Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

2147. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2018, stran 7011.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 69/15 – odl. US, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 107. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15 in 31/17) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 21. redni seji 14. junija 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2018
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2018 (Uradni list RS, št. 77/17) se 2. člen spremeni tako, da se na novo glasi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov
Proračun leta 2018 (v EUR)
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
9.965.481
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.176.633
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
6.362.095
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
5.914.885
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
320.710
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
126.500
706
 
DRUGI DAVKI
0
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.814.538
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
184.275
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
3.000
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
50.300
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
26.000
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
1.550.963
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
788.416
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
336.550
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
451.866
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.000
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
1.000
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
999.432
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
983.990
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
15.442
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE 
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ 
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.867.235
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.337.961
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
508.102
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
80.335
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.598.904
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
19.000
409
 
REZERVE
131.619
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.843.786
410
 
SUBVENCIJE
89.429
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
2.019.447
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
220.607
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
514.303
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
5.355.162
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
5.355.162
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
330.326
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
272.000
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
58.326
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–1.901.754
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
3.125
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
3.125
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
211.500
440
 
DANA POSOJILA
10.000
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
201.500
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–208.375
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.000.000
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
1.000.000
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
176.308
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
176.308
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–1.286.437
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
823.692
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.901.754
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
1.286.437
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskega proračuna. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-002/2017-14
Gorenja vas, dne 14. junija 2018
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.