Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

2149. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Gorenja vas - Poljane, stran 7013.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in na podlagi 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15 in 31/17) je občinski svet na 21. redni seji 14. junija 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Gorenja vas - Poljane
1. člen 
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 121/03, 23/11 in 22/13, v nadaljevanju pravilnik).
2. člen 
4. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Do subvencije za izgradnjo MKČN je upravičena fizična oseba, ki je lastnik ali solastnik stanovanjske stavbe, ki stoji na območju Občine Gorenja vas - Poljane in ima stalno prebivališče v tej stanovanjski stavbi, stavba pa stoji na območju občine, kjer po državnem predpisu in po občinskem operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ni predvidena izgradnja javne kanalizacije. Upravičenec je upravičen do dodelitve sredstev samo enkrat (prva vgradnja).
(2) Do subvencije niso upravičene fizične osebe, ki so lastniki ali investitorji stanovanjske stavbe, ki se nahaja na območjih, za katere je po državnem in po občinskem operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda predvideno odvajanje po javni kanalizaciji in čiščenje komunalnih odpadnih vod na javni komunalni čistilni napravi. Do sredstev tudi niso upravičene pravne osebe.
(3) Na podlagi ugotovitve in izjave izvajalca javne službe, da stavbe v območju, kjer že obstaja javna kanalizacija ali je predvidena izgradnja javne kanalizacije, ni tehnično možno ali ni ekonomsko upravičeno priklopiti na javni kanalizacijski sistem, strokovna služba Občine Gorenja vas - Poljane lahko odobri subvencijo po tem pravilniku.«
3. člen 
5. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Vloga mora poleg pogojev v četrtem členu zadostiti še naslednjim pogojem:
a. Upravičenec mora biti lastnik MKČN.
c. Objekt iz katerega komunalne odpadne vode se čistijo v MKČN, mora biti zgrajen skladno s predpisi za gradnjo objektov.
d. Sofinancira se zgolj prva oprema objekta z MKČN in MKČN katera še ni bila sofinancirana z javnimi sredstvi.
f. MKČN mora biti zgrajena in v funkciji obratovanja z vsaj 50 % obremenitvijo (za en populacijski ekvivalent se šteje 1 prebivalec s stalnim prebivališčem) glede na največjo nazivno zmogljivost čiščenja MKČN.
g. MKČN mora imeti določenega upravljavca.
h. MKČN mora izkazovati z zahtevami predpisov skladno obratovanje, kar se dokazuje s poročilom o pregledu, ki ne sme biti starejše od dveh let, in ga je izdelal izvajalec javne službe odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.
i. MKČN mora biti dostopna komunalnim vozilom za odvoz mulja.
Natančnejše pogoje za dodelitev subvencij Občina Gorenja vas - Poljane določi v besedilu razpisa na podlagi tega pravilnika.«
4. člen 
7. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Dokumente, s katerimi vlagatelj dokazuje izpolnjevanje pogojev po tem pravilniku, se določi z javnim razpisom.«
5. člen 
V četrtem odstavku osmega člena se besedna zveza »povprečna vrednost nazivne zmogljivosti MKČN« spremeni v »največjo nazivno zmogljivost MKČN«.
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-29/2011-003
Gorenja vas, dne 14. junija 2018
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.