Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

2152. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2018, stran 7015.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 25. redni seji dne 14. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2018
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2018 (Uradni list RS, št. 6, z dne 10. 2. 2017), se v 2. členu odloka spremeni višina proračuna in zneski v tabeli tako, da se le-ta glasi:
»Proračun Občine Hrpelje - Kozina za leto 2018 se določa v višini 7.790.636,84 EUR.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
EUR
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
6.848.521
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.897.545
70
DAVČNI PRIHODKI
3.703.971
700 Davki na dohodek in dobiček
3.022.879
703 Davki na premoženje
480.592
704 Domači davki na blago in storitve
200.500
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.193.574
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
929.474
711 Takse in pristojbine
7.000
712 Globe in denarne kazni
45.000
714 Drugi nedavčni prihodki
212.100
72
KAPITALSKI PRIHODKI (72)
0
722 Prih. od prodaje zemljišč in neopr. sredstev
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
1.950.976
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.271.711
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
679.265
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.610.060
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.711.341
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
346.533
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
55.450
402 Izdatki za blago in storitve
1.265.958
403 Plačila domačih obresti
6.400
409 Rezerve
37.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.138.764
410 Subvencije
133.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
793.910
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
621.900
413 Drugi tekoči domači transferi
589.954
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.648.329
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.648.329
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
111.626
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
59.980
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
51.646
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–761.539
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0
75
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V. 
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)
908.732
50
ZADOLŽEVANJE
908.732
500 Domače zadolževanje 
908.732
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
180.577
55
ODPLAČILA DOLGA
180.577
550 Odplačilo domačega dolga
180.577
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–33.382
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
728.155
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
761.539
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. 2017
33.383
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte predpisane s kontnim načrtom.
Sestavni del proračuna je tudi načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2018–2021. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov sta prilogi tega odloka in se objavita na spletni strani Občine Hrpelje - Kozina.«
2. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-22/2018-8
Hrpelje, dne 14. junija 2018
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek l.r.