Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

2180. Odlok o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2018, stran 7081.

  
Na podlagi 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO in 71/17), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 14/13) in 17. ter 107. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10, 17/16 in 32/18) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 23. redni seji dne 7. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2018 (Uradni list RS, št. 68/17) se spremeni prvi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»
V EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2018
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
6.307.258
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.394.246
70
DAVČNI PRIHODKI
3.315.041
700 Davki na dohodek in dobiček
2.528.487
703 Davki na premoženje
285.900
704 Domači davki na blago in storitve
500.654
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.079.205
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
427.384
711 Takse in pristojbine
2.500
712 Denarne kazni
3.400
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
714 Drugi nedavčni prihodki 
645.921
72
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premož.
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.913.012
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.913.012
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.548.755
40
TEKOČI ODHODKI
1.620.081
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
180.549
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost
28.653
402 Izdatki za blago in storitve
1.333.619
403 Plačila domačih obresti
22.260
409 Rezerve
55.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.642.695
410 Subvencije
17.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
907.650
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
146.000
413 Drugi tekoči domači transferi 
572.045
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.204.979
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.204.979
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
81.000
430 Investicijski transferi
81.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
–241.497
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA (VII.–VIII.)
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
201.015
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
201.015
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-VII.)
–442.512
X.
PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA
442.512
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno finančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov, so priloga k temu odloku.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2018.
Št. 032-0166/2018
Podčetrtek, dne 8. junija 2018
 
Župan 
Občine Podčetrtek 
Peter Misja l.r.