Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

690. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2024, stran 1725.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19, 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 12. redni seji dne 14. 3. 2024 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2024 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2024 (Uradni list RS, št. št. 34/23) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna za leto 2024 se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (€):
KONTO
OPIS
Proračun leta 2024
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
19.797.562,00
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
14.630.560,00
70
DAVČNI PRIHODKI
12.314.932,00
700
Davki na dohodek in dobiček
10.212.480,00
703
Davki na premoženje
1.762.252,00
704
Domači davki na blago in storitve
340.200,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.315.628,00
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.741.063,00
711
Takse in pristojbine
12.000,00
712
Globe in druge denarne kazni
36.300,00
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
115.310,00
714
Drugi nedavčni prihodki
410.955,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.139.500,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
70.000,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
1.069.500,00
73
PREJETE DONACIJE
2.000,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
2.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
4.025.502,00
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
3.708.873,00
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
316.629,00
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
23.720.199,49
40
TEKOČI ODHODKI
6.601.978,00
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.255.930,00
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
180.910,00
402
Izdatki za blago in storitve
4.720.134,00
403
Plačila domačih obresti
168.065,00
409
Rezerve
276.939,00
41
TEKOČI TRANSFERI
6.358.878,00
410
Subvencije
53.200,00
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.835.675,00
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
649.727,00
413
Drugi tekoči domači transferi
1.820.276,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
10.333.593,49
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
10.333.593,49
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
425.750,00
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
198.750,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
227.000,00
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
–3.922.637,49
B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
 
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
1.941.736,54
50
ZADOLŽEVANJE
1.941.736,54
500
Domače zadolževanje
1.941.736,54
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
55
ODPLAČILA DOLGA
444.944,00
550
Odplačila domačega dolga
444.944,00
 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–2.425.844,95
 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.496.792,54
 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
3.922.637,49
 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
2.425.844,95
« 
2. člen 
Sprememba posebnega dela proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrta razvojnih programov je priloga k temu odloku in se objavi na spletni strani Občine Idrija.
3. člen 
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Idrija se bo v letu 2024 dolgoročno zadolžila za 1.941.736,54 € za investicije, predvidene v občinskem proračunu.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0019/2022
Idrija, dne 14. marca 2024
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti