Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

2167. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok, stran 7037.

  
Na podlagi 16. člena v povezavi z 9. točko 7. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) in 29. člena v povezavi s šesto alinejo drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) je Občinski svet Občine Litija na 21. redni seji dne 16. 6. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok 
1. člen 
V Pravilniku o subvencioniranju varstva otrok (Uradni list RS, št. 60/10, 60/11, 48/12, 55/13, 49/14, 44/15, 42/16 in 30/17) se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Določba četrte alineje prvega odstavka se šteje kot pogoj zgolj v primeru, da se otrok rodi pred iztekom rednega razpisnega roka za sprejem prijave za vpis otroka v vrtec za obdobje od 1. 9. tekočega leta dalje. V primeru, da se otrok rodi na dan ali po dnevu izteka rednega razpisnega roka za sprejem prijave za vpis otroka v vrtec za obdobje od 1. 9. tekočega šolskega leta dalje, se šteje, da je pogoj iz četrte alineje prvega odstavka kljub temu izpolnjen, če vlagatelj po rojstvu otroka odda vlogo za vpis in sprejem otroka v vrtec, pa mu je vpis zaradi prezasedenosti kapacitet vrtcev na območju Občine Litija zavrnjen, in hkrati otrok ni vključen v drug vrtec ali v kakršnokoli drugo organizirano obliko varstva, ki ga je dolžna (so)financirati občina.«.
2. člen 
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
Subvencije po tem pravilniku se upravičencem dodeljujejo za šolski leti 2017/2018 in 2018/2019.«.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2010
Litija, dne 13. junija 2018
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec l.r.