Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

2184. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Železniki, stran 7091.

  
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Železniki(Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Železnikina 25. redni seji dne 7. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o turistični in promocijski taksi v Občini Železniki 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(vsebina) 
(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Železniki(v nadaljevanju: odlok) določa:
– višino turistične in promocijske takse ter oprostitve,
– način odvajanja turistične in promocijske takse,
– način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
– način porabe pobrane turistične takse,
– nadzor in kazenske določbe.
(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Občine Železniki.
2. člen 
(pristojnost) 
Za izvajanje tega odloka sta pristojna organa občinske uprave, ki opravljata naloge s področja gospodarskih dejavnosti in financ.
II. VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE TER OPROSTITVE 
3. člen 
(višina turistične in promocijske takse) 
(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,27 eurov, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,32 eurov, skupna višina obeh taks znaša 1,59 eurov na osebo na dan.
(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,64 eurov za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,16 eurov, skupna višina obeh taks znaša 0,80 eurov na osebo na dan.
(3) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo občina objavi na svojih spletnih straneh, kjer opredeli tudi nov znesek turistične takse.
4. člen 
(oprostitve plačila turistične in promocijske takse) 
Poleg zavezancev, ki so v prvem odstavku 18. člena ZSRT-1 oproščeni plačila turistične in promocijske takse za prenočevanje pod pogoji iz 5. člena tega odloka, so dodatno popolno oproščeni plačila turistične takse in posledično promocijske takse tudi:
– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.
5. člen 
(dokazila za oprostitev) 
(1) Kot dokazilo za oprostitev plačila turistične takse za učence, dijake in študente ter njihove vodje oziroma mentorje, za udeležbo na strokovnih ekskurzijah in podobnih oblikah dela, ki jih izvajajo na nepridobitni podlagi vzgojno-izobraževalne ustanove, se štejejo tiste vzgojno-izobraževalne ustanove, ki so kot take navedene na seznamu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za izobraževanje. Oprostitev plačila turistične takse velja tudi za vzgojno-izobraževalne ustanove iz zamejstva. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila preveri, ali je vzgojno-izobraževalna ustanova na seznamu oziroma iz zamejstva in sledenje vpiše v evidenco iz 7. člena tega odloka.
(2) Do oprostitve plačila turistične takse so v skladu s šesto alinejo prvega odstavka 18. člena ZSRT-1 upravičene tiste osebe, ki se udeležijo letovanj, ki jih organizira društvo, ki delujejo v javnem interesu in ima o slednjem ustrezna dokazila, to je sklep pristojnega organa, ki je društvu dodelilo tak status in katerega sklep je veljaven na dan koriščenja prenočitev. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila turistične takse preveri veljavnost takega sklepa oziroma iz javno dostopnih podatkov (npr. spletne strani, uradni list …) preveri, ali ima društvo status v javnem interesu in slednje vpiše v evidenco iz 7. člena tega odloka.
(3) Do 50 odstotne oprostitve plačila turistične takse so v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 18. člena ZSRT-1 upravičene zgolj tiste osebe, ki so stare od 18 do 30 let, ki prenočijo v nastanitvenih obratih, ki so vključeni v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF), katerih članstvo za Slovenijo vodi Popotniško združenje Slovenije na svojih spletnih straneh.
III. NAČIN ODVAJANJA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
6. člen
(nakazilo turistične in promocijske takse) 
Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 3. člena tega odloka pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, nakažejo na poseben račun Občine Železniki in na predpisan način, ki je objavljen na spletnih straneh občine, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
IV. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
7. člen
(evidenca turistične in promocijske takse) 
(1) Evidenca turistične takse, ki jo morajo osebe iz prejšnjega člena voditi na podlagi 20. člena ZSRT-1, mora poleg podatkov, ki jih določa 20. člen ZSRT-1, vsebovati še znesek pobrane promocijske takse za posameznega gosta.
(2) Podatki v evidenci turistične takse se lahko hranijo v fizični ali elektronski obliki.
(3) Osebe iz prejšnjega člena evidenco turistične takse vodijo elektronsko ali ročno.
V. PORABA SREDSTEV POBRANE TURISTIČNE TAKSE 
8. člen
(poraba sredstev pobrane turistične takse) 
Sredstva od pobrane turistične takse se v celoti namenijo in porabijo v kraju, kjer so bila pobrana, in sicer za izvajanje dejavnosti in storitev iz 15. člena ZSRT-1.
VI. NADZOR 
9. člen
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni občinski inšpektor ali redar.
(2) Če pristojna uradna oseba pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.
VI. KONČNI DOLOČBI 
10. člen
(prenehanje veljavnosti predpisa) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 142/04 in 9/16).
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-3/2018-021
Železniki, dne 7. junija 2018
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar l.r.