Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

Št. 5443-3/2023/12 Ob-1750/24, Stran 569
Na podlagi določb:
– Uredbe Sveta (EU, Euratom) 2020/2093 z dne 17. decembra 2020 o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 (UL L št. 433 I z dne 22. 12. 2020, str. 11), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU, Euratom) 2022/2496 z dne 15. decembra 2022 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) 2020/2093 o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 (UL L št. 325 z dne 20. 12. 2022, str. 11);
– Uredbe (EU, Euratom) 2020/2092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o splošnem režimu pogojenosti za zaščito proračuna Unije (UL L št. 433 I z dne 22. 12. 2020, str. 1), zadnjič popravljena s popravkom (UL L št. 373 z dne 21. 10. 2021, str. 94);
– Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU, Euratom) 2022/2434 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. decembra 2022 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046, kar zadeva določitev diverzificirane strategije financiranja za splošno metodo najemanja posojil (UL L 319 z dne 13. 12. 2022, str. 1);
– Sklepa Sveta (EU, Euratom) 2020/2053 z dne 14. december 2020 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije in razveljavitvi Sklepa 2014/335/EU, Euratom (UL L št. 424 z dne 15. 12. 2020, str. 1);
– Uredbe o ratifikaciji Sklepa Sveta (EU, Euratom) 2020/2053 z dne 14. decembra 2020 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije in razveljavitvi Sklepa 2014/335/EU, Euratom (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 2/21);
– Uredbe (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 159), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2023/435 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. februarja 2023 o spremembi Uredbe (EU) 2021/241 glede poglavij REPowerEU v načrtih za okrevanje in odpornost ter spremembi uredb (EU) št. 1303/2013, (EU) 2021/1060 in (EU) 2021/1755 ter Direktive 2003/87/ES (UL L št. 63, z dne 28. 2. 2023, str. 1), (v nadaljevanju: Uredba 2021/1060/EU);
– Uredbe (EU) 2021/1057 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o vzpostavitvi Evropskega socialnega sklada plus (ESS+) in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1296/2013 (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 21), zadnjič popravljena s popravkom (UL L št. 421 z dne 26. 11. 2021, str. 75), (v nadaljevanju: Uredba 2021/1057/EU);
– drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih EK sprejme v skladu s 113. in 114. členom Uredbe 2021/1060/EU;
– Uredbe o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 21/23);
– Proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (Uradni list RS, št. 150/22 in 123/23);
– Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23 in 12/24; v nadaljevanju: ZIPRS2425);
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23);
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23; v nadaljevanju: ZJF);
– Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11; v nadaljevanju: Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev);
– Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri);
– Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22);
– Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1; v nadaljevanju: ZSV);
– Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022–2030 (Uradni list RS, št. 49/22);
– Sporazuma o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021–2027, št. CCI 2021SI16FFPA001 z dne 12. 9. 2022;
– Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, št. CCI 2021SI16FFPR001, različica 1.2 (v nadaljevanju: PEKP 2021–2027);
– Odločitve o podpori št. V00122/MDDSZ/0 za Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov+, št. dokumenta: 3032-43/2024-1630-6, ki jo je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj v vlogi organa upravljanja izdalo dne 28. 2. 2024
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov+ 
Javni razpis delno financira Evropska unija (v nadaljevanju: EU), in sicer iz Evropskega socialnega sklada plus (v nadaljevanju: ESS+). Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov+ (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se izvaja v okviru cilja politike 4 »Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic« in 7. prednostne naloge »Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost«, specifičnega cilja ESO4.12 »Spodbujanje socialnega vključevanja oseb, izpostavljenih tveganju revščine ali socialni izključenosti, vključno z najbolj ogroženimi osebami in otroki« PEKP 2021–2027.
Na javnem razpisu bodo izbrane operacije. Operacijo v okviru tega javnega razpisa predstavlja projekt izbranega prijavitelja.
Izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Posredniško telo in izvajalec razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov+ (v nadaljnjem besedilu: VGC+), ki bodo ponujali različne preventivne programe (vsebine in aktivnosti), namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivim skupinam. Ciljne skupine, ki jih v okviru tega javnega razpisa obravnavamo kot ranljive skupine, so navedene v poglavju 5 tega javnega razpisa.
Opredelitev VGC+: VGC+ predstavlja osrednji prostor zbiranja v lokalnem okolju, namenjen druženju, ohranjanju oziroma širjenju socialne mreže ter opolnomočenju ranljivih skupin. Preventivni programi VGC+ vključujejo izobraževalne, medkulturne, medgeneracijske in druge dejavnosti, podrobneje predstavljene v poglavju 4 tega javnega razpisa.
Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je zagotavljanje dostopnosti in pluralizacija storitev za različne ranljive ciljne skupine preko mreže predvidoma 16 VGC+ po Sloveniji, in sicer 5 v zahodni kohezijski regiji in 11 v vzhodni kohezijski regiji. VGC+ bodo izvajali preventivne projekte, namenjene ciljnim skupinam iz poglavja 5 tega javnega razpisa. V okviru javnega razpisa bodo sofinancirani projekti, ki bodo na širšem območju znotraj geografske enote prepoznali potrebe posameznih ranljivih ciljnih skupin ter jim ponudili ustrezne vsebine in aktivnosti.
Namen javnega razpisa je tudi vključitev širokega nabora organizacij, ki bodo v okviru tega javnega razpisa nastopale kot projektni partnerji, ter povezovanje različnih drugih deležnikov v lokalnih skupnostih.
Storitve VGC+ so za uporabnike (tj. osebe iz ciljne skupine) brezplačne in na razpolago skozi celotno obdobje izvajanja projektov.
Obvezne in izbirne vsebine
Prijavitelj mora v VGC+ zagotavljati naslednje obvezne vsebine, namenjene večji socialni vključenosti ciljnih skupin:
1. Neformalno druženje in srečevanje, ki ni vsebinsko določeno in ciljnim skupinam predstavlja ustvarjanje in/ali vzdrževanje socialne mreže.
2. Informiranje uporabnikov: VGC+ mora delovati kot informacijsko središče, kar pomeni, da mora uporabnikom posredovati informacije o razpoložljivih storitvah s področja preprečevanja, obvladovanja in odpravljanja socialnih stisk in težav.
Aktivnosti v okviru vsebin pod točko 1 in 2 morajo biti uporabnikom na voljo preko celega koledarskega leta skozi celotno obdobje izvajanja projekta, in sicer najmanj 5x tedensko v skupnem seštevku vsaj 40 ur v času med 8. in 21. uro. V tem času mora biti center odprt na sedežu VGC+, prostori pa na voljo za neformalno druženje in informiranje uporabnikov.
Neformalno druženje in informiranje uporabnikov se lahko zagotavlja tudi na drugih lokacijah izvajanja projekta, vendar le v skladu s prostorskimi in tehničnimi pogoji, navedenimi v poglavju 6.1. Ure neformalnega druženja in informiranja uporabnikov na drugih lokacijah se ne štejejo v prejšnjem odstavku določen minimalni obseg ur na sedežu VGC+.
3. Aktivnosti v okviru spodaj navedenih obveznih vsebin, ki se lahko izvajajo v obliki predavanj, izobraževalnih in praktičnih delavnic, pogovornih srečanj idr.:
3.1 Vsebine, namenjene razvijanju in krepitvi socialnih, zdravstvenih, kulturnih in finančnih kompetenc.
V okviru predmetnega javnega razpisa so kompetence opredeljene kot sposobnosti, spretnosti in znanja na različnih področjih, ki se jih bo v okviru prijavljenih projektov razvijalo s pomočjo predpisanih vsebin:
– Socialne kompetence – vsebine, namenjene skrbi za vključevanje v socialno okolje – navezovanje in ohranjanje stikov, krepitev empatije, učenje obvladovanja sporov ipd.; vsebine, namenjene skrbi za odgovorno državljanstvo, demokratičnost; vsebine, namenjene krepitvi komunikacijskih veščin in dvigu motivacije ter opolnomočenju za vstop na trg dela.
– Zdravstvene kompetence – vsebine, namenjene posameznikovemu razumevanju osnovnih zdravstvenih informacij ter sprejemanju ustreznih odločitev v zvezi s svojim zdravjem; skrb za zdravje in zdrav način življenja, skrb za dobro fizično, čustveno in duševno počutje.
– Kulturne kompetence – vsebine za razvoj jezikovne pismenosti v maternem in tujih jezikih, skrb za kulturno zavest in izražanje, skrb za medkulturno spoznavanje in povezovanje, vsebine, namenjene krepitvi kulturne zavesti in spoštovanju kulturnih razlik.
– Finančne kompetence – vsebine, namenjene skrbi za osebne finance z namenom finančne neodvisnosti ter sprejemanja ustreznih finančnih odločitev; vsebine za razvijanje podjetnostnih kompetenc.
3.2 Vsebine, namenjene spodbujanju vseživljenjskega učenja.
V okviru predmetnega javnega razpisa so s tem opredeljene različne vsebine za spodbujanje aktivnega in kakovostnega staranja, razvijanje ročnih spretnosti in učenje drugih praktičnih veščin, medgeneracijsko povezovanje in učenje, razvijanje računalniške in digitalne pismenosti, digitalnih kompetenc ter varna uporaba spletnih orodij, ozaveščanje ter razvijanje kompetenc na področju zdrave prehrane, zelenega prehoda, podnebnih sprememb in varovanja okolja ipd.
3.3 Vsebine, namenjene krepitvi starševskih kompetenc in lažjemu usklajevanju poklicnega ter družinskega oziroma zasebnega življenja.
V okviru predmetnega javnega razpisa so s tem opredeljene različne vsebine za razvijanje starševskih veščin, soočanje z izzivi sodobnega starševstva, razporejanja časa v družini, kakovostnega preživljanja časa z otrokom, usklajevanja poklicnih in družinskih obveznosti, ozaveščanja o pasteh digitalne zasvojenosti idr.
3.4 Vsebine s področja preprečevanja nasilja v družini, nad ženskami in otroki ter drugimi ranljivimi ciljnimi skupinami.
V okviru predmetnega javnega razpisa so s tem opredeljene različne vsebine s področja prepoznavanja in odzivanja na nasilje, poznavanja razlik med konfliktom in nasilje, predstavitve možnih oblik pomoči, ustvarjanja dobrih medsebojnih odnosov, spodbujanja zdravega družinskega okolja, čustvenega opismenjevanja, nenasilne komunikacije, medvrstniškega nasilja, spletnega nasilja, nasilja nad starejšimi idr.
3.5 Izvajanje aktivnosti za otroke ter organizirano varstvo otrok z namenom kakovostnega preživljanja prostega časa, odkrivanja talentov in razvijanja spretnosti na različnih področjih osebnega razvoja.
3.6 Učna pomoč za otroke in mlade.
3.7 Organizacija in vodenje pogovornih skupin za različne starostne skupine z namenom krepitve socialnega vključevanja in preprečevanja slabega duševnega zdravja
3.8 Svetovanje posameznikom in družinam z namenom lažjega usmerjanja v različne sisteme pomoči.
4. Aktivnosti v okviru spodaj navedenih izbirnih vsebin, izmed katerih prijavitelj izbere najmanj dve vsebini:
4.1 Vsebine, namenjene lažji integraciji migrantov in beguncev ter njihovih družin, zlasti žensk, otrok in mladih
4.2 Vsebine, namenjene krepitvi socialne vključenosti romskih družin, zlasti romskih žensk, otrok in mladih
4.3 Vsebine, namenjene lažjemu socialnemu vključevanju oseb s posebnimi potrebami, še zlasti otrok in mladih
4.4 Vsebine, namenjene invalidom
Aktivnosti v okviru vsebin pod točko 3 in 4 se morajo za uporabnike izvajati najmanj 4x tedensko v skupnem seštevku najmanj 35 ur skupno na vseh lokacijah VGC+.
Če se med izvajanjem projekta pokaže potreba po dodatnih aktivnostih v okviru vsebin iz 3. in 4. točke tega poglavja javnega razpisa, ki jih prijavitelj ob prijavi ni izbral, lahko ministrstvu naknadno posreduje prošnjo za odobritev izvajanja teh vsebin, pri čemer se višina dodeljenih sredstev ne more spremeniti. O odobritvi prošnje odloči skrbnik/skrbnica pogodbe na strani ministrstva.
5. Druga določila v zvezi z zagotavljanjem obveznih in izbirnih vsebin
Znotraj posameznega koledarskega leta se izvajanje obveznih vsebin pod točko 1 do 4 iz 4. poglavja tega javnega razpisa lahko prekine:
– za neprekinjeno obdobje do največ 10 delovnih dni (2 tedna), in sicer v času utemeljenega zmanjšanega povpraševanja po vsebinah, ter
– v primeru državnih praznikov ter dela prostih dnevov.
Prekinitev izvajanja obveznih vsebin se mora obvezno predhodno najaviti uporabnikom (tj. osebam iz ciljne skupine) in skrbniku pogodbe na ministrstvu, in sicer najmanj 30 dni pred zaprtjem centra.
Ministrstvo lahko na podlagi vloge v primeru višje sile oziroma izrednih, nepredvidljivih okoliščin izjemoma potrdi tudi morebitno drugo prilagoditev izvajanja obveznih vsebin (prilagoditev odprtosti centra, drugačen način podajanja vsebin idr.).
Prijavitelj in partnerji so odgovorni za strokovnost izvedbe vseh vsebin in aktivnosti ter izbiro zunanjih izvajalcev s potrebnimi znanji in izkušnjami na področju, na katero se vsebina oziroma aktivnost nanaša. Ministrstvo ima pravico, da to kadar koli preveri.
Cilji, ciljne skupine in kazalniki
5.1 Cilji
Javni razpis zasleduje cilje in rezultate cilja politike 4 »Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic«, prednostne naloge 7 »Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost«, specifičnega cilja ESO4.12 »Spodbujanje socialnega vključevanja oseb, izpostavljenih tveganju revščine ali socialni izključenosti, vključno z najbolj ogroženimi osebami in otroki« PEKP 2021–2027, dostopnega na: https://evropskasredstva.si/app/uploads/2022/12/Program-evropske-kohezijske-politike-sprejeta-verzija-12.-12.-2022.pdf.
Ključni cilj javnega razpisa je podpreti projekte, ki bodo osebam iz ciljnih skupin nudili vsebine tega javnega razpisa in na ta način prispevali k dvigu kakovosti življenja ciljnih skupin ter preprečevali njihov zdrs v socialno izključenost in revščino.
Specifični cilji javnega razpisa z namenom preprečevanja socialne izključenosti ciljnih skupin:
1. Integrirati ranljive ciljne skupine v lokalno okolje.
2. Opolnomočiti ranljive ciljne skupine preko dostopnih, raznolikih in kakovostnih preventivnih vsebin, aktivnosti.
3. Vzpostaviti medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje ranljivih ciljnih skupin.
4. Informirati o dejavnostih in tematikah, ki so pomembne za ciljne skupine.
5. Nuditi pomoč in svetovanje ranljivim ciljnim skupinam.
6. Okrepiti povezovanje javnih institucij, nevladnih organizacij, socialnih podjetij, občin in drugih potencialnih deležnikov v posamezni geografski enoti.
5.2 Ciljne skupine
VGC+ mora v okviru projekta ponuditi vsebine/aktivnosti vsaj šestim od spodaj navedenih ciljnih skupin. Obvezno mora ponuditi vsebine/aktivnosti prvi, drugi in tretji navedeni ciljni skupini:
1. družine, še zlasti tiste z nizkim socialno-ekonomskim statusom,
2. osebe, zlasti otroci in mladi, ki tvegajo socialno izključenost,
3. starejši, zlasti tisti iz socialno ogroženih okolij,
4. osebe, zlasti otroci in mladi, s posebnimi potrebami
5. migrantski in begunski posamezniki in družine, zlasti otroci in mladi ter ženske iz teh družin,
6. romske družine, zlasti otroci in mladi ter ženske iz teh družin,
7. enostarševske družine,
8. invalidi.
5.3 Kazalniki
Kazalniki posameznega projekta prispevajo k doseganju kazalnikov PEKP 2021–2027 in k specifičnim kazalnikom javnega razpisa.
Za doseganje opredeljenih specifičnih ciljev morajo biti v obdobju izvajanja projektov doseženi naslednji kazalniki učinka in rezultata na ravni PEKP 2021–2027, v okviru specifičnega cilja ESO4.12:
Kazalnik učinka:
Število podprtih večgeneracijskih centrov: 16, in sicer 5 v KRZS, 11 v KRVS.
Kazalnik rezultata:
Število izvedenih ur aktivnosti v večgeneracijskih centrih: 134.400 ur, in sicer 42.000 v KRZS, 92.400 v KRVS.
Vsak posamezni projekt prispeva tudi k doseganju drugih specifičnih kazalnikov na ravni javnega razpisa:
– Število oseb iz ranljivih skupin, vključenih v projekte VGC+: 80.000 oseb, in sicer 55.000 oseb v KRVS in 25.000 oseb v KRZS.
– Število ur odprtosti VGC+ za neformalno druženje in informiranje uporabnikov: 153.600 ur, in sicer 105.600 ur v KRVS in 48.000 ur v KRZS.
– Število občin, v katerih se izvajajo aktivnosti VGC+: 48, in sicer 15 v KRZS, 33 v KRVS.
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na javnem razpisu mora kandidirati prijavitelj skupaj z vsaj enim projektnim partnerjem, projektno partnerstvo lahko sestavljajo največ štiri pravne osebe (prijavitelj in največ trije projektni partnerji). Namen projektnega partnerstva je, da prijavitelj in projektni partnerji s projektom pokrijejo čim širše teritorialno območje znotraj geografske enote.
V primeru izbora projektnega partnerstva na javnem razpisu pogodbo o sofinanciranju z ministrstvom podpiše zgolj prijavitelj. Prijavitelj z vsakim projektnim partnerjem posebej sklene partnerski sporazum, v katerem podrobneje opredeli pravice, obveznosti in odgovornosti projektnega partnerstva (Priloga št. 11: Partnerski sporazum).
6.1 Upravičeni prijavitelj in projektni partnerji
Prijavitelj in vsak projektni partner mora izpolnjevati vse spodaj navedene osnovne pogoje:
1. Je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ima status društva po Zakonu o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 in 21/18 – ZNOrg), zavoda po Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), invalidske organizacije po Zakonu o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02 in 61/06 – ZDru-1), humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03 in 61/06 – ZDru-1), socialnega podjetja po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11 in 90/14 – ZDU-1I in 13/18) ali je druga pravna oseba (zasebnega ali javnega prava), ki ima na dan prijave v ustanovitvenem aktu določeno neprofitno delovanje, premoženje, dobiček in presežke prihodkov nad odhodki uporablja za opravljanje osnovne dejavnosti oziroma ne deli dobička ali presežka prihodkov nad odhodki, temveč ga vlaga v razvoj dejavnosti.
2. Je pravna oseba, ki je na dan prijave registrirana za opravljanje vsaj ene izmed naslednjih dejavnosti: SKD 85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije; SKD 85.59 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; SKD 85.6 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje; SKD 88 – Socialno varstvo brez nastanitve; SKD 93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas; SKD 94 991 – dejavnosti invalidskih organizacij ali je njeno delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v okviru ustanovitvenega akta ali drugega temeljnega akta organizacije.
3. Ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekt.
4. Ima odprt transakcijski račun, ki je vpisan v register transakcijskih računov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).
5. Odgovorne osebe niso bile pravnomočno obsojene zaradi kaznivega dejanja v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem.
6. Ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred rokom, določenim za oddajo vloge na javni razpis, oziroma nima neporavnanih obveznosti v višini 50 evrov ali več in je predložil vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih pet let do dneva oddaje prijave.
7. Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
8. Nima neporavnanih obveznosti (iz naslova integralnih sredstev in namenskih sredstev kohezijske politike) do ministrstva, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do ministrstva ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
9. Za iste upravičene stroške, ki bodo predmet sofinanciranja javnega razpisa, ni in ne bo pridobil drugih javnih sredstev.
10. Je pravna oseba zasebnega prava s statusom prostovoljske organizacije, vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij, ali je pravna oseba javnega prava z opredeljenim prostovoljskim programom (velja samo za pravne osebe javnega prava).
Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev prijavitelj priloži vsa potrebna dokazila, navedena v razpisni dokumentaciji, podpiše Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, vsak projektni partner pa Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu.
Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa pridobi potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc.
Ministrstvo bo izpolnjevanje pogojev presojalo glede na stanje na dan podpisa Obrazca št. 4 oziroma 5, razen pri izpolnjevanju pogoja pod zaporedno št. 6, za katerega se bo izpolnjevanje presojalo kot navedeno pri pogoju.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev katerega koli prijavitelja oziroma projektnega partnerja lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
6.2 Splošna horizontalna načela (pogoji) za vse prijavljene projekte
Prijavljeni projekt mora za uvrstitev v izbor za dodelitev sredstev izkazovati izpolnjevanje naslednjih pogojev:
1. Skladnost in prispevek projekta s ciljem politike, prednostne naloge in specifičnim ciljem v okviru PEKP 2021–27 kot navedeno v poglavju 5 tega javnega razpisa.
2. Opredeljenost projekta v okviru obdobja upravičenosti ter njegova realna izvedljivost v obdobju, na katero se nanaša podpora (projekt upošteva aktivnosti ter časovni in finančni okvir, določen s tem javnim razpisom).
3. Ustreznost in sposobnost prijavitelja za izvedbo projekta.
4. Skladnost ciljnih skupin, predlaganih v projektu, kot določeno v 5 poglavju tega javnega razpisa.
5. Skladnost projekta s horizontalnimi načeli iz 9. člena Uredbe 2021/1060/EU – skladnost z načeli spoštovanja temeljnih pravic, spodbujanja enakosti moških in žensk, preprečevanja diskriminacije in spodbujanja trajnostnega razvoja ob upoštevanju načela, da se ne škoduje bistveno.
6.3 Specifični pogoji za vse prijavljene projekte
6.3.1 Prostorski pogoji in pogoji glede tehnične opremljenosti
Prijavljeni projekt mora za uvrstitev v izbor za dodelitev sredstev izkazovati izpolnjevanje naslednjih pogojev:
1. Prijavitelj mora imeti zagotovljene ustrezne prostore za izvajanje obveznih in izbirnih vsebin (ti prostori se štejejo za sedež VGC+) s (čajno) kuhinjo in toaletnimi prostori. Skupna kvadratura notranjih prostorov mora znašati vsaj 120 m², pri čemer mora biti vsaj en prostor, namenjen neformalnemu druženju, velik najmanj 40 m².
2. Prostori, v katerih se bo izvajal prijavljeni projekt, morajo biti uporabnikom na voljo čez celotno obdobje sofinanciranja, najmanj 5x na teden, v skupnem seštevku vsaj 40 ur tedensko, in sicer med 8. in 21. uro oziroma kot določeno v poglavju 4 javnega razpisa. V prostoru je prepovedano točenje in uživanje alkoholnih pijač. Uporabnikom morajo biti na voljo toaletni prostori in pitna voda. Prostori morajo biti urejeni in čisti ter imeti zagotovljeno dnevno svetlobo; zračenje in temperaturo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pri delu; ločeno zbiranje odpadkov. Prostori, namenjeni uporabnikom, morajo biti dostopni gibalno oviranim osebam.
6.3.2 Kadrovski pogoji
Prijavitelj mora skupaj s projektnimi partnerji zagotavljati kadrovsko zmogljivost za izvedbo projekta.
1. Vodja projekta mora biti v času oddaje vloge na javni razpis že zaposlen/-a pri prijavitelju za polni delovni čas in s pogodbo za nedoločen čas oziroma najmanj za celoten čas trajanja projekta ter izpolnjevati naslednje pogoje:
– zaključena vsaj 6/2 stopnja izobrazbe (višješolski strokovni programi po predbolonjskih programih oziroma univerzitetna izobrazba ali 1. bolonjska stopnja);
– najmanj pet let delovnih izkušenj po pridobljeni izobrazbi, in sicer na področju socialnega varstva ali neposredno z ranljivimi ciljnimi skupinami, ki jih bo prijavitelj vključil v projekt;
– opravljen strokovni izpit na področju socialnega varstva po 69. členu ZSV;
– potrdilo o nekaznovanosti, ki na dan oddaje vloge ni starejše od 1 meseca, na podlagi katerega je razvidno, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zaradi kaznivega dejanja zoper življenje in telo ter kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, za katerega se storilec preganja.
Zaposlitev vodje projekta je financirana v okviru javnega razpisa.
2. Prijavitelj mora skupaj s projektnimi partnerji v vlogi na javni razpis izkazati kadrovsko zmogljivost za izvedbo projekta. Pri prijavitelju in/ali projektnem partnerju morata biti zato v času prijave na javni razpis za vsaj polovični delovni čas in s sklenjeno pogodbo za nedoločen čas oziroma najmanj za celoten čas izvajanja projekta zaposleni še najmanj dve osebi z izkušnjami upravljanja projektov (npr. vodenje, menedžment, finance, kadri ipd.), katerih zaposlitvi ne bosta financirani v okviru javnega razpisa.
6.3.3 Drugi specifični pogoji
1. Prijavitelj ob oddaji vloge na javni razpis izkazuje izkušnje z izvedbo najmanj enega projekta/programa s področja predmeta javnega razpisa oziroma vsebin iz poglavja 4 tega javnega razpisa.
2. Projekt ima zagotovljeno podporo občine. Najmanj ena od občin, v katerih se bo izvajal projekt, mora prijavitelju ali projektnemu partnerju zagotavljati brezplačne prostore, primerne za izvajanje projektnih aktivnosti.
3. Prijavitelj in vsi projektni partnerji imajo z internim aktom urejen pritožbeni postopek nad izvajanjem projekta (možnost pritožbe), v katerem so uporabniki seznanjeni s pravicami v programu in postopkom pritožbe.
4. Vsak prijavitelj lahko prijavi projekt v največ dveh geografskih enotah.
5. Prijavitelj ne more biti hkrati projektni partner drugega prijavitelja v isti geografski enoti.
6. V posamezni geografski enoti lahko projektni partner kandidira kot projektni partner le pri enem prijavitelju.
7. Projektni partnerji morajo imeti sedež pravne osebe v isti geografski enoti kot sedež VGC+, vendar morajo delovati in izvajati tudi vsebine v najmanj eni občini izven sedeža VGC+.
8. Prijavljeni projekt vključuje vse zahtevane obvezne vsebine, ki so določene v poglavju 4 tega javnega razpisa. Vsebine se bodo izvajale kot zahtevano v poglavju 4: Aktivnosti v okviru vsebin pod točko 1 in 2 morajo biti uporabnikom na voljo preko celega koledarskega leta skozi celotno obdobje izvajanja projekta, in sicer najmanj 5x tedensko v skupnem seštevku vsaj 40 ur v času med 8. in 21. uro. V tem času mora biti center odprt na sedežu VGC+, prostori pa na voljo za neformalno druženje in informiranje uporabnikov. Aktivnosti v okviru vsebin pod točko 3 in 4, navedene v 4. poglavju tega javnega razpisa, se morajo za uporabnike izvajati najmanj 4x tedensko v skupnem seštevku najmanj 35 ur skupno na vseh lokacijah VGC+.
9. V okviru projekta je zagotovljeno kontinuirano izvajanje supervizije, in sicer najmanj 5x letno s strani supervizorja s seznama supervizorjev Socialne zbornice Slovenije, kar prijavitelj dokazuje z dogovorom o izvajanju supervizije. Supervizor ne sme biti vključen v izvajanje projekta, za katerega opravlja supervizijo.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja splošnih in specifičnih pogojev katerega koli prijavitelja oziroma projektnega partnerja lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. Lahko pa ministrstvo navedene podatke preveri tudi na terenu.
Merila za izbor projektov
Strokovna komisija bo pravočasno prispele in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje, določene v javnem razpisu, ocenila po spodaj navedenih merilih za ocenjevanje vlog.
Ocenjevalna lestvica
Ocenjevalci bodo pri podeljevanju točk upoštevali naslednjo ocenjevalno lestvico, razen če je pri posameznem merilu navedeno drugače:
št. točk
ocena
3
popolnoma ustrezno 
2
v večji meri ustrezno
1
v manjši meri ustrezno
0
neustrezno
Največje skupno možno število doseženih točk je 102. Sofinancirani bodo projekti, ki bodo dosegli najmanj 52 točk.
Porazdelitev točk glede na posamezna merila:
MERILO
MAKSIMALNO ŠTEVILO TOČK
1. Ustreznost projekta
Možnih največ 31 točk
1.1 Utemeljitev projekta
3
1.2 Usklajenost projekta z namenom in cilji javnega razpisa 
3
1.3 Ustreznost aktivnosti
6
1.4 Načini vključevanja ciljnih skupin
4
1.5 Vrednotenje (spremljanje) projekta
3
1.6 Podpora občin
6
1.7 Sodelovanje s projektnimi partnerji
6
2. Izvedljivost projekta
Možnih največ 12 točk
2.1 Metode dela
3
2.2 Skladnost aktivnosti s cilji projekta
3
2.3 Izvedljivost in načrtovanje aktivnosti projekta
3
2.4 Finančna skladnost
3
3. Usposobljenost za izvedbo projekta
Možnih največ 12 točk
3.1 Reference in izkušnje prijavitelja na področju predmeta in vsebin javnega razpisa in dela s ciljnimi skupinami
3
3.2 Izkušnje prijavitelja s ciljnimi skupinami
3
3.3 Reference in izkušnje projektnih partnerjev na področju vsebin javnega razpisa
3
3.4 Izkušnje projektnih partnerjev s ciljnimi skupinami
3
4. Trajnost predvidenih rezultatov
Možnih največ 5 točk
4.1 Zagotavljanje trajnosti projekta
5
5. Specifični kriteriji
Možnih največ 42 točk
5.1 Ustreznost prostorov
9
5.2 Odprtost centra
3
5.3 Izvajanje aktivnosti
3
5.4 Zagotavljanje pokritosti območja z vsebinami/aktivnostmi
9
5.5 Sodelovanje z drugimi organizacijami in širšo skupnostjo
6
5.6 Tveganja za izvedbo projekta
3
5.7 Spoštovanje načel enakosti, vključenosti in nediskriminacije
3
5.8 Prispevek k ciljem evropskega stebra socialnih pravic
3
5.9 Prispevek k ciljem Evropskega zelenega dogovora in strategije za oblikovanje digitalne prihodnosti Evrope
3
SKUPNO ŠTEVILO TOČK
102
Merila so podrobneje opisana v razpisni dokumentaciji.
Sodelovanje z drugimi organizacijami in širšo skupnostjo
Z namenom učinkovitega odzivanja na potrebe ciljnih skupin je v okviru projekta zaželeno redno in aktivno sodelovanje z drugimi organizacijami in širšo skupnostjo, kot so občina, centri za socialno delo, izobraževalne ustanove, drugi javni zavodi, nevladne organizacije, medgeneracijski centri, večnamenski romski centri ipd.
Sodelovanje z občinami prijavitelj opredeli v točki Obrazca št. 2 – Prijavnica in Obrazcu št. 6: Izjava občine.
Sodelovanje s centri za socialno delo prijavitelj opredeli v točki Obrazca št. 2 – Prijavnica in v Obrazcu št. 9a: Dogovor o sodelovanju s CSD.
Zaželeno je tudi povezovanje in sodelovanje prijavitelja z drugimi pravnimi osebami. To so lahko npr. izvajalci socialnovarstvenih storitev in programov, vzgojno-izobraževalni zavodi, pravni subjekti s področja kulture, podjetja, društva, združenja in drugi poslovni subjekti, ki niso upravičeni do izplačil iz sredstev projekta, lahko pa s svojo dejavnostjo, vlogo in sofinanciranjem prijavljenega projekta v lokalnem ali širšem okolju pripomorejo k njegovi uspešnejši izvedbi (dokazilo: Obrazec št. 9: Dogovor o sodelovanju).
Prijavitelj lahko sodeluje z več organizacijami. Sodelovanje prijavitelja z občinami, centri za socialno delo in drugimi organizacijami, ki niso del projektnega partnerstva, bo upoštevano pri ocenjevanju projektov.
Trajanje oziroma časovna omejitev projektov: aktivnosti projekta, ki bodo sofinancirane iz sredstev ESS+ in proračuna RS, se morajo začeti izvajati po izdaji sklepa o izboru, in sicer od datuma, ki ga bo določilo ministrstvo kot začetek izvajanja projektov enotno za vse prijavitelje, zaključiti pa se morajo najkasneje 30. 9. 2029.
10 Obdobje upravičenosti stroškov in javnih izdatkov
Obdobje, za katero so namenjena razpisana sredstva, so proračunska leta 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 in 2029. Obdobje upravičenosti javnih izplačil iz proračuna je od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju do 31. 12. 2029.
Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo pri prijavitelju oziroma projektnem partnerju nastali od dne, ki ga bo ministrstvo določilo enotno za vse izbrane prijavitelje, do konca izvajanja sofinanciranih aktivnosti projekta, torej najkasneje do 30. 9. 2029, ter jih bo prijavitelj oziroma projektni partner plačal najkasneje do 31. 10. 2029.
Ministrstvo dopušča možnost podaljšanja navedenih obdobij v primeru spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na izvajanje projektov.
Spremenjene okoliščine, višjo silo in izjemne okoliščine, zaradi katerih se projekt lahko spremeni, podrobneje urejajo Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje in poročanje o izvajanju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027, dostopna na spletni strani https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/navodila-in-smernice/.
Izbrani prijavitelj, ki zahteva spremembo projekta/pogodbe o sofinanciranju, se ne more sklicevati na spremenjene okoliščine, višjo silo ali izjemne okoliščine, ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njegove obveznosti.
Določila glede upravičenosti dodatnih stroškov projekta zaradi spremenjenih okoliščin/višje sile/izjemnih okoliščin in glede podaljšanja terminskega načrta izvajanja projekta so določena v prej navedenih navodilih OU.
11 Financiranje
11.1 Način financiranja
Projekti bodo sofinancirani iz javnih sredstev v višini do 100 % realiziranih skupnih upravičenih stroškov projekta. Namenska sredstva ESS+ EU predstavljajo 85 % skupnih upravičenih stroškov projekta v KRVS in 40 % projekta v KRZS. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 15 % skupnih upravičenih stroškov projekta v KRVS in 60 % projekta v KRZS. Neupravičene stroške krije upravičenec/projektni partner sam. Sredstva med kohezijskima regijama niso prenosljiva.
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in nacionalne zakonodaje s področja javnih financ se financiranje projektov izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške (izdatke). Podlaga za izplačilo sredstev iz proračuna RS je zahtevek za izplačilo, ki ga izbrani prijavitelj pripravi v skladu z Navodili posredniškega telesa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji (v nadaljevanju: Navodila PT), ki so dostopna na naslednji spletni strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/o-ministrstvu/urad-za-izvajanje-kohezijske-politike.
Skladno s 33. členom ZIPRS2425 lahko izbrani prijavitelj, če izpolnjuje zakonsko določene pogoje, ministrstvo zaprosi za predplačilo. Do predplačila so, ob izpolnitvi zakonskih pogojev, lahko upravičeni tudi projektni partnerji. Pogoji za upravičenost do izplačila predplačila so natančneje opredeljeni v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Navodilih PT.
11.2 Skupna razpoložljiva višina sredstev
Skupna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za obdobje 2024–2029 znaša največ 24.474.416,00 EUR. Razpisana sredstva se zagotavljajo v okviru letnih proračunov Republike Slovenije – iz namenskih sredstev kohezijske politike, po spodaj predvideni finančni konstrukciji:
KRVS
KRZS
ESO4.12.-Socialno vključevanje najbolj ogroženih oseb ESS 21-27-V-EU
14.562.277,25 EUR
ESO4.12.-Socialno vključevanje najbolj ogroženih oseb ESS 21-27-Z-EU
2.936.930,04 EUR
ESO4.12.-Socialno vključevanje najbolj ogroženih oseb ESS 21-27-V-SI
2.569.813,65 EUR
ESO4.12.-Socialno vključevanje najbolj ogroženih oseb ESS 21-27-Z-SI
4.405.395,06 EUR
SKUPAJ KRVS
17.132.090,90 EUR
SKUPAJ KRZS
7.342.325,10 EUR
SKUPAJ STROŠKI (KRVS + KRZS)
24.474.416,00 EUR
11.3 Omejitev višine zaprošenih sredstev
Ministrstvo bo posamezni projekt (tj. 1 VGC+) sofinanciralo do največ 1.529.651,00 EUR za celotno obdobje sofinanciranja. Prijavitelj lahko zaprosi za 100 % sofinanciranja skupnih upravičenih stroškov projekta.
11.4 Državna pomoč oziroma pomoč po pravilu »de minimis«
Na podlagi mnenja Ministrstva za finance št.: 440-33/2016/2 z dne 16. 5. 2016, dodeljena sredstva javnega razpisa ne predstavljajo državne pomoči oziroma pomoči po pravilu »de minimis«.
12 Upravičeni stroški
12.1 Upravičeni stroški
Stroški in izdatki za projekte v okviru tega javnega razpisa so upravičeni, če:
– so s projektom neposredno povezani, potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta;
– so nastali za dejansko opravljeno delo; za blago, ki je bilo dobavljeno; za storitve, ki so bile izvedene;
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah ter
– so v skladu z veljavnimi pravili EU in nacionalnimi predpisi.
12.2 Način določanja višine sofinanciranja in upravičene vrste stroškov
Ministrstvo bo projektom, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega javnega razpisa in bodo, skladno z merili, dosegli minimalni kakovostni kriterij, v okviru posameznega razpisanega območja izvedbe projekta pa dosegli najvišje število točk, dodelilo sredstva za upravičene neposredne stroške osebja in v skladu s 56. členom Uredbe 2021/1060/EU za preostale upravičene stroške projekta po pavšalni stopnji 40 % od upravičenih neposrednih stroškov osebja.
Primeri stroškov in izdatkov, ki niso predmet sofinanciranja in jih krije prijavitelj oziroma projektni partner sam (t. i. neupravičeni stroški), so navedeni v Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027 (https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/navodila-in-smernice/).
12.2.1 Stroški osebja na projektu
Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom – Stroški na enoto A, B in C
Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom so namenjeni kritju stroškov plač zaposlenih na projektu ter drugih stroškov v zvezi z delom.
Stroški plač in drugih povračil stroškov v zvezi z delom bodo v okviru tega javnega razpisa povrnjeni v obsegu stroška na enoto (SE). SE bo za upravičence, izbrane na javnem razpisu, enoten za vse zaposlene na posameznem delovnem mestu na ravni javnega razpisa, in sicer za celotno obdobje trajanja projektov.
V okviru tega javnega razpisa bodo za posamezen projekt sofinancirani stroški plač in drugih povračil stroškov v zvezi z delom za največ 6 zaposlitev s polnim delovnim časom, pri čemer morajo biti za polni delovni čas zaposlene najmanj tri osebe.
V primeru, da so preostale osebe zaposlene tudi za polovični delovni čas, bodo v projektu sofinancirani stroški plač in drugih povračil stroškov v zvezi z delom skupno za največ devet oseb, pri čemer pa ne sme biti presežen skupni obseg dovoljenih sredstev.
Pri prijavitelju mora biti v času oddaje vloge na javni razpis za polni delovni čas zaposlena oseba, ki izpolnjuje pogoje za vodjo projekta, ki jih določa javni razpis.
Poleg vodje projekta morata biti pri prijavitelju in/ali projektnem partnerju za vsaj polovični delovni čas in s sklenjeno pogodbo za nedoločen čas zaposleni še najmanj dve osebi z izkušnjami upravljanja projektov (npr. vodenje, menedžment, finance, kadri ipd.), katerih zaposlitvi ne bosta financirani v okviru javnega razpisa (vezano na pogoj kadrovske usposobljenosti iz točke 2 poglavja 6.3.2 tega javnega razpisa).
V okviru projekta so lahko sofinancirani stroški dela za naslednja delovna mesta:
– Vodja projekta
Vodja projekta mora biti v času oddajo vloge na javni razpis za polni delovni čas zaposlen pri prijavitelju.
– Projektni delavec/delavka 1
V projektu morata biti zaposlena najmanj dva projektna delavca/delavki 1 s polnim delovnim časom. Dodatno sta na projektu lahko zaposlena še dva projektna delavca/delavki 1 s polnim delovnim časom oziroma do štiri v primeru zaposlitve za polovični delovni čas (za manj kot polovični delovni čas zaposlitev ni mogoča).
– Projektni delavec/delavka 2
V projektu so lahko zaposleni tudi do trije projektni delavci/delavke 2 za polni delovni čas ali temu ustrezno več v primeru zaposlitve za polovični delovni čas (za manj kot polovični delovni čas zaposlitev ni mogoča).
V skladu z načrtovanimi zaposlenimi kadri na projektu prijavitelj zaprosi za ustrezno višino sredstev na podlagi števila SE A, SE B in SE C.
Pogoji za zaposlitve:
Vodja projekta (naloge: vodenje projekta, koordinacija aktivnosti projekta, nadzor nad izvajanjem aktivnosti projekta, poročanje in priprava poročil, komunikacija s projektnimi partnerji in sofinancerji projekta, izvajanje posameznih vsebin projekta ipd.). Pogoji so določeni v točki 1 poglavja 6.3.2 tega javnega razpisa. Skupni strošek plače in drugih stroškov v zvezi z delom vodje projekta, zaposlenim za polni delovni čas, na mesečni ravni znaša 3.190,00 EUR (SE A).
Projektni delavec/delavka 1 (naloge: priprava vsebine in izvajanje posameznih vsebin projekta, administrativna dela, vodenje dokumentacije, podajanje informacij o projektu ipd.):
– zaključena vsaj 6/2 stopnja izobrazbe (višješolski strokovni programi oziroma 1. bolonjska stopnja) (6/2);
– najmanj dve leti delovnih izkušenj po pridobljeni izobrazbi, in sicer na področju socialnega varstva ali neposredno z ranljivimi ciljnimi skupinami, ki jih bo prijavitelj vključil v projekt;
– potrdilo o nekaznovanosti, ki na dan oddaje vloge ni starejše od 1 meseca, na podlagi katerega je razvidno, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zaradi kaznivega dejanja zoper življenje in telo ter kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, za katerega se storilec preganja.
Skupni strošek plače in drugih stroškov v zvezi z delom projektnega delavca/delavke 1, zaposlenim za polni delovni čas, na mesečni ravni znaša 2.841,00 EUR (SE B).
Projektni delavec/delavka 2 (naloge: priprava vsebine in izvajanje posameznih vsebin projekta, administrativna dela, vodenje dokumentacije, podajanje informacij o projektu ipd.):
– zaključena vsaj 6/1 stopnja izobrazbe (višješolska strokovna izobrazba);
– najmanj dve leti delovnih izkušenj z ranljivimi ciljnimi skupinami, ki jih bo prijavitelj vključil v projekt;
– potrdilo o nekaznovanosti, ki na dan oddaje vloge ni starejše od 1 meseca, na podlagi katerega je razvidno, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zaradi kaznivega dejanja zoper življenje in telo ter kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, za katerega se storilec preganja.
Skupni strošek plače in drugih stroškov v zvezi z delom projektnega delavca/delavke 2, zaposlenim za polni delovni čas, na mesečni ravni znaša 2.518,00 EUR (SE C).
Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vse zaposlene so določena v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vodjo projekta in dva zaposlena pri prijavitelju/projektnem partnerju, katerih zaposlitvi nista financirani v projektu, vezano na zahtevan kadrovski pogoj iz poglavja 6.3.2, se priložijo vlogi na javni razpis. Za ostale zaposlene so dokazila določena v razpisni dokumentaciji in jih izbrani prijavitelj predloži v informacijski sistem OU (IS OU eMA2) takoj po zaposlitvi posameznega delavca/delavke oziroma najkasneje v roku 30 dni po podpisu pogodbe o sofinanciranju ter o tem obvesti skrbnika pogodbe na ministrstvu za namen izvedbe preverjanja izpolnjevanja pogojev.
Vsi zaposleni v okviru prijavljenega projekta pri prijavitelju in projektnih partnerjih morajo izkazati usposobljenost za delo na področju socialnega varstva, kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
Sklepanje podjemnih in avtorskih pogodb s svojimi zaposlenimi ter z osebami, ki pri prijavitelju ali projektnem partnerju delujejo kot zakoniti zastopnik, člani organov upravljanja ali nadzora, je neupravičen strošek.
Za izplačilo stroška na enoto bodo upravičenci ob zahtevku za izplačilo morali predložiti naslednja dokazila:
– dokumentacija v postopku zaposlitve z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev za zaposlene na projektu, določenimi v javnem razpisu;
– pogodba o zaposlitvi, s katero je oseba razporejena na delo na projektu (ob prvem zahtevku oziroma ob spremembi);
– mesečno poročilo o opravljenem delu na projektu, ki mora vsebovati opis izvedenih aktivnosti zaposlenega na projektu;
– načrt izvajanja projektnih aktivnosti (Priloga št. 20);
– mesečni pregled izvajanja projektnih aktivnosti (Priloga št. 21).
12.2.2 Preostali upravičeni stroški operacije po pavšalni stopnji 40 % od upravičenih neposrednih stroškov osebja
Pavšalna stopnja za upravičene stroške, ki niso neposredno stroški osebja, predstavlja 40 % vrednosti vseh upravičenih stroškov dela osebja na projektu. Način določitve pavšalnega financiranja je skladen s 56. členom Uredbe 2021/1060/EU.
Stroški pavšalnega financiranja v okviru tega javnega razpisa med drugim zajemajo naslednje kategorije stroškov:
– stroški storitev zunanjih izvajalcev,
– stroški za službena potovanja po Sloveniji in tujini,
– stroški prostovoljskega dela,
– stroški informiranja in komuniciranja,
– stroški za nakup in najem opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev,
– stroški uporabe osnovnih sredstev,
– stroški investicij v neopredmetena sredstva,
– sosredni stroški.
Upravičene stroške po posameznih kategorijah podrobneje opredeljujejo Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027 (dostopna na: https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/navodila-in-smernice/).
13 Postopek izbora prijaviteljev
13.1 Rok in način oddaje vloge na javni razpis
Rok za oddajo vloge je najkasneje do ponedeljka, 15. 4. 2024.
Posamezni prijavitelj lahko predloži le eno vlogo za sofinanciranje v posamezni geografski enoti (slika 1 v poglavju 4 razpisne dokumentacije in Priloga št. 4 Razvrstitev občin v posamezne geografske enote). Če bo prijavitelj predložil več vlog za sofinanciranje v posamezni geografski enoti, bo upoštevana tista vloga, ki bo na ministrstvu evidentirana kot prva prispela, ostale vloge ne bodo obravnavane in bodo zavržene. Če bo prijavitelj predložil vlogo v več kot dveh geografskih enotah, bosta upoštevani tisti dve vlogi, ki bosta na ministrstvu evidentirani kot prvi prispeli, ostale vloge pa ne bodo obravnavane in bodo zavržene.
Vloga mora biti oddana v papirnati/tiskani obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije. in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Poleg tega je treba celotno vlogo posredovati tudi na USB vmesniku.
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno ponedeljka, 15. 4. 2024, in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva prispele do ponedeljka, 15. 4. 2024. V primeru oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih storitev obvezno prilogo predstavlja »kopija enaka originalu« računa izvajalca te poštne storitve, na katerem je natisnjen in jasno razviden čas (datum, ura in minuta) oddaje vloge (priporočene pošiljke). Osebno oddane vloge se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva 44, 1000 Ljubljana do ponedeljka, 15. 4. 2024 do 12. ure.
Vloge na javni razpis morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na naslov Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.
Za prepozno oddano vlogo se šteje vloga, ki ministrstvu ni bila predložena do zgoraj navedenih rokov. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele vloge ne bodo obravnavane in bodo zavržene s sklepom ter vrnjene pošiljatelju.
Vlogo je treba poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga na JR za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov+«. Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (Priloga št. 2: Označba vloge). Če ne bo uporabljen obrazec za označbo vloge, mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo vloge. Vloge, ki bodo nepravilno in nepopolno izpolnjene ter označene, ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj in projektni partner/partnerji strinjajo s pogoji razpisa in z merili za ocenjevanje.
13.2 Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti vlog in ocenjevanje
13.2.1 Odpiranje vlog
Ministrstvo bo izbralo predloge projektov po postopku, kot ga določa veljavni ZJF oziroma Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev. Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani ministra za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti.
Odpiranje vlog bo potekalo dne 18. 4. 2024 ob 9. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana in bo javno. V primeru prevelikega števila prejetih vlog ali če se bodo obravnavali podatki, ki so po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, označeni kot zaupni, lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani ministrstva https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/.
Odpirale se bodo samo v roku oddane, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice, in sicer po vrstnem redu njihovega prispetja.
O odpiranju vlog bo strokovna komisija sproti vodila zapisnik.
13.2.2 Preverjanje formalne popolnosti vlog
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog preverila formalno popolnost predloženih vlog.
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh ustrezno izpolnjenih prijavnih obrazcev, obveznih prilog ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji, in ki ne vsebuje USB vmesnika, na katerem je skenirana celotna vloga z vsemi obrazci in prilogami.
V vlogi je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo vloga formalno nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi.
V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje pozvala, da vloge dopolnijo. Če bo strokovna komisija po pregledu formalno nepopolne vloge presodila, da bi bila vsakršna dopolnitev vloge v nasprotju z dopustno dopolnitvijo vloge (spodaj je navedeno, česa prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati), bo takšna vloga zavržena. Strokovna komisija lahko od prijavitelja zahteva dopolnitev njegove vloge le v primeru, če določenega dejstva ne more sama preveriti. Poziv za dopolnitev bo posredovan po navadni pošti na naslov prijavitelja in hkrati po elektronski pošti na elektronski naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Prijavitelji morajo biti v tem času dostopni za dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega javnega razpisa.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju ministrstva popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Dopolnitve mora prijavitelj ministrstvu posredovati po elektronski pošti in hkrati s priporočeno poštno pošiljko, ki bo vsebovala poštni žig do vključno osmega dne od datuma, navedenega na dopisu/ pozivu za dopolnitev, in sicer na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj – dopolnitev vloge na JR za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov+«.
Vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku in v skladu s pozivom za dopolnitev vlog, bodo zavržene s sklepom predstojnika ministrstva.
V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile le vloge, ki bodo formalno popolne.
13.2.3 Strokovno ocenjevanje popolnih vlog
Strokovna komisija bo opravila pregled formalno popolnih vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javnem razpisu, določenih v poglavju 6, in ocenila vlogo na podlagi meril, določenih v poglavjih 7 tega javnega razpisa.
V postopku ocenjevanja bodo formalno popolne vloge najprej preverjene glede na pogoje za kandidiranje na javnem razpisu, določene v poglavju 6 tega javnega razpisa. Če prijavitelj in projektni partner/partnerji ne bodo izpolnjevali vseh pogojev, določenih v javnem razpisu, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje.
Vse popolne vloge bosta ločeno ocenila dva člana strokovne komisije. Končna ocena strokovne komisije se bo oblikovala na podlagi povprečja podeljenih končnih ocen posameznih ocenjevalcev. Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija oblikovala predlog prejemnikov sredstev.
V okviru javnega razpisa bo sofinanciranih predvidoma 16 prijavljenih projektov, in sicer 5 iz zahodne kohezijske regije ter 11 iz vzhodne kohezijske regije. V vsaki geografski enoti (natančna razvrstitev občin v geografske enote je navedena v Prilogi št. 4 – Razvrstitev občin v posamezne geografske enote) se izbere po en prijavljen projekt, razen v geografskih enotah Osrednjeslovenska (št. 15 in 16) in Jugovzhodna (št. 9 in 10), kjer se izbereta dva prijavljena projekta. Izmed prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, bodo za sofinanciranje predlagani tisti projekti, ki bodo v posamezni geografski enoti dosegli minimalni kakovostni kriterij na podlagi meril (na osnovi ocenjevanja dosežejo skupaj najmanj 52 točk) ter hkrati zbrali najvišje število točk v geografski enoti.
V primeru, da v posamezni geografski enoti noben projekt ne bi zbral zadostnega števila točk ali da za posamezno geografsko enoto ne bi prejeli nobene vloge, se izbere prijavitelja iz druge geografske enote glede na število doseženih točk, pri čemer si bo umeščanje v geografske enote sledilo po naslednjem vrstnem redu:
1) Kriterij glede na bližino (prvi kriterij)
Prednost pri izboru imajo sosednje geografske enote, če je teh več, se upošteva drugi kriterij.
2) Kriterij glede na doseženo število točk pri ocenjevanju vloge na razpis (drugi kriterij)
Izbere se prijavitelja iz tiste sosednje geografske enote, ki je dosegel najvišje število točk.
3) Kriterij glede na stopnjo tveganja revščine v posamezni geografski enoti (tretji kriterij)
Če sta dva prijavitelja iz ene ali več sosednjih geografskih enot dosegla enako število točk pri ocenjevanju vloge na razpis, se po naslednjem vrstnem redu izbere prijavitelja iz geografske enote, v kateri je višje tveganje za socialno izključenost glede na podatke SiStat za leto 2022 glede na stopnjo resne materialne in socialne prikrajšanosti po statističnih regijah (https://pxweb.stat.si/SiStat/sl/Podrocja/Index/53/kakovost-zivljenja):
– zahodna kohezijska regija: Obalno-kraška (št. 12), Gorenjska (št. 14), Goriška (št. 13), Osrednjeslovenska (št. 15 in 16);
– vzhodna kohezijska regija: Jugovzhodna (št. 9 in 10), Posavska (št. 8), Pomurska (št. 1), Podravska A (št. 2), Savinjska A (št. 5), Savinjska B (št. 6), Koroška (št. 5), Zasavska (št. 7), Primorsko-notranjska (št. 11), Podravska B (št. 3).
V primeru, da več prijaviteljev v posamezni geografski enoti doseže enako število točk, bo izbran prijavitelj, ki bo dosegel večje število točk pri merilih 1., 4., 2., 3., 5. po tem vrstnem redu. V primeru, da tudi na ta način ne bo mogoče izbrati najboljšega prijavitelja, bo odločil žreb, ki bo javen.
Strokovna komisija lahko na podlagi pregleda vlog oceni, da posamezne predlagane aktivnosti projekta niso upravičene do sofinanciranja ter od prijavitelja zahteva prilagoditev načrta aktivnosti projekta ter finančnega načrta projekta. Strokovna komisija lahko prav tako zniža posamezne postavke v finančnem načrtu, za katere meni, da so ocenjene previsoko, in zahteva prilagoditev finančnega načrta prijavitelja.
V primeru, da bo prijavitelj v prijavi kot upravičene stroške navedel tudi stroške, ki niso upravičeni do sofinanciranja iz ESS+, bo strokovna komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja ter prijavitelju predlagala nižjo višino sofinanciranja od zaprošene. V primeru, da se prijavitelj ne bo strinjal s predlagano spremembo aktivnosti projekta ter finančnega načrta projekta ali se ne bo odzval v roku in na način, ki bo določen v pozivu, se šteje, da odstopa od vloge.
Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve o projektu, aktivnostih in načrtovanih stroških. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo strokovna komisija vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov.
V primeru potrebe po dodatnih pojasnilih ali minimalnih spremembah vloge, ki nimajo bistvenih vplivov na vsebino projekta oziroma vloge, se bo prijaviteljem po elektronski pošti poslal poziv za posredovanje sprememb, in sicer na elektronski naslov prijavitelja, naveden na prijavnem obrazcu.
13.3 Obveščanje o izbiri
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil minister oziroma oseba, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja prijav. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/ ter na spletni strani https://evropskasredstva.si.
Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa ministra o izboru sklenjene pogodbe o sofinanciranju projektov. Ministrstvo bo z izbranimi prijavitelji sklenilo pogodbo o sofinanciranju (Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju) za celotno obdobje trajanja projekta. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju projekta nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
13.4 Pravno varstvo
Zoper odločitev ministrstva o vlogi za dodelitev sredstev je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v toliko izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je treba priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta z izbranimi prijavitelji.
13.5 Pogoji za spremembo javnega razpisa
Pred potekom roka za oddajo vlog lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/.
14 Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov.
Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja, da se v primeru izbora vloge javno objavijo osnovni podatki o projektu, prejemniku sredstev ter odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih, skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo predhodno podpisali izjavo o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, ki niso del poslovne skrivnosti, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidence oziroma sezname in analize.
Prijavitelji se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, pridobljenih med izvajanjem, v skladu z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov ter določili druge veljavne področne zakonodaje.
14.1 Podatki o dejanskih lastnikih
Izbrani prijavitelj in projektni partner bo dolžan pred podpisom pogodbe o sofinanciranju zagotoviti podatke o dejanskih lastnikih, kot so opredeljeni v točki 6 člena 3 Direktive 2015/849/EU, in sicer imena in priimke, datume rojstva in identifikacijske številke za DDV ali davčne identifikacijske številke (v nadaljevanju: podatki o dejanskih lastnikih).
Izbrani prijavitelj in projektni partner, ki je skladno z zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, zavezan k vpisu podatkov v Register dejanskih lastnikov (v nadaljevanju: Register), ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES), s podpisom izjave (Priloga št. 23: Podatki o dejanskih lastnikih) zagotavlja, da so v Registru vpisani podatki o njegovih dejanskih lastnikih.
Izbrani prijavitelj in projektni partner, ki skladno z zakonom, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, ni zavezan k vpisu podatkov v Register, zahtevane podatke pred podpisom pogodbe posreduje z obrazcem (Priloga št. 23: Podatki o dejanskih lastnikih).
Ne glede na navedeno, izjave ni treba priložiti posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost.
Če izbrani prijavitelj in projektni partner pred podpisom pogodbe ne bo predložil izjave oziroma v celoti izpolnjene in podpisane Priloge št. 23, ministrstvo z izbranim prijaviteljem pogodbe o sofinanciranju ne bo sklenilo in izbrani prijavitelj ne bo upravičen do sredstev sofinanciranja.
Ministrstvo na podlagi 69. člena in Priloge XVII Uredbe 2021/1060/EU obdeluje osebne podatke o dejanskih lastnikih izbranega prijavitelja in projektnih partnerjev izključno za namen revizij in nadzora ter za zagotovitev primerljivih informacij o porabi sredstev v zvezi s projektom izbranega prijavitelja.
Izbrani prijavitelj mora projektne partnerje seznaniti z obveznostjo zagotavljanja podatkov o njihovih dejanskih lastnikih, prav tako mora vse z njim povezane fizične osebe, ki bodo sodelovale pri izvajanju projekta in katerih osebni podatki se bodo obdelovali, obvestiti, da bo obdeloval njihove osebne podatke ter jih seznaniti s pravno podlago za obdelavo.
Izbrani prijavitelj bo prav tako moral tekom izvajanja projekta na poziv ministrstva posredovati točne, popolne in posodobljene podatke o dejanskih lastnikih.
15 Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na javnem razpisu
Bistvene pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na tem javnem razpisu, bodo naslednje:
– vodenje ločenih računovodskih evidenc za projekt oziroma ustrezne knjigovodske evidence ter zagotavljanje revizijske sledi in hrambe dokumentacije v skladu z določbo 82. člena Uredbe 2021/1060/EU in predpisi, ki urejajo hranjenje dokumentarnega gradiva. Prijavitelj, izbran na tem javnem razpisu, mora zagotavljati dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih projekta v obdobju petih let od 31. decembra leta, v katerem je bilo opravljeno zadnje plačilo upravičencu. Prav tako je prijavitelj, izbran na tem javnem razpisu, dolžen hraniti dokumentacijo za potrebe nadzora in spremljanja projekta v skladu z navodili ministrstva in organa upravljanja;
– izpolnjevanje zahteve glede preglednosti izvajanja in komuniciranja o operaciji in uporabe emblema EUEU v skladu s 47. in 50. členom ter Prilogo IX Uredbe 2021/1060/EU, navodili organa upravljanja in navodili ministrstva ter na zahtevo ministrstva oziroma organa upravljanja poročal o njihovem izvajanju ter dopuščal javno objavo podatkov o projektu, kot sledi iz Priloge IX Uredbe 2021/1060/EU;
– omogočanje tehničnega, administrativnega in finančnega nadzora nad izvajanjem projekta, tako, da je vsak čas možna izvedba nadzora projekta ter vpogled v dokumentacijo v vsaki točki projekta ob smiselnem upoštevanju 82. člena Uredbe 2021/1060/EU. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, OU, organa za računovodenje, revizijskega organa, drugih nadzornih organov Republike Slovenije, vključenih v izvajanje, upravljanje, nadzor in revizijo projekta P 2021–2027, predstavnikov Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča in Računskega sodišča RS ter s strani njihovih pooblaščencev. Nadzor se izvaja z revizijskimi pregledi na podlagi 77. člena Uredbe 2021/1060/EU in internih pravil revizijskih organov, s katerimi je upravičenec seznanjen. Izbrani prijavitelj se zavezuje, da bo za potrebe nadzora, revizij projekta in spremljanja porabe sredstev ter doseganja zastavljenih ciljev nadzornim organom predložil vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov projekta, predložil vsa dokazila, ki bodo dokazovala izvajanje projekta in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, navajal vsa dejstva in dokaze, ki bi lahko vplivali na pravilnost ugotovitev v navedenih postopkih, ter ministrstvu dostavljal zahtevana pojasnila v zvezi s projektom in med delovnim časom omogočal vpogled v dokumentacijo oziroma dostop v objekte z namenom izvajanja pregledov, povezanih s projektom;
– zagotavljanje spodbujanja enakosti moških in žensk ter preprečevanje vsakršne diskriminacije na podlagi spola, rase, ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti projekta, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakosti in nediskriminacije. Izbrani prijavitelj bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja EK o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela, da se ne škoduje bistveno, kot je opredeljeno z Uredbo (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198 z dne 22. 6. 2020, str. 13);
– izpolnjevanje zahteve glede spremljanja doseganja ciljev in kazalnikov. Izbrani prijavitelj je za namen spremljanja in vrednotenja projekta skladno z 42. členom Uredbe 2021/1060/EU in skupnih kazalnikov iz Priloge I Uredbe 2021/1057/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov projekta;
– prepoved dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega javnega vira;
– začetek izvajanja projekta na dan, ki ga po izdaji sklepa o izboru določi ministrstvo enotno za vse izbrane prijavitelje.
Druge pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na tem javnem razpisu:
– prijavljeni projekt se ne sme izvajati kot del javne službe;
– v projekt mora biti vključenih vsaj 25 prostovoljcev letno;
– prijavitelj in vsi projektni partnerji morajo voditi evidenco in dokumentacijo o delu z uporabniki, dokumentacijo morajo hraniti skladno s predpisi o hrambi in varovanju osebnih podatkov;
– v okviru projekta bo za vključene uporabnike zagotovljeno brezplačno izvajanje vseh vsebin in aktivnosti;
– vsaj 20 % prijavljenih vsebin projekta (merjeno v urah) se mora izvajati na lokacijah izven sedeža VGC+;
– dostop do vsebin prijavljenega projekta ni pogojen s članstvom v organizaciji;
– omogočal nadzor Socialni inšpekciji, ki skladno z 79.č členom ZSV opravlja nadzor nad izvajanjem projektov VGC+ v skladu s strokovnimi načeli.
Podrobneje so pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev določene v pogodbi o sofinanciranju.
Prijavitelj mora z vsakim projektnim partnerjem skleniti partnerski sporazum (Priloga št. 11: Partnerski sporazum) v okviru katerega so opredeljene pravice, obveznosti in odgovornosti partnerjev pri izvedbi prijavljenega projekta. Partnerski sporazum je obvezna priloga vloge. Partnerski sporazum mora vsebovati vsaj naslednje obvezne sestavine:
a. naziv in naslov podpisnikov partnerskega sporazuma;
b. odgovorne osebe;
c. številke bančnih računov;
d. davčne številke;
e. matične številke;
f. naziv in številko partnerskega sporazuma;
g. predmet partnerskega sporazuma;
h. veljavnost partnerskega sporazuma (od – do);
i. finančno razdelitev dodeljenih sredstev po posameznih partnerjih, letih in vrstah stroškov skladno z vlogo na javni razpis;
j. pravice in obveznosti posameznih partnerjev v projektu;
k. poročanje in razdelitev nalog v postopku priprave in oddaje zahtevka za izplačilo ter drugih zahtevanih poročil s strani nadzornih organov, vključno z roki priprave poročil projektnih partnerjev;
l. natančno opredeljene aktivnosti po posameznih projektnih partnerjih, ki morajo biti skladne z vlogo na javni razpis in roke za njihovo izvedbo;
m. imena stroškovnih mest, pod katerimi posamezni projektni partnerji vodijo ločeno računovodstvo za projekt;
n. način in roke za prenakazilo sredstev projektnim partnerjem za potrjene in izplačane zahtevke za izplačilo;
o. dogovor o lastništvu ter delitvi morebitnih produktov oziroma rezultatov, ki bodo nastali v okviru izvajanja projekta;
p. dolžnost zagotavljanja podatkov o dejanskih lastnikih ter obvestitve vseh fizičnih oseb, ki bodo sodelovale pri izvajanju projekta in katerih osebni podatki se bodo obdelovali, da bodo obdelovali njihove osebne podatke ter jih seznanili s pravno podlago za obdelavo. Prav tako morajo posredovati točne, popolne in posodobljene podatke o dejanskih lastnikih tudi tekom izvajanja projekta;
q. druge obveznosti prijavitelja in posameznih projektnih partnerjev;
r. način in postopek v primeru sprememb partnerstva;
s. način in postopek spremembe partnerskega sporazuma;
t. določilo, da je partnerski sporazum veljaven le v primeru, če je projekt, ki je predmet partnerskega sporazuma, izbran na javnem razpisu.
V primeru predčasnega odstopa projektnega partnerja od partnerskega sporazuma lahko izbrani prijavitelj poda vlogo za vstop novega projektnega partnerja v projekt, pri čemer mora ta izpolnjevati vse pogoje, ki so določeni v poglavju 6 tega javnega razpisa. Za dokazovanje izpolnjevanja razpisnih pogojev mora podpisati Obrazec št. 5: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za vstop v projektno partnerstvo. Ministrstvo bo izpolnjevanje pogojev presojalo glede na stanje na dan podpisa Obrazca št. 5. Ministrstvo bo za potrebe vstopa novega projektnega partnerja pridobilo potrdila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc. Nov projektni partner je dolžan izvesti vse predvidene projektne aktivnosti, za katere je bil zadolžen odstopljeni projektni partner.
16 Informiranje in obveščanje javnosti
Izbrani prijavitelji morajo pri izvajanju projektov spoštovati zahteve EU glede zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti izvajanja in komuniciranja o projektu. Obveznosti izhajajo iz Uredbe 2021/1060/EU (47. in 50. člen ter Priloga IX), podrobneje pa so razložene v Navodilih organa upravljanja na področju zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027, dostopnih na: https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/navodila-in-smernice/). Pri tem je treba nujno upoštevati v omenjenih navodilih določene zahteve za projekte ESS+ nad 100.000 EUR.
Pri izvajanju projektov, ki jih sofinancira ministrstvo s sredstvi ESS+, je treba dosledno uporabljati logotip ministrstva, emblem EU ter logotip »I feel Slovenia« in navesti, da projekte delno sofinancirata ministrstvo ter EU, in sicer iz ESS+. Hkrati je treba navesti, da se projekti sofinancirajo iz PEKP 2021–2027, cilja politike 4 »Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic«, prednostne naloge 7 »Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost«, specifičnega cilja ESO4.12 »Spodbujanje socialnega vključevanja oseb, izpostavljenih tveganju revščine ali socialni izključenosti, vključno z najbolj ogroženimi osebami in otroki«.
Izbrani prijavitelji in vsi projektni partnerji morajo zagotoviti, da bodo vsi subjekti, vključeni v projekt, obveščeni o sofinanciranju iz ESS+. Na zahtevo ministrstva mora izbrani prijavitelj sodelovati pri informiranju in obveščanju javnosti, ki ga organizira ministrstvo ali organ upravljanja.
Sprejetje sofinanciranja pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
17 Zahteve glede spoštovanja zakonov, navodil in predpisov
Izbrani prijavitelji bodo pri porabi sredstev javnega razpisa zavezani spoštovati tudi pravila javnega naročanja, in sicer:
– obvezna uporaba pravil javnega naročanja v primeru, ko so izbrani prijavitelji k temu zavezani skladno z 9. členom veljavnega zakona o javnem naročanju (ZJN-3);
– omejena uporaba pravil javnega naročanja v primerih, ki jih določa 23. člen ZJN-3.
Podrobneje so zahteve glede upoštevanja ZJN-3 določene v Navodilih posredniškega telesa MDDSZ upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, dostopnih na https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/o-ministrstvu/urad-za-izvajanje-kohezijske-politike.
18 Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja ali izvrševanja projektov prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti
Če se ugotovi, da prijavitelj ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani, oziroma je posredoval neresnične, nepopolne podatke ali dokumente oziroma prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev, ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo ministrstvo odstopilo od pogodbe, prijavitelj pa bo dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva v roku 30 dni od prejema pisnega poziva ministrstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila na podračun izbranega prijavitelja do dneva nakazila v dobro proračuna RS.
V primeru odkritja nepravilnosti pri izvajanju projekta oziroma pogodbe ali v primeru nenamenske porabe sredstev po pogodbi bo ministrstvo:
– začasno ustavilo izplačila sredstev po pogodbi, dokler se nepravilnost ali sum goljufije ne ovrže in/ali
– zahtevalo vračilo neupravičeno izplačanih sredstev, izbrani prijavitelj pa bo moral vrniti vsa prejeta sredstva ali sorazmerni del prejetih sredstev, v roku 30 dni od prejema pisnega poziva ministrstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki so obračunane od dneva nakazila na podračun/TRR izbranega prijavitelja do dneva nakazila v dobro proračuna RS in/ali
– izreklo finančne popravke oziroma znižalo višino sredstev glede na resnost kršitve in/ali
– odstopilo od pogodbe.
Socialna inšpekcija izvaja nadzor nad izvajanjem ukrepov v skladu s strokovnimi načeli, določenimi na način iz drugega odstavka tega člena.
19 Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/.
Na navedeni spletni strani bodo objavljeni tudi:
– odgovori na zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom;
– podatki v zvezi z izvedbo informativnega srečanja, ki ga bo za potencialne prijavitelje organiziralo ministrstvo in na katerem bo podrobneje predstavljen javni razpis;
– podatki o izvedbi delavnice za izbrane prijavitelje po izdaji sklepov o dodelitvi sredstev oziroma po podpisu pogodb o sofinanciranju (v okviru katere bodo izbrani prijavitelji seznanjeni z navodili in zahtevami za izvajanje in poročanje o sofinanciranih projektih).
Razpisno dokumentacijo in druge informacije lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo preko elektronskega naslova gp.mddsz@gov.si (s pripisom: Javni razpis za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov+ – informacije).
Vprašanja je mogoče posredovati najkasneje do 11. 4. 2024, zadnji odgovori bodo objavljeni 12. 4. 2024 do 15. ure.
20 Navodila za pripravo vloge
V razpisni dokumentaciji se nahajajo prijavni obrazci in priloge, ki jih je treba v skladu z navodili na posameznem dokumentu izpolniti in podpisati.
Obrazci od št. 1 do 7, ki so del razpisne dokumentacije, so obvezni sestavni del vloge prijavitelja in jih je treba priložiti ob oddaji vlogi. Obrazce od št. 8 do 10 prijavitelj priloži vlogi, če je to relevantno, oziroma ob zaposlitvi kadrov v projektu, ki predstavljajo kadrovski pogoj iz poglavja 6.3.2 tega javnega razpisa.
Priloge, ki niso priložene razpisni dokumentaciji, pridobi oziroma pripravi prijavitelj sam in so prav tako obvezni sestavni del vloge na javni razpis, razen v primeru tistih prilog, ki se jih v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji lahko posreduje naknadno (ker tako določa javni razpis). Prilogi št. 20 in 21 se posredujeta v času izvajanja projekta ob zahtevkih za izplačilo ter navodilih v obeh dokumentih. Priloga št. 23 se posreduje pred podpisom pogodbe o sofinanciranju.
Vsa zahtevana razpisna dokumentacija mora biti speta ali vložena v mapo z vidno označenimi prilogami, ki si sledijo po vrstnem redu v skladu s seznamom v razpisni dokumentaciji.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti