Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2018 z dne 22. 6. 2018

Kazalo

Ob-2453/18, Stran 1483
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana objavlja
Javni razpis 
za spodbujanje socialnega podjetništva v pomurski regiji v obdobju 2018–2019 
1. Pravna podlaga
Javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva v Pomurski regiji v obdobju 2018-2019 se izvaja na osnovi Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019 (Uradni list RS, št. 87/09, 82/15 in 27/17), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018) (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17), Proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (DP2019) (Uradni list RS, št. 71/17), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Zakona o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18, v nadaljevanju: ZSocP), Spremenjenega programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010–2019, št. 30301-6/2017/3, ki ga je sprejela Vlada RS dne 14. 9. 2017, Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1), Sheme de minimis »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I).
2. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika proračuna, ki dodeljuje sredstva: neposredni proračunski uporabnik, ki razpisuje sredstva je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: ministrstvo), Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
3. Namen, cilj, predmet in kazalniki javnega razpisa
3.1. Namen, cilj in kazalniki javnega razpisa
Namen javnega razpisa je spodbuditi in podpreti razvoj socialnih podjetij v Pomurski regiji – vobmočju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019 (Uradni list RS, št. 87/09, 82/15 in 27/17), zagotoviti nova oziroma ohraniti obstoječa delovna mesta ter izboljšati življenjski standard prebivalstva na tem območju.
Cilji javnega razpisa, ki so hkrati tudi cilji socialnega podjetništva v skladu z ZSocP, so podpreti projekte, ki bodo:
– krepili družbeno solidarnost in povezanost,
– spodbujali sodelovanje ljudi,
– krepili sposobnost družbe za razreševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov,
– spodbujali socialne inovacije,
– zagotavljali dodatno ponudbo proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu,
– razvijali nove možnosti zaposlovanja,
– zagotavljali dodatna delovna mesta ter socialno vključenosti in poklicno (re)integracijo ranljivih skupin na trgu dela.
Kazalniki rezultatov, ki jih mora upravičenec spremljati na projektu so:
– število novih delovnih mest (od tega število novih delovnih mest za osebe iz najbolj ranljivih skupin na trgu dela);
– število novih delovnih mest (od tega število novih delovnih mest za osebe, ki ne sodijo med najbolj ranljive skupine na trgu dela);
– število ohranjenih delovnih mest (od tega število ohranjenih delovnih mest za osebe iz najbolj ranljivih skupin na trgu dela);
– število ohranjenih delovnih mest (od tega število ohranjenih delovnih mest za osebe, ki ne sodijo med najbolj ranljive skupine na trgu dela);
– število novih produktov ali storitev;
– število izboljšanih produktov ali storitev;
– število inovativnih poslovnih modelov.
Upravičenec je dolžan ministrstvu dostavljati letna poročila o doseganju kazalnikov po zaključku projekta, in sicer v primeru vsaj še tri za prijavitelje, ki so mala ali srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) ali 5 let za prijavitelje, ki so velika podjetja. Upravičenec mora ministrstvu dostavljati letna poročila o doseganju kazalnikov in izjave, da rezultati projekta ne bodo in niso bili odtujeni, prodani ali uporabljeni za namen, ki ni v povezavi s sofinanciranim projektom, in sicer najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto (na obrazcu št. 6, ki je priloga razpisne dokumentacije).
3.2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo izkazovali doseganje ciljev tega javnega razpisa v okviru zagona novih socialnih podjetij oziroma izboljšanja poslovanja obstoječih socialnih podjetij preko oblikovanja novih ali nadgradnje obstoječih produktov in storitev, ki bodo povečale zmožnost socialnih podjetij za trajnejši obstoj na trgu.
V skladu z Zakonom o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019 in Regionalnim razvojnim programom Pomurske regije 2014–2020, bo večja podpora namenjena projektom, ki bodo pokrivali vsebinski področji specializacije Pomurske regije, in sicer turizem in prehrana (na primer lokalne samooskrbne verige, povečanje ekološko pridelane hrane in pridelava kakovostne hrane v lokalnem okolju), dodatno pa še storitve na področju oskrbe starejših in drugih ranljivih skupin ter geotermalne energije in drugih obnovljivih virov energije.
4. Ciljne skupine so: prijavitelji po tem razpisu so registrirana socialna podjetja, ki delujejo na območju občin: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana ali Veržej.
5. Pogoji za kandidiranje
Na razpis se lahko prijavi socialno podjetje, ki je na dan oddaje vloge na javni razpis registrirano po Zakonu o socialnem podjetništvu – ZSocP (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18) ter ima sedež in dejansko ekonomsko aktivnost v območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019.
Prijavitelj lahko kandidira le z eno vlogo na javni razpis, pri čemer mora biti projekt skladen z namenom, ciljem in s predmetom javnega razpisa.
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, sklep o dodelitvi sredstev pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo ministrstvo odstopilo od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
5.1 Splošni pogoji za kandidiranje
Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje splošne in posebne pogoje za kandidiranje na javnem razpisu:
Splošni pogoji za prijavitelje
1. Na dan prijave je registriran za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji.
2. Nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 evrov ali več na dan oddaje vloge pa vse do sklenitve pogodbe); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge oziroma do sklenitve pogodbe.
3. Do zaposlenih ima poravnane vse obveznosti, in sicer izplačane plače, poravnane vse davke in prispevke ter morebitne druge obveznosti iz naslova plač.
4. Ni v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US 38/16 – odl. in 63/16 – ZD-C).
5. Ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in 18. točki 2. člena Uredbe 651/2014/EU.
6. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
7. Dejanski lastnik(i) družbe v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
8. Ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
9. Za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) vključno z de minimis pomočjo in bi z dodeljeno pomočjo presegli najvišjo dovoljeno intenzivnost sofinanciranja (prepoved dvojnega sofinanciranja).
10. Nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 evrov ali več na dan oddaje vloge pa vse do sklenitve pogodbe) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom).
11. Med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo 5 let.
12. Ima sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta.
13. Pri projektu je upoštevano pravilo kumulacije državnih pomoči – skupna višina državne pomoči za projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo presegla največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot to določa shema državne pomoči Programa izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I).
14. Je seznanjen in se strinja z vsemi pogoji, ki so navedeni v tem javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
15. Izjavlja, da vse morebitne kopije, ki so priložene k vlogi, ustrezajo originalom.
16. Izjavlja, da so vse navedbe, ki so podane v vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.
Posebni pogoji za prijavitelje
1. Na dan oddaje vloge na javni razpis je registriran za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji kot socialno podjetje v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu – ZSocP.
2. Na dan oddaje vloge na javni razpis ima sedež in dejansko ekonomsko aktivnost v območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019.
3. Projekt bo izveden v vsaj eni od naštetih občin: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana ali Veržej.
4. Upravičenec bo po prejemu subvencije ohranil sedež in dejavnost podjetja v Pomurski regiji vsaj še tri (3) (za prijavitelje, ki so mala ali srednje velika podjetja) oziroma 5 let (5) (za prijavitelje, ki so velika podjetja) po zaključku projekta.
5. Iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljenega projekta izhaja, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije celotnega projekta. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa ter premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega javnega razpisa do povrnitve stroškov (npr. krediti). Opozarjamo, da DDV ni upravičen strošek.
6. Projekt je skladen z namenom, ciljem in predmetom javnega razpisa.
7. Projekti, ki jih je mogoče izvesti v okviru rokov, ki jih predpisuje ta javni razpis.
8. Projekti, ki se bodo izvajali v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo.
Pomoč velja za podjetja v vseh sektorjih, razen za:
(a) pomoč, dodeljeno podjetjem, dejavnim na področju ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000; z izjemo pomoči za usposabljanje, pomoči za dostop do finančnih sredstev, pomoči na podrčju raziskav in razvoja, pomoči za inovacije MSP ter pomoč za prikrajšane in invalidne delavce;
(b) pomoč, dodeljeno podjetjem, dejavnim na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
(c) pomoč, dodeljeno podjetjem, dejavnim na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje,
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
– sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL. L. 336, 21. 12. 2010, str. 24);
(d) pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
(e) pomoč, ki se dodeli pod pogojem, da se domačim proizvodom pri uporabi daje prednost pred uvoženimi.
IZJEMA: Glede na shemo de minimis je v primarnem sektorju kmetijske proizvodnje mogoče financiranje le v primeru, da gre za pomoč za prikrajšane delavce in invalide.
Skupna vrednost (znesek) pomoč po pravilu »de minimis, dodeljen enotnemu podjetju ne sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije. (V primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).
Neupravičeni prijavitelji so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji, v točki 4. 5. 1 Področje uporabe.
Za dokazovanje izpolnjevanja splošnih razpisnih pogojev prijavitelj podpiše Obrazec št. 4 v obliki izjave (Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev), s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu. Obrazec št. 4 je del razpisne dokumentacije.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila.
Dokazovanje vseh zgoraj naštetih pogojev je podrobneje predstavljeno v razpisni dokumentaciji v točki 3.2.
6. Postopek izbora
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila komisija, imenovana s strani ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo. Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih ministrstva najkasneje v 8. delovnih dneh po datumu za oddajo vlog. Na odpiranju bo strokovna komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog. Odprte bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice.
V primeru, ugotovljene nepopolnosti posamezne vloge, se prijavitelje pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vlog ne sme biti daljši kot 8 dni. Neustrezno označene ter nepravočasno prispele vloge ter vloge, ki jih prijavitelji ne bodo pravočasno in ustrezno dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom zavržene. Nepravočasne in neustrezno označene vloge bodo vrnjene prijavitelju. O odpiranju vlog bo strokovna komisija vodila zapisnik. Postopek izbora je natančneje pojasnjen v točki 7 razpisne dokumentacije.
7. Merila za ocenjevanje vlog
Komisija bo pravočasno prispele in formalno popolne vloge iz katerih bo razvidno, da prijavitelj izpolnjuje vse predpisane pogoje ocenila na podlagi spodaj navedenih meril:
Zap. št.
MERILO/podmerilo
Najvišja višina 
doseženih točk
8.1
Zaposlovanje
20
8.2
Usposobljenost za izvedbo
15
8.3
Usklajenost z razvojnimi usmeritvami Pomurske regije
15
8.4
Tržni potencial
20
8.5
Širši družbeni vpliv oziroma odgovor na družbene izzive
10
8.6
Stopnja inovativnosti predlaganega projekta
10
8.7
Zagotavljanje trajnosti
10
SKUPAJ
100
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
Maksimalno število točk je 100.
Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 50 ali več točk. Vloga prijavitelja, ki prejme manj kot 50 točk, ne more pridobiti sofinanciranja.
Način ocenjevanja vlog, način uporabe in pomen posameznih meril za ocenjevanje vlog so natančneje opredeljeni v točkah 7 in 8 razpisne dokumentacije.
8. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago
Okvirna skupna višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa je 200.000,00EUR.
Maksimalna višina subvencije na posameznega prijavitelja je 25.000,00 EUR.
Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije na proračunski postavki ministrstva 960610 – Razvoj Pomurja za leti 2018 in 2019.
Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu je:
– 100.000,00 EUR v letu 2018 in
– 100.000,00 EUR v letu 2019.
V primeru, da se spremeni višina razpisanih sredstev, se to objavi v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o (ne)izboru.
Ministrstvo si pridržuje pravico do objave dodatnega roka za posredovanje vlog, v kolikor se vsa razpoložljiva sredstva ne bodo dodelila v prvem roku. Sprememba roka za posredovanje vlog se objavi v Uradnem listu RS.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega načrtovanega subvencioniranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do subvencije.
Del razpisanih sredstev lahko ostane tudi nerazporejen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.
Dinamika sofinanciranja projekta bo določena s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in izbranim prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja projekta in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, kar objavi v Uradnem listu RS.
Prijavljen projekt mora imeti zaprto finančno konstrukcijo, sicer bo vloga zavrnjena brez poziva za dopolnitev.
9. Obdobje upravičenosti stroškov in obdobje za porabo sredstev
Obdobje upravičenih stroškov in izdatkov se prične z oddajo vloge na javni razpis. Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški in izdatki, ki so nastali in so plačani od datuma oddaje vloge do datuma izstavitve zadnjega zahtevka za sofinanciranje, ki je petek, 8. 11. 2019.
Osnova za izplačilo sredstev so zahtevki upravičenca za izplačilo sredstev, ki se izstavljajo:
– v letu 2018: najkasneje do petka, 9. 11. 2018,
– v letu 2019: najkasneje do petka, 8. 11. 2019.
Upravičenci lahko oddajo največ dva zahtevka za izplačilo v enem letu.
10. Upravičeni stroški in intenzivnost pomoči
Sredstva v okviru tega javnega razpisa se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 in Sheme de minimis »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT- de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I).
Upravičeni stroški v okviru tega javnega razpisa so stroški, za katere velja, da so:
– neposredno povezani z izvajanjem projekta, v skladu z namenom in cilji projekta ter bodo določeni v pogodbi o sofinanciranju projekta,
– dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno oziroma za storitve, ki so bile izvedene v okviru projekta in je prijavitelj dostavil dokazila o njihovem plačilu,
– pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja,
– nastali v obdobju upravičenosti posameznega projekta,
– dokazljivi z verodostojnimi računovodskimi listinami.
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so bili že povrnjeni iz katerega koli drugega javnega vira, ni dovojeno. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja stroškov podjetja iz različnih javnih virov, ministrstvo prekine izplačevanje sredstev in odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
Upravičene stroške predstavljajo:
– stroški dela,
– stroški nakupa, vzdrževanja ali najema strojev in opreme,
– stroški nakupa in vzdrževanja neopredmetenih sredstev,
– stroški najema prostorov v katerih se bo opravljala dejavnost, katerih lastnik ni neposredno povezan z upravičencem,
– stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki niso neposredno povezani s subjekti prijavitelja,
– posredni stroški (v obliki pavšalne stopnje, največ do 15% neposrednih upravičenih stroškov dela).
Zgoraj navedeni stroški niso upravičeni, če gre za prodajo/nakup/izvedbo del med osebami – sorodniki prvega, drugega ali tretjega dednega reda, če jih izvaja fizična oseba, ki je ustanovitelj podjetja ali njegovo hčerinsko podjetje ipd. in/ali če gre za odnos stranka/naročnik med imetnikom deleža ali delnic gospodarske družbe (lastniški deleži ali glasovalne pravice v gospodarski družbi in/ali v povezanih družbah morajo biti skupaj manjše od 25%) in gospodarsko družbo in/ali med povezanimi družbami in/ali med zakonskimi ali izven zakonskimi partnerji.
Upravičenec mora izvesti projekt v skladu s temeljnimi načeli zakona o javnem naročanju:
– z načelom gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti,
– z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki,
– z načelom transparentnosti javnega naročanja,
– z načelom enakopravne obravnave ponudnikov in
– z načelom sorazmernosti
ter skladno z določili pogodbe o sofinanciranju.
Upravičenec mora za vsako naročanje blaga ali storitev pridobi vsaj tri ponudbe ter izbere izvajalca/dobavitelja na podlagi najugodnejše ponudbe, lahko pa na drug, transparenten način obrazloženo in dokumentirano dokaže gospodarno izbiro izvajalca ali dobavitelja.
Financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije subvencioniranih stroškov z leasingom ni dovoljeno.
11. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je 3. 8. 2018.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena v razpisni dokumentaciji, v poglavju III. RAZPISNI OBRAZCI IN PRILOGE.
Za pravočasno prispelo vlogo se šteje prisoten poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog, to je najkasneje do 3. 8. 2018. V primeru neposredne predložitve vloge na sedežu ministrstva se upošteva datum, vpisan na potrdilu ministrstva o prejemu pošiljke, najkasneje do ponedeljka, 3. 8. 2018, do 12. ure. Vloge, ki ne bodo pravočasne, se kot prepozne zavržejo s sklepom. Prijavitelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti na naslov Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana ali dostavi osebno v glavno pisarno, od ponedeljka do četrtka med 9.00 in 15.30 uro oziroma vsak petek med 9.00 in 14.30 uro, razen na skrajni datum oddaje, to je 3. 8. 2018, do 12. ure.
Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom: »NE ODPIRAJ – VLOGA – JAVNI RAZPIS za spodbujanje socialnega podjetništva v Pomurski regiji v obdobju 2018–2019«
Prijavitelj lahko na javni razpis predloži le eno vlogo za sofinanciranje.
12. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Zaradi pričakovanega večjega števila vlog odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v prostorih ministrstva najkasneje v 8. delovnih dneh po datumu za oddajo vlog.
Na odpiranju bo strokovna komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
V primeru, da se ugotovi nepopolnost posamezne vloge, se prijavitelje pozove k dopolnitvi, kot je navedeno v točki 6. Postopek izbora.
Postopek izbora je naveden v razpisni dokumentaciji v točki 7 in 8.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu o (ne)izbiri njihove vloge obveščeni najkasneje v šestdesetih dneh od datuma zaključka odpiranja vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani k podpisu pogodbe. Če se prijavitelji v roku osmih dni od prejema poziva k podpisu pogodbe na poziv ne odzovejo, se šteje, da so umaknili vlogo za pridobitev sredstev.
Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani ministrstva.
14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani ministrstva.
15. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si.
Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje tri delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Ministrstvo bo objavilo odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/.
Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj pazljivi, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani http://www.mgrt.gov.si/, v zavihku »Kako do sredstev«
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo