Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

2177. Sklep o določitvi režima vstopa/izstopa in načina obračunavanja nadomestila za parkiranje, stran 7059.

  
Na podlagi 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17), 4. in 46. člena Odloka o cestnoprometni ureditvi v Občini Piran (Uradni list RS, št. 72/13) župan Občine Piran sprejme naslednji
S K L E P 
1. 
S tem sklepom se določa režim vstopa/izstopa, način obračunavanja nadomestila za parkiranje in kratkotrajni čas parkiranja na območju ožjega mesta, natančneje na območju avtobusne postaje v Piranu, tako za avtobuse, ki izvajajo turistične vožnje, kot za avtobuse, ki izvajajo posebne linijske prevoze potnikov.
2. 
Na avtobusnem postajališču na Dantejevi ulici v Piranu je urejenih osem avtobusnih peronov, ki so namenjeni kratkotrajnemu parkiranju in ustavljanju za potrebe prevoza potnikov:
– prvih pet avtobusnih peronov (od stavbe Dantejeva ulica št. 2 proti izhodu iz območja ožjega mesta Piran) je praviloma rezerviranih za avtobuse, ki izvajajo prevoze na rednih mestnih in primestnih avtobusnih linijah,
– zadnji trije avtobusni peroni so praviloma namenjeni kratkotrajnemu parkiranju avtobusov, ki izvajajo turistične vožnje, in avtobusom, ki izvajajo posebne linijske prevoze potnikov.
3. 
Avtobusi, ki izvajajo turistične vožnje, in avtobusi, ki izvajajo posebne linijske prevoze potnikov, lahko vstopajo na območje ožjega mesta Piran, za namen prevoza potnikov (za dovoz in odvoz potnikov) na naslednji način:
1. na vhodni zapornici (rampi) mora voznik ob vstopu na območje ožjega mesta Piran, prevzeti vstopni listek,
2. z vstopnim listkom lahko avtobus parkira na območju avtobusne postaje v Piranu (zadnji trije peroni) za največ 30 min. (tako ob dovozu, kot ob odvozu potnikov),
3. v času kratkotrajnega parkiranja na območju avtobusne postaje mora biti voznik vedno prisoten v neposredni bližini avtobusa,
4. ob izhodu iz ožjega mesta Piran mora voznik predati vstopni listek zaposlenemu na vhodni zapornici, in sicer:
– v primeru kratkotrajnega parkiranja/vstopa v mesto Piran, ki ne presega 30 min., je izhod iz mesta Piran brezplačen,
– v primeru kratkotrajnega parkiranja/vstopa v mestu Piran, ki presega 30 min., se za izhod iz mesta Piran zaračuna nadomestilo v višini 100,00 EUR.
5. V primeru upravičenih razlogov in nezasedenosti peronov lahko pristojna občinska služba dovoli daljše brezplačno parkiranje. O tem obvesti JP Okolje in redarsko službo (predviden čas prihoda, predviden čas parkiranja in reg. št. vozila).
4. 
Na območju ožjega mesta Piran je vožnja za avtobuse, ki izvajajo prevoze na rednih primestnih avtobusnih linijah, in za avtobuse, ki izvajajo turistične vožnje, ter avtobuse, ki izvajajo posebne linijske prevoze potnikov, skladno z veljavno in postavljeno vertikalno prometno signalizacijo, dovoljena le do avtobusne postaje v Piranu.
5. 
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 371-6/2018
Piran, dne 21. maja 2018
 
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Visto l’art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 Testo Consolidato Ufficiale e 35/17), visti gli artt. 4 e 46 del Decreto sulla regolamentazione del traffico stradale nel Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 72/13) il Sindaco del Comune di Pirano adotta la seguente
D E L I B E R A Z I O N E 
1. 
Con la presente deliberazione si stabiliscono il regime di Accesso/Uscita, il metodo di calcolo delle tariffe di parcheggio e la durata della sosta breve nelle aree del centro storico di Pirano, che si applicano in particolare nell’area della stazione degli autobus di Pirano e riguardano sia gli autobus che effettuano viaggi turistici, sia gli autobus che effettuano servizi di linea speciali di trasporto passeggeri.
2. 
Presso la fermata degli autobus in Via Dante a Pirano, sono disposte otto piattaforme per autobus, destinate alla sosta breve e alla fermata dei veicoli per il trasporto passeggeri, come segue:
– le prime cinque piattaforme per autobus (dall’edificio in Via Dante n. 2 in direzione dell’uscita dal centro storico di Pirano) sono di regola riservate agli autobus che operano su linee regolari di trasporto urbano ed extraurbano;
– le ultime tre piattaforme per autobus sono destinate invece principalmente alla sosta breve degli autobus che effettuano viaggi turistici e autobus che effettuano servizi di linea speciali di trasporto passeggeri.
3. 
Agli autobus, che effettuano viaggi turistici e agli autobus che effettuano servizi di linea speciali di trasporto passeggeri è consentito l’accesso al centro storico della città di Pirano, come segue:
1. Alla barriera d’ingresso (sbarra), per poter accedere nel centro storico di Pirano, l’autista deve ritirare il tesserino d’ingresso.
2. Munito del tesserino d’ingresso l’autobus può essere parcheggiato nell’area della stazione degli autobus di Pirano (nelle ultime tre piattaforme) per un massimo di 30 minuti (sia al momento dell’arrivo sia alla partenza).
3. Durante la permanenza in sosta breve nell’area della stazione degli autobus, il conducente deve essere costantemente presente nelle immediate vicinanze del bus.
4. All’uscita dal centro storico della città di Pirano, l’autista deve riconsegnare il tesserino di ingresso all’addetto presente alla sbarra d’ingresso:
– nel caso in cui la sosta breve, ovvero l’accesso nella città di Pirano, non superi i 30 minuti, la sosta nella città di Pirano è gratuita,
– nel caso in cui la sosta breve, ovvero l’accesso nella città di Pirano, superi i 30 minuti, per la sosta verrà addebitata una tariffa pari a Euro 100,00.
5. In caso di ragioni giustificate e vista la disponibilità delle piattaforme, l’autorità comunale competente può autorizzare un parcheggio gratuito più lungo. L’Azienda pubblica Okolje e il servizio di vigilanza comunale devono essere informati (indicando l’orario di arrivo, il tempo previsto di sosta e il numero della targa di immatricolazione del veicolo).
4. 
Nell’area del centro storico di Pirano le corse degli autobus di linee extraurbane, autobus che effettuano viaggi turistici e quelli che effettuano servizi di linea speciali di trasporto passeggeri, in conformità alla segnaletica stradale orizzontale e verticale, sono consentite solo fino alla stazione degli autobus di Pirano.
5. 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
N. 371-6/2018
Pirano, 21 maggio 2018
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.