Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

2170. Zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2017, stran 7040.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17) je občinski svet na 23. seji dne 6. 6. 2018 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Mežica za leto 2017 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2017.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2017 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Mežica za leto 2017. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2017 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 2017 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, splošni in posebni del proračuna se objavita na spletni strani Občine Mežica na nivoju podskupine kontov (K3) z obrazložitvami.
Št. 410-0003/2018-1
Mežica, dne 6. junija 2018
Župan 
Občine Mežica 
Dušan Krebel l.r.