Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2024 z dne 15. 3. 2024

Kazalo

Ob-1699/24, Stran 631
Svet Osnovne šole Petrovče, Petrovče 32, 3301 Petrovče, na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 7. 3. 2024 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice 
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP in 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto ravnatelja/ravnateljice.
Predviden pričetek dela bo 21. 8. 2024. Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja polni delovni čas.
Pisna prijava mora vsebovati:
– dokazilo o ustrezni izobrazbi,
– dokazilo o pridobljenem nazivu,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (pridobi ga lahko tudi najpozneje v letu dni po začetku mandata, sicer mu/ji preneha mandat po zakonu),
– opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje (ne sme biti starejše od 30 dni),
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (ne sme biti starejše od 30 dni),
– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku (ne sme biti starejše od 30 dni),
– izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa priloži tudi kratek življenjepis.
Pisne prijave z dokazili priporočeno pošljite v zaprti ovojnici po pošti v 10 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS (torej, do vključno 25. 3. 2024) na naslov: Svet Osnovne šole Petrovče, Petrovče 32, 3301 Petrovče, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico«.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Petrovče 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti