Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

2138. Statut Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, stran 6998.

  
Na podlagi 2. točke prvega odstavka 184. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) direktorica Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja
S T A T U T 
Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) je neodvisen regulativni organ, ustanovljen s Sklepom o ustanovitvi Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 41/13 in 66/17), pristojen za regulacijo in nadzor delovanja na področju elektronskih komunikacij, pošte, železniškega prometa, avdiovizualnih medijskih storitev ter za opravljanje določenih nalog na področju radijskih in televizijskih programov.
2. člen 
(1) Ime agencije je: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije.
(2) Skrajšano ime agencije je: AKOS.
(3) Angleški prevod imena je: Agency for Communication Networks and Services of the Republic of Slovenia.
(4) Za skrajšano ime v angleškem jeziku se uporablja: AKOS.
3. člen 
(1) Sedež agencije je v Ljubljani.
(2) Poslovni naslov agencije je Stegne 7, Ljubljana.
4. člen 
Ustanovitelj agencije je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj).
5. člen 
(1) Agencija je pravna oseba javnega prava.
(2) Agencija samostojno nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun, v okviru z zakoni določenih nalog in v okviru dejavnosti, opredeljenih v Sklepu o ustanovitvi Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije.
6. člen 
(1) Agencija pri poslovanju uporablja žig.
(2) Žig agencije je okrogle oblike premera 40 mm, z grbom Republike Slovenije v sredini. Žig v zunanjem krogu vsebuje naziv »Republika Slovenija«, pod njim pa je v notranjem krogu izpisano »Nosilec javnega pooblastila«. Ime in sedež agencije sta izpisana na zunanjem krogu spodnje strani žiga, nad njima pa je številka žiga.
(3) Agencija lahko uporablja tudi pomanjšan žig okrogle oblike s premerom 20 mm, ki ima v sredini grb Republike Slovenije. Žig v zunanjem krogu vsebuje naziv »Republika Slovenija«, pod njim pa je v notranjem krogu izpisano »Nosilec javnega pooblastila«. Na zunanjem krogu spodnje strani žiga je izpisano skrajšano ime agencije »AKOS«.
(4) Direktor agencije z internim aktom podrobneje uredi vsa vprašanja v zvezi z uporabo žigov agencije.
7. člen 
(1) Agencija pri svojem poslovanju uporablja logotip.
(2) Logotip agencije vsebuje znak in skrajšano ime agencije.
II. ORGANA AGENCIJE 
8. člen 
Organa agencije sta svet agencije (v nadaljnjem besedilu: svet) in direktor agencije (v nadaljnjem besedilu: direktor).
9. člen 
(1) Svet ima na podlagi zakona, ki ureja elektronske komunikacije, in Sklepa o ustanovitvi Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije naslednje, taksativno določene pristojnosti:
– sprejema svoj poslovnik,
– sprejema program dela in finančni načrt, pri čemer program dela predloži v seznanitev, finančni načrt pa v soglasje ustanovitelju,
– sprejema letno poročilo, ki ga predloži v soglasje ustanovitelju,
– spremlja uresničevanje programa dela in finančnega načrta,
– daje soglasje k statutu, ki ga sprejme direktor,
– predlaga razrešitev direktorja,
– predlaga začasno prepoved opravljanja nalog direktorja,
– predlaga predčasno razrešitev članov sveta.
(2) V okviru zgoraj navedenih pristojnosti lahko svet pregleduje knjigovodske listine in poslovne knjige, kot so opredeljene v slovenskih računovodskih standardih, lahko zahteva poročilo o poslovanju agencije in druge informacije, ki jih potrebuje za izvajanje svojih pristojnosti, ter direktorju predlaga izboljšave poslovanja agencije, ga opozori na morebitne nepravilnosti oziroma o tem obvesti pristojne organe.
(3) Svet agencije pri izvajanju pristojnosti iz prvega odstavka tega člena ne sme posegati v vsebino in postopke sprejemanja drugih splošnih in posamičnih aktov ter priporočil agencije ter z njimi povezane strokovne naloge.
10. člen 
(1) Član sveta agencije je lahko predčasno razrešen le pod pogoji in iz razlogov, določenih v zakonu, ki ureja elektronske komunikacije.
(2) Člane sveta agencije predčasno razreši z upravno odločbo ustanovitelj na lastno pobudo ali na obrazložen predlog sveta agencije.
(3) Pobudo za predčasno razrešitev člana sveta lahko poda vsak član sveta. Pobuda mora biti pisna in obrazložena.
(4) Član sveta, na katerega se pobuda za razrešitev nanaša, ima pravico do zagovora, v katerem poda svoje mnenje v zvezi s pobudo. Za pripravo na zagovor mora imeti član vsaj 8 dni časa. Ta rok teče od seznanitve s pobudo za razrešitev.
(5) Zagovor se opravi pred člani sveta, ki po opravljenem zagovoru glasujejo o predčasni razrešitvi člana sveta. Pri glasovanju ne sodeluje tisti član sveta, o katerega predčasni razrešitvi se odloča.
(6) Če svet izglasuje, da se član sveta predčasno razreši, najkasneje v 15 dneh po opravljenem glasovanju pripravi obrazložen predlog za predčasno razrešitev člana sveta ter ga posreduje ustanovitelju.
11. člen 
(1) Direktor ima pristojnosti in naloge, določene z zakoni, ki urejajo elektronske komunikacije, poštne storitve, medije, avdiovizualne medijske storitve in železniški promet, predpisi, izdanimi na njihovi podlagi, in s sklepom o ustanovitvi agencije, predvsem pa:
– zastopa in predstavlja agencijo,
– vodi poslovanje agencije, organizira njeno delo ter sprejema statut agencije,
– pripravi in predloži svetu agencije v sprejem predlog programa dela, finančnega načrta in letnega poročila ter sodeluje s svetom agencije v skladu z njunimi pristojnostmi,
– odgovarja za realizacijo sprejetega programa dela in finančnega načrta,
– vodi postopke ter daje pooblastila za vodenje postopkov v zadevah iz pristojnosti agencije,
– izdaja splošne in posamične akte ter priporočila iz pristojnosti agencije,
– sprejema akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter druge interne akte, potrebne za delo agencije,
– odloča o zaposlitvi delavcev in razporejanju delavcev na delovna mesta v agenciji in izreka disciplinske ukrepe,
– varuje zaupnost podatkov agencije v skladu z internimi pravilniki in zakoni s področja delovanja agencije, vključno s poslovnimi skrivnostmi drugih pravnih oseb, do katerih ima dostop pri izvajanju svojih nalog,
– skrbi za zakonitost poslovanja,
– sodeluje s Svetom za elektronske komunikacije Republike Slovenije in Svetom za radiodifuzijo.
(2) Pri izvajanju svojih pristojnosti na področju regulatornih in strokovnih aktivnosti je direktor samostojen in neodvisen.
III. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE AGENCIJE TER PODPISOVANJE 
12. člen 
(1) Agencijo zastopa in predstavlja direktor v okviru dejavnosti brez omejitev.
(2) Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in s tem statutom, prenese opravljanje posameznih zadev oziroma podpisovanje pogodb in listin na druge osebe, zaposlene na agenciji.
(3) Podpisnike listin določi direktor z internim aktom agencije.
13. člen 
(1) Direktor lahko s sklepom izmed vodij sektorjev na agenciji imenuje največ dva namestnika.
(2) Namestnik direktorja opravlja naloge, ki jih v sklepu iz prvega odstavka tega člena določi direktor.
IV. ORGANIZACIJA AGENCIJE 
14. člen 
(1) Za izvajanje dejavnosti in nalog je agencija organizirana v organizacijske enote – sektorje.
(2) Natančnejšo notranjo organizacijo agencije ureja akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
15. člen 
V agenciji so oblikovani naslednji sektorji, ki se lahko delijo na več oddelkov:
– sektor za regulacijo telekomunikacij,
– sektor za upravljanje radiofrekvenčnega spektra,
– sektor za elektronske medije,
– sektor za regulacijo trga železniških storitev,
– sektor za regulacijo in nadzor trga poštnih storitev,
– sektor za ekonomske analize,
– sektor za meritve in nadzor radiofrekvenčnega spektra,
– sektor za nadzor operaterjev,
– sektor za spremljanje infrastrukturnih investicij,
– sektor za pravne zadeve,
– sektor za podporne dejavnosti.
16. člen 
(1) Sektor za regulacijo telekomunikacij opravlja naloge, ki se nanašajo na regulacijo trga elektronskih komunikacij, notifikacijo in mednarodne odnose, tehnične zadeve in oštevilčenje.
(2) Sektor za upravljanje radiofrekvenčnega spektra opravlja naloge, ki se nanašajo na načrtovanje in upravljanje radiofrekvenčnega spektra, mednarodno koordinacijo radijskih frekvenc, izdajanje odločb o radijskih frekvencah in nadzor izvajanja določenih odločb o dodelitvi radijskih frekvenc.
(3) Sektor za elektronske medije opravlja naloge, ki se nanašajo na regulacijo in nadzor elektronskih medijev po zakonu, ki ureja medije in avdiovizualne medijske storitve.
(4) Sektor za regulacijo trga železniških storitev opravlja naloge, ki se nanašajo na zagotavljanje enakopravnega dostopa na javno železniško infrastrukturo ter do storitev, objektov in naprav, ki jih potrebujejo prevozniki v železniškem prometu za opravljanje svojih storitev.
(5) Sektor za regulacijo in nadzor trga poštnih storitev opravlja naloge, ki se nanašajo na zagotavljanje univerzalne poštne storitve, regulacijo trga poštnih storitev in nadzor univerzalne poštne storitve po zakonu, ki ureja poštne storitve.
(6) Sektor za ekonomske analize opravlja naloge, ki so povezane z ekonomsko analitiko na reguliranih trgih, po zakonu, ki ureja elektronske komunikacije.
(7) Sektor za meritve in nadzor radiofrekvenčnega spektra opravlja naloge, ki se nanašajo na meritve in nadzor radiofrekvenčnega spektra ter kakovosti širokopasovnih storitev po zakonu, ki ureja elektronske komunikacije.
(8) Sektor za nadzor operaterjev opravlja nadzor nad delovanjem operaterjev javnih komunikacijskih omrežij in izvajalcev javnih komunikacijskih storitev po zakonu, ki ureja elektronske komunikacije.
(9) Sektor za spremljanje infrastrukturnih investicij opravlja naloge, ki se nanašajo na spremljanje in nadzor gradnje javne gospodarske infrastrukture po zakonu, ki ureja elektronske komunikacije.
(10) Sektor za pravne zadeve opravlja splošne pravne zadeve ter rešuje spore, skladno z zakonom, ki ureja elektronske komunikacije, in z zakonom, ki ureja poštne storitve.
(11) Sektor za podporne dejavnosti opravlja naloge, ki se nanašajo na organizacijo, upravljanje in razvoj kadrov, glavno pisarno in arhiv, finance in računovodstvo, informatiko ter splošne administrativno-operativne zadeve.
V. JAVNOST DELA AGENCIJE 
17. člen 
Delovanje agencije je javno.
18. člen 
(1) Agencija zagotavlja splošne informacije o svojem delovanju in informacije javnega značaja zainteresirani javnosti skladno s predpisi, ki urejajo poslovanje organov javne uprave s strankami in dostop do informacij javnega značaja.
(2) Agencija zagotavlja informacije iz prejšnjega odstavka zlasti na naslednje načine:
– na spletnih straneh agencije,
– uporabnikom posreduje zahtevane informacije in dokumente ustno ali pisno, z uporabo elektronskih sredstev ali po pošti,
– z objavo na oglasni deski v poslovnih prostorih agencije,
– z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Agencija v letnem poročilu poroča tudi o vsebini mnenj uporabnikov o njenem delu ter o ukrepih, ki jih je sprejela za izboljšanje svojega delovanja.
19. člen 
(1) Kadar tako določa zakon, agencija zagotovi vpliv javnosti pri sprejemanju splošnih aktov, priporočil ter ukrepov, ki vplivajo na trg, in sicer tako, da pred sprejetjem objavi osnutek na svoji spletni strani in povabi zainteresirano javnost, da predloži pisne pripombe, predloge ter mnenja k objavljenemu gradivu v roku, ki ne sme biti krajši od 30 dni.
(2) V roku iz prejšnjega odstavka mora agencija zainteresirani javnosti zagotoviti vpogled v dokumentacijo, na podlagi katere je bil pripravljen dokument iz prejšnjega odstavka, razen v delih, ki so zaupne narave, in ji na njeno zahtevo in proti plačilu stroškov omogoči prepis ali kopiranje dokumentacije ali njenih delov, za katere je dovoljen vpogled.
(3) Agencija v roku, ki ne sme biti daljši od 7 dni od preteka roka iz prvega odstavka tega člena, na spletni strani objavi vse prispele pripombe, predloge in mnenja.
(4) Agencija obravnava tista mnenja, predloge in pripombe, ki so strokovno obrazloženi, in jih sprejme ali zavrne po tehtni presoji. Kadar presodi, da je potrebno, jih obravnava na javni obravnavi, ki jo skliče z objavo na svoji spletni strani.
(5) V roku, ki ne sme biti daljši od 15 dni od preteka roka iz tretjega odstavka tega člena, agencija na svoji spletni strani pred sprejetjem dokumenta iz prvega odstavka tega člena objavi, kako so bile pripombe, predlogi in mnenja upoštevani ter razloge, zaradi katerih niso bili upoštevani.
(6) Iz utemeljenih razlogov se rok iz prejšnjega odstavka lahko tudi podaljša, vendar največ za 15 dni.
20. člen 
(1) Agencija pri svojem delu sodeluje z organom, pristojnim za varstvo konkurence, informacijskim pooblaščencem, organi, pristojnimi za varnost in celovitost omrežij, ter drugimi pristojnimi državnimi organi ali organizacijami javnega sektorja.
(2) Agencija pri svojem delu sodeluje z Evropsko komisijo, Organom evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije in drugimi regulativnimi organi.
(3) Agencija lahko z Organom evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije in drugimi regulativnimi organi sklene poseben dogovor o načinu sodelovanja pri izvrševanju nalog iz svoje pristojnosti.
21. člen 
(1) Agencija pri svojem delu sodeluje s predstavniki potrošniških in invalidskih organizacij ter organizacij drugih uporabnikov javnih komunikacijskih storitev (v nadaljevanju: uporabniška organizacija).
(2) Kot uporabniško organizacijo s področja delovanja agencije agencija upošteva vsako združenje, ki se kot tako priglasi agenciji in ji predloži ustanovitveni akt.
(3) Poleg uveljavljanja pravic iz 18. člena tega statuta lahko uporabniška organizacija poda agenciji obrazložen predlog za javno predstavitev in razpravo ob predlogu splošnega akta ali drugega pomembnejšega vprašanja s področja delovanja agencije.
(4) Agencija v okviru svojih pristojnosti zagotavlja uporabniškim organizacijam iz tega člena pomoč pri njihovem delovanju.
VI. KONČNI DOLOČBI 
22. člen 
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/15).
23. člen 
Ta statut začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-21/2017/37
Ljubljana, dne 5. junija 2018
EVA 2018-3130-0004
mag. Tanja Muha l.r
Direktorica