Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

661. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno, stran 1660.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40. in 41. Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23) ter 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20) je Občinski svet Občine Cerkno na 11. redni seji dne 7. 3. 2024 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno 
1. člen 
Spremeni se 2. člen in se glasi:
»2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Cerkno.
Sedež zavoda: Bevkova ul. 26, Cerkno.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Cerkno.
V sestavo OŠ Cerkno sodita tudi:
– Podružnična šola Šebrelje, ki deluje na lokaciji Šebrelje 38, 5282 Cerkno,
– Vrtec Peter Klepec pri Osnovni šoli Cerkno, ki deluje na lokacijah Bevkova ulica 18, Bevkova ulica 20 in Bevkova ulica 26, 5282 Cerkno.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi podružnični šoli, enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.
Sprememba organiziranosti se uredi z odlokom.«
2. člen 
Spremeni se 10. člen in se glasi:
»10. člen 
Dejavnosti zavoda so:
– P 85.200 
Osnovnošolsko izobraževanje
– P 85.100 
Predšolska vzgoja
– C 18.130 
Priprava za tisk in objavo
– G 47.990 
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
– H 49.391 
Medkrajevni in drug cestni potniški promet
– I 56.290 
Druga oskrba z jedmi
– J 58.140 
Izdajanje revij in druge periodike
– J 59.110 
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
– J 62.090 
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
– J 63.110 
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
– J 63.120 
Obratovanje spletnih portalov
– L 68.200 
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– N 79.120 
Dejavnost organizatorjev potovanj
– P 85.510 
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
– P 85.520 
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
– P 85.590 
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– R 90.030 
Umetniško ustvarjanje
– R 90.040 
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– R 91.011 
Dejavnost knjižnic
– R 93.110 
Obratovanje športnih objektov
– R 93.299 
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Dejavnosti iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo tudi kot tržna dejavnost, pri čemer mora javni zavod ločeno voditi prihodke in odhodke iz tržne dejavnosti od prihodkov in odhodkov iz naslova izvajanja osnovne dejavnosti zavoda.
Javni zavod v soglasju z ustanoviteljem pripravi sodila za razmejitev odhodkov med javno službo in tržno dejavnost.
Javni zavod lahko prodajo blaga in storitev na trgu izvaja le, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.«
3. člen 
Spremeni se 15. člen in se glasi:
»15. člen 
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda in
– trije predstavniki staršev.
Predstavniki delavcev zavoda se volijo po naslednjih volilnih enotah:
– en član izmed pedagoškega kadra, ki poučujejo od 1. do 5. razreda,
– en član izmed pedagoškega kadra, ki poučujejo od 6. do 9. razreda,
– en član izmed pedagoškega kadra iz podružnične šole,
– en član izmed pedagoškega kadra iz vrtca in
– en član izmed tehnično-administrativnih delavcev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet.
Predstavnike zaposlenih v zavodu izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev, in sicer svet staršev šole izvoli enega predstavnika matične šole in enega predstavnika podružnične šole, svet staršev vrtca pa izvoli enega predstavnika vrtca.
Svet se lahko konstituira, ko je imenovanih oziroma izvoljenih 9 predstavnikov.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok (učencev oziroma varovancev) v zavodu.«
4. člen 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovne šole Cerkno začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0001/2024-3
Cerkno, dne 7. marca 2024
Župan 
Občine Cerkno 
Gašper Uršič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti