Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

Ob-2416/18, Stran 1489
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV. divizije 4, Celje, kot lastnik nepremičnin na podlagi sklepov o prodaji z dne 23. 5. 2018 in 13. 6. 2018 objavlja
javno zbiranje ponudb 
za prodajo nepremičnin 
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV. divizije 4, Celje.
II. Opis predmeta prodaje:
1. parc. št. 705/60, k.o. 681 – Pobrežje (ID 6333404), nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 2.622,00 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 175.000,00 EUR;
i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča št. 35010-983/2018-2, ki ga je dne 22. 5. 2018 izdala Mestna občina Maribor:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoročni plan občine Maribor za obdobje 1986–2000 (MUV št. 1/86, 16/87, 19/87), Odlok o družbenem planu Mesta Maribor za obdobje 1986–1990 (MUV št. 12/86, 20/88, 3/89, 2/90, 3/90, 16/90, 7/92); Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Maribor za območje mestne občine Maribor (MUV št. 7/93, 8/93, 8/94, 5/96, 6/96, 27/97, 6/98, 11/98, 26/98, 11/00, 2/01, 23/02, 28/02, 19/04, 25/04, 8/08 in 17/10, tehnični popravek MUV št. 17/09, 26/12 – sklep ter Uradni list RS, št. 72/04, 73/05, 9/07, 27/07, 36/07 in 111/08); Prostorski ureditveni pogoji (PUP): Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urbanistične zasnove mesta Maribor (MUV, št. 1/14 – UPB1, 12/14, 5/15, 11/15, 20/15, 20/16, 29/16 (popr.), 9/17 (popr.), 1/18, 9/18 – obv. razl.); oznaka prostorske enote: Po11-S po prostorskih sestavinah planskih aktov, Po 11 po PUP (površine za stanovanjske in dopolnilne dejavnosti);
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba po prostorskih sestavinah planskega akta: stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja; podrobnejša namenska raba po prostorskem izvedbenem aktu: po PUP površine za stanovanjske in dopolnilne dejavnosti – območje začasnega urejanja s prostorskimi ureditvenimi pogoji – predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN);
c. Varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture, v katerih se nahaja zemljišče: Varovalni pas lokalne ceste (širina varovalnega pasu: 10 m merjeno od zunanjega roba cestnega sveta);
d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program priprave Strategije prostorskega razvoja Mestne občine Maribor (MUV št. 26/06), Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Mestne občine Maribor (MUV, št. 22/07, 32/10, 15/13, 20/17), Sklep o pričetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del PPE Po!!S (južno od Puhove ceste) (MUV št. 27/2017) – faza priprave: osnutek akta.
2. parc. št. 908/48, k.o. 1455 – Bršljin (ID 6810515), 907/9, k.o. 1455 – Bršljin (ID 551643), 907/22, k.o. 1455 – Bršljin (ID 6810506), 915/4, k.o. 1455 – Bršljin (ID 237168), 916/11, k.o. 1455 – Bršljin (ID 4247431), 916/7, k.o. 1455 – Bršljin (ID 2568276), nezazidano stavbno zemljišče v skupni izmeri 834 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 71.000,00 EUR;
i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča št. 35000-303/2018-2 (619), ki ga je dne 21. 3. 2018 izdala Mestna občina Novo mesto:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Občinski prostorski načrt: Občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 – teh. popr., 76/10 – teh. popr., 77/10 – DPN, 26/11 – obv. razl., 4/12 – teh. popr., 87/12 – DPN, 102/12 – DPN, 44/13 – teh. popr., 83/13 – obv. razl., 18/14, 46/14 – teh. popr., 16/15 in Dolenjski uradni list, št. 12/15, 15/17 – obv. razl.); Državni lokacijski načrt: Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Hrastje–Lešnica (Uradni list RS, št. 16/03);
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč; podrobnejša namenska raba: CD-območje centralnih dejavnosti;
c. Obravnavana zemljišča se nahajajo na območju EUP z oznako NM/12-OPPN-c (ime EUP: OPPN PSC Mačkovec 2), kjer veljajo posebni PIP (prostorski izvedbeni pogoji) in druga določila: Predviden OPPN za poslovno cono za centralne dejavnosti, kot nadaljevanje PSC Mačkovec-1 na območju križišča med priključno cesto na avtocesto (deviacija 1-11, G2-105) in deviacijo 1-12, R2-448. Napaja se prek obstoječega krožišča na deviaciji 1.12. Pri umeščanju oblikovanju objektov in zunanjih ureditev se zagotovijo oblikovna in programska skladnost z območjem NM/12-OPPN-b in NM/12-OPPN-g ter ustrezne funkcionalne povezave med območji centralnih dejavnosti. V enoti je registrirano arheološko najdišče, zato se pri pripravi OPPN izvedejo predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi morajo biti predhodno usklajeni s pristojno službo za varstvo kulturne dediščine. Na delu območja te EUP velja Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Hrastje–Lešnica (Uradni list RS, št. 16/03). Na delu območja te EUP, kjer velja DPN, se upoštevajo določila drugega odstavka 133. člena tega odloka (posebni PIP za EUP na območju avtoceste);
d. Prostorski ukrepi: zakonita predkupna pravica občine: Odlok o predkupni pravici Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 97/08);
e. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program priprave prostorskega akta: Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto – SD OPN 2 (Uradni list RS, št. 7/15); Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovno-storitvena cona Mačkovec – 2 (Uradni list RS, št. 97/10).
ii. Pri nepremičnini parc. št. 907/22, k.o. Bršljin, je v zemljiški knjigi vknjižena služnostna pravica izgradnje in vzdrževanja elektrokabelske kanalizacije na deviacijah D1-12, D1-11 IN D1-13 s in D1-13 j v območju avtoceste A2 Ljubljana Obrežje, odseka Hrastje–Lešnica, v korist Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana.
3. parc. št. 1064/2, k.o. 1958 – Brezovica, (ID 2044130) in parc. št. 1417/70, k.o. 1958 – Brezovica (ID 693090), nezazidano stavbno zemljišče v skupni izmeri 653 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 30.308,30 EUR,
in
parc. št. 1068/2, k.o. 1958 – Brezovica (ID 190157), parc. št. 1417/63, k.o. 1958 – Brezovica (ID 4387601), parc. št. 1417/64, k.o. 1958 – Brezovica (ID 1197479), nezazidano stavbno zemljišče v skupni izmeri 1.764 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 54.860,40 EUR;
skupna površina zemljišč 2.417 m2; skupna izhodiščna vrednost prodaje znaša 75.168,70 EUR;
i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča št. 3502-109/2017, ki ga je dne 20. 2. 2017 izdala Občina Domžale:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoročni plan Občine Domžale 1986–2000 (Uradni vestnik Občine Domžale št. 9/86); Družbeni plan Občine Domžale 1986–1990 (Uradni vestnik Občine Domžale št. 10/86); Sklep o sprejemu dopolnitve družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 23/89); Sklep o sprejemu sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986–2000 (Uradni vestnik Občine Domžale št. 2/90); Sklep o sprejemu dopolnitev grafičnih prikazov prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 18/93); Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin družbenega plana občine Domžale za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik Občine Domžale št. 12/95, 10/96, 3/97, 10/97, 8/01, 13/02, 5/04, 3/05, 8/06, 14/06, 6/09, 8/10, 2/11, 3/13); Prostorski ureditveni pogoji (Odlok o PUP): Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale št. 4/03, 15/04, 18/04, 12/05, 9/06, 14/06, 14/07, 8/08, 6/09, 10/11, 3/12); Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN): Odlok o sprejetju zazidalnega načrta območja Zaboršt D28, D29 (Uradni vestnik Občine Domžale št. 24/91); Predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditveno območje D29/1 Brinje 1; Državni lokacijski načrt: Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Blagovica-Šentjakob (Uradni list RS, št. 46/96); Uredba o spremembi uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Blagovica–Šentjakob (Uradni list RS, št. 52/01).
b. Podatki o namenski rabi prostora: Zemljišče parc. št. 1064/2, k.o. Brezovica se po osnovni namenski rabi nahaja delno na območju stanovanj in delno na območju gospodarske infrastrukture – prometne, po podrobnejši namenski rabi pa se zemljišče delno nahaja v ureditvenem območju D29/1 Brinje 1, v funkcionalni enoti I.Fep4 – prometne površine (za ureditveno območje Brinje 1 je predvidena izdelava OPPN) in delno v ureditvenem območju D37 Parkirišče Zaboršt, v morfološki celoti 12 – območje za dejavnosti prometa in zvez: tehnološki objekti. Zemljišča parc. št. 1068/2, 1417/63, 1417/70, 1417/64, k.o. Brezovica se po osnovni namenski rabi nahajajo na območju gospodarske infrastrukture – prometne. Po podrobni namenski rabi se zemljišča parc. št. 1417/70, 1417/64, 1417/63, k.o. Brezovica nahajajo v ureditvenem območju I1AC – cesta državnega pomena, parc. št. 1068/2 pa v ureditvenem območju D37 Parkirišče Zaboršt, v morfološki celoti I2 – območje za dejavnosti prometa in zvez: tehnološki objekti.
c. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Program priprave prostorskega akta: V fazi priprave je Občinski prostorski načrt (OPN) Občine Domžale.
d. Zemljišči parc. št. 1064/2 in 1417/70, k.o. Brezovica se na podlagi Odloka o določitvi območja predkupne pravice na nepremičninah v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale št. 8/13) nahajata na območju predkupne pravice Občine Domžale. Zemljišča parc. št. 1068/2, 1417/63, 1417/64, k.o. Brezovica se ne nahajajo na območju predkupne pravice Občine Domžale.
ii. Pri nepremičnini parc. št. 1417/64, k.o. Brezovica, je z dne 11. 4. 2018 v zemljiški knjigi vknjižena služnostna pravica priprave gradbene jame za izvedbo podboja pod AC, s skupnim vplivnim območjem do 1,0 m2, za obdobje enega leta od nastanka te služnosti, v korist Občine Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale.
iii. Pri nepremičnini parc. št. 1417/70, k.o. Brezovica, je z dne 11. 4. 2018 v zemljiški knjigi vknjižena služnostna pravica izgradnje, obratovanja in vzdrževanja kanala odpadnih voda v dolžini do 1,0 m in širini do 3,0 m, s skupnim vplivnim območjem do 1,7 m2, za čas gradnje in obratovanja tega kanala ter služnost priprave gradbene jame za izvedbo podboja pod AC, s skupnim vplivnim območjem do 51,59 m2, za obdobje enega leta od nastanka te služnosti, v korist Občine Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale.
4. parc. št. 95/1, k.o. 230 – Vučja vas (ID 4746380), nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 1.376,00 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 41.280,00 EUR;
i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča št. 3501-0096/2018-2, ki ga je dne 29. 5. 2018 izdala Občina Križevci:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Prostorske sestavine plana: Prostorske sestavine planskih aktov občine: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Križevci (Uradni list RS, št. 82/15, 59/16); Oznaka prostorske enote EUP: VUV1 Vučja vas, namenska raba: SK, način urejanja: OPN.
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba: območje stavbnih zemljišč; podrobnejša namenska raba: območje površin podeželskega naselja.
c. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: program priprave prostorskega akta: Sklep o pripravi (2) drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 30/17); faza priprave/predviden rok sprejema: junij 2018.
5. parc. št. 652/241, k.o. 715 – Marjeta na Dravskem polju (ID 6540491) in parc. št. 652/236, k.o. 715 – Marjeta na Dravskem polju (ID 6540488), nezazidano stavbno zemljišče v skupni izmeri 1.402,00 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 37.000,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč št. 35013-30/2018, ki ga je dne 19. 2. 2018 izdala Občina Starše:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine: Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Starše (MUV št. 19/16, 9/17).
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba zemljišč po prostorskih sestavinah planskega akta: osnovna namenska raba zemljišča: območja stavbnih zemljišč; podrobna namenska raba: PC – površine cest; enota urejanja prostora: DP19.
c. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih: Vrsta varovanega območja: vodovarstveno območje I-VVOI najožje območje (Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja, Uradni list RS, št. 24/07, 32/11, 22/13, 79/15).
ii. Zemljišči se nahajata na območju Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Slivnica–Draženci (Uradni list RS, št. 73/05).
6. parc. št. 1094/2, k.o. 1959 – Domžale (ID 3660568), nezazidano stavbno zemljišče v izmeri 126,00 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 9.702,00 EUR;
i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča št. 3502-418/2017, ki ga je dne 5. 6. 2017 izdala Občina Domžale:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoročni plan Občine Domžale 1986–2000 (Uradni vestnik Občine Domžale št. 9/86), Družbeni plan Občine Domžale 1986–1990 (Uradni vestnik Občine Domžale št. 10/86), Sklep o sprejemu dopolnitve družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik Občine Domžale št. 23/89), Sklep o sprejemu sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986–2000 (Uradni vestnik Občine Domžale št. 2/90), Sklep o sprejemu dopolnitev grafičnih prikazov prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 18/93), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik Občine Domžale št. 12/95, 10/96, 3/97, 10/97, 8/01, 13/02, 5/04, 3/05, 8/06, 14/06, 6/09, 8/10, 2/11, 3/13); Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN): Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje V11/1 »Ob obvoznici Vir« (Uradni vestnik Občine Domžale št. 6/14);
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba: delno mešano območje in delno območje gospodarske infrastrukture; podrobna namenska raba: ureditveno območje V11/1 Ob obvoznici Vir, urejevalna enota Ue3 – območje zaščitno reševalnega centra;
c. Prostorski ukrepi: Odlok o določitvi območja predkupne pravice na nepremičninah v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale št. 8/13). Zemljišče s parc. št. 1094/2, k.o. Domžale se nahaja v območju zakonite predkupne pravice Občine Domžale.
d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: V fazi priprave je Občinski prostorski načrt (OPN) Občine Domžale.
7. parc. št. 1830/6, k.o. 104 – Rakičan (ID 405166), v izmeri 3.102 m2, parc. št. 1830/1, k.o. 104 – Rakičan (ID 1741312), v izmeri 13.066 m2, in parc. št. 4890/2, k.o. 105 – Murska Sobota (ID 5362539), v izmeri 61 m2, parc. št. 4889/2, k.o. 105 – Murska Sobota (ID 149886), v izmeri 260 m2, parc. št. 4888/2, k.o. 105 – Murska Sobota (ID 2841216), v izmeri 558 m2, parc. št. 4887/2, k.o. 105 – Murska Sobota (ID 484970), v izmeri 565 m2, parc. št. 4885/2, k.o. 105 – Murska Sobota (ID 317484), v izmeri 672 m2, parc. št. 4883/2, k.o. 105 – Murska Sobota (ID 4520366), v izmeri 718 m2, parc. št. 4881/2, k.o. 105 – Murska Sobota (ID 3175124), v izmeri 805 m2, parc. št. 4879/2, k.o. 105 – Murska Sobota (ID 5359833), v izmeri 1.260 m2, parc. št. 4877/2, k.o. 105 – Murska Sobota (ID 2675409), v izmeri 2.414 m2, parc. št. 5082/1, k.o. 105 – Murska Sobota (ID 2504853), v izmeri 2.425 m2, parc. št. 4879/1, k.o. 105 – Murska Sobota (ID 824673), v izmeri 4.268 m2, parc. št. 4877/1, k.o. 105 – Murska Sobota (ID 1664135), v izmeri 4.724 m2, parc. št. 4881/1, k.o. 105 – Murska Sobota (ID 3513248), v izmeri 2.055 m2, parc. št. 4883/1, k.o. 105 – Murska Sobota (ID 824672), v izmeri 2.007 m2, parc. št. 4888/1, k.o. 105 – Murska Sobota (ID 4855810), v izmeri 3.207 m2, parc. št. 4890/1, k.o. 105 – Murska Sobota (ID 1665087), v izmeri 10.424 m2, parc. št. 4929/1, k.o. 105 – Murska Sobota (ID 820584), v izmeri 266 m2, parc. št. 5472, k.o. 105 – Murska Sobota (ID 4352287), v izmeri 28.744 m2, parc. št. 4928/1, k.o. 105 – Murska Sobota (ID 1660234), v izmeri 995 m2, parc. št. 5082/3, k.o. 105 – Murska Sobota (ID 3074809), v izmeri 38.291 m2, parc. št. 4905/1, k.o. 105 – Murska Sobota (ID 656913), v izmeri 13.905 m2, parc. št. 4903/1, k.o. 105 – Murska Sobota (ID 4016807), v izmeri 6.714 m2, parc. št. 4902/2, k.o. 105 – Murska Sobota (ID 1161415), v izmeri 1.922 m2; skupna izmera zemljišč znaša 143.428 m2; skupna izhodiščna vrednost prodaje znaša 508.460,00 EUR;
i. Podatki iz potrdil o namenski rabi zemljišč Mestne občine Murska Sobota št. 3501-0204/2017-2(710) z dne 9. 5. 2017, št. 3501-0609/2017-2(710) z dne 4. 12. 2017, št. 3501-0321/2017-5(710) z dne 1. 6. 2017, št. 3501-0608/2017-2(710) z dne 1. 12. 2017 in št. 3501-0564/2017-2(710) z dne 2. 11. 2017:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških parcel: Občinski prostorski načrt: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota – SD OPN1 (Uradni list RS, št. 54/16, 67/16); Občinski podrobni prostorski načrt: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamenšnico ob Bakovski ulici v Murski Soboti (Uradni list RS, št. 67/16); Državni prostorski načrt: Uredba o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Maribor–slovensko-madžarska meja na odseku Vučja vas–Beltinci (Uradni list RS, št. 63/99, 73/04, 79/04).
b. Opomba: Pred sprejetjem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamenšnico ob Bakovski ulici v Murski Soboti (Uradni list RS, št. 67/16) so bili na območju obdelave iz tega akta v veljavi Uredba o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Maribor–slovensko-madžarska meja na odseku Vučja vas–Beltinci (Uradni list RS, št. 63/99, 73/04 in 79/04) in občinski izvedbeni akt Odlok o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti (Uradni list RS, št. 71/01) ter Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota – SD OPN (Uradni list RS, št. 54/16); S sprejetjem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamenšnico ob Bakovski ulici v Murski Soboti (Uradni list RS, št. 67/16) se je preklical Odlok o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti (Uradni list RS, št. 71/01); Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamenšnico ob Bakovski ulici v Murski Soboti (Uradni list RS, št. 67/16) delno posega na območje, ki se ureja z Uredbo o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Maribor–slovensko-madžarska meja na odseku Vučja vas–Beltinci (Uradni list RS, št. 63/99, 73/04, 79/04); Na podlagi 43. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) je Vlada RS sprejela sklep št. 35000-16/2016/4 z dne 22. 9. 2016, s katerim je podala Mestni občini Murska Sobota soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju v območju Lokacijskega načrta za odsek avtoceste Vučja vas–Beltinci, na določenih zemljiščih, tudi za parc. št. 1830/1 k.o. Rakičan, parc. št. 4877/2, 4879/2, 4881/2, 4883/2, 4885/2, 4887/2, 4928/1, 4888/2, 4889/2,4890/2, 4929/1, 4879/1, 4877/1, 5082/1, 4881/1, 4883/1, 4888/1, 4888/2, 4890/1, 5082/3, 4905/1, 4903/1, 4902/2, k.o. Murska Sobota; Po sprejemu občinskega prostorskega akta vlada s spremembo in dopolnitvijo načrta ugotovi, ali načrt zaradi takega občinskega prostorskega akta v določenem delu preneha veljati.
c. Podatki o namenski rabi prostora: parc. št. 1830/6, k.o. 104 – Rakičan: deloma EUP PP 11 – DPA (druga zemljišča; L – območja mineralnih surovin, LN – površine nadzemnega pridobivanja prostora), deloma EUP PP 11 – DPA (območje vodnih zemljišč; V – območje celinskih voda, VC – celinske vode); parc. št. 1830/1, k.o. 104 – Rakičan: deloma EUP PP 2 – DPA (stavbno zemljišče; P – območje prometne infrastrukture, PC – površine cest), deloma EUP PP 12 – DPA (druga zemljišča; L – območja mineralnih surovin, LN – površine nadzemnega pridobivanja prostora), deloma EUP PP 11 – DPA (druga zemljišča; L – območja mineralnih surovin, LN – površine nadzemnega pridobivanja prostora); parc. št. 4890/2, k.o. 105 – Murska Sobota: EUP PP 12 – DPA (druga zemljišča; L – območja mineralnih surovin, LN – površine nadzemnega pridobivanja prostora); parc. št. 4889/2, k.o. 105 – Murska Sobota: EUP PP 12 – DPA (druga zemljišča; L – območja mineralnih surovin, LN – površine nadzemnega pridobivanja prostora); parc. št. 4888/2, k.o. 105 – Murska Sobota: EUP PP 12 – DPA (druga zemljišča; L – območja mineralnih surovin, LN – površine nadzemnega pridobivanja prostora); parc. št. 4887/2, k.o. 105 – Murska Sobota: deloma EUP PP 12 – DPA (druga zemljišča; L – območja mineralnih surovin, LN – površine nadzemnega pridobivanja prostora), deloma PP 2-DPA (stavbna zemljišča; P – območje prometne infrastrukture, PC – površine cest); parc. št. 4885/2, k.o. 105 – Murska Sobota: deloma EUP PP 12 – DPA (druga zemljišča; L – območja mineralnih surovin, LN – površine nadzemnega pridobivanja prostora), deloma PP 2-DPA (stavbna zemljišča; P – območje prometne infrastrukture, PC – površine cest); parc. št. 4883/2, k.o. 105 – Murska Sobota: deloma EUP PP 12 – DPA (druga zemljišča; L – območja mineralnih surovin, LN – površine nadzemnega pridobivanja prostora), deloma PP 2-DPA (stavbna zemljišča; P – območje prometne infrastrukture, PC – površine cest); parc. št. 4881/2, k.o. 105 – Murska Sobota: deloma EUP PP 12 – DPA (druga zemljišča; L – območja mineralnih surovin, LN – površine nadzemnega pridobivanja prostora), deloma PP 2-DPA (stavbna zemljišča; P – območje prometne infrastrukture, PC – površine cest); parc. št. 4879/2, k.o. 105 – Murska Sobota: deloma EUP PP 12 – DPA (druga zemljišča; L – območja mineralnih surovin, LN – površine nadzemnega pridobivanja prostora), deloma PP 2-DPA (stavbna zemljišča; P – območje prometne infrastrukture, PC – površine cest); parc. št. 4877/2, k.o. 105 – Murska Sobota: deloma EUP PP 12 – DPA (druga zemljišča; L – območja mineralnih surovin, LN – površine nadzemnega pridobivanja prostora), deloma MS 25 (kmetijska zemljišča; K1 – najboljša kmetijska zemljišča), deloma PP 2-DPA (stavbna zemljišča; P – območje prometne infrastrukture, PC – površine cest); parc. št. 5082/1, k.o. 105 – Murska Sobota: deloma EUP PP 12 – DPA (druga zemljišča; L – območja mineralnih surovin, LN – površine nadzemnega pridobivanja prostora), deloma PP 2-DPA (stavbna zemljišča; P – območje prometne infrastrukture, PC – površine cest), deloma EUP PP 11 – DPA (območje vodnih zemljišč; V – območje celinskih voda, VC – celinske vode), deloma EUP PP 12 – DPA (območje vodnih zemljišč; V – območje celinskih voda, VC – celinske vode); parc. št. 4879/1, k.o. 105 – Murska Sobota: EUP PP 12 – DPA (druga zemljišča; L – območja mineralnih surovin, LN – površine nadzemnega pridobivanja prostora); parc. št. 4877/1, k.o. 105 – Murska Sobota: deloma EUP PP 12 – DPA (druga zemljišča; L – območja mineralnih surovin, LN – površine nadzemnega pridobivanja prostora), deloma MS 25 (kmetijska zemljišča; K1 – najboljša kmetijska zemljišča); parc. št. 4881/1, k.o. 105 – Murska Sobota: deloma EUP PP 12 – DPA (druga zemljišča; L – območja mineralnih surovin, LN – površine nadzemnega pridobivanja prostora), deloma EUP PP 11 – DPA (druga zemljišča; L – območja mineralnih surovin, LN – površine nadzemnega pridobivanja prostora); parc. št. 4883/1, k.o. 105 – Murska Sobota: deloma EUP PP 12 – DPA (druga zemljišča; L – območja mineralnih surovin, LN – površine nadzemnega pridobivanja prostora), deloma EUP PP 11 – DPA (druga zemljišča; L – območja mineralnih surovin, LN – površine nadzemnega pridobivanja prostora); parc. št. 4888/1, k.o. 105 – Murska Sobota: deloma EUP PP 12 – DPA (druga zemljišča; L – območja mineralnih surovin, LN – površine nadzemnega pridobivanja prostora), deloma EUP PP 11 – DPA (druga zemljišča; L – območja mineralnih surovin, LN – površine nadzemnega pridobivanja prostora), deloma EUP PP 11 – DPA (območje vodnih zemljišč; V – območje celinskih voda, VC – celinske vode); parc. št. 4890/1, k.o. 105 – Murska Sobota: deloma EUP PP 12 – DPA (druga zemljišča; L – območja mineralnih surovin, LN – površine nadzemnega pridobivanja prostora), deloma EUP PP 11 – DPA (druga zemljišča; L – območja mineralnih surovin, LN – površine nadzemnega pridobivanja prostora), deloma EUP PP 11 – DPA (območje vodnih zemljišč; V – območje celinskih voda, VC – celinske vode); parc. št. 4929/1, k.o. 105 – Murska Sobota: deloma EUP PP 12 – DPA (druga zemljišča; L – območja mineralnih surovin, LN – površine nadzemnega pridobivanja prostora), deloma EUP PP 11 – DPA (druga zemljišča; L – območja mineralnih surovin, LN – površine nadzemnega pridobivanja prostora); parc. št. 5472, k.o. 105 – Murska Sobota: deloma EUP PP 2 – DPA (stavbno zemljišče; P – območje prometne infrastrukture, PC – površine cest), deloma EUP PP 12 – DPA (druga zemljišča; L – območja mineralnih surovin, LN – površine nadzemnega pridobivanja prostora), deloma EUP PP 11 – DPA (druga zemljišča; L – območja mineralnih surovin, LN – površine nadzemnega pridobivanja prostora); parc. št. 4928/1, k.o. 105 – Murska Sobota: deloma EUP PP 2 – DPA (stavbno zemljišče; P – območje prometne infrastrukture, PC – površine cest), deloma EUP PP 12 – DPA (druga zemljišča; L – območja mineralnih surovin, LN – površine nadzemnega pridobivanja prostora), deloma EUP PP 11 – DPA (druga zemljišča; L – območja mineralnih surovin, LN – površine nadzemnega pridobivanja prostora); parc. št. 5082/3, k.o. 105 – Murska Sobota: deloma EUP PP 12 – DPA (druga zemljišča; L – območja mineralnih surovin, LN – površine nadzemnega pridobivanja prostora), deloma EUP PP 11 – DPA (druga zemljišča; L – območja mineralnih surovin, LN – površine nadzemnega pridobivanja prostora), deloma EUP PP 11 – DPA (območje vodnih zemljišč; V – območje celinskih voda, VC – celinske vode), deloma EUP PP 12 – DPA (območje vodnih zemljišč; V – območje celinskih voda, VC – celinske vode), deloma EUP SO 124 (območje vodnih zemljišč; V – območje celinskih voda, VC – celinske vode); parc. št. 4905/1, k.o. 105 – Murska Sobota: EUP PP 11 – DPA (območje vodnih zemljišč; V – območje celinskih voda, VC – celinske vode); parc. št. 4903/1, k.o. 105 – Murska Sobota: podatki o namenski rabi: EUP PP 11 – DPA (območje vodnih zemljišč; V – območje celinskih voda, VC – celinske vode); parc. št. 4902/2, k.o. 105 – Murska Sobota: podatki o namenski rabi: EUP PP 11 – DPA (območje vodnih zemljišč; V – območje celinskih voda, VC – celinske vode).
d. Prostorski ukrepi: Zakonita predkupna pravica občine: Odlok o predkupni pravici Mestne občine Murska Sobota na nepremičninah (Uradni list RS, št. 18/16); V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 2. točko 86. člena – Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) je predkupna pravica občine izključena, če je kupec država, oseba javnega prava, ki jo je ustanovila država, ali izvajalec državne javne službe, kakor tudi investitor infrastrukture iz 91. člena tega zakona.
e. Podatki o območjih varovanj in omejitev: vrsta varovanja oziroma omejitve: Varovalni pasovi infrastrukturnih objektov in vodov; V enoti urejanja prostora PP2-DPA so bile na posameznih območjih izvedene agrarne operacije; Vplivno območje letališča.
f. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih: vrsta varovanega območja: zemljišča parc. št. 4881/1, 4883/1, 4888/1, 4890/1, 5082/3, 4905/1, 4903/1 in 4902/2, vse k.o. Murska Sobota, so v območju varovanja kulturne dediščine – arheološka dediščina (EŠD iz Registra kulturne dediščine je 15512 – arheološko najdišče Nova Tabla) – predpis oziroma akt o zavarovanju: Register nepremične kulturne dediščine; vrsta varovanega območja: območje, ki je posebnega pomena za obrambo (zemljišča v k.o. Murska Sobota in k.o. Markišavci) – predpis oziroma akt o zavarovanju: Uredba o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 7/99, 67/03, 26/10); vrsta varovanega območja: nekatera zemljišča so delno v priobalnem območju; predpis oziroma akt o zavarovanju: Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15).
g. Prostorski ukrepi: zakonita predkupna pravica občine: Odlok o predkupni pravici Mestne občine Murska Sobota na nepremičninah (Uradni list RS, št. 18/16) – s tem odlokom Mestna občina Murska Sobota določa območje predkupne pravice Mestne občine Murska Sobota na nepremičninah na celotnem območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij. V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) in 2. točko 86. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) je predkupna pravica občine izključena, če je kupec država, oseba javnega prava, ki jo je ustanovila država, ali izvajalec državne javne službe, kakor tudi investitor infrastrukture iz 91. člena tega zakona.
8. parc. št. 1412/99, k.o. 1467 – Družinska vas (ID 6044139), parc. št. 1412/98, k.o. 1467 – Družinska vas (ID 6044137), parc. št. 1412/97, k.o. 1467 – Družinska vas (ID 6044136), nezazidano stavbno zemljišče v skupni izmeri 281 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 5.704,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišč št. 3501-0114/2018-2, ki ga je dne 31. 5. 2018 izdala Občina Šmarješke Toplice:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine: Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 91/12); Državni lokacijski načrt: Uredba o državnem lokacijskem načrtu (DLN) za avtocesto na odseku Lešnica–Kronovo (Uradni list RS, št. 22/05, 48/05-1 – popr., 33/07-1761 – ZPNačrt, 80/10-4305 – ZUPUDPP);
b. Podatki o namenski rabi prostora: osnovna namenska raba zemljišč po prostorskih sestavinah planskega akta: osnovna namenska raba zemljišča: območja stavbnih zemljišč; podrobna namenska raba: PC – površine cest (PO – druge prometne površine); oznaka enote urejanja prostora: AC-DPN;
c. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih: Vrsta varovanega območja: ekološko pomembno območje Krka-reka, območje Nature 2000 Krakovski gozd – Šentjernejsko polje; Predpisi oziroma akti o zavarovanju: Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04); Uredba o posebnih varstvenih območjih (območja Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04);
d. Prostorski ukrepi: Zakonita predkupna pravica Občine Šmarješke Toplice (Odlok o predkupni pravici, Uradni list RS, št. 18/08).
9. parc. št. 3135, k.o. 2391 – Vipavski križ (ID 2995086) – zazidano stavbno zemljišče s stanovanjskim objektom na naslovu Cesta 98, Ajdovščina (št. stavbe 502), površina zemljišča znaša 1.722 m2; skupna izhodiščna vrednost prodaje znaša 130.000,00 EUR;
i. Iz Potrdila o namenski rabi zemljišča št. 3502-1/17-492, ki ga je dne 18. 4. 2017 izdala Občina Ajdovščina, izhaja:
a. da je zemljišče parc. št. 3135, k.o. 2391 – Vipavski križ, po veljavnih prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 96/04) opredeljeno kot stavbno zemljišče;
b. da na parceli niso določeni drugi prostorski ukrepi na podlagi predpisov s področja urejanja prostora;
c. da na parceli obstaja predkupna pravica kot prostorski ukrep po 85. členu ZUreP-1;
d. podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o pripravi prostorskega načrta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 120/07).
ii. Podatki o energetski izkaznici stavbe:
a. št. izkaznice: 2018-324-58-62250, datum izdaje: 18. 3. 2018,
b. energetski razred za stavbo št. 502: E (143 kWh/m2a).
V izhodiščno ceno prodaje predmetnih nepremičnin ni vključen 2 % davek na promet nepremičnin oziroma DDV po zakonsko določeni stopnji. Davek in stroški prenosa lastništva bremenijo kupca.
Posebni pogoji urejanja zemljišč v varovalnem pasu avtoceste: na zemljiščih, ki se deloma ali v celoti nahajajo znotraj 40-metrskega varovalnega pasu avtoceste, merjeno od zunanjega roba cestnega sveta, je po določbi 66. člena Zakona o cestah (ZCes-1; Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15 in 10/18) raba prostora omejena. Za gradnjo in rekonstrukcijo objektov ter za izvajanje kakršnih koli drugih del na zemljiščih v varovalnem pasu avtoceste je, ob izpolnjevanju predpisanih pogojev za posege v prostor, potrebno pridobiti tudi soglasje DARS d.d. kot upravljavca avtocest. Pri izdaji soglasja se morajo upoštevati interesi varovanja državne ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza, zato bistvena opozorila in pogoji v soglasju obsegajo vsaj naslednja določila glede izvajanja posegov v varovalnem pasu avtoceste:
– ne smejo biti v nasprotju s predpisanimi ukrepi za varstvo cest in za varno odvijanje prometa na njih;
– da je zaradi prihodnjega razvoja prometa potrebno upoštevati možnost širitev avtoceste za en vozni pas, to je minimalno 7,0 m obojestransko;
– da morajo biti morebitni objekti odmaknjeni od parcelne meje avtoceste najmanj toliko, kolikor je predvidena višina objekta oziroma najmanj 8,0 m (torej 15,0 m od meje cestnega sveta);
– da se parkirišče lahko izvede z odmikom najmanj 1,0 m od parcelne meje cestnega sveta;
– da morajo biti vsi komunalni vodi odmaknjeni od meje cestnega sveta najmanj 2,0 m (cca 4,0 m od varovalne ograje);
– da mora investitor morebitnega objekta zagotoviti njegovo pasivno zaščito skladno s Pravilnikom o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12 in 61/17 – GZ) in Tehničnimi smernicami za graditev »TSG-1-005 Zaščita pred hrupom«;
– da je izvedba vseh ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej za nove objekte in njihove funkcionalne površine, umeščene v varovalni pas avtocest, obveznost investitorjev (četrti odstavek 66. člena ZCes-1);
– da meteorna voda z objektov in njihove funkcionalne površine ne sme biti speljana v naprave za odvodnjavanje avtoceste in njenega cestnega sveta, sama ureditev odvodnje meteornih voda pa ne sme poslabšati ali ogroziti obstoječega sistema odvodnjavanja avtoceste;
– če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnih kamnov, je le-te investitor dolžan na svoje stroške po pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve postaviti v prvotno stanje;
– da mora biti osvetlitev skladna z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13);
– da se zaradi varovanja videza avtoceste in varnosti prometa na njej v njenem varovalnem pasu ne sme postavljati nikakršnih reklam, svetlobnih napisov in drugih za prometno varnost motečih dejavnikov, kot to določa 78. člen ZCes-1;
– da se s posegi v varovalni pas avtoceste ne sme onemogočati ali ovirati izvajanja rednih vzdrževalnih del na avtocesti in na njenih spremljajočih objektih.
III. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 15 dni od prejema obvestila prodajalca, da je overil svoj podpis na pogodbi. Plačilo kupnine v roku 15 dni je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, ko je kupec proračunski uporabnik, veljajo plačilni roki, kot jih določa 32. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17, 59/17 in 71/17 – ZIPRS1819).
IV. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
V. Pogoji sodelovanja:
a.) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe.
b.) Za resnost ponudbe morajo ponudniki do roka, ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 10 % od objavljene izhodiščne vrednosti prodaje na transakcijski račun prodajalca št.: SI56 05100 – 8000069735, odprt pri Abanki d.d., z obvezno navedbo namena nakazila: varščina, sklic na številko 231-030.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
c.) Pisna ponudba mora vsebovati:
– Ime in priimek oziroma podjetje, ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke o zastopnikih podjetja,
– Navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe,
– Višino ponujene cene brez davščin, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene,
– Davčno številko, matično številko (za pravne osebe) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, in telefonsko številko.
– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo osebne izkaznice ali potnega lista ter potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma o državljanstvu druge države članice Evropske unije, ostali pa še dokazila, ki izkazujejo pogoje, pod katerimi lahko lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji pridobijo tuji državljani, kot jih določa zakon ali mednarodna pogodba.
2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od treh mesecev.
3. V kolikor v postopku fizična ali pravna oseba sodeluje po pooblaščencu, je obvezno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju.
4. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s priloženo navedbo celotne številke računa za primer vračila varščine.
5. Pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.
VI. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 13. 7. 2018 do 12. ure na naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Izpostava v Ljubljani, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, pod oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo v roku 30 dni od dneva po preteku roka za oddajo ponudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.
Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe pisno obveščeni.
VII. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene.
VIII. Drugi pogoji:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«;
– Nepremičnine so pod posamezno zaporedno številko naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če je podana za posamezen sklop v celoti;
– Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena, v kolikor morebitni zakoniti predkupni upravičenec ne bo uveljavljal zakonite predkupne pravice pod enakimi ali za prodajalca ugodnejšimi pogoji;
– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli ponudnikom, je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe;
– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe;
– Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec;
– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 120 dni od roka za oddajo ponudbe.
IX. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: nepremicnine@dars.si oziroma spletni strani www.dars.si ali po tel. 01/300-98-82 ali 01/300-98-85.
DARS d.d.