Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

Ob-1691/24, Stran 629
Svet Centra za socialno delo Pomurje (v nadaljevanju: svet centra) na podlagi 32., 33. 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1) ter 25. in 27. člena Statuta Centra za socialno delo Pomurje in sklepa 4. redne seje sveta centra, št. 900-38/2024-31895/10 z dne 27. 2. 2024, objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja/direktorice 
Centra za socialno delo Pomurje 
1. Uporaba izrazov: v javnem razpisu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. Zavod in kraj opravljanja dela: Javni zavod Center za socialno delo Pomurje, Slovenska ulica 41, 9000 Murska Sobota, objavlja javni razpis za zasedbo delovnega mesta direktorja. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih centra.
3. Pogoji za opravljanje dela
Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, mora kandidat, ki se bo prijavil na prosto delovno mesto, izpolnjevati še pogoje v skladu z 56., 57. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu, in sicer:
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva, ali
– da ima višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva ter opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva,
– da ima opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije, v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoje iz tretje alineje, je lahko za direktorja imenovan kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje socialno varstvenega zavoda, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja.
Mandat direktorja traja 5 let.
4. Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti k prijavi
Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati:
4.1 Europass življenjepis kandidata.
4.2 Overjeno kopijo diplomske listine, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
4.3 Overjeno kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz socialnega varstva.
4.4 Potrdilo o delovni dobi.
4.5 Potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku.
4.6 Izjavo kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Svetu Centra za socialno delo Pomurje pridobitev podatkov iz uradni evidenc.
4.7 Program dela in vizijo razvoja Centra za socialno delo Pomurje.
5. Rok in naslov za vlaganje prijav in rok za obveščanje o izbiri
– Kandidat pošije priporočeno pisno prijavo z vsemi prilogami v zaprti ovojnici z označbo »Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda – Ne odpiraj« najkasneje do 23. 3. 2024 na naslov: Center za socialno delo Pomurje, Slovenska ulica 41, 9000 Murska Sobota.
– Kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne pogoje bodo uvrščeni v izbirni postopek. Svet centra bo obravnaval in sprejemal samo popolne in pravočasne vloge, nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
– O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
6. Oseba, ki daje informacije o izvedbi javnega razpisa: dodatne informacije o javnem razpisu lahko dobite pri predsednici sveta centra, Stanislavi Perčič, na elektronskem naslovu: stanislava.percic@ess.gov.si, ali na tel. 031/655-233.
7. Sklenitev delovnega razmerja: z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas petih let s polnim delovnim časom.
Svet Centra za socialno delo Pomurje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti