Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

675. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervacijah, stran 1675.

  
Na podlagi 28. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO, 54/22 – ZUPŠ-1, 76/23 – ZŠolPre-1B in 122/23 – ZŠtip-1C), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14, 55/14 – popr., 17/18 in 97/20) je Občinski svet Občine Medvode na 9. seji dne 28. 2. 2024 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervacijah 
1. člen 
Cene vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Medvode znašajo mesečno na otroka za posamezne programe:
1. oddelek prvega starostnega obdobja 
630,61 EUR,
2. oddelek drugega starostnega obdobja (homogeni in heterogeni oddelki) 
447,25 EUR,
3. kombinirani oddelek in oddelek 3–4 letnih otrok 
504,31 EUR.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil, in sicer v višini 2,62 EUR dnevno.
Če starši obvestijo vrtec do 8. ure zjutraj, vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z istim dnem. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije Občina Medvode.
2. člen 
Starši otrok, za katere je Občina Medvode po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka, vendar najdlje za čas 30 koledarskih dni (en mesec) in so jo dolžni vrtcu pisno sporočiti najkasneje sedem dni pred prvim dnem otrokove odsotnosti iz vrtca. V tem času starši plačajo rezervacijo v višini 50 % zneska, ki jim je določen z odločbo centra za socialno delo o višini plačila staršev.
V primeru bolezni ali poškodbe otroka starši lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi zdravstvenih razlogov na podlagi ustreznih zdravniških potrdil, ki jih predložijo vrtcu najkasneje tri dni (19. dan odsotnosti otroka) pred začetkom koriščenja rezervacije.
Starši otrok, za katere je Občina Medvode po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi zdravstvenih razlogov v šolskem letu neprekinjeno za najmanj 21 koledarskih dni ter največ 60 koledarskih dni letno. V tem času starši plačajo rezervacijo v višini 50 % zneska, ki jim je določen z odločbo centra za socialno delo o višini plačila staršev.
Določbe prvega in drugega odstavka veljajo tudi za otroke s stalnim prebivališčem v Občini Medvode, ki so vključeni v vrtce izven občine.
3. člen 
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Medvode po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki jim je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
4. člen 
Sredstva za plačilo celotne razlike med plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi uveljavljanja rezervacij po tem sklepu, vrtcu zagotavlja občina.
5. člen 
Pravica do znižanega plačila za vrtec pripada staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge na pristojnem centru za socialno delo.
V izjemnih primerih (vpisi med mesecem), ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo pravice do znižanega plačila in so starši oddali vlogo na pristojnem centru za socialno delo najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, jim pripada pravica do znižanega plačila vrtca v višini, ki je določena z odločbo, z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.
6. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervacijah (Uradni list RS, št. 34/23).
7. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. marca 2024 dalje.
Št. 602-7/2024-1
Medvode, dne 28. februarja 2024
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti