Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

654. Odlok o načinu izvajanja pristojnosti in financiranju krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina, stran 1654.

  
Na podlagi 120. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP; v nadaljevanju: ZUreP-3) in 18. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 79/22) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 12. redni seji dne 7. 3. 2024 sprejel
O D L O K 
o načinu izvajanja pristojnosti in financiranju krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina 
1. člen 
(1) S tem odlokom se določa izvajanje nalog in način financiranja krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina, ki so ustanovljene s statutom Občine Ajdovščina.
(2) Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava, ki nastopa v pravnem prometu v okviru nalog, ki so določene z zakonom, statutom Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: statut občine), tem odlokom in drugimi predpisi Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: občina).
(3) Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun ter odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem in s sredstvi, s katerimi razpolaga.
(4) Izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.
I. PRISTOJNOSTI IN NALOGE KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
2. člen
(1) Krajevne skupnosti imajo pristojnost sodelovati pri opravljanju javnih zadev v občini Ajdovščina, ki se pretežno nanašajo na prebivalce in območje posamezne krajevne skupnosti, ter opravljajo naslednje naloge:
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov na področju javne infrastrukture na svojem območju,
– skrbijo za tekoče vzdrževanje domov krajanov in drugih poslovnih prostorov za delovanje krajevnih skupnosti ter pripravljajo predloge za investicijsko vzdrževanje vezano na mandatno obdobje,
– obveščajo upravljavce javne infrastrukture o napakah na javni infrastrukturi,
– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
– dajejo predloge izvajalcu javne službe za vzdrževanje javnih poti na svojem območju,
– dajejo predloge za ureditev in olepšanje kraja v smislu ureditve in vzdrževanja javnih površin ter pri tem sodelujejo,
– pomagajo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč s področja javnih služb in drugih investicij v javnem interesu z območja krajevne skupnosti,
– spodbujajo prostovoljno delo,
– dajejo mnenje k predlogu o razpolaganju s premoženjem občine, ki je krajevni skupnosti dano v uporabo oziroma upravljanje za opravljanje njenih nalog,
– upravljajo s svojim premoženjem,
– s premoženjem, ki ga od občine prejmejo v upravljanje, ravnajo kot dober gospodar,
– dajejo predloge za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejitve hitrosti ipd.),
– oblikujejo predloge za spremembo prostorskih aktov občine ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,
– oblikujejo druga stališča in mnenja glede vprašanj iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti in njene prebivalce,
– sodelujejo v postopku priprave prostorskih aktov občine z dajanjem pripomb in predlogov na osnutke prostorskih aktov,
– sodelujejo v postopku izvajanja participativnega proračuna na podlagi aktov organov občine ter sodelujejo/organizirajo izvedbo glasovanja,
– sodelujejo v postopku sprejemanja predpisov, ki lahko pomembneje vplivajo na njihovo področje dela, z dajanjem mnenj in pripomb na osnutke predpisov,
– seznanjajo pristojne organe občine s problemi in potrebami prebivalcev krajevne skupnosti ter po potrebi sodelujejo pri njihovem reševanju,
– sodelujejo pri organizaciji, oziroma organizirajo kulturne, športne in druge prireditve,
– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
– sodelujejo s socialnimi, zdravstvenimi in podobnimi službami pri nudenju pomoči ljudem v stiski na svojem območju,
– sodelujejo in organizirajo vzgojno-izobraževalne, športno-rekreacijske, društvene, turistične, kulturne in druge dejavnosti na svojem območju,
– sodelujejo z občinsko volilno komisijo pri izvedbi volitev in referendumov,
– skrbijo za ohranjanje krajevnih tradicij in za promocijo kraja,
– opravljajo druge naloge, v skladu z zakonom, statutom občine ali drugim aktom občine.
(2) Krajevne skupnosti skladno z zakonom, ki ureja področje javnih financ pripravljajo finančne plane in skrbijo za njihovo realizacijo, pri tem jim strokovno pomoč zagotavlja občinska uprava.
3. člen 
Za delovanje sveta krajevne skupnosti se uporabljajo določbe statuta občine in smiselno določbe poslovnika občinskega sveta v delu, kjer je določeno vodenje in potek sej, vzdrževanje reda na sejah, sklepčnost in odločanje na sejah, vsebina zapisnika sej ter javnost dela na sejah.
4. člen 
Konkretne naloge lahko krajevne skupnosti določijo z letnim programom dela, ki ga v skladu z določili tega odloka za posamezno proračunsko obdobje sprejme svet krajevne skupnosti. Letni program dela mora biti usklajen s finančnim načrtom krajevne skupnosti, ki je sestavni del proračuna občine za posamezno proračunsko obdobje.
II. FINANCIRANJE NALOG KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
5. člen 
(1) Občina letno zagotovi sredstva skladno z veljavnim proračunom za tekoče leto za naslednje namene:
– delovanje krajevnih skupnosti,
– vzdrževanje domov krajanov in drugih poslovnih prostorov za delovanje krajevnih skupnosti.
(2) Pri izračunu sredstev za financiranje posameznih krajevnih skupnosti se upoštevajo:
– fiksni del, ki je za vse krajevne skupnosti enak,
– variabilni del, ki je izračunan na podlagi števila prebivalcev in površine domov krajanov ter drugih poslovnih prostorov za delovanje krajevne skupnosti ter števila članov sveta krajevne skupnosti,
– izjemoma sredstva za druge namene.
6. člen 
(1) Poleg sredstev iz občinskega proračuna, krajevne skupnosti lahko financirajo naloge tudi s prostovoljnimi prispevki, z donatorskimi sredstvi in drugimi prihodki. Tako pridobljena sredstva so krajevne skupnosti dolžne evidentirati in porabiti v skladu z njihovim namenom ter o njih poročati v zaključnem računu.
(2) Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
7. člen 
(1) Krajevne skupnosti morajo pri svojem delovanju in financiranju svojih nalog upoštevati vso veljavno zakonodajo, predvsem pa predpise, ki urejajo financiranje javne porabe, oddajanje javnih naročil, določbe odloka o proračunu občine in navodila občine.
(2) Krajevne skupnosti morajo s svojim premoženjem ravnati kot dober gospodar. Za razpolaganje in upravljanje s premoženjem krajevne skupnosti se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo ravnanje s premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
(3) Pravni posli, ki jih sklenejo krajevne skupnost brez predhodnega soglasja župana, so nični. Občina lahko z odlokom o proračunu določi vrsto in višino pravnih poslov, ki jih lahko sklenejo krajevne skupnosti brez predhodnega soglasja župana.
8. člen 
Krajevne skupnosti za izplačilo sredstev izstavijo občini zahtevek, kateremu mora biti predložena vsa dokumentacija, potrebna za izplačila sredstev (prejeti računi ipd.).
9. člen 
Predsedniki krajevnih skupnostih so odgovorni za zakonito poslovanje in racionalno porabo dodeljenih sredstev.
10. člen 
(1) Sredstva za delovanje se iz proračuna krajevnim skupnostim nakazujejo enkrat letno do 31. 1. tekočega leta. Župan lahko v skladu s proračunskimi možnostmi določi drugačno dinamiko financiranja.
(2) Krajevne skupnosti vrnejo v proračun občine nerealizirana sredstva proračuna za delovanje konec tekočega leta.
(3) Nerealizirana sredstva iz naslova donacij, neporabljenih sredstev iz naslova uporabnin poslovnih prostorov oziroma iz drugih virov, ki štejejo kot lastna sredstva krajevne skupnosti, se prenašajo med posameznimi leti oziroma proračuni kot lastna sredstva krajevne skupnosti.
11. člen 
Sredstva se lahko uporabijo samo za namene in v obsegu, ki je določen s finančnim načrtom krajevne skupnosti. V okviru finančnega načrta krajevne skupnosti lahko sredstva prerazporeja svet krajevne skupnosti, oziroma od njega pooblaščena oseba, s sklepom o prerazporeditvi v skladu z odlokom o proračunu občine.
12. člen 
Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevne skupnosti, ki niso zajete v proračunu občine.
13. člen 
(1) Fiksni del sredstev za financiranje posameznih krajevnih skupnosti zajema: nagrado predsednikom sveta krajevne skupnosti za opravljanje funkcije predsednika sveta krajevne skupnosti, sredstva za organizacijo in soorganizacijo prireditev ter sredstva za izvedbo čistilnih akcij.
(2) Variabilni del sredstev za financiranje posameznih krajevnih skupnosti je namenjen za plačilo stroškov, ki so neposredno povezani z delovanjem krajevne skupnosti, kot so:
– materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti, ki so izračunani na podlagi števila prebivalcev,
– stroški sveta krajevne skupnosti in zavarovanje odgovornosti je izračunano na podlagi števila članov sveta,
– stroški domov krajanov in drugih poslovnih prostorov za delovanje krajevne skupnosti, ki so izračunani na podlagi površine teh prostorov.
14. člen 
Materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti predstavljajo stroške, ki nastanejo zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja krajevne skupnosti in so predvsem: stroški plačilnega prometa, stroški pisarniškega materiala, poštnine, stroški za delovanje sveta krajevne skupnosti, stroški za drugi splošni material in storitve, drugi operativni stroški, stroški vzdrževanja in zavarovanja opreme, stroški podjemnih pogodb, stroški študentskega dela in drugi.
15. člen 
Stroški domov krajanov in drugih poslovnih prostorov za delovanje krajevne skupnosti zajemajo stroške za: čistilni material in storitve, električno energijo, vodo in komunalne storitve, kuriva in ogrevanje, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, telefon, internet, elektronsko pošto, zavarovalne premije, plačila po podjemnih pogodbah, nakup opreme in napeljav, druge operativne odhodke, druge izdatke za tekoče vzdrževanje in ostalo.
16. člen 
(1) Predsednikom svetov krajevnih skupnosti pripada plačilo nagrade za opravljanje funkcije predsednika sveta krajevne skupnosti, v skladu z določili pravilnika, ki določa plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev, članov drugih občinskih organov ter njihovih delovnih teles v Občini Ajdovščina.
(2) Nagrada se izplačuje za posamezno četrtletno obdobje.
17. člen 
Predsednik sveta krajevne skupnosti opravlja naslednje naloge:
– predstavlja krajevno skupnost,
– sklicuje in vodi seje sveta krajevne skupnosti ter skrbi za usklajevanje dela sveta krajevne skupnosti,
– daje pobude za obravnavo posameznih vprašanj na sejah sveta,
– podpisuje akte, ki jih sprejme svet krajevne skupnosti,
– sodeluje s krajani pri reševanju vprašanj iz občinske pristojnosti,
– skrbi za sodelovanje in usklajevanje dela z občinsko upravo, županom in občinskim svetom,
– opravlja druge naloge v skladu s pristojnostmi krajevne skupnosti.
III. NADZOR 
18. člen 
(1) Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti opravlja nadzorni odbor občine.
(2) Svetovanje in pomoč pri poslovanju krajevne skupnosti izvaja občinska uprava. Občinska uprava lahko na podlagi pooblastila, ki ga izda župan, izvede pregled oziroma kontrolo v krajevni skupnosti, ki se nanaša na prostore, ki jih imajo krajevne skupnosti v upravljanju, delovanje naprav v teh objektih, v primeru oškodovanja premoženja občine ipd..
IV. KONČNI DOLOČBI 
19. člen 
(1) 16. člen tega odloka se prične uporabljati po uveljavitvi tega odloka in s prvim dnem naslednjega meseca po uveljavitvi pravilnika, ki določa plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev, članov drugih občinskih organov ter njihovih delovnih teles v Občini Ajdovščina, s katerim se določi višino nagrade predsednikom svetov krajevnih skupnosti.
(2) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 31-2/2024-9
Ajdovščina, dne 7. marca 2024
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti