Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

657. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za zemljišča s parcelno številko 1364/10, 1364/11, 1364/19, 1364/12, 1363/15, 1363/16 in 1363/78, vse k.o. Oltra, stran 1658.

  
Na podlagi 138. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) in 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15, 10/22) je Občinski svet Občine Ankaran na 12. redni seji dne 29. februarja 2024 sprejel
S K L E P 
o potrditvi lokacijske preveritve za zemljišča s parcelno številko 1364/10, 1364/11, 1364/19, 1364/12, 1363/15, 1363/16 in 1363/78, vse k.o. Oltra 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi Elaborat lokacijske preveritve za zemljišča s parcelno številko 1364/10, 1364/11, 1364/19, 1364/12, 1363/15, 1363/16 in 1363/78, vse k.o. Oltra, ki ga je izdelalo podjetje IB STUDIO d.o.o., v novembru 2023, pod št. 43/23, identifikacijska številka 3997.
2. člen 
Dovoli se individualna odstopanja od določil Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ankaran (EUP AN-21 in AN-14) (Uradni list RS, št. 161/20) tako, da se dopusti prizidava dvigal k večstanovanjskim objektom na parc. št. 1364/10, 1364/11, 1364/19, 1364/12, 1363/15, 1363/16 in 1363/78, vse k.o. Oltra, in sicer na način, da se:
– na koncu 114. člena doda nova točka:
»Za večstanovanjske objekte na zemljiščih s parcelno številko 1364/10, 1364/11, 1364/19, 1364/12, 1363/15, 1363/16 in 1363/78, vse k.o. Oltra, je dopusten manjši odmik od meja sosednjih parcel od 4 m brez soglasja lastnikov sosednjih parcel, za potrebe dograditve dvigal.«
– v desetem odstavku 117. člena doda nova alineja:
»– za večstanovanjske objekte na zemljiščih s parcelno številko 1364/10, 1364/11, 1364/19, 1364/12, 1363/15, 1363/16 in 1363/78, vse k.o. Oltra, je dovoljena prizidava dvigal na zunanjem ovoju stavbe.«
– v 158. členu se v vrstici »dopustna izraba za SSv« doda:
»– za večstanovanjske objekte na zemljiščih s parcelno številko 1364/10, 1364/11, 1364/19, 1364/12, 1363/15, 1363/16 in 1363/78, vse k.o. Oltra, je za potrebe prizidave dvigal dopustno odstopanje od FZ in maksimalne višine. Nad maksimalno višino je za potrebe dvigala možna postavitev tehnoloških naprav, strojnih in drugih instalacij stavbe.«
3. člen 
Ta sklep velja dve leti od dneva uveljavitve. Investitor, če želi izvesti načrtovano investicijo dograditve dvigal k večstanovanjskim objektom, mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po njegovi objavi.
Št. 3514-05/2023/15
Ankaran, dne 29. februarja 2024
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
Visto l’articolo 138 della Legge sull’assetto del territorio (ZUreP-3) (Gazzetta ufficiale della RS, no. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE e 95/23 – ZIUOPZP) e l’articolo 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della RS no. 17/15, 10/22) il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, nella sua XII seduta ordinaria tenuta si il 29 febbraio 2024 ha adottato la seguente
D E L I B E R A 
sull’approvazione della verifica urbanistica dei lotti di terreno numero 1364/10, 1364/11, 1364/19, 1364/12, 1363/15, 1363/16 e 1363/78 tutti c.c. Oltra. 
articolo 1 
Con la presente delibera viene approvato lo Studio di verifica urbanistica dei lotti di terreno numero 1364/10, 1364/11, 1364/19, 1364/12, 1363/15, 1363/16 e 1363/78, tutti c.c. Oltra, preparato dalla IB STUDIO s.r.l. a novembre 2023, con il n. 43/23 e numero di identificazione 3997.
articolo 2 
Sono consentite singole deroghe alle disposizioni del Decreto sul piano regolatore comunale del Comune di Ancarano (EUP AN-21 e AN-14) (Gazzetta ufficiale della RS, n. 161/20), in modo che venga consentito l’ampliamento degli edifici plurifamiliari per l’installazione degli ascensori sui lotti n. 1364/10, 1364/11, 1364/19, 1364/12, 1363/15, 1363/16 e 1363/78, tutti c.c. Oltra, come segue:
– alla fine dell'articolo 114 viene aggiunto un nuovo punto:
»Per gli edifici plurifamiliari sui lotti di terreno numero 1364/10, 1364/11, 1364/19, 1364/12, 1363/15, 1363/16 e 1363/78, tutti c.c. Oltra, è consentito un discostamento che sia inferiore a 4 m dai confini dei lotti adiacenti, senza necessità di ottenere il consenso dei proprietari dei lotti adiacenti, ai fini dei lavori di ampliamento per l’installazione degli ascensori«.
– all'articolo 117, paragrafo 10, viene aggiunto un nuovo capoverso:
»– per gli edifici plurifamiliari sui lotti di terreno numero 1364/10, 1364/11, 1364/19, 1364/12, 1363/15, 1363/16 e 1363/78, tutti c.c. Oltra, è consentito l’ampliamento della parte esterna dell’edificio per l’installazione degli ascensori«.
– all'articolo 158, alla riga »uso ammissibile delle aree di costruzione residenziale« viene aggiunto quanto segue:
»– per gli edifici plurifamiliari sui lotti di terreno numero 1364/10, 1364/11, 1364/19, 1364/12, 1363/15, 1363/16 e 1363/78, tutti c.c. Oltra, è consentito uno scostamento dal fattore di edificabilità e dall'altezza massima ai fini dell'ampliamento per l’installazione degli ascensori. Al di sopra dell'altezza massima, è possibile installare dispositivi tecnologici, impianti meccanici e altri impianti dell'edificio ai fini dell'installazione degli ascensori.«
articolo 3 
La presente delibera è valida per due anni dalla data di entrata in vigore. Se l'investitore desidera realizzare l'investimento previsto per l'installazione degli ascensori negli edifici plurifamiliari, deve presentare domanda per il rilascio del permesso di costruire nel periodo indicato.
articolo 4 
La presente delibera viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
N. 3514-05/2023/15
Ancarano, 29 febbraio 2024
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti