Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2122. Sklep o potrditvi poslanskih mandatov
2123. Sklep o izvolitvi predsednika Državnega zbora

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2124. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2125. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2126. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Afriški uniji (AU)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2127. Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
2202. Uredba o dejanskih rabah zemljišč
2203. Uredba o podatkih v evidenci vrednotenja
2204. Uredba o spremembi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

MINISTRSTVA

2128. Pravilnik o sledljivosti človeških tkiv in celic ter izdelkov in materialov, ki prihajajo v stik s tkivi in celicami
2129. Pravilnik o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj
2130. Pravilnik o posebnih okoliščinah, ki vplivajo na vrednost nepremičnin
2131. Pravilnik o obrazcih za informacije pri pogodbah o paketnem potovanju in povezanih potovalnih aranžmajih
2132. Pravilnik o organiziranju, delovanju in financiranju oddelkov vrtcev, ki izvajajo krajše programe in so financirani iz državnega proračuna
2133. Pravilnik o spremembi Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
2134. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v maju 2018

USTAVNO SODIŠČE

2135. Odločba o neveljavnosti in prepovedi uporabe 7. točke Dogovora v zvezi z opravljanjem nalog za zaščito otrok, ki izhajajo iz Zakona o preprečevanju nasilja v družini št. 1224-125/2013/5 z dne 5. 12. 2013

BANKA SLOVENIJE

2136. Sklep o uporabi Smernic o ocenjevanju verjetnosti neplačila in izgube ob neplačilu ter o obravnavi neplačanih izpostavljenosti

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

2137. Sklep o spremembi Zapisnika o ugotovitvi izida predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2138. Statut Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
2139. Dopolnitev Tarifnega pravilnika o nadomestilih za opravljanje storitev Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada

OBČINE

Črenšovci

2140. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije Občine Črenšovci
2141. Sklep o imenovanju Komisije romske skupnosti v Občini Črenšovci

Črnomelj

2142. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Semiška cesta

Dobrova-Polhov Gradec

2143. Odlok o določitvi turistične takse v Občini Dobrova - Polhov Gradec

Dravograd

2144. Sklep o soglasju k ceni storitve »pomoč družini na domu« v Občini Dravograd
2145. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2146. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Gorenja vas-Poljane

2147. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2018
2148. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Gorenja vas - Poljane
2149. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Gorenja vas - Poljane
2150. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Gorenja vas - Poljane

Hrpelje-Kozina

2151. Odlok o turistični taksi v Občini Hrpelje - Kozina
2152. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2018
2153. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Hrpelje - Kozina

Ivančna Gorica

2188. Odlok o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica

Kamnik

2154. Odlok o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kamnik
2155. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Kamnik
2156. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe »odvajanje odpadnih in padavinskih voda«
2157. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi območij krajevnih skupnosti in volitvah v svete krajevnih skupnosti v Občini Kamnik
2158. Sklep o opustitvi javnega dobra

Koper

2159. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda v plačni razred za določitev osnovne plače

Kostanjevica na Krki

2160. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Kostanjevica na Krki
2161. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki
2162. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
2163. Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Kostanjevica na Krki
2164. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Laško

2165. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Laško
2166. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Lendava

2189. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Lendava za leto 2018

Litija

2167. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok
2168. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev

Ljubljana

2190. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018

Medvode

2169. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme

Mežica

2170. Zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2017
2171. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Mežica
2172. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica
2173. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
2174. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Mokronog-Trebelno

2175. Statut Občine Mokronog - Trebelno

Nova Gorica

2176. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina«

Piran

2177. Sklep o določitvi režima vstopa/izstopa in načina obračunavanja nadomestila za parkiranje
2191. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Piran

Podčetrtek

2178. Statut Občine Podčetrtek (uradno prečiščeno besedilo)
2179. Poslovnik Občinskega sveta Občine Podčetrtek (uradno prečiščeno besedilo)
2180. Odlok o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2018
2181. Odlok o turistični taksi v Občini Podčetrtek
2182. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi v k. o. 1228 – Sopote

Straža

2192. Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2018-II

Šempeter-Vrtojba

2193. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2018

Šmarješke Toplice

2194. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Šmarjeta
2195. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Šmarješke Toplice
2196. Odlok o določitvi takse za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarješke Toplice
2197. Sklep o ukinitvi Dravske banovine

Trebnje

2183. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kulturni center Trebnje

Tržič

2198. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2018
2199. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra oziroma splošnega ljudskega premoženja
2200. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič

Železniki

2184. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Železniki
2185. Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev – Jobstov sklad
2186. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Železniki

Žiri

2187. Pravilnik o sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih glasbenikov in plesalcev – Jobstov sklad

Žužemberk

2201. Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2017

POPRAVKI

2205. Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Velika Polana

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti