroški dela zaposlenih pri upravičencu;
– stroški nakupa drobnega inventarja;
– drugi stroški, opredeljeni v javnem razpisu.
(5) Pomoč se izvede v obliki denarne dotacije ali kot subvencioniranje obrestne mere.
(6) Višina dodeljene pomoči ne sme presegati 100 % upravičenih stroškov. Materialna in/ali nematerialna investicija mora ostati v lasti upravičenca najmanj 5 let.
12. člen 
(sofinanciranje izobraževanja, usposabljanja in promocije) 
(1) Namen ukrepa je spodbujanje pridobivanja znanja in kompetenc podjetnikov ter zaposlenih na vseh področjih ter promocije podjetij, kar omogoča spodbujanje inovativnosti in konkurenčnosti podjetij.
(2) Upravičenci so podjetja iz 5. člena tega pravilnika.
(3) Upravičeni stroški po tem ukrepu so:
– stroški inštruktorja;
– stroški izobraževanja in usposabljanja za katera se izkazuje širši podjetniški interes ter za nadgradnjo poslovanja;
– stroški svetovanja v povezavi s projektom usposabljanja;
– izpolnjevanja in usklajevanja z novostmi zakonskih predpisov;
– stroški, ki nastanejo zaradi najema, postavljanja in upravljanja razstavnega prostora, ko se podjetje udeleži kateregakoli sejma ali razstave;
– stroški promocije izdelkov, storitev ali podjetja.
(4) Neupravičeni stroški so:
– stroški davka na dodano vrednost;
– stroški izobraževanja, ki pripomore k višji stopnji javnoveljavne izobrazbe oziroma sodi v javno veljavni izobraževalni program;
– stroški dela zaposlenih pri upravičencu;
– potni stroški, stroški dnevnic, prehrane in prenočevanja, če niso neposredno povezani z izobraževanjem, usposabljanjem in/ali udeležbo na sejmu ali razstavi;
– tekoči stroški vzdrževanja spletnih strani;
– drugi stroški, opredeljeni v javnem razpisu.
(5) Pomoč se izvede v obliki dotacije.
(6) Višina dodeljene pomoči ne sme presegati 100 % upravičenih stroškov.
13. člen 
(sofinanciranje samozaposlovanja, odpiranja novih delovnih mest ter zaposlovanja brezposelnih oseb) 
(1) Namen ukrepa je spodbujanje ustanavljanja novih podjetij, povečevanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti. Predmet pomoči sta sofinanciranje samozaposlovanja in sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest.
(2) Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine in registrirajo dejavnost na podlagi zakona, ki ureja gospodarske družbe, na območju občine, ter jim ta dejavnost pomeni edini in glavni poklic.
(3) Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih mest so podjetja iz 5. člena tega pravilnika in podjetja, ki imajo sedež izven občine, če opravljajo dejavnost na območju občine in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti na območju občine. Do sredstev je podjetje upravičeno, če nova zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem zaposlenim v preteklem letu brez upoštevanja upokojitev.
(4) Upravičeni stroški po tem ukrepu so:
– stroški za realizacijo samozaposlitve v višini do 3000 evrov;
– stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini do 2000 evrov na enega na novo zaposlenega, če slednji nima stalnega bivališča na območju občine oziroma 3000 evrov na enega na novo zaposlenega, če ima le-ta stalno bivališče na območju občine;
– stroški za zaposlitev registrirano brezposelnega iskalca zaposlitve s stalnim bivališčem na območju občine v višini do 3000 evrov na enega na novo zaposlenega.
(5) Pomoč se izvede v obliki denarne dotacije.
(6) Višina dodeljene pomoči ne sme presegati 100 % upravičenih stroškov.
(7) Vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj 24 mesecev. V primeru, da upravičenec za zaposleno osebo prejme subvencijo tudi s strani državnih, evropskih ali drugih virov, mora trajati zaposlitev osebe še najmanj 12 mesecev po obdobju sofinanciranja iz drugih virov, kar upravičenec dokazuje s podaljšanjem pogodbe in drugimi ustreznimi dokazili.
14. člen 
(sofinanciranje razvoja socialnega podjetništva) 
(1) Namen ukrepa je spodbujanje ustanavljanja novih kot tudi razvoja obstoječih socialnih podjetij ali poslovnih enot/podružnic na območju občin in pomoč pri vključevanju ranljivih skupin v trg dela. Predmet pomoči je sofinanciranje zagona novih in razvoja obstoječih socialnih podjetij.
(2) Upravičenci so podjetja iz 5. člena tega pravilnika, ki imajo pridobljen status socialnega podjetja skladno z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo.
(3) Upravičeni stroški po tem ukrepu so:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov;
– stroški nakupa, gradnje ali preureditve proizvodnih oziroma poslovnih prostorov;
– stroški nakupa nove opreme;
– stroški nakupa patentov, licenc, know-how ali nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme;
– stroški izobraževanja za pridobitev specializiranih znanj, potrebnih za zagon oziroma izvajanje dejavnosti socialnega podjetništva;
– stroški obrestne mere in odobritve kredita za najete kredite za izvedbo materialne in nematerialne investicije.
(4) Neupravičeni stroški so:
– stroški davka na dodano vrednost in drugih davčnih dajatev;
– stroški zamudnih obresti;
– stroški dela zaposlenih pri upravičencu;
– stroški nakupa drobnega inventarja;
– drugi stroški, opredeljeni v javnem razpisu.
(5) Pomoč se izvede v obliki denarne dotacije.
(6) Višina dodeljene pomoči ne sme presegati 100 % upravičenih stroškov.
(7) Pomoč po tem ukrepu se ne sme kumulirati s pomočjo po ukrepu 1 (sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij).
15. člen 
(sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov) 
(1) Namen ukrepa je spodbujanje lokalnega gospodarskega razvoja s poudarkom razvoja vaških središč in ustvarjanje novih delovnih mest.
(2) Upravičenci so podjetja iz 5. člena tega pravilnika s sedežem v občini ter podjetja, ki nimajo sedeža v občini, a najemajo ali že imajo najete poslovne prostore v občini.
(3) Upravičeni stroški po tem ukrepu so:
– strošek najema poslovnega prostora.
(4) Neupravičeni stroški so:
– stroški davka na dodano vrednost in drugih davčnih dajatev;
– obratovalni stroški in vsi ostali stroški.
(5) Pomoč se izvede v obliki denarne dotacije.
(6) Višina dodeljene pomoči ne sme presegati 100 % upravičenih stroškov.
16. člen 
(sofinanciranje obrestne mere za obstoječe kredite) 
(1) Namen ukrepa je sofinanciranje obrestne mere za obstoječe kredite, katerih predmet oziroma namen investiranje je razvoj in razširitev dejavnosti na območju občine.
(2) Upravičenci so podjetja iz 5. člena tega pravilnika. Upravičenci morajo imeti po kreditu poravnane vse obveznosti, ki izhajajo iz kredita.
(3) Upravičeni stroški so:
– stroški sofinanciranja obrestne in hranilnic mere za kredite, ki so bili odobreni s strani finančnih institucij – bank, ki imajo po Zakonu o bančništvu dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih, vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev, oziroma kreditnih institucij, ki so v državi članici EU upravičene opravljati vse oziroma posamezne vzajemno priznane finančne storitve iz Priloge I (Seznam dejavnosti, za katere velja vzajemno priznavanje) k Direktivi 2006/48/ES, in lahko te storitve opravljajo tudi na območju Republike Slovenije bodisi preko podružnice bodisi neposredno;
– v času do roka za oddajo vlog ne smejo zapasti, vendar so lahko odobreni tudi pred razpisom. Zapadlost kredita predstavlja končni plačilni rok, ko je potrebno poravnati preostanek glavnice in preostale obresti.
(4) Neupravičeni stroški so:
– glavnica kredita
– zamudne obresti
– ostali stroški, povezani z najemom kredita (hipoteka, zavarovanje, strošek odobritve …).
(5) Pomoč se izvede v obliki denarne dotacije.
(6) Višina dodeljene pomoči ne sme presegati 100 % upravičenih stroškov.
IV. NAČIN DODELJEVANJA POMOČI 
17. člen 
(1) Sredstva po tem pravilniku se bodo upravičencem dodeljevala na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, skladno s pogoji in po postopku, določenim v tem pravilniku in v javnem razpisu, na podlagi rezultatov ocenjevanja vlog ter višine razpoložljivih sredstev.
(2) Javni razpis se lahko objavi za vse ali za posamezne ukrepe ter za vse ali posamezne vrste upravičencev iz 5. člena tega pravilnika. Javni razpis se objavi na občinski spletni strani, skladno z veljavnimi predpisi s področja javnih financ in tem pravilnikom.
(3) V primeru morebitnega ostanka razpisanih sredstev, namenjenih posameznemu ukrepu, se le-ta lahko prerazporedijo na druge razpisane ukrepe iz tega pravilnika, kjer bo prispelo večje število vlog od razpoložljivih sredstev, vendar le v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu. O prerazporeditvi ostankov sredstev med ukrepi odloči župan s sklepom na predlog Odbora.
(4) V kolikor bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih sredstev, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno znižala.
18. člen 
(1) Postopek za dodelitev pomoči de minimis vodi Odbor.
(2) Strokovne in administrativno tehnične naloge za Odbor opravlja pristojni občinski upravni organ.
(3) Naloga Odbora je, da sodeluje pri pripravi javnega razpisa, pregleda in ocenjuje prejete vloge ter predlaga prerazporeditev sredstev med ukrepi, kar potrdi s sklepom župan.
(4) Odbor vodi zapisnik o odpiranju in ocenjevanju prejetih vlog in sestavi končni seznam prejemnikov sredstev.
19. člen 
(1) Občinska uprava, na podlagi prejetega predloga Odbora, z odločbo odloči o višini odobrenih finančnih sredstev v roku 30 dni od dneva popolnosti vloge. Prav tako se s sklepom obvesti prijavitelje, ki sredstev ne prejmejo.
(2) Zoper odločitev je dopustno v roku 8 dni od prejema vložiti pritožbo, o kateri odloča župan. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Odločitev župana je dokončna.
(3) Medsebojne obveznosti med upravičencem pomoči in občino ter pogoji koriščenja dodeljenih sredstev se uredijo s pogodbo.
(4) Kontrolo nad izvajanjem pogodb opravlja pristojni občinski upravni organ.
20. člen 
(izplačilo sredstev) 
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na račun, ki ga je upravičenec navedel v prijavi, v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe.
21. člen 
(ukrepi v primeru kršitev) 
(1) V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, da prejemnik projekta ni izvedel ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina na predlog pristojnega občinskega upravnega organa upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
(2) V primeru ugotovljenih kršitev iz prvega odstavka tega člena prejemnik sredstev še dve leti po vračilu neupravičenih prejetih sredstev ni upravičen do pomoči iz kateregakoli ukrepa iz tega pravilnika.
22. člen 
(pričetek veljavnosti pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2024-2
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 21. februarja 2024
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Andrej Vrzel 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti