Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

2198. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2018, stran 7111.

  
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2018 (Uradni list RS, št. 4/17 in 79/17), 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 32. redni seji dne 14. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2018 
1. člen
(sredstva proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
Besedilo 2. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2018 se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Proračun Občine Tržič za leto 2018 se določa v naslednjih zneskih:
Konto
Opis
Rebalans 
proračuna 
2018 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
12.124.501
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.995.916
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
9.289.310
700
DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
7.922.755
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.135.055
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
231.500
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.706.606
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
1.483.346
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
5.000
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
35.500
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
29.500
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
153.260
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
525.354
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
227.079
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
298.275
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
16.400
730
PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV 
16.400
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
586.832
740
TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
361.289
741
PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
225.543
7416
DRUGA PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV
85.543
78
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA 
OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
14.633.912
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
4.457.008
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
887.868
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
156.407
402
IZDATKI ZA BLAGO 
IN STORITVE 
3.192.233
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
40.000
409
REZERVE
180.500
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
5.052.599
410
SUBVENCIJE
583.250
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
2.725.318
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM 
IN USTANOVAM
601.773
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.142.257
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.728.605
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4.728.605
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
395.700
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
150.000
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
245.700
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–2.509.411
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
484.376
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
484.376
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–2.993.787
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–484.376
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.-IX.)
2.509.411
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.«
2. člen 
(uveljavitev odloka) 
Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0004/2016-401
Tržič, dne 14. junija 2018
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.