Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

2150. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Gorenja vas - Poljane, stran 7014.

  
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane je na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – odl. US, 11/11, 28/11 – odl. US, 98/13, 8/15 in 6/18 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15 in 31/17) na 21. redni seji 14. junija 2018 sprejel
S K L E P 
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Gorenja vas - Poljane
1. člen 
S tem sklepom se določajo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Gorenja vas - Poljane za volilno leto 2018.
2. člen 
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane občinskega sveta, ki so jim pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
3. člen 
Organizatorji volilne kampanje za župana, katerih kandidati so dosegli najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,12 EUR za dobljeni glas.
Če je za izvolitev župana potreben drugi krog glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov le na osnovi glasov, dobljenih v drugem krogu glasovanja.
Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu.
4. člen 
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-003/2018-002
Gorenja vas, dne 14. junija 2018
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.