Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

Št. 9000-8/2018-5 Ob-2420/18, Stran 1488
Svet doma Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Arto 13, 8290 Sevnica, objavlja na podlagi 45. in 46. člena Statuta DUO Impoljca (št. 0070-1/2017-2 z dne 7. 10. 2017), 42. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter sklepa 4. korespondenčne seje sveta doma DUO Impoljca z dne 14. 6. 2018, razpis za delovno mesto
strokovni/a vodja
Pogoji:
– končana VI. ali VII. stopnja strokovne izobrazbe v skladu z 69. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A),
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva,
– kandidat oziroma kandidatka naj obvezno priloži svoj pogled na razvoj institucionalnega varstva oseb s posebnimi potrebami v Sloveniji in vizijo delovanja doma.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za za dobo 5 let. Predviden začetek dela je 1. 10. 2018.
Kandidati in kandidatke naj pošljejo pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, program dela in opis dosedanjih delovnih izkušenj s kratkim življenjepisom, na naslov: Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Arto 13, 8293 Studenec, v zaprti ovojnici z oznako »Prijava za razpis strokovne/ga vodje« (št. razpisa iz Uradnega lista RS) in s pripisom »Ne odpiraj!«, najkasneje v petnajstih dneh od dneva objave.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni/e v zakonitem roku.
Svet doma Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca