Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

VL 26019/2018 Os-2288/18, Stran 1503
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Splošne bolnišnice Izola Ospedale generale Isola, Polje 40, Izola – Isola, ki jo zastopa zak. zast. mag Radivoj Nardin, proti dolžniku Leopoldu Pecko, Opekarniška cesta 15B, Celje, ki ga zastopa zak. zast. Odvetniška pisarna – odvetnik Niko Praznik, Gledališka ulica 2, Celje, zaradi izterjave 236,87 EUR, sklenilo:
Dolžniku Leopoldu Pecko, Opekarniška cesta 15B, Celje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Niko Praznik, Gledališka ulica 2, Celje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 5. 2018