Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

663. Pravilnik o urejanju in vzdrževanju otroških igrišč na javnih površinah v Občini Dobrova - Polhov Gradec, stran 1662.

  
Na podlagi 8. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 63/13, 56/14, 37/15 – obv. razl., 17/18 – obv. razl., 73/18, 25/19 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1, 134/20) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 155/22 – UPB1) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 9. redni seji dne 28. 2. 2024 sprejel
P R A V I L N I K 
o urejanju in vzdrževanju otroških igrišč na javnih površinah v Občini Dobrova - Polhov Gradec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(namen in cilj) 
Namen pravilnika je opredelitev standardov ter tehničnih in kakovostnih zahtev pri načrtovanju, izgradnji in vzdrževanju igrišč na javnih zelenih površinah na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec. Cilj je zagotavljanje kvalitetnih in varnih igral na ustrezno načrtovanih in skrbno urejenih, nadzorovanih in vzdrževanih otroških igriščih na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec.
2. člen 
(pojmi) 
Otroška igrišča (v nadaljevanju igrišča) so urejene javne površine (zelenice, parki) namenjene igri otrok. Vsako igrišče je opremljeno z zunanjimi otroškimi igrali, z ustrezno talno podlago in z ostalo urbano opremo (koši, klopi, informacijske table), največkrat pa še s potmi, zelenjem ipd.
Varnostni standardi predpisujejo skladnost igral s predpisi, ki zagotavljajo varno uporabo posameznih igral in igrišča kot celote, vključno s podlago in igralnim prostorom. Določajo tudi metode pregledov in preizkušanj za oceno doseganja skladnosti s predpisi. EN 1176 in EN 1177 sta evropska standarda, ki se nanašata na otroška igrišča, slovenska izdaja pa je označena kot SIST EN 1176 in SIST EN 1177.
Certifikat se uporablja za izkazovanje skladnosti s standardi, izstavi ga ustrezno usposobljena pravna oseba.
Varnostna površina je prostor pod in v okolici igral, ki mora biti prost predmetov (prosto območje).
Kontrolna knjiga je dokument v katerega se beležijo podatki o pregledih igrišč in o vzdrževalnih delih.
II. NAČRTOVANJE IGRIŠČ IN IZBIRA 
3. člen 
(splošno) 
Igrišča morajo biti načrtovana, postavljena in vzdrževana v skladu z veljavno zakonodajo in v skladu z veljavnimi varnostnimi standardi, ki se nanašajo na zunanja igrišča in igrala. Ob izdelavi igral, ob postavitvi igral in v obdobju njihovega obratovanja, je potrebno pravočasno izvesti vse postopke ustreznega testiranja igral.
Upoštevati je potrebno zahteve standardov, ki varujejo otroke pred nevarnostmi, ki jih sami niso sposobni predvideti kljub temu, da uporabljajo igrala v skladu z navodili za uporabo. Izvedeni morajo biti vsi potrebni ukrepi za preprečitev padcev z višine, ukrepi za ublažitev morebitnih padcev, ukrepi za zmanjšanje verjetnosti trkov, ukrepi za varno uporabo premikajočih delov igral, ukrepi za zagotovitev varnosti pred zagozditvijo ipd. Noben element na igrišču ne sme imeti ostrih robov. Zagotoviti je potrebno stabilnost in varnost konstrukcije, ustrezno temeljenje ter varne dostope na igrišča in do posameznih igral. Ob načrtovanju igrišč je potrebno upoštevati, da bodo igrišče uporabljali otroci različnih starostnih skupin in otroci s posebnimi potrebami.
4. člen 
(izbira igral) 
Na nezavarovanih javnih površinah so zunanja igrala izpostavljena vremenskim vplivom, hitri obrabi in pogostejšim poškodbam, kar je potrebno upoštevati pri izbiri kvalitete igral. Igrala je potrebno izbrati v skladu s potrebami okolja, v skladu z razpoložljivo površino za igrišče in v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Izbor igral je smiselno uskladiti tudi z ostalimi igrišči v javni rabi, če so v bližini.
Igrišča naj bodo zasnovana tako, da omogočajo otrokom raznovrstnost iger. Igrala morajo omogočati uporabnikom različne oblike telesnih vadb za razvijanje fizičnih sposobnosti in motoričnih spretnosti, kot so moč, občutek za gibanje, ravnotežje, ritem, koordinacijo gibov, občutek za prostorsko orientacijo … Igrala morajo otrokom nuditi tudi priložnost za tematske igre, pomembne za razvoj domišljije, socialnih kvalitet, sposobnost sodelovanja itd.
5. člen 
(nameščanje igral) 
Pri razporejanju igral na igrišču je potrebno upoštevati varnostne razdalje med posameznimi igrali, ki jih predpiše proizvajalec in varno pot od enega do drugega igrala. V prostem območju ne sme biti ovir, ki bi lahko udarile uporabnika ali v katere bi se lahko uporabnik udaril med gibanjem. V prostem območju ne sme priti do prekrivanja z drugimi prostimi območji ali s prostorom padca. Izjema so igrala, ki so sestavljanja iz več elementov, ki tvorijo celoto, nikakor pa ne mesta za guganje ter površina okrog toboganov in vrtiljakov. Za gugalnice je priporočljivo, da so nameščene ob robovih igrišč, kjer ni prostega prehoda. Poti ne smejo biti speljane skozi varnostno površino premičnih delov igral, kot so gugalnice, vrtiljaki in podobno, da se prepreči možnost trčenja. Igralna površina za najmlajše naj bo varno in funkcionalno ločena. Igrišča morajo biti urejena tako, da omogočajo sodelovanje pri igri tudi odraslim, ki spremljajo otroke.
Pri nameščanju zunanjih igral je potrebno upoštevati tudi vplive sonca, vetra, hrupa, padavin, zelenja ipd. Iz varnostnih razlogov in zaradi boljšega počutja mora biti igralna površina dobro osvetljena, vendar ne premočno osončena. Zlasti kovinski deli igral ne smejo biti preveč izpostavljeni soncu zaradi premočnega segrevanja. Zunanja igrala morajo biti postavljena tako, da so vedno dobro prezračevana.
6. člen 
(okolje igrišča) 
Pri načrtovanju novega igrišča je potrebno skrbno izbrati javno površino, ki omogoča uporabnikom zdravo, varno in nemoteno uporabo. Za urejanje novih igrišč izberemo prostor na javni površini čim bliže večjih stanovanjskih sosesk. Obseg in lokacija igralne površine, pa tudi materiali, strukture in barve, se morajo ujemati z okoljem.
Igrišče naj bo uporabnikom lahko in varno dostopno. Igrišče mora biti varno ločeno od prometnih površin, jarkov, vodotokov in ostalih površin, za katere veljajo posebni varnosti predpisi za uporabo oziroma za približevanje. Vhodi na igrišča morajo omogočati nemoten dostop do igrišča tudi reševalnim vozilom. Kadar se v območje otroškega igrišča vključujejo naravna pobočja, naj ne bo naklon večji od 30 st.
Okolica igrišča mora biti opremljeni z vso potrebno urbano opremo, kot so klopi, koši, table z obvestili o igrišču:
– Klopi postavimo blizu igrišča, od koder je možen nadzor otrok nad dogajanjem na igrišču in nad morebitnim izstopom otrok z igrišča. Pred klopjo mora biti utrjena podlaga, da se prepreči erozija.
– Koši za odpadke morajo biti dobro pritrjeni in nameščeni tako, da jih otroci ne bodo uporabljali za igro in da otrok ne bodo ogrožali morebitni napadi žuželk.
– Koši za pasje iztrebke niso primerni za otroška igrišča.
– Informacijske table naj vsebujejo podatke o naslovu igrišča, o vzdrževalcu oziroma odgovorni osebi za vzdrževanje igrišča (naslov, telefon), navodila v primeru nezgode (telefon nujne pomoči). Vsebujejo lahko še druge koristne podatke za uporabnike kot je seznam igral (dobrodošla je tudi skica igral v prostoru) z osnovnimi navodili za varno uporabo ter prepovedi, ki veljajo na območju igrišč na podlagi veljavnih občinskih odlokov in zakonodaje.
V primeru, da na območju igrišča ali v njegovi okolici ni rastlin, je le-te priporočljivo zasaditi. Rastline omogočajo igralni površini zavetje pred premočnim soncem, omilijo pa tudi vpliv hrupa, vetra in onesnaženega zraka. Z rastlinami lahko tudi ločimo posamezne igralne površine. Pri izboru rastlin za otroška igrišča je potrebno paziti, da noben del rastline ni strupen. Izbrane rastline za otroška igrišča naj bodo brez trnja.
Igrala, teren in zasaditve morajo omogočati preglednost nad uporabniki tako, da je možno takoj ugotoviti vsako nepravilnost uporabe igral ali zaznati morebitno nezgodo.
7. člen 
(blažilni material za padce z višine) 
Pod igrali mora biti zagotovljena varna podlaga v skladu s standardom SIST EN 1177. Pri izbiri kvalitete in debeline materiala je pomembna kritična višina padca.
– Pod vsakim igralom, kjer se otrok igra na višini nad 60 cm, mora biti nameščena varna podlaga.
– Ne glede na njihovo višini, mora biti nameščena varnostna podlaga pod vsemi igrali z izsiljeno silo, kot so gugalnice, vrtiljaki, tobogani.
– Vzdrževana travna podlaga ali ruša je dovoljena le takrat, ko otrok ne more pasti z višine več kot 1 m, vendar je potrebno oceniti trpežnost takšne površine glede na frekvenco rabe in na vpliv vremenskih razmer (padavine, suša).
– V slučaju, da je možna višina padca z igrala 1 m ali več (do 3 m), je potrebno zagotoviti posebej urejeno podlago za ublažitev padcev. Uporabimo lahko sipki material, ki se izvede v globino do 30 cm (drobljeno lubje, drevesni sekanci, sipki pesek, prod – velikosti zrn 2–4 mm ali 4–8 mm), gumijaste plošče, preproge ter ostale materiale, ki so preizkušeni v skladu z veljavnimi standardi. Za izdelane blažilne materiale je potrebno predložiti certifikat in navesti maksimalno višino padca, kateri obloga ustreza. Debelina plasti blažilnega materiala naj bo čim bolj enakomerna. Material mora biti že ob dobavi neoporečno čist oziroma brez zdravju škodljivih primesi ali motečih prašnih delcev.
– Če je višina prostega pada med dvema ravnema (ploščama) višja od 1 m, mora imeti nižja raven (plošča) ustrezno varno podlago.
Za vsako igralo je potrebno v skladu s standardi določiti območje, do koder mora segati podlaga za ublažitev padca. Naklon terena z varnostno podlago ne sme presegati 2 %. Na igrišču z več igrali je priporočljivo izbrati eno vrsto blažilnega materiala za celotno površino.
Na izbiro blažilnega materiala lahko vpliva cena, okolje, velikost igrišča, obremenjenost igrišča z uporabniki, vrsta igral. V vsakem primeru je potrebno zagotoviti skladnost blažilnega materiala s predpisi. Za javne površine izbiramo med materiali, ki so čim bolj odporni proti obrabi in proti vremenskim vplivom. Zaželeno je, da je pri izbranem materialu možno na enostaven način zagotavljati čistočo podlage v območju igral. Pri igralih, ki potrebujejo močnejše temeljenje, je potrebno proučiti ali izbrani blažilni material zagotavlja zadostno stabilnost pritrjevanja konstrukcije v tla, zlasti kadar uporabljamo sipke materiale.
III. NAKUP, MONTAŽA IN POSTAVITEV IGRAL 
8. člen 
(kvaliteta igral ob nakupu in postavitvi) 
Upoštevati je potrebno, da igralne površine na območju javnih površin v glavnem niso ograjene, oziroma fizično varovane. Zunanja igrala morajo biti sestavljena iz kvalitetnih materialov, ki so ustrezno obdelani in zaščiteni tako, da je zagotovljena povečana odpornost na obrabo, na vremenske vplive in na vandalizem. Materiali in konstrukcije morajo zagotavljati čim daljšo življenjsko dobo in čim manjšo verjetnost okvar in poškodb v dobi obratovanja. Igrala morajo imeti zagotovljeno življenjsko dobo vsaj 10 let. Konstrukcija mora biti stabilna in trdna. Vsi materiali za igrala, vključno s temelji, morajo izpolnjevati zahteve standardov. Materiali se ne smejo krušiti, cepiti ali drobiti. Posamezni detajli (spoji, vrtljivi deli, stiki nosilcev z zemljo itd.) morajo biti izdelani kvalitetno in varno. Priporočljivo je, da so leseni nosilni deli postavljeni na nerjavečih kovinskih nosilcih, ki segajo približno 15 cm nad višino terena, sicer pa naj imajo ustrezno ojačitev zaradi zaščite pred vplivom vlage v tleh. Snovi za zaščito lesa in ostali materiali, ki so dostopni uporabnikom, ne smejo vsebovati zdravju škodljivih primesi. Uporaba bleščečih materialov ni dovoljena. Na igralni površini ne sme biti delov z ostrimi robovi in izboklinami. Vijaki in ostali pritrdilni materiali morajo biti zaščiteni z ustreznimi čepi. Vsi deli igral morajo biti obdelani tako, da jih je možno enostavno čistiti. Igrala morajo biti izdelana tako, da se na njih ne zbira voda zaradi dežja. Elementi, ki se hitro izrabijo, morajo biti lahko dostopni zaradi zamenjave. Proizvajalec mora zagotavljati rezervne dele do izteka zagotovljene življenjske dobe igrala. Za zunanja igrala so zaželeni materiali, ki jih je po preteku trajanja možno ekološko odstraniti oziroma reciklirati.
K ponudbi igral morajo biti priloženi certifikati, oziroma dokazila o skladnosti igral s standardi, načrti za sestavo igral in za temeljenje (najbolje z grafičnimi prilogami), navodili za uporabo ter barvna skica igral tako, da je mogoče ugotoviti skladnost ponudbe z razpisnimi pogoji. Naročnik mora pridobiti tudi podatke o proizvajalcu/uvozniku, seznam priporočenih rezervnih delov, uporabljenih materialov, barv in lakov ter navodila za pregledovanje in vzdrževanje igral s pripadajočo podlago.
9. člen 
(jamstvo za kakovost igral) 
Izvajalec oziroma dobavitelj mora naročniku nuditi jamstvo za kvaliteto novega igrala ter za kvalitetno montažo in postavitev. Garancija velja ob zagotovljenem rednem vzdrževanju v skladu s tem pravilnikom in z upoštevanjem posebnih navodil, ki jih predpiše dobavitelj/izvajalec. Igrala je potrebno uporabljati v skladu z navodili.
Dobavitelj/izvajalec naj nudi garancijsko dobo za zunanja igrala vsaj za dobo, ki ni krajša od:
– 10 let za temeljenje in za trdnost postavitve nosilnih delov;
– 10 let za slučaj napak v materialu, za obstojnost galvaniziranih in ostalih ne-pleskanih jeklenih in kovinskih delov, plošč iz trde plastike ali iz visokotlačnega materiala, za globinsko zaščiten les, ki ni v stiku s tlemi;
– 5 let v primeru proizvodnih napak na vzmeteh, za pleskane kovinske dele, za dele iz ulite plastične mase, z železom ojačane mreže;
– 3 leta za barvane lesene dele, za gumo in v gumo ovite dele, za dele iz poliuretana;
– 3 leta za delovanje premičnih delov.
10. člen 
(montaža igral) 
Montaža igral mora biti izvedena strokovno, v skladu s priloženimi navodili. Pred pričetkom montaže je potrebno preveriti varnostne razdalje v navodilih za montažo igral. Globina in kvaliteta temeljev mora biti izvedena v skladu s predpisi stroke. V slučaju, da pride med izgradnjo igrišča do sprememb v načrtu, do premeščanja, zamenjave ali dodajanja igral, do povečanja ali zmanjšanja površine igrišča ipd., je potrebno spremembe obravnavati kot novo načrtovanje.
Po končani montaži, pred predajo igral/igrišča v uporabo, je potrebno opraviti natančen pregled, pri katerem se ugotovi:
– Lokacijo, varnostno površino in prehode pri igralih;
– Konstrukcijske detajle igralnega ogrodja;
– Podložne materiale in njihovo skladnost z igrali;
– Ležišče konstrukcij in globino temeljev, kar se preveri pred nanosom sloja podlage za igralo;
– Pregled lokalno izdelanih konstrukcij (apr. ograje) in ostalega inventarja, ki ni igralno ogrodje, vendar je nameščeno na ali tik ob igrišču;
– Pregled dokumentov v zvezi z zagotavljanjem varnosti na igrišču.
Dobavitelj je odgovoren tudi za pravilno montažo igral. Po končanih delih mora izvajalec predati naročniku ustrezno dokumentacijo, s katero jamči, da je igralo oziroma igrišče postavljeno v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, ki zagotavljajo varnost uporabe. Pričakujemo lahko, da so igrala varno nameščena na ustrezni podlagi, kadar so v skladu s standardom SIST EN 1176 in v skladu s standardom SIST EN 1177.
Rezultati pregledov, ki jih opravi odgovorna pravna oseba, morajo potrditi, da sta dobavitelj in monter dejansko upoštevala standarde za igrala in podlogo. Šele na to je možno igrišče/igralo predati v uporabo.
Dokler montaža igral ni popolnoma zaključena in še ni v celoti zagotovljena varnost, igral ni dovoljeno uporabljati. Uporabo oziroma dostop do takšnih igral je potrebno preprečiti.
IV. OBRATOVANJE IGRIŠČ 
11. člen 
(varna uporaba igral/igrišč) 
Otroško igrišče mora biti kar najbolj varno. Upravljalec/lastnik mora biti seznanjen z vsemi ukrepi v zvezi z načrtovanjem, montažo, pregledi, uporabo, vzdrževanjem ter varovanjem igral in igrišč. Vsa potrebna navodila mora izročiti naročniku dobavitelj oziroma izvajalec igral/igrišča. Zunanja igrala morajo imeti v celotni dobi trajanja oziroma obratovanja ustrezne certifikate, ki dokazujejo skladnost z varnostnimi standardi, Varnost in skladnost s standardi morata biti potrjena s strani ustrezno usposobljene pravne osebe, ki prevzame tudi odgovornost za posledice izdanih dokumentov.
Igrišče oziroma posamezna igrala na igrišču morajo biti opremljena najmanj s splošnimi informacijami o igrišču, o igralih, o vzdrževalcu/upravljalcu in o nujni pomoči v primeru nezgode.
Kadar uporabljajo igrala otroci, mlajši od treh let, je potreben nadzor staršev. Igrala, ki imajo višino podesta nad 60 cm, so namenjena otrokom nad 3 let starosti.
Na nevarnost poškodb lahko vpliva tudi trenutno število uporabnikov igrala ter obleka in obutev uporabnika. Tako je npr. uporaba kolesarskih čelad med igro na igralih lahko nevarna, ker so odprtine po standardih prirejene za velikost otroške glave.
V. PREGLEDI IN VZDRŽEVANJE IGRIŠČ 
12. člen 
(pregledi igrišč/igral) 
Za zunanja igrala/igrišča je potrebno zagotoviti redne preglede, pri katerih se ugotavljajo morebitne pomanjkljivosti, ki jih je možno sprotno odpraviti ter pomanjkljivosti in poškodbe, ki zahtevajo večja popravila, zamenjavo posameznih delov ali celotno zamenjavo naprav. Vse ugotovitve o pomanjkljivosti in izvedenih popravilih morajo biti evidentirane.
Normativna določila:
– Načrtovanje in izvajanje pregledov mora biti usklajeno z zahtevami standardov. Plani pregledov in vzdrževanja, njihova struktura, vsebina in oblika, so obravnavani v standardu (SIST EN 1176-7).
– Za preprečitev nesreč zaradi morebitnih pomanjkljivosti na igralih in v njihovi okolici, mora lastnik igrišča/igral zagotoviti, da je za vsako igrišče opravljene analiza tveganja igral/igrišč s predlogi strokovnjakov za izvedbo potrebnih ukrepov. Izdelan mora biti plan pregledov na osnovi identifikacije vsakega igrala na otroškem igrišču. Identifikacija igrala vsebuje ime, številko in tip igrala, ime proizvajalca ter navodila proizvajalca, ki sodijo k igralu. Upravljalcu mora biti na voljo načrt otroškega igrišča, v katerem je grafično prikazana namestitev vsakega igrala. Določiti je potrebno institucije ali ostale pravne osebe z ustreznim znanjem in izkušnjami, ki bodo izvajale preglede.
– V planu morajo biti navedena področja, ki se kontrolirajo pri vsakem pregledu, kot tudi napotki za izvajanje pregleda. Pregledi igral in njihovih delov morajo biti izvedeni po napotkih proizvajalca in vsaj tako pogosto kot to priporoča proizvajalec.
– V izvajanje pregledov so vključeni skrbnik, vzdrževalec in proizvajalec s svojimi navodili. Odgovorno osebje, ki skrbi za varnost igrišča, mora biti seznanjeno z ukrepi za zagotavljanje varnosti in ustrezno usposobljeno. Sklenjeno mora biti tudi zavarovanje skladno s predpisi, ki urejajo civilne odgovornosti.
– Izdelan mora biti načrt za ravnanje ob požaru ali ob nesreči.
Kontrolna knjiga:
Vsako delo, opravljeno v okvirih zagotavljanje varnosti, mora biti dokumentirano. Lastnik oziroma upravljalec igrišč je dolžan voditi kontrolno knjigo/evidenco s podatki o pregledih igrišč in s podatki o vzdrževanih posegih. Dokumentacija za posamezno igrišče mora vsebovati:
– Podatke o igralih: vrsta, leto montaže, morebitne posebnosti igral ali igrišč, ki zahtevajo poseben pristop vzdrževanja ali pogostejšo kontrolo
– Potrdilo o ustreznosti
– Navodila za varovanje in vzdrževanje
– Navodila za obratovanje
– Priporočila po opravljenem pregledu za morebitne izboljšave na igrišču
– Delovni dnevnik z vpisanimi vsemi dogajanju v zvezi s kontrolo, vzdrževanjem in varovanjem.
13. člen 
(vrste pregledov) 
Vizualni – rutinski pregled:
a) Za obremenjena zunanja igrišča je potrebna vsakodnevna kontrola igrišča. Ogled je priporočljivo izvršiti pred prihodom glavnine uporabnikov.
b) Vsakodnevni rutinski pregled lahko izvaja oseba, ki je sposobna odkriti in oceniti nastale napake ter informacije posredovati vzdrževalcu oziroma odgovorni osebi.
c) Redni pregled služi preverjanju splošnega stanja igral in odkrivanju odprtih virov nevarnosti, ki nastanejo zaradi vandalizma, nepazljive uporabe igral, obrabe ali zaradi vremenskih vplivov (poškodovani in manjkajoči deli, poškodovane površine, vidni temelji, ostri robovi ipd.).
d) Redni pregled služi zagotavljanju čistoče (odvrženi odpadki, nanos mulja, odpadanje listja ipd.).
e) Rezultat pregleda mora biti takojšnja odstranitev napak, predvsem tistih, ki predstavljajo neposredno nevarnost za uporabnike.
Operativni pregled:
a) Operativni pregled se izvaja v razmaku enega do treh mesecev ali pa tudi pogosteje, če je tako določeno v navodilih proizvajalca.
b) Operativni pregled lahko izvaja oseba, ki ima potrebna znanja in kvalifikacije. To nalogo lahko v skladu s planom opravlja vzdrževalec naprav.
c) Pregled zajema podrobno preverjanje in preskušanje celotnega delovanja igral ter stabilnost in nosilnost konstrukcije.
d) Posebna pozornost mora biti posvečena obrabljivim delom, kjer je potrebna stalna tesnost in delom, ki so na daljši rok vakumsko zatesnjeni.
e) Pregledani morajo biti vijačeni, kovičeni, varjeni in lepljeni spoji ter druge konstrukcijske vezi (les, plastika, tkanine, vrvi itd.).
Glavni letni pregled:
a) Glavni pregled se opravlja za vsesplošno izboljšanje varnosti igral, temeljev in podlag na igrišču.
b) Glavni pregled se izvaja v časovnem razmaku, ki ni večji od 12 mesecev.
c) Glavni pregled opravi neodvisna strokovna pravna oseba, ki je usposobljena za ugotavljanje skladnosti s predpisi in prevzame odgovornost za verodostojnost poročila.
d) Upoštevane morajo biti vse zahteve standardov in zahteve, ki jih oblikuje proizvajalec zunanje opreme, vključno z navodili za montažo, uporabo, pregled in vzdrževanje.
e) Glavni letni pregled je usmerjen predvsem v:
a. Splošno zagotavljanje varnosti obratovanja igrišča in skladnosti s standardi; 
b. Ustreznost temeljev – pregled delov pod površino zemlje lahko zahteva odkopavanje ali razgrajevanje posameznih delov; 
c. Ustreznost površin igrišča (površine za ublažitev padca, vrste materialov, debeline slojev, proste varnostne površine okrog igral itd.) in skladnost s standardi; 
d. Ustreznost obdelave površin igral zaradi vremenskih vplivov in zaradi uporabe (površinski premazi, korozija, trohnenje, štrleči deli); 
e. Ustreznost vseh sprememb na igralu, ki so rezultat izvedenih popravil ali dodajanja in odvzemanja komponent; 
f. Ustreznost vseh zapečatenih delov, čemur je potrebno posvečati še posebno skrb; 
g. Pregled delov s stalno zrakotesnostjo; 
h. Pregled ustreznosti vodenja evidence in dokumentacije (priprava in izpolnjevanje plana vzdrževanja, popravila, zamenjava delov itd.). 
Po potrebi (vremenske razmere, pogoste poškodbe ali okvare igral) je potrebno opraviti tudi izredne dodatne preglede igral in odpraviti vse pomanjkljivosti. V primeru, da se pri kateremkoli pregledu ali naključno med obratovanjem odkrije napaka, ki bi lahko povzročila poškodbo uporabnika, je potrebno napravo blokirati, odstraniti ali kako drugače preprečiti dostop in uporabo igrala. Tudi o teh pregledih mora biti vodena evidenca.
14. člen 
(vzdrževanje zunanjih igral/igrišča) 
Aktivnosti, vezane na vzdrževanje, morajo biti planirane in evidentirane. Upravljalec ali lastnik pripravi letni plan vzdrževanja za posamezno igrišče, določi vzdrževalca in pripravi ustrezne obrazce za vodenje zapisov. Osnovna navodila za načrtovanje vzdrževalnih del so ugotovitve pregledov in navodila proizvajalcev. Vsa vzdrževalna dela mora izvajati usposobljeno osebje. Stopnja usposobljenosti je odvisna od zahtevnosti del in od potencialne nevarnosti poškodb, ki so prisotne na določenem mestu. Kadar je le možno, se za zamenjavo posameznih delov uporabljajo originalni deli.
a) Tekoče vzdrževanje:
Upravljalec igrišča izdela plan tekočega vzdrževanja za zaščito materialov in gibljivih delov pred propadanjem. Plan temelji na zahtevah standardov, zahtevah proizvajalcev opreme in na oceni obrabe opreme na posamezni lokaciji zaradi večje frekvence uporabe, vremenskih vlivov (dež, sneg, led, sonce), zaradi bližine dreves in grmovnic. Upoštevati je napr. potrebno odpadanje listja, semen in cvetja, zaradi česar lahko pride do nastajanja oblok ali mahu na površinah igral.
Dela v okviru tekočega zaščitnega vzdrževanja obsegajo:
– Pregled in po potrebi pritrditev raznih konstrukcijskih vezi;
– Dodelava in barvanje raznih površin;
– Naoljenje gibljivih delov;
– Zagotavljanje ustreznega stanja podlage, odvisno od vrste uporabljenega materiala, pri sipkih materialih se po potrebi sprotno dodaja material;
– Redno čiščenje površin in sprotno odstranjevanje nepravilno odvrženih odpadkov, vseh ostrih predmetov in predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo zdrs ali kako drugače ogrozijo varnost in zdravje uporabnikov igrišča, odstranjevanje grafitov, zlasti tistih z žaljivo vsebino;
– Vzdrževanje zelenja;
– Zimsko čiščenje snega.
b) Popravila zajemajo zlasti naslednja dela:
– Zamenjava izrabljenih, poškodovanih ali uničenih delov igral,
– Zamenjavo poškodovanih delov konstrukcije.
c) Zamenjava igrala
Se izvede na osnovi načrta obnovitve igrišča oziroma na osnovi ugotovitve pri pregledu igrišča. Zamenjavo je potrebno izvesti strokovno v skladu z zahtevami proizvajalca in drugimi zahtevami, ki vplivajo na varnost izvajalcev in uporabnikov.
Do igrala, ki ni v uporabi oziroma je v popravilu, mora biti z ustreznimi sredstvi preprečen dostop.
Med izvajanjem popravil oziroma vzdrževalnih del mora biti zagotovljena varnost osebja v skladu z zakonskimi določili.
VI. KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
(uporabniki pravilnika) 
Navodila tega pravilnika upoštevajo strokovne službe Občine Dobrova - Polhov Gradec, ki naročajo urejanje in vzdrževanje otroških igrišč na javnih zelenih površinah na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec ter izvajalci gospodarskih javnih služb, vključno z ostalimi izvajalci, ki načrtujejo, dobavljajo igrala in ostalo opremo za igrišča ali izvajajo kakršnakoli dela na zunanjih igriščih, ki so v javni rabi. Morebitna odstopanja pri načrtovanju ali nabavi opreme od zahtev naročnika morajo biti evidentirana, utemeljena in potrjena s strani naročnika. Pri tem ne sme biti zmanjšana kvaliteta in varnost igral, kot določajo veljavni predpisi/standardi.
V slučaju spremembe standardov je potrebno preveriti igrala, varnostne površine in blažilne materiale, če ustrezajo tudi novim standardom, sicer je potrebno ustrezno ukrepati, da se izpolnijo pogoji veljavnih varnostnih standardov.
16. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2024-1
Dobrova, dne 28. februarja 2024
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Jure Dolinar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti