Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

641. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sistemu dovoljenj za zasaditev vinske trte, stran 1637.

  
Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2, 18/23 in 78/23) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sistemu dovoljenj za zasaditev vinske trte 
1. člen 
V Uredbi o sistemu dovoljenj za zasaditev vinske trte (Uradni list RS, št. 4/16 in 23/17) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta uredba ureja sistem dovoljenj za zasaditev vinske trte za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/2835 z dne 10. oktobra 2023 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pravili o uvozu v sektorjih riža, žit, sladkorja in hmelja ter razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 3330/94, (ES) št. 2810/95, (ES) št. 951/2006, (ES) št. 972/2006, (ES) št. 504/2007, (ES) št. 1375/2007, (ES) št. 402/2008, (ES) št. 1295/2008, (ES) št. 1312/2008, (EU) št. 642/2010, (EGS) št. 1361/76, (EGS) št. 1842/81, (EGS) št. 3556/87, (EGS) št. 3846/87, (EGS) št. 815/89, (ES) št. 765/2002, (ES) št. 1993/2005, (ES) št. 1670/2006, (ES) št. 1731/2006, (ES) št. 1741/2006, (ES) št. 433/2007, (ES) št. 1359/2007, (ES) št. 1454/2007, (ES) št. 508/2008, (ES) št. 903/2008, (ES) št. 147/2009, (ES) št. 612/2009, (EU) št. 817/2010, (EU) št. 1178/2010 in (EU) št. 90/2011 ter Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1373/2013 (UL L št. 2023/2835 z dne 21. 12. 2023), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1308/2013/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/273 z dne 11. decembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sistema dovoljenj za zasaditev vinske trte, registra vinogradov, spremnih dokumentov in certificiranja, registra o prejemu in izdaji, obveznega prijavljanja, uradnega obveščanja in objavljanja sporočenih informacij ter o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede ustreznih preverjanj in kazni, spremembi uredb Komisije (ES) št. 555/2008, (ES) št. 606/2009 in (ES) št. 607/2009 ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 436/2009 in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/560 (UL L št. 58 z dne 28. 2. 2018, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/1606 z dne 30. maja 2023 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33 glede nekaterih določb o zaščitenih označbah porekla in zaščitenih geografskih označbah za vino ter predstavitvi obveznih navedb za proizvode vinske trte in glede posebnih pravil za navedbo in poimenovanje sestavin za proizvode vinske trte ter o spremembi Uredbe (EU) 2018/273 glede certificiranja uvoženih vinskih proizvodov (UL L št. 198 z dne 8. 8. 2023, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2018/273/EU) in
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/274 z dne 11. decembra 2017 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sistema dovoljenj za zasaditev vinske trte, certificiranja, registra o prejemu in izdaji, obveznega prijavljanja in uradnega obveščanja ter Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede ustreznih preverjanj ter razveljavitvi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/561 (UL L št. 58 z dne 28. 2. 2018, str. 60), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2022/2567 z dne 13. oktobra 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/274 glede sistema dovoljenj za zasaditev vinske trte (UL L št. 330 z dne 23. 12. 2022, str. 139), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2018/274/EU).«.
2. člen 
V 4. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Površina, ki je v skladu s točko (b) prvega odstavka 63. člena Uredbe 1308/2013/EU vsako leto na razpolago za novo zasaditev, znaša 172,04 hektarja.«.
3. člen 
V 5. členu se v petem odstavku besedilo »vpiše v register« nadomesti z besedilom »vpiše v register kmetijskih gospodarstev«.
V osmem odstavku se za besedo »register« doda besedilo »kmetijskih gospodarstev«.
4. člen 
V 6. členu se v prvem odstavku besedilo »četrtega vinskega leta« nadomesti z besedilom »četrtega leta«.
Doda se nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Za izvajanje drugega pododstavka tretjega odstavka 62. člena Uredbe 1308/2013/EU je dovoljenje za ponovno zasaditev vinske trte, katerega grafični prikaz zemljišča se nahaja lokaciji GERK-a, na katerem bo izvedena izkrčitev, veljavno šest let od datuma izdaje.«.
5. člen 
V 7. členu se v prvem odstavku beseda »ministrstva« nadomesti z besedilom »ministrstva, pristojnega za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),«.
V drugem odstavku se besedilo »6. člena Uredbe 561/2015/EU« nadomesti z besedilom »7. člena Izvedbene uredbe 2018/274/EU«.
Četrti odstavek se črta.
6. člen 
V 8. členu se v prvem odstavku besedilo »registra v skladu z drugim odstavkom 6. člena Uredbe 561/2015/EU« nadomesti z besedilom »registra kmetijskih gospodarstev v skladu z drugim odstavkom 7. člena Izvedbene uredbe 2018/274/EU«.
V drugem odstavku se besedilo »Uredbe 561/2015/EU« nadomesti z besedilom »Izvedbene uredbe 2018/274/EU«.
7. člen 
V 9. členu se v drugem odstavku besedilo »10. člena Uredbe 561/2015/EU« nadomesti z besedilom »11. člena Izvedbene uredbe 2018/274/EU«.
8. člen 
V 10. členu se v drugem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– če je neizkoriščenost dovoljenja posledica višje sile ali izjemnih okoliščin v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, ali«.
9. člen 
V 12. členu se besedilo »Uredba 1306/2013/EU« nadomesti z besedilom »zakon, ki ureja kmetijstvo«.
10. člen 
V prilogi se v prvi, drugi in tretji alineji prvega odstavka besedilo »Uredbe 560/2015/EU« nadomesti z besedilom »Delegirane uredbe 2018/273/EU«.
KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-40/2024
Ljubljana, dne 14. marca 2024
EVA 2023-2330-0111
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti