Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

Št. 5442-163/2017/22 Ob-2438/18, Stran 1437
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1304/2013), drugih delegiranih in izvedbenih aktov, ki jih Evropska komisija sprejme v skladu s 149. in 150. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 966/2012) in njene izvedbene uredbe, Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 -– ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H), Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17), Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17 in 69/17), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001, različica 3.0, z dne 15. 2. 2018, Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, različica 3.2, z dne 6. 12. 2017, Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17), Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (Uradni list RS, št. 41/11), Slovenske Strategije pametne specializacije – S4, Vlada Republike Slovenije, 20. 9. 2015 in odločitve o podpori Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za strukturna sklada in kohezijski sklad, št. 3032-41/2018/9, z dne 15. 6. 2018, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
»Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja« 
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Cilj, predmet in namen javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacij sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: OP EKP), prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.
2.1 Cilj in predmet javnega razpisa
a) Cilj javnega razpisa je povečati delež visokošolskih učiteljev (redni profesorji, izredni profesorji, docenti in lektorji ter predavatelji in višji predavatelji) in strokovnih sodelavcev (asistent, bibliotekar, strokovni svetnik, višji strokovni sodelavec, strokovni sodelavec in učitelj veščin), ki izvajajo prožne oblike učenja za izboljšanje kompetenc mladih. Preko posodobljenih, inovativnih in prožnih oblik poučevanja in učenja se bo omogočilo udeležencem usposabljanja, to je visokošolskim učiteljem in strokovnim sodelavcem, okrepiti:
– usposobljenost, da bodo prispevali k dvigu splošnih kompetenc (npr. sposobnost načrtovanja in reševanja problemskih nalog, samostojnega dela, analitičnega razmišljanja, kreativnosti, podjetnosti), ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje in poklicnih kompetenc študentov ter
– usposobljenost za uporabo novih didaktičnih metod in inovativno delo s študenti.
Z oblikovanjem multiplikatorjev se bo omogočilo prenos znanja in primerov dobrih praks iz tujine in njihovo vključitev v slovenski visokošolski sistem.
b) Predmet javnega razpisa je izvedba usposabljanj visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev za uporabo novih učnih metod in učnih oblik, učnih pristopov in inovativno delo s študenti, da bodo preko posodobljenih, inovativnih in prožnih oblik poučevanja in učenja prispevali k dvigu splošnih kompetenc, kompetenc za vseživljenjsko učenje ter poklicnih kompetenc študentov za delo in življenje v sodobni družbi. Predmet javnega razpisa je tudi okrepiti kakovost poučevanja in učenja na sistemski ravni preko spodbujanja institucionalnega povezovanja in sodelovanja ter prenosa dobrih institucionalnih praks na celotni visokošolski sistem, tudi preko oblikovanih multiplikatorjev.
2.2 Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je z uvedbo prožnejših oblik učenja in poučevanja izboljšati kakovost visokošolskega izobraževanja ter krepitev prenosa spretnosti in znanj na študente, saj je pomembno, da mladi v času izobraževanja pridobijo znanja, kompetence in spretnosti, ki jim bodo zagotavljale uspešno vključevanje v družbo in na trg dela.
V okviru javnega razpisa bo izbran konzorcij visokošolskih zavodov (v nadaljnjem besedilu: konzorcij). Konzorcij bo postal povezovalna točka, kjer se bo izvajalo vrhunsko usposabljanje in stalno posodabljanje znanja in veščin ter izmenjave dobrih praks, izvajalo raziskave tega področja in oblikovalo multiplikatorje. Tako bi s povezovanjem in sodelovanjem visokošolskih zavodov v konzorcijsko obliko poskušali doseči, da bi bile visokošolske institucije bolj odprte za nove metode poučevanja, ki jih omogočajo sodobni informacijsko-komunikacijski sistemi in z njimi povezani novi načini skupinskega dela; omogočeno bi bilo povezovanje med visokošolskimi učitelji in strokovnimi sodelavci in s tem povezovanje in izmenjava znanja in izkušenj, različnih praks, politik in sistemov na področju izobraževanja in usposabljanja iz celotne Slovenije ter tudi iz tujine, preko tujih strokovnjakov. Spodbujalo se bo zagotavljanje priložnosti za strokovni in poklicni razvoj in večjo kakovost dela visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev in aktivnosti v prid študentom. Hkrati pa se bo s tovrstnim načinom povezovanja zagotavljala boljša organiziranost delavnic, seminarjev in s tem gospodarno ravnanje, tako z znanjem, kot tudi s finančnimi sredstvi. Izkušnje so tudi pokazale, da je z mreženjem omogočeno doseganje boljših in trajnejših učinkov.
Ciljne skupine: visokošolski zavodi, visokošolski učitelji in strokovni sodelavci. V skladu z Zakonom o visokem šolstvu med visokošolske učitelje (52. člen) v nadaljevanju uvrščamo: redne profesorje, izredne profesorje, docente in lektorje ter predavatelje in višje predavatelje; kot strokovne sodelavce (54. člen) pa se opredeljuje visokošolske sodelavce, in sicer mednje sodijo asistentje, bibliotekarji, strokovni svetniki, višji strokovni sodelavci, strokovni sodelavci in učitelji veščin.
2.3 Konzorcij in sodelujoči samostojni visokošolski zavod
a) Konzorcij
Prijavitelj se na javni razpis za izvedbo operacije prijavi v obliki konzorcija kot poslovodeči konzorcijski partner in odda skupno vlogo na javni razpis v imenu vseh članov konzorcija.
V vlogi prijavitelja lahko nastopa le javni visokošolski zavod – univerza.
Prijavitelj mora k sodelovanju v konzorciju pozvati vse javne visokošolske zavode (javni univerzi in javni samostojni visokošolski zavod) in samostojne visokošolske zavode (univerza in samostojni visokošolski zavodi) v Sloveniji, pri čemer morajo biti v konzorcij vključeni vsi javni visokošolski zavodi.
V času oddaje vloge na javni razpis mora biti konzorcij iz prejšnjega odstavka že oblikovan, saj mora prijavitelj k vlogi na javni razpis priložiti s strani vseh članov konzorcija podpisano in sklenjeno konzorcijsko pogodbo.
Posamezni visokošolski zavod pri tem javnem razpisu ne more nastopati hkrati v vlogi prijavitelja in konzorcijskega partnerja.
b) Sodelujoči samostojni visokošolski zavod
Sodelujoči samostojni visokošolski zavod (univerza ali posamezni samostojni visokošolski zavod), ki ni niti v vlogi prijavitelja niti v vlogi konzorcijskega partnerja v skladu s tem javnim razpisom, je univerza ali samostojni visokošolski zavod, katerega visokošolski učitelji in/ali strokovni sodelavci se bodo udeležili usposabljanja, ki jih bo izvajal konzorcij.
Sodelujoči samostojni visokošolski zavod ni upravičen do sofinanciranja in uveljavljanja upravičenih stroškov iz naslova tega javnega razpisa. S sodelujočim samostojnim visokošolskim zavodom prijavitelj podpiše dogovor o sodelovanju, ki opredeljuje, da bo sodelujoči samostojni visokošolski zavod vključil svoje visokošolske učitelje in/ali strokovne sodelavce v usposabljanja, ki jih bo izvajal konzorcij.
2.4 Zahtevane aktivnosti
Konzorcij bo izbran za izvajanje naslednjih aktivnosti, ki bosta sofinancirani v okviru tega javnega razpisa:
a) Izvajanje usposabljanj visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev ter usposabljanje za multiplikatorje (v nadaljnjem besedilu: izvajanje usposabljanj).
b) Podporne aktivnosti izvajanju usposabljanj.
a) Izvajanje usposabljanj:
– izvedba usposabljanja visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev:
Visokošolski učitelji in strokovni sodelavci se bodo imeli možnost usposabljati o uporabi novih učnih metod, učnih oblik in učnih pristopov in inovativnem delu s študenti, ki jih bodo lahko uporabili pri poučevanju.
Izvesti bo potrebno programe pedagoškega usposabljanja za uporabo novih učnih metod in učnih oblik ter učnih pristopov na visokošolskih zavodih. Konzorcij v okviru vloge na javni razpis po lastni strokovni presoji določi dolžino posameznega usposabljanja ter znotraj usposabljanja določi podrobnejše vsebine, cilje, metode in oblike dela, strokovnjake in podobno.
Usposabljanja so namenjena in se jih lahko udeležijo vsi visokošolski učitelji in strokovni sodelavci, ne glede na to ali je visokošolski zavod, na katerem so ti visokošolski učitelji in strokovni sodelavci zaposleni, s prijaviteljem podpisal dogovor o sodelovanju ali ne.
– oblikovanje multiplikatorjev
Visokošolski učitelji in strokovni sodelavci, ki so zaposleni pri prijavitelju ali konzorcijskem partnerju in bodo vključeni v izvajanje operacije, se bodo imeli možnost usposabljati v tujini za multiplikatorje, in sicer na delavnicah/seminarjih iz visokošolske didaktike ali na izobraževalnih obiskih (na delovnem mestu, z opazovanjem ali usposabljanjem) na visokošolski instituciji ali v drugi ustrezni organizaciji v tujini. V nadaljevanju izvajanja operacije multiplikatorji pridobljena znanja in primere dobrih praks delijo, posredujejo na posvetih oziroma zaključni konferenci, ki jih organizira konzorcij, vsak multiplikator pa izvede vsaj eno delavnico oziroma usposabljanje, ki bo namenjeno vsem visokošolskih učiteljem in strokovnim sodelavcem. V kolikor se je visokošolski učitelj ali strokovni sodelavec udeležil usposabljanj večkrat, lahko pridobljeno znanje in primere dobre prakse združi v eni delavnici oziroma usposabljanju ali pa izvede več delavnic oziroma usposabljanj.
b) Podporne aktivnosti izvajanju usposabljanj:
– vodenje operacije in koordiniranje konzorcija
Za vodenje in koordinacijo aktivnosti operacije se predvideva vsaj ena zaposlitev osebe pri prijavitelju in vsaj ena zaposlitev pri vsakem posameznem konzorcijskem partnerju. Naloge teh oseb so poskrbeti npr. ali za vodenje operacije ali koordinacijo konzorcija ali podporo vodenju in koordiniranju ali za administracijo. Oseba je lahko zaposlena za polni delovni čas, lahko je v deležu razporejena na operaciji ali pa gre za novo zaposlitev. Zaposlitev mora biti načrtovana za celoten čas izvajanja operacije in se lahko predvideva tudi na drugih podpornih aktivnosti izvajanju usposabljanj. Pomembno je, da ima vsaj eden od predvidenih zaposlenih na operaciji pri prijavitelju vsaj eno ustrezno referenco iz vodenja operacij sofinanciranih iz sredstev evropske kohezijske politike ali vodenja konzorcija sofinanciranega iz sredstev evropske kohezijske politike.
– priprava analize stanja na nacionalni ravni s predlogi za pripravo strateškega dokumenta o poučevanju na področju visokega šolstva
Na začetku izvajanja operacije bo potrebno pripraviti skupno analizo o obstoječih oblikah poučevanja in učenja, s poudarkom na pregledu izvajanja sodobnih, inovativnih in prožnih oblik poučevanja in učenja (npr. tistih, ki spodbujajo sposobnost načrtovanja in reševanja problemskih nalog, samostojnega dela, analitičnega razmišljanja, kreativnosti, podjetnosti). Torej popisati izhodiščno stanje, smiselno upoštevati dosedanje prakse izvajanja usposabljanj visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev, ki jih ponujajo visokošolski zavodi za izvajanje usposabljanj visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev na tem področju. Pri analizi stanja je treba upoštevati tudi mnenja ključnih deležnikov, zlasti študentov, potencialnih delodajalcev diplomantov (iz gospodarstva in negospodarstva) ter strokovnjakov, ki se ukvarjajo z usposabljanjem visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev in s svojim znanjem, referencami in izkušnjami utemeljeno lahko prispevajo k realizaciji te operacije. Na osnovi tako pripravljene analize stanja je potrebno podati predlog za posodobitve v obliki programa pedagoškega usposabljanja za uporabo novih učnih metod, učnih oblik in učnih pristopov, ki upošteva potrebe posameznih visokošolskih zavodov in posebnosti študijskih področij. V predlogu se opredelijo oblike in načini ter osnovne vsebine usposabljanj in pripravi priporočila in osnutek strateškega dokumenta usposabljanja visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev za poučevanje na področju visokega šolstva, ki predstavlja posodobitev obstoječih praks in bi lahko nacionalnim politikam služil pri pripravi ukrepov razvoja omenjenega področja v prihodnje.
– ustanovitev in delovanje projektnega sveta
Ustanovi se projektni svet, ki je v vlogi strokovnega in izvedbenega organa in ga sestavljajo predstavniki prijavitelja in konzorcijskih partnerjev (če je v konzorcij vključenih več samostojnih visokošolskih zavodov, med seboj določijo najmanj enega predstavnika samostojnih visokošolskih zavodov, ki jih bo v projektnem svetu zastopal). Naloga projektnega sveta bo poskrbeti za redno in strokovno vsebinsko spremljanje izvajanja operacije in vsebinsko povezovanje vključenih v konzorciju.
– oblikovanje gradiv o didaktiki iz vseh študijskih področij in priprava usposabljanj visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev
Tekom izvajanja operacije se oblikuje gradivo, ki vsebuje metodična priporočila in načela na posameznem študijskem področju po klasifikaciji KLASIUS-P1 s predstavitvijo učnih oblik, metod in pristopov, na podlagi katerih lahko posameznik pripravi izvedbo učne ure.
1 Za študijsko področje se upošteva klasifikacija KLASIUS-P, in sicer študijska področja: Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev; Umetnost in humanistika; Družbene, poslovne, upravne in pravne vede; Naravoslovje, matematika in računalništvo; Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo; Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo; Zdravstvo in sociala; Storitve.
Oblikujejo se tudi programi pedagoškega usposabljanja za uporabo novih učnih metod in učnih oblik (poleg metode pogovora, metode razlage, tudi poudarek na metodi projekcije oziroma prikazovanja, metodi opazovanja, študiji primera, problemskem učenju (ang. problem-based learning), učni analitiki, problemsko osnovanem učenju, raziskovalnem učenju (ang. integrating research into learning), načrtovalnem mišljenju (ang. design thinking), učenju iz dogodkov (ang. event-based learning), znački kot priznanju za učenje (ang. badges to accredit learning), resne igre (ang. serious games) itd); individualni obliki dela, delu v dvojicah, delu v skupinah, prilagodljivem učenju (ang. adaptive learning), obrnjenem pouku (ang. flipped classroom), uporabi osebnih naprav v izobraževanju (ang. bring your own device), vključevanju MOOCov v kurikulum (ang. embedding Massive Open Online Courses in curricula), praktičnemu usposabljanju (ang. work-based learning), prilagodljivemu preverjanju (ang. adaptive testing), razvoju učnih okolij za potrebe nove generacije učečih (ang. development of learning environments/spaces to address the needs of the new generation of students) itd.) ter učnih pristopov (uporaba večperspektivnosti, kritično mišljenje, delo s kontroverznimi temami itd.), pri čemer se po lastni strokovni presoji določa dolžino posameznega usposabljanja ter znotraj usposabljanja podrobnejše vsebine, cilje, metode in oblike dela, strokovnjake in podobno. Možno je uporabiti tudi obstoječe tuje ali domače programe usposabljanja, ki se jih lahko prilagodi za potrebe izvedbe programov pedagoškega usposabljanja.
– vzpostavitev interaktivne spletne strani
Tekom izvajanja operacije se vzpostavi spletna stran, kjer se zagotovi nacionalna baza virov na temo kakovostnega poučevanja in učenja: prosto dostopna baza učnih virov za pedagoško usposabljanje visokošolskih učiteljev in podporo študentom za razvijanje spretnosti samoregulacije, strategij učenja, etičnih kodeksov itd. Vzpostavi se tudi forum, ki bo namenjen objavam spodbud in ukrepov za nenehno prenavljanje študijskih oblik in metod v smeri aktivnega in uspešnejšega študija, izmenjavi idej in dobrih praks. Na spletni strani se bodo objavljala tudi razna obvestila in objave terminov in vsebin usposabljanj.
– ozaveščanje o pomenu didaktike v visokem šolstvu
Med izvajanjem operacije bo potrebno organizirati in izvesti posvete dvakrat letno oziroma enkrat v okviru posameznega semestra z vsemi konzorcijskimi partnerji in drugimi zainteresiranimi (npr. predstavniki ciljnih skupin, širša javnost). V zaključnem letu operacije se lahko organizira in izvede le zaključna konferenca.
Vse zgoraj navedene vsebine aktivnosti morajo biti ustrezno opisane v prijavnem obrazcu, poglavje F., tč. 3. Kakovost predlogov in zagotavljanje utemeljenosti in racionalnosti finančnega načrta in stroškov.
2.5 Spremljanje kazalnikov ter način delitve kazalnikov in sredstev
a) Spremljanje kazalnikov
V okviru operacije je predvideno spremljanje naslednjih kazalnikov:
Kazalniki učinka:
ID
Programsko specifični kazalnik učinka2
Kategorija regije
Ciljna vrednost
10.12
število visokošolskih zavodov vključenih v projekte
Vzhod
16
10.12
število visokošolskih zavodov vključenih v projekte
Zahod
34
Skupaj
50
2 Pri čemer vključitev v projekte pomeni »vključitev visokošolskega zavoda v projekt pomeni izvedbo strategij prožnih oblik učenja (ene krovne ali več področnih), ki vključujejo inovativne učne prakse, programe povezovanja z družbenih in (ne)gospodarskim okoljem, programe mednarodne mobilnosti študentov in pedagoškega osebja, ali vključujejo svetovalno dejavnost za izboljšanje kariernih in poklicnih odločitev mladih z namenom večje zaposljivosti. Kriterij določitve uspešnosti spodbujanja prožnih oblik učenja so specifični VSŽ, saj je sistem vzgoje in izobraževanja RS ločen od sistema VŠ.
ID
Specifični kazalnik učinka*
Kategorija regije
Ciljna vrednost
število vključitev visokošolskih učiteljev in strokovnih delavcev 
Vzhod
2.164
število vključitev visokošolskih učiteljev in strokovnih delavcev 
Zahod
4.019
6.183
ID
Specifični kazalnik učinka**
Kategorija regije
Ciljna vrednost
število vključenih multiplikatorjev v različne oblike usposabljanj v tujini
Vzhod
38
število vključenih multiplikatorjev v različne oblike usposabljanj v tujini
Zahod
72
110
* Pri čemer se pri vključitvi visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev upošteva, da se visokošolskega učitelja in strokovnega sodelavca ne šteje samo enkrat na operacijo, pač pa vsakič na posamezno vključitev v različno usposabljanje (cilj operacije je, da udeleženec dobi specifična znanja).
** Multiplikatorje se spremlja, kot udeležence po prilogi 1 Uredbe (EU) št. 1304/2013. Multiplikatorje se šteje samo enkrat na operacijo.
Kazalnik rezultata:
Skladno z OP EKP se bo spremljalo tudi uspešnost izvajanja prožnih oblik učenja, kar vključuje oblikovanje, sprejetje in izvajanje strateških dokumentov3 (enega krovnega ali več področnih) na področjih prožnih oblik učenja. Za dosego kazalnika rezultata ne zadošča zgolj oblikovanje in sprejetje strateškega(ih) dokumenta(ov), ampak izvajanje strateškega(ih) dokumenta(ov) predstavlja dosežen kazalnik rezultata. Izvajanje strateškega(ih) dokumenta(ov) bo razvidno iz vmesnih oziroma končnih poročil in iz predloženih strateških dokumentov, kar bo preverjal skrbnik pogodbe na ministrstvu. Kazalnik rezultata spremlja ministrstvo.
3 Strateški dokument pomeni katerikoli dokument na nivoju institucije (upravičenca) in vsebuje dolgoročen načrt dejanj, potrebnih za dosego zadanih ciljev strategij(e) visokošolskega zavoda (krovni ali področni na nivoju institucije).
ID
Programsko specifični kazalnik rezultata4
Kategorija regije
Ciljna vrednost (%)
10.6
Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja
Vzhod
85
10.6
Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja
Zahod
85
4 Uspešno izvajanje prožnih oblik učenja vključuje oblikovanje, sprejetje in izvajanje strateških dokumentov (enega krovnega ali več področnih) na področjih prožnih oblik učenja, ki med drugim vključujejo inovativne učne prakse sodelovanje z družbenim in (ne)gospodarskim okoljem in karierno svetovanje.
b) Način delitve kazalnikov in sredstev:
Aktivnost izvajanja usposabljanj se bo izvajala v obeh kohezijskih regijah v razmerju 35 % v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRVS) in 65 % v kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRZS).
Za izvajanje usposabljanj se bo vir sredstev zagotavljal glede na lokacijo izvajanja usposabljanj visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev, pri čemer se v KRVS pričakuje vključitev v aktivnost izvajanja usposabljanj vsaj 2.164 visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev, v KRZS pa vsaj 4.019 visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev. V primeru multiplikatorjev, ki se bodo usposabljali v tujini, se bo vir sredstev zagotavljal glede na sedež visokošolskega zavoda (v primeru univerz se upošteva sedež članice) iz katerega multiplikatorji prihajajo, saj se pričakuje, da ima visokošolski zavod korist od izvedenih aktivnosti. Usposabljanje multiplikatorjev bo prispevalo k večji kakovosti poučevanja in učenja. V okviru aktivnosti izvajanj usposabljanj se pričakuje vključitev vsaj 38 multiplikatorjev v KRVS in vsaj 72 multiplikatorjev v KRZS.
V enakem razmerju se bo delilo sredstva za podporne aktivnosti izvajanju usposabljanja, saj je ta aktivnost namenjena podpori aktivnosti izvajanja usposabljanj, ki se bo izvajala v obeh kohezijskih regijah v razmerju 35 % v KRVS in 65 % v KRZS, pri čemer razmerje sledi številu vključenih posameznikov v aktivnost izvajanje usposabljanj po regijah.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Zap. št.
POGOJI
DOKAZILA
1
Prijavitelj je javna univerza, ki se vodi v evidenčnem in analitskem informacijskem sistemu visokega šolstva v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: eVŠ) in izvaja javno veljavne študijske programe vpisane v eVŠ.
Izpolnjevanje pogoja bo preverjeno v eVŠ.
2
V konzorcij so vključeni vsi javni visokošolski zavodi, ki se jih vodi v eVŠ in izvajajo javno veljavne študijske programe vpisane v eVŠ.
Sklenjena konzorcijska pogodba in preverjanje v eVŠ.
3
Operacija je skladna s cilji prednostne osi in prednostne naložbe OP EKP.
Prijavni obrazec, poglavje B. Skladnost operacije s cilji prednostne osi in prednostne naložbe.
4
Operacija je skladna s predmetom, namenom in ciljem javnega razpisa.
Prijavni obrazec, poglavje C. Skladnost operacije s predmetom, namenom in ciljem.
5
Operacija izkazuje ustreznost ciljnih skupin.
Prijavni obrazec, poglavje Č. Izkazovanje ustreznosti ciljnih skupin.
6
Operacija izkazuje realno izvedljivost v obdobju, za katerega velja podpora.
Prijavni obrazec, poglavje D. Izkazovanje realne izvedljivosti v obdobju, za katerega velja podpora.
7
Prijavitelj in vsi konzorcijski partnerji niso in ne bodo sofinancirani za isti namen iz drugih sredstev državnega proračuna, lokalnega proračuna in sredstev Evropske unije.
Izjava prijavitelja in posameznega konzorcijskega partnerja ter preverjanje ministrstva5.
8
Prijavitelj in vsi konzorcijski partnerji imajo na dan objave javnega razpisa skladno z veljavno zakonodajo poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve.
Izjava prijavitelja in posameznega konzorcijskega partnerja ter potrdilo FURS*.
* Prijavitelja naprošamo, da dokazila predloži z oddano vlogo na javni razpis. Če jih ne bo predložil, jih bo ministrstvo pridobilo po uradni dolžnosti. Za ta namen vsi, tako prijavitelj, kot tudi konzorcijski partnerji podpišejo izjavo, ki je priloga 5.6 Izjava prijavitelja in konzorcijskega partnerja k prijavnemu obrazcu.
5 Dostopno na: spletni strani http://www.eu-skladi.si/sl/razpisi/aktualni Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in s programom Erar (http://erar.kpk-rs.si/).
Skupno vlogo na javni razpis odda v imenu vseh članov konzorcija prijavitelj. Prijavitelj k prijavi priloži s strani vseh članov konzorcija podpisano konzorcijsko pogodbo, s katero se člani konzorcija dogovorijo o načinu delitve sredstev ustanovljenega konzorcija, ki jih v primeru uspešne izbire na javnem razpisu dodeli ministrstvo za sofinanciranje projekta, uredijo medsebojne pravice in obveznosti, vključno s solidarno odgovornostjo, in določijo pogoji, pravice in obveznosti tudi v zvezi z morebitnim odstopom posameznega člana konzorcija in vstopom novega člana konzorcija (slednje velja le za samostojne visokošolske zavode). Vzorec konzorcijske pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj pomembnemu)
Formalno popolne vloge, ki bodo v celoti izpolnjevale pogoje in bodo pozitivno ocenjene po vseh pogojih, bodo ocenjene po naslednjih merilih:
1. Usposobljenost konzorcija za izvedbo operacije
1.1
Reference prijavitelja in konzorcijskih partnerjev 
Prijavitelj in konzorcijski partnerji imajo ustrezne reference za izvedbo prijavljenih aktivnosti.
7,5
1.2
Reference kadrovske podpore 
Prijavitelj ima ustrezno kadrovsko podporo za izvedbo prijavljenih aktivnosti.
7,5
2. Zagotavljanje trajnosti predvidenih/načrtovanih rezultatov operacije
Operacija prispeva k trajnosti rezultatov, saj se tudi po izteku operacije predvideva uporaba novih učnih metod in učnih oblik, učnih pristopov.
0–15
3. Kakovost predlogov in zagotavljanje utemeljenosti in racionalnosti finančnega načrta in stroškov
Operacija ima jasen, stroškovno učinkovit in utemeljen finančni načrt, ki je povezan s predvidenimi aktivnostmi.
0–20
4. Vključitev ključnih deležnikov
Operacija smiselno vključuje deležnike, potrebne za kakovostno izvedbo aktivnosti in doseganje ciljev operacije.
0–15
5. Izmenjava izkušenj, rezultatov in dobrih praks in vpetost v mednarodno okolje in mednarodno primerljivost
5.1
Izmenjava izkušenj, rezultatov in dobrih praks 
Operacija vključuje dva dogodka letno oziroma enkrat v okviru posameznega semestra, v zaključnem letu operacije le zaključno konferenco, na katerih bodo predstavljena spoznanja in rezultati predstavnikom ciljnih skupin in širši javnosti.
0–15
5.2
Vpetost v mednarodno okolje in mednarodno primerljivost
Operacija predvideva prenos znanja, izkušenj in dobrih praks iz mednarodnega okolja v slovenski visokošolski prostor.
0–10
6. Prispevanje k uravnoteženemu regionalnemu razvoju, prispevanje k doseganju ciljev/ukrepov Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020, OP EKP in Slovenske strategije pametne specializacije (S4)
6.1
Prispevanje k uravnoteženemu regionalnemu razvoju
Operacija ima jasno zastavljene načine in cilje glede povezovanja med visokošolskimi zavodi, tako javnimi, kot tudi samostojnimi.
0–15
6.2
Prispevanje k doseganju ciljev/ukrepov Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva
2011–2020, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, Slovenske strategije pametne specializacije (S4)
Operacija zasleduje cilje/ukrepe Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020,
OP EKP, Slovenske strategije pametne specializacije (S4).
0–10
SKUPAJ
115
Največje možno število točk je sto petnajst točk. Izbran je lahko konzorcij, ki doseže najmanj osemdeset točk, pri čemer merilo 3. Kakovost predlogov in zagotavljanje utemeljenosti in racionalnosti finančnega načrta in stroškov in podmerili 1.2 Reference kadrovske podpore, 5.1 Izmenjava izkušenj, rezultatov in dobrih praks ne smejo biti ocenjeni z nič točkami.
Ocenjevalni postopek je podrobneje opredeljen v tč. 5 Navodil za izpolnjevanje vloge na javni razpis Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja (v nadaljnjem besedilu: navodila za izpolnjevanje vloge na javni razpis).
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 3.288.106,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih naslednja:
– za proračunsko leto 2018: 1.288.106,00 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 474.283,41 EUR, od tega:
– 379.426,73 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 94.856,68 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 813.822,59 EUR, od tega:
– 651.058,07 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 162.764,52 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2019: 600.000,00 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 198.000,00 EUR, od tega:
– 158.400,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 39.600,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 402.000,00 EUR, od tega:
– 321.600,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 80.400,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2020: 725.000,00 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 241.358,30 EUR, od tega:
– 193.086,64 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 48.271,66 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 483.641,70 EUR, od tega:
– 386.913,36 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 96.728,34 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2021: 525.000,00 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 175.358,29 EUR, od tega:
– 140.286,63 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 35.071,66 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 349.641,71 EUR, od tega:
– 279.713,37 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 69.928,34 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
– za proračunsko leto 2022: 150.000,00 EUR, od tega:
– za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 49.500,00 EUR, od tega:
– 39.600,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 9.900,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 100.500,00 EUR, od tega:
– 80.400,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 20.100,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
6. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), nastale od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do dne 30. 9. 2022.
Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do dne 31. 10. 2022.
Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na podlagi soglasja organa upravljanja.
8. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
1. Javni razpis Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja
2. Navodila za izpolnjevanje vloge na javni razpis
3. Ocenjevalni postopek
4. Prijavni obrazec
5. Priloge k prijavnemu obrazcu:
5.1 Obrazec SSE6 – urna postavka stroškov osebja
6 Standardni strošek na enoto skrajšano SSE; to velja za vsakokratno navedbo v vseh dokumentih tega javnega razpisa.
5.2 Finančni načrt
5.3 Seznam vključenih visokošolskih zavodov
5.4 Vzorec konzorcijske pogodbe
5.5 Dogovor o sodelovanju
5.6 Izjava prijavitelja in konzorcijskega partnerja
6. Vzorec pogodbe o sofinanciranju
7. Opremljenost vloge
8. Seznam kazalnikov
9. Obračun SSE urne postavke stroškov osebja
10. Obračun SSE za zunanje strokovnjake
11. Obračun SSE za oblikovanje multiplikatorja
12. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila (v nadaljnjem besedilu: navodila ministrstva)
13. Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, dostopna na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila (v nadaljnjem besedilu: navodila organa upravljanja o upravičenih stroških)
14. Priročnik za uporabo informacijskega sistema e-MA
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane (v kolikor prijavitelj pri svojem poslovanju uporablja žig) obrazce in dokazila:
a) Prijavni obrazec
b) Priloge k prijavnemu obrazcu:
Obrazec SSE – urna postavka stroškov osebja s prilogami7
7 Obvezna priloga so plačne liste kot je podrobneje določeno v Obrazcu SSE – urna postavka stroškov osebja.
Finančni načrt
Seznam vključenih visokošolskih zavodov
Konzorcijska pogodba (sklenjena)
Dogovor o sodelovanju (sklenjen)
Izjava prijavitelja in konzorcijskega partnerja
Strateški dokument/i (če ima prijavitelj in/ali konzorcijski partner že oblikovane/ga in sprejete/ga)
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. Zaželeno je, da se vse izpolnjene obrazce predloži tudi na elektronskem mediju (npr. CD ali USB ključek) v formatu datoteke, kot je bilo objavljeno z javnim razpisom.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %
10. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 80,00 %.
11. Upravičeni stroški, način financiranja in predplačila
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so nastali in bili plačani v preteklem (in upravičenem) obdobju. Izjema so poenostavljene oblike stroškov (SSE) ter predplačila in izjeme, določene v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so:
Aktivnosti izvajanja usposabljanj
Izvedba usposabljanj visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev.
Standardni strošek na enoto (v nadaljnjem besedilu: SSE) za tujega zunanjega strokovnjaka
SSE za potne stroške.
Dodatni znesek za drage notranje potne stroške.
SSE za strošek bivanja.
SSE za strošek poučevanja.
SSE za domačega zunanjega strokovnjaka
SSE za potne stroške po državi.
SSE za strošek poučevanja.
SSE – urna postavka stroškov osebja
SSE – urna postavka stroškov osebja za izvedbo usposabljanj.
Oblikovanje multiplikatorjev.
SSE za oblikovanje multiplikatorja
SSE za potne stroške multiplikatorja.
Dodatni znesek za drage notranje potne stroške.
SSE za strošek bivanja multiplikatorja.
Podporne aktivnosti izvajanju usposabljanj
Stroški storitev zunanjih izvajalcev
Delo po pogodbi o opravljanju storitev.
Administrativno vodenje operacije in koordiniranje konzorcija.
Priprava analize stanja na nacionalni ravni s predlogi za pripravo strateškega dokumenta o poučevanju na področju visokega šolstva.
Delo po podjemni pogodbi.
Delo po avtorski pogodbi.
Drugi stroški storitev zunanjih izvajalcev.
Ustanovitev in delovanje projektnega sveta.
SSE – urna postavka stroškov osebja
SSE – urna postavka stroškov osebja za podporne aktivnosti.
Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom
Stroški za službena potovanja
Stroški Informiranja in komuniciranja
Stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev in simpozijev.
Oblikovanje gradiva o didaktiki iz vseh študijskih področij in priprava usposabljanj visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev.
Stroški izdelave ali nadgradnje spletnih strani.
Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav.
Ozaveščanje o pomenu didaktike v visokem šolstvu.
Stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv.
Investicije
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (stroški strokovnih gradiv, didaktičnih pripomočkov, licence)
Vzpostavitev interaktivne spletne strani.
Davek na dodano vrednost
Posredni stroški: pavšalno financiranje v višini 15 % neposrednih upravičenih stroškov za osebje8
Znesek pavšalnega financiranja v višini 15 % neposrednih upravičenih stroškov za osebje se izračuna od vrednosti SSE – urna postavka stroškov osebja (za izvedbo usposabljanj in za podporne aktivnosti) in stroškov storitev zunanjih izvajalcev – delo po avtorski pogodbi in delo po podjemni pogodbi.
8 Skladno z Uredbo (EU) št 1303/2013, člen 68(1)(b).
Višina upravičenih stroškov ter dodatna pojasnila za izračun upravičenih stroškov, način uveljavljanja le-teh ter dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v razpisni dokumentaciji (tč. 6 Navodil za izpolnjevanje vloge na javni razpis, tč. 3 in 4 navodil ministrstva in tč. 2 veljavnih navodil organa upravljanja o upravičenih stroških). V kolikor bi višina posamezne vrste stroška med izvajanjem operacije presegla omejitve, določene s Prilogo 4 navodil ministrstva ali tega javnega razpisa, se takšen presežek stroška šteje za neupravičen, ne glede na višino stroška, predvideno v vlogi izbranega prijavitelja.
Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na dodano vrednost (DDV), mora izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdila pristojnega finančnega urada. Pogoji glede upravičenosti stroška davka na dodano vrednost so navedeni v tč. 2.6 veljavnih navodil organa upravljanja o upravičenih stroških in razpisni dokumentaciji (tč. 3.3.6 navodil ministrstva).
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 lahko ministrstvo upravičencu za namen izvajanja operacije izplača predplačilo v višini do 30 % od vrednosti predvidenih izplačil sredstev, na osnovi predloženega zahtevka za izplačilo predplačila s strani upravičenca. Upravičene prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila določa veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim poračunavanjem vsakega posameznega predplačila v celoti. Upravičenec bo v primeru prejetega predplačila dolžan ministrstvu predložiti zahtevek/e za izplačilo z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila skladno s pogodbo o sofinanciranju v povezavi z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. To pomeni, da se bodo predplačila iz proračuna Republike Slovenije izplačevala največ v višini kot je v prihodnjem s pogodbo o sofinanciranju določenem obdobju dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme presegati odstotka, določenega v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Po celotnem poračunu predhodnega predplačila upravičenec lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za prihodnje obdobje, določeno s pogodbo o sofinanciranju. Za vsako predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR je potrebno pred podpisom pogodbe o sofinanciranju oziroma pred podpisom aneksa k pogodbi o sofinanciranju v primeru uveljavljanja več predplačil nad 100.000,00 EUR, pridobiti soglasje ministra, pristojnega za finance. Soglasje se izda pod pogoji, navedenimi v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije (pogoji, ki jih mora izpolnjevati prejemnik predplačila so: pozitivno poslovanje v preteklem letu, poravnane davčne obveznosti in solventnost v preteklih treh mesecih). Izbrani prijavitelj, ki želi uveljavljati predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR, bo hkrati s sklepom o izboru pozvan k predložitvi ustreznih dokazil.
12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, če so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz navodil ministrstva.
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. do 117. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 in navodili organa upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. do 117. člen in Prilogo XII Uredbe (EU) št. 1303/2013, določila iz poglavja 2 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 821/2014 in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
14. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, ni predvideno.
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Upravičenec, ki ne vodi knjig za operacijo na ločenem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi, iz svojih poslovnih knjig ne more ločeno izpisati evidenc samo za posamezno operacijo. Zato mora zaradi zagotavljanja ločenega vodenja knjig za operacijo voditi druge pomožne knjige.
Na ločenem stroškovnem mestu/računovodski kodi se morajo evidentirati vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na operacijo, razen v primeru poenostavljenih oblik nepovratnih sredstev, kot so npr. posredni stroški v pavšalu in standardni strošek na enoto, kjer se na ločenem stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi) knjižijo le prihodki oziroma prilivi, medtem ko stroškov (izdatkov), ki se nanašajo in poplačujejo iz prejetih sredstev, ni potrebno evidentirati na stroškovnem mestu operacije (računovodski kodi).
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
Če se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila kršitev pogodbenih obveznosti ali nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) in Smernicami za določitev finančnih popravkov izdatkov, ki jih financira Unija v okviru deljenega upravljanja, zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih Komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/zakonodaja) oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter 7. in 8. členom Uredbe (EU) št. 1304/2013.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj poslovnih skrivnosti oziroma drugih izjem ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Ministrstvo in prijavitelj oziroma upravičenec sta dolžna zagotoviti varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119, z dne 4. 5. 2016, str. 1, s spremembami), Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) in 140. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013.
19. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije, pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan poročati sproti, med izvajanjem operacije.
Za operacije, ki so predmet državnih pomoči, se prihodki spremljajo skladno s priglašeno shemo državnih pomoči.
20. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013, 5. in 19. členom ter Prilogo I Uredbe (EU) št. 1304/2013 dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije, vključno s podatki po vprašalniku.
Kazalniki (vključno s podatki po vprašalniku), ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji (točka 4 Navodil za izpolnjevanje vloge na javni razpis in priloga 8 – Seznamu kazalnikov).
Kot udeležence se bo po vprašalniku spremljalo multiplikatorje v tujini. Poročanje bo potekalo na agregirani ravni, in sicer tako, da upravičenec ministrstvu poroča o multiplikatorjih, za katere je pridobil vse osebne podatke v skladu z navodili ministrstva oziroma po prilogi 7.
21. Omejitve glede sprememb operacije v skladu z 71. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013: ni relevantno.
22. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: če se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bila odobrena, ni dovoljeno. Če se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
24. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 10. 9. 2018 do 12. ure.
Vloga z zahtevano vsebino mora biti predložena v celoti v enem pisnem izvodu skupaj z vsemi obrazci, v zaprti ovojnici, opremljena z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja««, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja, in prispeti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
Na vsaki ovojnici mora biti nalepljen izpolnjen obrazec Opremljenost vloge, ki je del razpisne dokumentacije ali lastnoročno napisani obvezni podatki iz prejšnjega odstavka. Ovojnica mora biti zaprta tako, da je možno preveriti, ali je zaprta tako, kot je bila oddana.
Priporočljivo je, da je vloga z zahtevano vsebino hkrati predložena tudi v enem elektronskem izvodu (npr. na CD-ju ali USB ključku; v formatu datoteke, kot je bilo objavljeno z javnim razpisom).
Vse verzije razpisne dokumentacije, ne glede na medij, na katerem se nahajajo, so oblikovno in vsebinsko enake. Prijavitelji s tiskanjem elektronske oblike dokumentacije dobijo verzijo enako pisni obliki. V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki ali ob odsotnosti elektronske oblike se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
Vložišče je na lokaciji Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, kjer se sprejema in oddaja vso papirno pošto. Vložišče je vhodna točka ministrstva za pisno vlaganje prijave, spremembe in umike vlog ter izdajo ustreznih potrdil o oddaji.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
25. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Odpiranje vlog, ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih pogojev ter ocenjevanje po merilih za izbor upravičencev izvede komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za izobraževanje, znanost in šport ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: razpisna komisija).
Odpiranje prispelih vlog bo dne 11. 9. 2018 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Kotnikova 38, Ljubljana (sejna soba 614) in bo javno.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji v tč. 5 Navodil za izpolnjevanje vloge na javni razpis.
Ministrstvo ima pravico, da s sklepom o izboru prijavitelju odobri nižji obseg sredstev, kot je podan v vlogi na javni razpis, če je zaprošena višina sredstev v vlogi neskladna z določili javnega razpisa ali razpisne dokumentacije.
Z izbranim prijaviteljem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju. Vzorec pogodbe in navodila ministrstva, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Če se je operacija začela izvajati pred oddajo vloge na ministrstvo, bo po podpisu pogodbe o sofinanciranju in pred izplačilom prvega rednega zahtevka za izplačilo iz proračuna, ministrstvo izvedlo preverjanje, da se prepriča, ali je bila upoštevana veljavna zakonodaja, pomembna za operacijo, tudi za obdobje pred opravljenim izborom oziroma pred sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
Upravičenec ali konzorcijski partner, ki brez objektivnih razlogov odstopi od pogodbe o sofinanciranju oziroma konzorcijske pogodbe, ne more nadaljnja tri leta šteto od dneva odstopa kandidirati za pridobitev sredstev ministrstva iz naslova evropske kohezijske politike.
26. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku šestdeset dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
27. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno v vložišču na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, v času poslovnih ur. Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov mateja.bercan@gov.si. Vsak delovni dan med 9.30 in 11.30 ter 13.30 in 14.30 lahko pokličete na številko 01/478-46-32 (Mateja Berčan). Ministrstvo bo odgovorilo na vprašanja, ki bodo prispela oziroma bodo zastavljena telefonsko do 5. 9. 2018 do 11.30, na vprašanja, ki bodo prispela kasneje, ministrstvo ne bo odgovarjalo.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport