Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

668. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2024, stran 1667.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15, 20/17, 61/19 in 92/22) je Občinski svet Občine Kamnik na 9. seji dne 6. 3. 2024 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2024 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2024 (Uradni list RS, št. 130/23) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov 
Proračun leta 2024
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
34.955.161
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
28.600.996
70 
DAVČNI PRIHODKI
24.646.793
700 Davki na dohodek in dobiček
20.899.793
703 Davki na premoženje
3.240.000
704 Domači davki na blago in storitve
507.000
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
3.954.203
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.436.834
711 Takse in pristojbine
30.000
712 Globe in druge denarne kazni
70.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
76.000
714 Drugi nedavčni prihodki
1.341.369
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
51.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
11.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
40.000
73 
PREJETE DONACIJE
1.600
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.600
74 
TRANSFERNI PRIHODKI
6.151.813
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
5.291.693
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav 
860.120
78 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
149.752
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
149.752
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
44.531.070
40 
TEKOČI ODHODKI
10.968.533
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
2.208.312
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
332.036
402 Izdatki za blago in storitve
5.276.865
403 Plačila domačih obresti
520.000
409 Rezerve
2.631.320
41 
TEKOČI TRANSFERI
14.472.864
410 Subvencije
213.750
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
8.325.031
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
1.220.590
413 Drugi tekoči domači transferi
4.713.493
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
18.354.563
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
18.354.563
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
735.110
431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
443.110
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
292.000
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–9.575.909
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
250.000
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV
250.000
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
250.000
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–250.000
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
2.180.000
50 
ZADOLŽEVANJE
2.180.000
500 Domače zadolževanje
2.180.000
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.280.373
55 
ODPLAČILA DOLGA
1.280.373
550 Odplačila domačega dolga
1.280.373
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–8.926.282
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
899.627
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
9.575.909
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
8.926.282
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
V 5. členu se na koncu tretjega odstavka doda stavek, ki se glasi: »Brez omejitev se lahko prerazporejajo tudi sredstva med proračunskimi postavkami, ki so vključene v podprogram 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč in so financirane iz dodeljenih državnih sredstev za odpravo posledic naravne nesreče 4. 8. 2023 (proračunske postavke 6645, 6646, 6647, 6648, 6649, 6650 in 6653).«
3. člen 
V 8. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»Župan lahko brez omejitev prerazporeja sredstva med posameznimi projekti (vrednostno in terminsko), ki so vključeni v podprogram 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč in so financirani iz dodeljenih državnih sredstev za odpravo posledic naravne nesreče 27. 10. 2023.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-52/2023
Kamnik, dne 6. marca 2024
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti