Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

Št. 5442-87/2018/13 Ob-2446/18, Stran 1448
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1304/2013), drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Evropska komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 966/2012) in njene izvedbene uredbe, Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H), Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. in 71/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17 in 69/17), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001, različica 3.0 z dne z dne 15. 2. 2018, Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, različica 3.2 z dne 6. 12. 2017, Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17), Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (Uradni list RS, št. 41/11), Slovenske Strategije pametne specializacije – S4 (sprejela Vlada Republike Slovenije dne 20. 9. 2015 in spremembe z dne 21. 12. 2017) in odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturna sklada in kohezijski sklad, št. 3032-43/2017/25, z dne 21. 6. 2018, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis: 
Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018–2021
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij: Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018–2021 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.
Operacije se bodo izvajale v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRZS) in v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRVS). Lokacija izvajanja operacije je določena s sedežem visokošolskega zavoda (v primeru univerz se upošteva sedež članice), s katerega bo slovenski visokošolski učitelj odšel na mobilnost na tujo visokošolsko institucijo.
Aktivnost operacije mora biti izvedena izven območja Republike Slovenije, na tuji visokošolski instituciji, v državi gostiteljici mobilnosti.
Programsko specifični kazalniki:
Skladno s specifičnim ciljem 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema se v okviru kazalnika učinka spremlja število visokošolskih zavodov, vključenih v operacije iz KRZS in KRVS. V javnem razpisu se predvideva vključitev 26 visokošolskih zavodov iz KRVS in 55 visokošolskih zavodov iz KRZS.
Skladno z Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: OP EKP 2014-2020), se bo za namene specifičnega kazalnika rezultatov, specifičnega cilja 10.1.3,1 na operacijah spremljalo tudi uspešno izvajanje prožnih oblik učenja, ki vključuje oblikovanje, sprejetje in izvajanje strateških dokumentov (enega krovnega ali več področnih dokumentov) na področjih prožnih oblik učenja2.
1 Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, str. 193, http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/kljucni-dokumenti/op_slo_web.pdf.
2 Strateški dokument pomeni katerikoli dokument na nivoju institucije (upravičenca) in vsebuje dolgoročen načrt dejanj, potrebnih za dosego zadanih ciljev strategij(e) VŠZ (krovni ali področni na nivoju institucije). Za dosego kazalnika rezultata ne zadošča zgolj oblikovanje in sprejetje strateškega(ih) dokumenta(ov), pač pa je izvajanje strateškega(ih) dokumenta(ov) tisto, kar predstavlja dosežen kazalnik rezultata. Izvajanje strateškega(ih) dokumenta(ov) bo razvidno iz vmesnih oz. končnih poročil in iz predloženih strateških dokumentov, kar bo preverjal skrbnik pogodbe.
Ciljna skupina javnega razpisa so slovenski visokošolski učitelji, ki imajo v času trajanja mobilnosti na tuji visokošolski instituciji veljaven naziv visokošolskega učitelja (docent, izredni profesor in redni profesor ter lektor) in bodo pri prijavitelju v delovnem razmerju za najmanj polovični delovni čas.
Spremljanje in zagotavljanje podatkov načrtovanih v vlogi za prijavo3:
3 Prijavni obrazec, točka 6. Spremljanje in zagotavljanje podatkov na operaciji.
Podatke bodo upravičenci spremljali in zagotavljali ter o njih poročali v vmesnih in končnih poročilih v procesu izvajanja in poročanja posameznih Zahtevkov za izplačilo.
2.1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mobilnosti zaposlenih slovenskih visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih (v nadaljnjem besedilu: slovenski visokošolski učitelji) z namenom sodelovanja v neposrednem pedagoškem procesu na tujih visokošolskih institucijah (na akreditiranih tujih univerzah in visokošolskih zavodih, ki izvajajo akreditirane študijske programe prve, druge in tretje stopnje) v obdobju od 2018 do 2021.
Mobilnost slovenskega visokošolskega učitelja lahko traja od najmanj 3 mesecev4 do največ 6 mesecev skupaj. V času mobilnosti mora slovenski visokošolski učitelj na tuji visokošolski instituciji sodelovati v organiziranem študijskem procesu5 (predavanja, laboratorijske vaje, seminarji, terensko delo) skupno najmanj šestintrideset ur v treh mesecih, oziroma skupno najmanj oseminštirideset ur v štirih mesecih, oziroma skupno najmanj šestdeset ur v petih mesecih, oziroma skupno najmanj dvainsedemdeset ur v šestih mesecih. Za dinamiko izvedbe sodelovanja se soglasno dogovorita slovenski visokošolski učitelj in tuja visokošolska institucija. Preostali čas na tuji visokošolski instituciji slovenski visokošolski učitelj nameni posrednemu pedagoškemu delu (npr. pripravi na pedagoški proces, pripravi študijskih gradiv, sodelovanju s tujimi visokošolskimi učitelji, pripravi skupnih študijskih programov ipd.), raziskovalnemu delu (npr. izvajanje skupnih projektov, priprave novih raziskovalnih projektov ipd.), drugemu strokovnemu delu in drugim oblikam sodelovanja (npr. študijskemu izpopolnjevanju, aktivnemu sodelovanju na strokovnih in znanstvenih srečanjih ipd.).
4 Pojasnilo izpolnjevanja pogoja trajanja mobilnosti slovenskega visokošolskega učitelja za tri mesece in izpolnitev pogoja tri mesečne mobilnosti je različna glede na število dni v mesecih:
a) mobilnost je trajala 3 koledarske mesece (npr. 1. 1. 2019–31. 3. 2019 (90 dni); 1. 7. 2019–30. 9. 2019 (92 dni) …).
Posebnost: od 1. 2. 2019 do 30. 4. 2019 (3 koledarske mesece, 89 dni).
b) mobilnost je trajala v dnevih najmanj 90 dni v kolikor se mobilnost ne začne s prvim dnem v mesecu (npr. 15. 9. 2018–13. 12. 2018 (90 dni)). Obstajajo utemeljeni in objektivni razlogi, zaradi katerih se lahko podaljša aktivnost mobilnosti slovenskega visokošolskega učitelja (npr. praznik oz. dela proste dni v drugih državah ipd.).
5 Vključitev v neposredni pedagoški proces je lahko v sodelovanju s tujimi visokošolskimi učitelji ali samostojno (npr. samostojna izvedba predavanj, vodi seminarje ipd.).
Navedene aktivnosti in njihova izvedba morajo biti vsebinsko in časovno opredeljeni v vlogi, ki jo prijavitelj odda na javni razpis.
Upravičenec ob zaključku operacije v končnem poročilu poroča, kako bo pridobljeno znanje in izkušnje ter dobre prakse prenesel v pedagoški proces na slovenskem visokošolskem zavodu, na katerem je zaposlen oziroma s katerega je odšel na mobilnost na tujo visokošolsko institucijo ter poroča o izvedenih drugih aktivnostih v okviru mobilnosti (npr. načrtovanje nadaljnjega medinstitucionalnega sodelovanja in sklepanje strateških partnerstev, promocija slovenskega visokošolskega zavoda in študijskih programov ipd.).
2.2 Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je prvenstveno nuditi podporo pedagoškemu in strokovnemu izpopolnjevanju slovenskih visokošolskih učiteljev za izboljšanje njihovih pedagoških kompetenc za izvajanje pedagoškega dela ter njihovemu povezovanju s pedagoškimi in raziskovalnimi kadri na tujih visokošolskih institucijah. S tem naj bi vplivali na spremembe in posodobitve pedagoškega procesa na slovenskih visokošolskih zavodih ter posredno na izboljšanje kompetenc študentov in zaposljivost diplomantov, na prepoznavnost slovenskega visokošolskega prostora v mednarodnem okolju ter na večje povezovanje slovenskih visokošolskih kadrov in institucij z mednarodnim okoljem.
2.3 Cilj javnega razpisa
Skladno z OP EKP 2014-2020 je primarni cilj tega javnega razpisa izboljšanje mobilnosti slovenskih visokošolskih učiteljev na izmenjavah na tujih visokošolskih institucijah, s čimer se spodbuja prožne oblike učenja. Pričakovan rezultat je torej povečan delež visokošolskih zavodov, ki izvajajo prožne oblike učenja, saj se spodbuja sodelovanje in povezovanje slovenskih visokošolskih zavodov s partnerji v mednarodnem prostoru, kar naj bi vodilo k večji odprtosti slovenskega visokega šolstva. Aktivno udejstvovanje in sodelovanje slovenskih visokošolskih zavodov s partnerji v mednarodnem akademskem okolju naj bi vodilo k razvoju kakovostnega in mednarodno primerljivega visokošolskega sistema.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1 Osnovni pogoji
Posamezni prijavitelj mora za kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati naslednje osnovne pogoje, s katerimi izkazuje ustreznost ter sposobnost za izvedbo operacije, ter predložiti dokazila, s katerimi izkazuje njihovo izpolnjevanje:
Pogoji
Dokazila
1.
je visokošolski zavod, ki je vpisan v Evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: eVŠ) in izvaja javno veljavne študijske programe, vpisane v eVŠ.
Izpolnjevanje pogoja bo preverjeno v eVŠ, ki ga vodi ministrstvo.
2.
je imetnik univerzitetne listine Erasmus 2014–20206.
Izpolnjevanje pogoja bo preverjalo ministrstvo v seznamu visokošolskih zavodov z Erasmus listino, ki ga vodi CMEPIUS in EK.
3.
ima v študijskem letu 2017/20187 vpisane študente v javnoveljavnih študijskih programih.
Izpolnjevanje pogoja bo preverjeno v eVŠ, ki ga vodi ministrstvo.
4.
za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, na dan oddaje vloge ni sofinanciran, ni pridobil in ni v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, t.j. iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna.
Izjave prijavitelja (točka 8 Prijavnega obrazca) ter preverjanje s strani ministrstva8.
5.
ima na dan oddaje vloge na javni razpis skladno z veljavno zakonodajo poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve.
Potrdilo FURS-a9,
Izjave prijavitelja (točka 8 Prijavnega obrazca).
6 Pogoj se bo preverjal na spletni strani CMEPIUS-a in EK, kjer so seznami visokošolskih zavodov z Erasmus listino: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/erasmus-charter_en.
7 Podatki o vpisanih študentih so zajeti iz eVŠ za študijsko leto 2017/2018 (stanje na dan 30. 10. 2017).
8 Dostopno na: spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in s programom Erar (http://erar.kpk-rs.si/).
9 Ministrstvo bo Potrdilo FURS-a pridobilo po uradni dolžnosti. Za ta namen prijavitelj podpiše izjavo, ki je opredeljena v točki 8 Izjave prijavitelja prijavnega obrazca.
3.2 Prijavitelj
Posamezni prijavitelj (univerza ali samostojni visokošolski zavod) lahko odda le eno vlogo na javni razpis. V vlogi lahko prijavitelj predlaga do največ štiri slovenske visokošolske učitelje za mobilnost na tuji visokošolski instituciji, pri čemer samostojni visokošolski zavod lahko predlaga do štiri slovenske visokošolske učitelje za celotni zavod. Za posamezno univerzo je število slovenskih visokošolskih učiteljev za mobilnost na tuji visokošolski instituciji, ki jih lahko prijavi v vlogi, določena s številom članic univerze in največjim številom slovenskih visokošolskih učiteljev za mobilnost na tuji visokošolski instituciji, ki jih določa javni razpis. V primeru, da posamezna članica univerze ne prijavi največjega možnega števila štirih slovenskih visokošolskih učiteljev za mobilnost na tuji visokošolski instituciji, lahko z izjavo (priloga 3.4 prijavnega obrazca) odstopi od predpisanega maksimalnega števila slovenskih visokošolskih učiteljev za mobilnost oziroma izjavi, da se odpoveduje izvajanju določenega števila mobilnosti slovenskih visokošolskih učiteljev, zagotoviti pa mora vsaj dve mobilnosti slovenskega visokošolskega učitelja na tuji visokošolski instituciji. Univerza lahko preostale mobilnosti slovenskih visokošolskih učiteljev prenese na druge članice univerze, ki bi želele v vlogi prijaviti več mobilnosti slovenskih visokošolskih učiteljev. Posamezna članica lahko v tem primeru za mobilnost prijavi več kot štiri slovenske visokošolske učitelje.
V kolikor bo prijavitelj oddal več vlog, se bo upoštevala tista, ki bo prva prispela na ministrstvo, ostale pa bodo s sklepom zavržene. V kolikor bo prijavitelj prijavil večje število slovenskih visokošolskih učiteljev, kot je določeno v prejšnjem odstavku, se bo pri ocenjevanju vloge upoštevalo le prve štiri slovenske visokošolske učitelje oziroma se bo upoštevalo tiste slovenske visokošolske učitelje, ki so po vrstnem redu z vlogo predlagani za izvedbo mobilnosti do izpolnitve pogoja največjega števila učiteljev iz prejšnjega odstavka.
3.3 Vsebinski pogoji
Prijavitelj mora v vlogi, v skladu z namenom javnega razpisa, za vsako načrtovano mobilnost slovenskega visokošolskega učitelja dokazati izpolnjevanje naslednjih vsebinskih pogojev:
Vsebinski pogoji za mobilnost slovenskega visokošolskega učitelja10
Dokazila
1.
Slovenski visokošolski učitelj je tisti, ki ima na dan objave javnega razpisa državljanstvo Republike Slovenije in ki stalno ali začasno biva v Republiki Sloveniji11.
Izjave prijavitelja (točka 8 Prijavnega obrazca).
Dokazila o državljanstvu, in stalnem ali začasnem bivališču hrani upravičenec.
2.
Slovenski visokošolski učitelj je tisti, ki ima v času trajanja mobilnosti na tuji visokošolski instituciji veljaven naziv visokošolskega učitelja (docent, izredni profesor in redni profesor ter lektor) in je pri prijavitelju v delovnem razmerju za najmanj polovični delovni čas12.
Izjave prijavitelja (točka 8 Prijavnega obrazca).
3.
V kolikor je zaposleni slovenski visokošolski učitelj hkrati v delovnem razmerju na drugem visokošolskem zavodu, ne sme nastopiti v vlogi drugega prijavitelja za isto mobilnost13.
Izjave prijavitelja (točka 8 Prijavnega obrazca).
10 Izpolnjevanje vsebinskih pogojev iz vloge bo prijavitelj izkazoval v okviru doseženih rezultatov in predpisanih dokazil za izkazovanje upravičenosti stroškov na operaciji.
11 Slovenski visokošolski učitelj ne more sodelovati na aktivnosti javnega razpisa, če je država njegovega stalnega ali začasnega prebivališča enaka državi, kjer bo izvedena mobilnost.
12 Oblika delovnega razmerja mora ustrezati Zakonu o delovnih razmerjih – zaposleni za določen/nedoločen čas in za polni oziroma krajši delovni čas, vendar najmanj polovični delovni čas.
13 Upravičenec bo moral preveriti, da oseba za isto mobilnost ni prejela sofinanciranja drugega prijavitelja oziroma delodajalca (Potrdilo drugega/drugih visokošolskega/ih zavoda/ov) v okviru doseženih rezultatov in predpisanih dokazil za izkazovanje upravičenosti stroškov na operaciji.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje
4.1 Izločitvena merila
Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo je imenovala ministrica za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: komisija) v vsebinskem ocenjevanju preveri, ali je operacija skladna s cilji in rezultati prednostne osi in prednostne naložbe, s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa ter ali operacija izkazuje realno izvedljivost v obdobju, za katerega velja podpora. Če je po kateremkoli izločitvenem merilu operacija ovrednotena z NE, komisija operacijo izloči in je ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje, vloga prijavitelja pa se zavrne.
Skladnost vsebinske zasnove operacije s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa (v rubriki B točka 5 Prijavnega obrazca)
□ DA □ NE 
(izločitveno merilo)
Skladnost operacije s cilji in rezultati prednostne osi in prednostne naložbe (v rubriki B točka 5 Prijavnega obrazca)
□ DA □ NE 
(izločitveno merilo)
Izkazovanje realne izvedljivosti operacije v obdobju, za katerega velja podpora (v rubriki B točka 3 Prijavnega obrazca)
□ DA □ NE 
(izločitveno merilo)
4.2 Merila za ocenjevanje
Formalno popolne vloge, ki bodo v celoti izpolnjevale pogoje iz točke 3 javnega razpisa in bodo obenem v celoti pozitivno ovrednotene po merilih iz točke 4.1 javnega razpisa, bo komisija ocenila po naslednjih merilih:
Merilo
Opis
Možno število točk
1. OBSEG IN STRUKTURA AKTIVNOSTI OPERACIJE
Skupaj podmerila 1.1, 1.2 in 1.3 (v rubriki C točka 1 Prijavnega obrazca)
0–15
1.1
Operacija vključuje izvedbo mobilnosti na tuji visokošolski instituciji v eni izmed držav gostiteljic prednostnih regij
Visoko industrializirane države: Južna Koreja, Japonska in ZDA14
5
BRIKS: Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika
3
Zahodni Balkan (regija 1)15:
Albanija, Bosna in Hercegovina, 
Kosovo, Črna Gora, Srbija
1
Ostale države
0
1.2
Operacija predvideva izvedbo mobilnosti na eni izmed tujih visokošolskih institucij, ki je razvrščena do vključno 500. mesta po Academic Ranking of World Universities 201716
Od 1. do 200. mesta
5
Od 201. do 300. mesta
3
Od 301. do 500. mesta
1
Ni na lestvici
0
1.3
Operacija predvideva izvedbo najmanj ene mobilnosti slovenskih visokošolskih učiteljev iz študijskih programov s KLASIUS-P-16 iz študijskih področij 05 (Naravoslovje, matematika in statistika) ali 06 (Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)) ali 07 (Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo)
Da
5
Ne
0
14 Strategija internacionalizacije slovenskega visokega šolstva, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije, dne 28. 7. 2016, s sklepom št. 60300-4/2016/3; str. 18, dostopno na:
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/razpisi/Visoko_solstvo/Internacionalizacija_VS_2013/Strategija_internacionalizacije_slovenskega_visokega_solstva_SLO_2016-2020_WEB.pdf.
15 Erasmus+ Vodnik za prijavitelje, različica 1 (2018): 25. 10. 2017, str. 37-38, dostopno na: http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2017/09/erasmus-plus-programme-guide_sl.pdf.
16 Academic Ranking of World Universities 2017; objavljeno na: http://www.shanghairanking.com/ARWU2017.html.
2. MEDNARODNA VPETOST OPERACIJE IN ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTI REZULTATOV
Skupaj podmerila 2.1, 2.2 in 2.3 (v rubriki C točka 2 Prijavnega obrazca)
0–20
2.1
Operacija predvideva aktivno sodelovanje slovenskih visokošolskih učiteljev na mobilnosti z zaposlenimi na tujih visokošolskih institucijah, za krepitev različnih oblik mednarodnega sodelovanja
Da
8
Ne
0
2.2
Operacija predvideva prenos znanj, izkušenj, dobrih praks iz mednarodnega okolja v slovenski visokošolski prostor, v korist študentov na slovenskem visokošolskem zavodu
Da
10
Delno
5
Ne
0
2.3
Operacija vključuje sodelovanje univerz, članic univerze oziroma samostojnih visokošolskih zavodov, ki niso sodelovali na javnem razpisu »Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017–2018«
Da
2
Ne
0
3. USPOSOBLJENOST PRIJAVITELJA ZA IZVEDBO OPERACIJE IN DOSEGANJE REZULTATOV
Skupaj podmerili 3.1 in 3.2 (v rubriki C točka 3 Prijavnega obrazca)
0–10
3.1
Prijavitelj je v preteklosti že izvajal mednarodno mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev
Visokošolski zavod je v zadnjih treh letih pred objavo javnega razpisa izvedel mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev na tujih institucijah za obdobje najmanj treh mesecev
6 ali več izvedenih mobilnosti
5
2 do 5 izvedenih mobilnosti
3
1 izvedena mobilnost
1
Ni izvedenih mobilnosti
0
Merilo
Opis
Možno število točk
3.2
Ustrezna organizacijska podpora za izvedbo prijavljenih aktivnosti in doseganje rezultatov operacije 
(sodelavci visokošolskega zavoda in njihove konkretne naloge pri organizaciji in izvedbi mobilnosti ter doseganju rezultatov operacije) 
Da
5
Delno
3
Ne
0
4. KAKOVOST PREDLOGOV IN ZAGOTAVLJANJE UTEMELJENOSTI IN RACIONALNOSTI FINANČNEGA NAČRTA IN STROŠKOV (v rubriki C točka 4 Prijavnega obrazca)
0–10
Operacija ima jasen, stroškovno učinkovit in utemeljen finančni načrt, ki je povezan s predvidenimi aktivnostmi ter racionalen z vidika načrtovanja posameznih mobilnosti in z vidika realizacije pričakovanih rezultatov
Da
10
Delno
5
Ne
0
5. PRISPEVANJE OPERACIJE K DOSEGANJU PODROČNIH STRATEGIJ, RESOLUCIJ IN NACIONALNIH PROGRAMOV (v rubriki C točka 5 Prijavnega obrazca)
0–5
Skladnost vloge z uresničevanjem poslanstva in vizije visokošolskega zavoda ter strateškimi dokumenti
Da
5
Delno
3
Ne
0
Skupaj točke
60
Največje možno skupno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezna vloga, je šestdeset točk. Izbran je lahko prijavitelj, ki doseže najmanj trideset točk iz vseh petih meril in podmeril, pri čemer mora biti podmerilo 2.1, podmerilo 2.2 in merilo 4 javnega razpisa ocenjeno z več kot nič (0) točkami.
Postopek odpiranja, preverjanja in ocenjevanja vlog je natančneje opredeljen v točki 6 Navodil za pripravo vloge na javni razpis.
5. Sofinanciranje operacij po kohezijskih regijah
Skladno s splošnim pravilom glede programskih območij iz prvega odstavka 70. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013 se za določitev lokacije izvajanja operacije upošteva lokacija sedeža visokošolskega zavoda (v primeru univerz se upošteva sedež članice), iz katerega bo slovenski visokošolski učitelj odšel na mobilnost na tujo visokošolsko institucijo. Mobilnost visokošolskih učiteljev bo prispevala k večji kakovosti poučevanja in s tem k večji kakovosti učenja in učnih izidov (doslej) večine nemobilnih študentov.
Sredstva se delijo med KRZS in KRVS skladno s podatki glede števila oziroma razmerja med vsemi visokošolskimi zavodi v posamezni kohezijski regiji:
– KRZS – 61 %
– KRVS – 39 %.
Na podlagi meril bodo izmed prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani tisti, ki bodo z vlogo zbrali večje število točk v posamezni kohezijski regiji, in sicer glede na način delitve sredstev po regijah iz prejšnjega odstavka.
Od skupne višine razpoložljivih sredstev 2.128.536,98 EUR se z namenom enakomerne in pravične razporeditve ter skladno z OP EKP 2014-2020 sredstva delijo glede na sedež visokošolskega zavoda, iz katerega bo slovenski visokošolski učitelj odšel na mobilnost na tujo visokošolsko institucijo, in sicer se za:
– KRZS nameni 61 % skupne razpoložljive vrednosti v višini največ do 1.298.407,56 EUR in
– KRVS nameni 39 % skupne razpoložljive vrednosti v višini največ do 830.129,42 EUR.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 2.128.536,98 EUR. Predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih je naslednja:
1. za proračunsko leto 2019: 712.500,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 277.875,00 EUR, od tega:
– 222.300,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 55.575,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 434.625,00 EUR, od tega:
– 347.700,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 86.925,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z – slovenska udeležba (20,00 %).
2. za proračunsko leto 2020: 941.036,98 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 367.004,42 EUR, od tega:
– 293.603,54 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 73.400,88 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 574.032,56 EUR, od tega:
– 459.226,05 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 114.806,51 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z- slovenska udeležba (20,00 %).
3. za proračunsko leto 2021: 475.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 185.250,00 EUR, od tega:
– 148.200,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 37.050,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 289.750,00 EUR, od tega:
– 231.800,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 57.950,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z- slovenska udeležba (20,00 %).
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. V kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
7. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške nastale od dne 1. 9. 2018 do dne 30. 6. 2021. Rok za dokončanje operacije (zaključek aktivnosti) je najkasneje do 30. 6. 2021.
Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od 1. 9. 2018 do dne 31. 7. 2021.
Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na podlagi soglasja organa upravljanja.
9. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
1. Javni razpis za Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018–2021
2. Prijavni obrazec
3. Priloge k prijavnemu obrazcu:
3.1 Finančni načrt operacije s časovno dinamiko
3.2 Obrazložitev Finančnega načrta k točki 4 Prijavnega obrazca
3.3 Strateški dokument/i (v kolikor ima prijavitelj že oblikovane/ga in sprejete/ga)
3.4 Izjava/e članic/e univerze (velja samo v primeru, ko je prijavitelj univerza)
4. Navodila za pripravo vloge na javni razpis
5. Opremljenost vloge
6. Ocenjevalni list
7. Obračun standardnega stroška na enoto za organizacijsko podporo mobilnosti slovenskih visokošolskih učiteljev na tujih visokošolskih institucijah
8. Obračun standardnega stroška na enoto za izvedbo mobilnosti slovenskega visokošolskega učitelja na tuji visokošolski instituciji
9. Časovnica oziroma mesečno poročilo o opravljenem delu na tuji visokošolski instituciji
10. Seznam kazalnikov
11. Osnutek pogodbe o sofinanciranju
12. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila
13. Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila
14. Priročnik za uporabo informacijskega sistema e-MA, dostopen na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/prirocnik-e-ma.pdf.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce ter dokazila:
2 – Prijavni obrazec
3 – Priloge k prijavnemu obrazcu:
3.1 Finančni načrt operacije s časovno dinamiko
3.2 Obrazložitev Finančnega načrta k točki 4 Prijavnega obrazca
3.3 Strateški dokument/i (v kolikor ima prijavitelj že oblikovane/ga in sprejete/ga)
3.4 Izjava/e članic/e univerze (velja samo v primeru, ko je prijavitelj univerza)
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme vsebinsko spreminjati, sicer se vloga zavrne.
10. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %.
11. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 80,00 %.
12. Upravičeni stroški, način financiranja
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške. Izjema so predplačila in izjeme, določene v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so nastali in bili plačani v preteklem (in upravičenem) obdobju. Upravičenec uveljavlja stroške po zaključeni mobilnosti slovenskega visokošolskega učitelja.
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so:
1. Standardni strošek na enoto (v nadaljnjem besedilu: SSE) za organizacijsko podporo mobilnosti slovenskih visokošolskih učiteljev na tujih visokošolskih institucijah (v nadaljnjem besedilu: SSE za organizacijsko podporo mobilnosti) in
2. SSE za izvedbo mobilnosti slovenskega visokošolskega učitelja na tuji visokošolski instituciji, ki vsebuje:
2.1 SSE za strošek bivanja – individualna podpora za stroške neposredno povezane z bivanjem slovenskih visokošolskih učiteljev med aktivnostjo (v nadaljnjem besedilu: SSE za strošek bivanja)
2.2 SSE za potne stroške
Ministrstvo je dne 7. 5. 2018 sprejelo Metodologijo za določitev višine standardnih stroškov na enoto za izvedbo Javnega razpisa Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018–2021, št. 5442-87/2018/6, na podlagi katere so bili izračunani in opredeljeni standardni stroški na enoto za organizacijsko podporo mobilnosti in za izvedbo mobilnosti slovenskega visokošolskega učitelja na tuji visokošolski instituciji.
12.1 SSE za organizacijsko podporo mobilnosti
SSE za organizacijsko podporo mobilnosti je neposredno povezan z organizacijskim delom slovenskih visokošolskih zavodov z vzpostavitvijo in izvedbo mobilnosti slovenskih visokošolskih učiteljev na tujih visokošolskih institucijah (npr.: sklenitev dogovorov s tujimi visokošolskimi institucijami za vključitev slovenskih visokošolskih učiteljev v neposredni pedagoški proces na tuji visokošolski instituciji itd.), s promocijo slovenskih visokošolskih zavodov na tujih visokošolskih zavodih, s pripravo poročil in z administrativnim delom v postopku poročanj. Upravičencu se ob predložitvi ustreznih dokazil povrnejo stroški kot so navedeni v Tabeli 1 (v navedeni tabeli izraz »udeleženec« pomeni slovenski visokošolski učitelj).17
17 Erasmus+ Vodnik za prijavitelje, različica 1 (2018): 25. 10. 2017, str. 63; Tabela (A) Pravila za dodelitev sredstev, ki veljajo za vse aktivnosti mobilnosti, Organizacijska podpora. V preglednici je navedeno Pravilo dodelitve glede na število udeležencev mobilnosti, pri čemer mobilnost v tem primeru pomeni vzpostavitev in izvedbo mobilnosti slovenskega visokošolskega učitelja. Dostopno na:
http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads /2017/09/erasmus-plus-programme-guide_sl.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/2018/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf.
Tabela 1: SSE za organizacijsko podporo mobilnosti
SSE za organizacijsko podporo mobilnosti
Dodelitev glede na število udeležencev mobilnosti 
Znesek
V primeru mobilnosti med državami Progama: 
– do 100. udeleženca
– po 100. udeležencu
350,00 EUR na udeleženca
200,00 EUR na dodatnega udeleženca
V primeru mobilnosti med državami Programa in partnerskimi državami18
350,00 EUR na udeleženca
18 Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev se predvideva v Državah članicah Evropske Unije (EU) Programa Erasmus+, Vodnik za prijavitelje, različica 1(2018): 25. 10. 2017, str. 37, v Državah Programa Erasmus+, ki niso članice (EU), Sosedskih Partnerskih državah (EU) progama Erasmus+, Vodnik za prijavitelje, različica 1(2018): 25. 10. 2017, str. 37-38 in Drugih Partnerskih državah Programa Erasmus+, Vodnik za prijavitelje, različica 1(2018): 25. 10. 2017 str. 38-40, dostopno na: http://www.erasmusplus.si/wp-content/uploads/2017/09/erasmus-plus-programme-guide_sl.pdf.
Organizacijska podpora se dodeli glede na število udeležencev, to je slovenskih visokošolskih učiteljev, ki se bodo udeležili mobilnosti, in se povrne na podlagi rezultata, to je vzpostavitve in izvedbe mobilnosti. Upravičenec uveljavlja stroške po zaključenih mobilnostih slovenskih visokošolskih učiteljev.
Primer: Za eno uspešno zaključeno mobilnost se upravičencu ob predložitvi ustreznih dokazil povrne 350,00 EUR, za štiri uspešno zaključene mobilnosti oziroma za štiri udeležence pa 1.400,00 EUR.
A. Dokazila o doseženih rezultatih v okviru SSE za organizacijsko podporo mobilnosti
SOFINANCIRANJE (SSE) za:
REZULTAT
DOKAZILA
Organizacijsko podporo mobilnosti
Vzpostavitev in izvedba mobilnosti 
– Izpolnjen obrazec Obračun SSE za organizacijsko podporo mobilnosti (Priloga 7 razpisne dokumentacije) z evidenco mobilnosti (poimenski seznam slovenskih visokošolskih učiteljev) v obdobju poročanja;
– Potrdilo drugega/drugih visokošolskega/ih zavoda/ov, da oseba za isto mobilnost ni prejela sofinanciranja s strani drugega/ih visokošolskega/ih zavoda/ov (samo v primeru, če je slovenski visokošolski učitelj zaposlen pri dveh ali več različnih visokošolskih zavodih);
– Poročilo upravičenca o izvedenih aktivnostih na operaciji.
12.2 SSE za izvedbo mobilnosti slovenskega visokošolskega učitelja na tuji visokošolski instituciji
SSE za izvedbo mobilnosti slovenskega visokošolskega učitelja na tuji visokošolski instituciji vsebuje SSE za strošek bivanja in SSE za potne stroške.
12.2.1 SSE za strošek bivanja
SSE za določitev stroškov bivanja, ki obsega stroške namestitve (nastanitev in prehrana) in lokalnega javnega prevoza, urejanja viz, zdravstvenega zavarovanja v tujini itd. za izvedbo mobilnosti slovenskega visokošolskega učitelja, je neposredno povezan z vključitvijo in izvedbo mobilnosti na tuji visokošolski instituciji.
Tabela 2: SSE za strošek bivanja
SSE za strošek bivanja
Skupine držav gostiteljic
Znesek (v EUR) na dan za udeleženca
A
126,00 EUR
B
112,00 EUR
C
98,00 EUR
D
126,00 EUR
I. Skupine držav gostiteljic A, B in C: Države EU Erasmus+ in Države Programa Erasmus+, ki niso članice EU
Tabela 2.1: Skupine držav gostiteljic A, B in C
Skupine držav gostiteljic
Države
Znesek 
(v EUR) na dan za udeleženca
A
Norveška, Danska, Luksemburg, Združeno kraljestvo, Islandija, Švedska, Irska, Finska, Lihtenštajn 
126,00 EUR
B
Nizozemska, Avstrija, Belgija, Francija, Nemčija, Italija, Španija, Ciper, Grčija, Malta, Portugalska
112,00 EUR
C
Estonija, Latvija, Hrvaška, Slovaška, Češka, Litva, Turčija, Madžarska, Poljska, Romunija, Bolgarija, Nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija
98,00 EUR
II. Skupine držav gostiteljic D so: Sosedske Partnerske države EU Programa Erasmus+ in Druge Partnerske države Programa Erasmus+, razen partnerskih držav regije 5 in 1219
19 Erasmus+ Vodnik za prijavitelje, različica 1 (2018): 25. 10. 2017: Splošna merila za upravičenost; Mobilnost med državami Programa in partnerskimi državami; Upravičene države; katerakoli država Programa in katera koli partnerska država sveta, razen regij 5 in 12 (glej poglavje »Upravičene države« v delu A tega vodnika), str. 37–40; Konkretno gre za države; Regije 5: Andora, San Marino, Vatikanska mestna država in Regije 12 (Industrializirane države: države Sveta za sodelovanje v Zalivu): Bahrajn, Kuvajt, Oman, Katar, Savdska Arabija, Združeni arabski emirati.
Skupine držav gostiteljic D
Države
Znesek 
(v EUR) na dan za udeleženca
Sosedske Partnerske države EU Programa Erasmus+
Regija 1 (Zahodni Balkan)
Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Črna Gora, Srbija
126,00 EUR
Regija 2 (Države vzhodnega partnerstva)
Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Moldavija, ozemlje Ukrajine, kot je priznano z mednarodnim pravom
Regija 3 (Države južnega Sredozemlja)
Alžirija, Egipt, Izrael, Jordanija, Libanon, Libija, Maroko, Palestina, Sirija, Tunizija
Regija 4 (Ruska federacija)
ozemlje Rusije, kot je priznano z mednarodnim pravom
Druge Partnerske države Programa Erasmus+,
razen partnerskih držav regije 5 in 12
Regija 6 (Azija)
Afganistan, Bangladeš, Butan, Kambodža, Kitajska, Demokratična ljudska republika Koreja, Indija, Indonezija, Laos, Malezija, Maldivi, Mongolija, Mjanmar, Nepal, Pakistan, Filipini, Šrilanka, Tajska in Vietnam
126,00 EUR
Regija 7 (Osrednja Azija)
Kazahstan, Kirgizistan, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
Regija 8 (Latinska Amerika)
Argentina, Bolivija, Brazilija, Čile, Kolumbija, Kostarika, Kuba, Ekvador, Salvador, Gvatemala, Honduras, Mehika, Nikaragva, Panama, Paragvaj, Peru, Urugvaj, Venezuela
Regija 9
Iran, Irak, Jemen
Regija 10
Južna Afrika
Regija 11 (AKP)
Angola, Antigva in Barbuda, Bahami, Barbados, Belize, Benin, Bocvana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Zelenortski otoki, Srednjeafriška republika, Čad, Komori, Kongo, Demokratična republika Kongo, Cookovi otoki, Džibuti, Dominika, Dominikanska republika, Ekvatorialna Gvineja, Eritreja, Etiopija, Fidži, Gabon, Gambija, Gana, Grenada, Gvineja, Gvineja Bissau, Gvajana, Haiti, Slonokoščena obala, Jamajka, Kenija, Kiribati, Lesoto, Liberija, Madagaskar, Malavi, Mali, Marshallovi otoki, Mavretanija, Mauritius, Federalne države Mikronezije, Mozambik, Namibija, Nauru, Niger, Nigerija, Niue, Palau, Papua Nova Gvineja, Ruanda, Saint Kitts in Nevis, Saint Lucija, Sveti Vincent in Grenadine, Samoa, Sao Tome in Principe, Senegal, Sejšeli, Sierra Leone, Salomonovi otoki, Somalija, Južni Sudan, Sudan, Surinam, Svazi, Demokratična republika vzhodni Timor, Tanzanija Togo, Tonga, Trinidad in Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambija, Zimbabve
Regija 13 (Druge industrializirane države)
Avstralija, Brunej, Kanada, Hongkong, Japonska, (Republika) Koreja, Macao, Nova Zelandija, Singapur, Tajvan, Združene države Amerike
Regija 14
Ferski otoki, Švica
Tabela 2.2: Skupina držav gostiteljic D
Skupina držav gostiteljic
Države
Znesek 
(v EUR) na dan za udeleženca
D
Sosedske Partnerske države EU in Druge Partnerske države Programa Erasmus+
126,00 EUR
Stroški za bivanje slovenskega visokošolskega učitelja se podaljšajo za dva dni za pot20.
20 Erasmus+ Vodnik za prijavitelje, str. 70: (C) Nepovratna sredstva) za mobilnost osebja; Individualna podpora; Kot je navedeno: Pravilo dodelitve: «Glede na trajanje bivanja udeleženca (po potrebi vključno z enim dnem poti pred aktivnostjo in enim dnem poti po aktivnosti.
Primer: Strošek bivanja glede na dolžino trajanja se pomnoži z dejanskim trajanjem mobilnosti ob predložitvi ustreznih dokazil in je odvisen glede na skupino držav gostiteljic A, B, C in D. V skupini držav gostiteljic A (npr. Danska) izračun znaša 126,00 EUR na dan * 90 dni = 11.340,00 EUR. Stroški za bivanje slovenskega visokošolskega učitelja se podaljšajo za dva dni za pot. Izračun znaša 126,00 *92 = 11.592,00 EUR.
12.2.2 SSE za potne stroške
SSE za določitev potnih stroškov za izvedbo mobilnosti slovenskega visokošolskega učitelja je neposredno povezan z mobilnostjo, za pot v državo gostiteljico, kjer je sedež tuje visokošolske institucije in za pot domov, kjer je sedež slovenskega visokošolskega zavoda, kjer je zaposlen. Strošek pri upravičencu se povrne samo enkrat, ne glede na trajanje mobilnosti.
Za izračun višine stroška poti je potrebno uporabiti kalkulator razdalj, ki ga podpira Evropska komisija in je dostopen na povezavi:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sl.htm ali
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sl ali
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en.
Prijavitelj mora navesti razdaljo enosmerne poti za izračun zneska za kritje povratne poti. Pri izračunu zneska se uporablja Tabela 3, kjer so navedeni zneski za kritje povratne poti:
Tabela 3: SSE za potne stroške21
21 Erasmus+ Vodnik za prijavitelje, str. 70. Kot je navedeno: Pravilo dodelitve: »Glede na razdaljo poti na udeleženca. Razdaljo je potrebo izračunati s kalkulatorjem razdalje, ki ga podpira Evropska komisija. Prijavitelj mora navesti razdaljo enosmerne poti za izračun zneska nepovratnih sredstev EU za kritje povratne poti«. Razdaljo je potrebno izračunati s kalkulatorjem razdalje https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en ali http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sl.
SSE za potne stroške
Razdalje v kilometrih (km – enosmerne poti)
Znesek v EUR udeleženca (za povratno pot)
Za razdalje od 10 do 99 km
20,00 EUR
Za razdalje od 100 do 499 km
180,00 EUR
Za razdalje od 500 do 1.999 km
275,00 EUR
Za razdalje od 2.000 do 2.999 km
360,00 EUR
Za razdalje od 3.000 do 3.999 km
530,00 EUR
Za razdalje od 4.000 do 7.999 km
820,00 EUR
Za razdalje 8.000 km ali več
1.500,00 EUR
Potni stroški za razdalje od 0 do 9 km znašajo 0,00 EUR na udeleženca.
Dokazilo za SSE za potne stroške je Izpis poti »Distance calculator«.
Pri izračunu razdalj se kot kraj odhoda upošteva sedež prijavitelja (univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda), kot kraj prihoda pa sedež tujega visokošolskega zavoda.
Primer: Slovenski visokošolski učitelj izvede pot iz Kopra v Sloveniji (kjer je sedež Univerze na Primorskem/Università del Litorale) v Oslo na Norveškem, (kjer je sedež tujega visokošolskega zavoda). S pomočjo »Distance calculator« oziroma kalkulatorja razdalj se izračuna razdalja. Izračunana enosmerna razdalja iz Kopra v Oslo je 1.609.58 km. Izračunani kilometri se uvrstijo v tabeli: »za razdalje od 500 do 1999 km«, kar znaša 275,00 EUR za kritje potnih stroškov slovenskega visokošolskega učitelja, za pot v Oslo in nazaj v Koper. Prijavitelj mora navesti razdaljo enosmerne poti za izračun zneska za kritje povratne poti.
B. Dokazila o doseženih rezultatih v okviru SSE za izvedbo mobilnosti slovenskega visokošolskega učitelja
SOFINANCIRANJE 
SSE za mobilnost slovenskega visokošolskega učitelja na tuji visokošolski instituciji
REZULTATI
DOKAZILA
Aktivnost: sodelovanje slovenskih visokošolskih učiteljev v organiziranem študijskem procesu na tujih visokošolskih institucijah
Vzpostavljena in izvedena mobilnost
– Izpolnjen obrazec Obračun SSE za izvedbo mobilnosti slovenskega visokošolskega učitelja na tuji visokošolski instituciji (Priloga 8 razpisne dokumentacije);
– Dokazila o izvolitvi v naziv slovenskega visokošolskega učitelja, ki se je udeležil mobilnosti (sklep oziroma odločba oziroma druga ustrezna listina);
– Dogovor med upravičencem, slovenskim visokošolskim učiteljem in tujo visokošolsko institucijo22 ali drug vsebinsko ustrezen dokument tuje visokošolske institucije23;
– Izpis poti »Distance calculator«; 
– Časovnica oziroma mesečno poročilo o opravljenem delu na tuji visokošolski instituciji;
– Potrdilo tuje visokošolske institucije, da so bile opravljene vse aktivnosti iz dogovora;24
– Pogodba o zaposlitvi visokošolskega učitelja, ki se je udeležil mobilnosti.
22 Dogovor med upravičencem (univerza ali samostojni visokošolski zavod), slovenskim visokošolskim učiteljem, ki bo odšel na mobilnost in tujo visokošolsko institucijo, mora vključevati obdobje mobilnosti (od (dd. mm. yyyy) … do (dd. mm. yyyy)), število ur sodelovanja v neposrednem pedagoškem procesu na tuji visokošolski instituciji z dinamiko izvedbe, oblike sodelovanja (predavanja, vaje, seminar, terensko delo), študijsko področje, stopnjo študijskega programa, vključitev v druge aktivnosti na tuji visokošolski instituciji (npr. sodelovanju s tujimi visokošolskimi učitelji, priprava skupnih študijskih programov, izvajanje skupnih projektov, priprave novih raziskovalnih projektov ipd.). Dogovor mora biti podpisan s strani odgovornih oseb upravičenca (univerza ali samostojni visokošolski zavod) in tuje visokošolske institucije ter s strani slovenskega visokošolskega učitelja. Dogovor mora biti datiran (dd. mm. yyyy) in mora biti sklenjen pred začetkom oz. najkasneje ob začetku izvajanja mobilnosti slovenskega visokošolskega učitelja, ter opremljen z njunim uradnim žigom, če je relevantno. Upravičenec mora poskrbeti za slovenski prevod dogovora, v kolikor obstaja podpisana samo angleška verzija.
23 Drug vsebinsko ustrezen dokument tuje visokošolske institucije (npr. Povabilno pismo tuje visokošolske institucije) mora vsebovati naziv tuje visokošolske institucije, ime in priimek slovenskega visokošolskega učitelja, ki je vabljen, predvideno obdobje mobilnosti, število ur sodelovanja v neposrednem pedagoškem procesu, študijsko področje, stopnjo študijskega programa, druge aktivnosti na tuji visokošolski instituciji ipd. in mora biti podpisan s strani tuje visokošolske institucije, datiran (dd. mm. yyyy) in opremljen z uradnim žigom visokošolske institucije, če je relevantno, ter mora nastati pred začetkom oz. najkasneje ob začetku izvajanja mobilnosti slovenskega visokošolskega učitelja. Drug vsebinsko ustrezen dokument tuje
visokošolske institucije mora upravičenec kot prilogo vključiti v Dogovor med upravičencem (univerza ali samostojni visokošolski zavod) in slovenskim visokošolskim učiteljem, ki bo odšel na mobilnost. Slednji dogovor mora vključevati obdobje mobilnosti (od (dd. mm. yyyy) … do (dd. mm. yyyy)), število ur sodelovanja v neposrednem pedagoškem procesu na tuji visokošolski instituciji z dinamiko izvedbe, oblike sodelovanja (predavanje, vaje, seminar, terensko delo), študijsko področje, stopnjo študijskega programa, vključitev v druge aktivnosti na tuji visokošolski instituciji (npr. sodelovanju s tujimi visokošolskimi učitelji, priprava skupnih študijskih programov, izvajanje skupnih projektov, priprave novih raziskovalnih projektov ipd.). Dogovor mora biti podpisan s strani odgovorne osebe upravičenca in s strani slovenskega visokošolskega učitelja in mora biti sklenjen pred začetkom oz. najkasneje ob začetku izvajanja mobilnosti slovenskega visokošolskega učitelja, ter opremljen z njenim uradnim žigom, če je relevantno.
24 Potrdilo tuje visokošolske institucije, da je slovenski visokošolski učitelj opravil vse aktivnosti iz dogovora oziroma drugega vsebinsko ustreznega dokumenta tuje visokošolske institucije, mora biti podpisano s strani odgovorne osebe tuje visokošolske institucije ter opremljeno z njenim uradnim žigom, če je relevantno.
Način uveljavljanja upravičenih stroškov z navedenimi dokazili za posamezne stroške mora biti skladen s točko 3 in 4 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ki so del razpisne dokumentacije, in s točko 2 Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, dostopnih na spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila. Če bi višina posamezne vrste stroška med izvajanjem operacije presegla omejitve, določene s tem javnim razpisom, se takšen presežek stroška šteje za neupravičen, ne glede na višino stroška, predvideno v vlogi izbranega prijavitelja.
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
13. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, če so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
14. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. do 117. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in navodili organa upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. do 117. člen in Prilogo XII Uredbe (EU) št. 1303/2013, določila iz poglavja 2 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 z dne 28. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede podrobne ureditve prenosa in upravljanja prispevkov iz programov, poročanja o finančnih instrumentih, tehničnih značilnosti ukrepov obveščanja in komuniciranja za operacije ter sistema za beleženje in shranjevanje podatkov (UL L št. 223 z dne 29. 7. 2014, str. 7) in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
15. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, ni predvideno.
16. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Upravičenec, ki ne vodi knjig za operacijo na ločenem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, iz svojih poslovnih knjig ne more ločeno izpisati evidenc samo za posamezno operacijo. Zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig za operacijo voditi druge pomožne knjige.
Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi se morajo evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na operacijo, razen v primeru poenostavljenih oblik nepovratnih sredstev, kot so npr. posredni stroški v pavšalu in standardni strošek na enoto, kjer se na ločenem stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi) knjižijo le prihodki oziroma prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in poplačujejo iz prejetih sredstev, ni potrebno evidentirati na stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi).
17. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
Če se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila kršitev pogodbenih obveznosti ali nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določitev finančnih popravkov izdatkov, ki jih financira Unija v okviru deljenega upravljanja, zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527_annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 (dostopne na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/zakonodaja) oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
18. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
19. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18; v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj poslovnih skrivnosti in drugih izjem ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Ministrstvo in prijavitelj oziroma upravičenec sta dolžna zagotoviti varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Uredbo (EU) št. 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119, z dne 4. 5. 2016, str. 1), Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17), in 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
20. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije, pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan poročati sproti, med izvajanjem operacije.
Za operacije, ki so predmet državnih pomoči, se prihodki spremljajo skladno s priglašeno shemo državnih pomoči.
21. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe (EU) št. 1304/2013 dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije, vključno s podatki po vprašalniku.
Kazalniki (vključno s podatki po vprašalniku), ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji (točka 11 in 12 Navodil za pripravo vloge na javni razpis ter priloga 10 razpisne dokumentacije Seznam kazalnikov).
22. Omejitve glede sprememb operacije v skladu s 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013: ni relevantno.
23. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: če se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
24. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bila odobrena, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
25. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 3. 9. 2018 do 12. ure. Vloga z zahtevano vsebino mora biti predložena v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci, v zaprti ovojnici, opremljena z vidno oznako »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis: Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018–2021«, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja, in prispeti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
Na vsaki ovojnici mora biti nalepljen izpolnjen obrazec Opremljenost vloge, ki je del razpisne dokumentacije ali lastnoročno napisani obvezni podatki iz prejšnjega odstavka. Ovojnica mora biti zaprta tako, da je možno preveriti, ali je zaprta tako, kot je bila oddana.
Vloga z zahtevano vsebino mora biti hkrati predložena tudi v enem elektronskem izvodu (npr. na CD-ju ali USB ključku; v obliki Word oziroma Excel kot tudi optično prebrana (»skenirana«) po zaključenem podpisovanju).
Vse verzije razpisne dokumentacije, ne glede na medij, na katerem se nahajajo, so oblikovno in vsebinsko enake. Prijavitelji s tiskanjem elektronske oblike dokumentacije dobijo verzijo enako pisni obliki. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki ali ob odsotnosti elektronske oblike se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
Vložišče je na lokaciji Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, kjer se sprejema in oddaja vso papirno pošto. Vložišče je vhodna točka ministrstva za pisno vlaganje prijave, spremembe in umike vlog ter izdajo ustreznih potrdil o oddaji.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
26. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija.
Zaradi predvidenega velikega števila prispelih vlog za dodelitev sredstev, odpiranje le-teh ne bo javno, in bo izvedeno 4. 9. 2018, ob 10. uri, v prostorih ministrstva.
Komisija bo v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji v točki 6 Navodil za pripravo vloge na javni razpis.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Če se je operacija začela izvajati pred oddajo vloge na ministrstvo, bo po podpisu pogodbe o sofinanciranju in pred izplačilom prvega rednega zahtevka za izplačilo iz proračuna, ministrstvo izvedlo preverjanje, da se prepriča, ali je bila upoštevana veljavna zakonodaja, pomembna za operacijo, tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o izboru/zavrnitvi/zavržbi prekliče, z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
27. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministrice oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku šestdesetih dni od datuma odpiranja vlog.
Ministrstvo bo izbrane prijavitelje pozvalo k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se prejemnik v osmih dneh od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o izboru/zavrnitvi/zavržbi sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
Vložena tožba ne bo ovira za izvršitev sklepa o izboru/zavrnitvi/zavržbi, zoper katerega bo vložena, oziroma ne bo zadržala podpisa pogodb o sofinanciranju operacije z izbranimi prijavitelji.
28. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/ z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno v vložišču na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, v času poslovnih ur.
Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov damjana.herman@gov.si ali pokličete na tel. 01/478-46-91 (Damjana Herman), in sicer ob torkih in četrtkih med 8.30 in 10.30. Ministrstvo bo odgovorilo na pogosta vprašanja, ki bodo prispela oziroma bodo zastavljena telefonsko do 27. 8. 2018 do 10.30, na vprašanja, ki bodo prispela kasneje, ministrstvo ne bo odgovarjalo. Odgovore na pogosta vprašanja bo ministrstvo objavilo na svojih spletnih straneh.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport